Fotorelacja z II Śląskiego Forum Drogownictwa w Bielsku-Białej

8-9 maja 2014 r., Bielsko-Biała

 

W Bielsku-Białej odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych polskiemu sektorowi drogowemu - II Śląskie Forum Drogownictwa. Imprezie patronowało Forum Biznesu.

 

02_903

Zbigniew Kotlarek, Prezes Zarządu Polskiego Kongresu Drogowego i Zbigniew Tabor, Dyrektor Zarządu Dróg Wjewódzkich w Katowicach

  

To już tradycja, że w pierwszej dekadzie maja odbywa się takie spotkanie władz samorządowych, administracji drogowej oraz firm branży drogowej. Na dwudniową konferencję przyjechali m.in. wszyscy dyrektorzy szestansu Zarządów Dróg Wojewódzkich w Polsce, władze samorządowe województwa śląskiego, przedstawiciele Urzędu Miasta w Bielsku-Białej z Jackiem Krywultem, prezydentem miasta oraz reprezentanci firm i instytucji związanych z branżą drogową, zarówno w zakresie ich budowy, modernizacji, ekslopatacji, jak i bezpiecznego uzytkowania.

 

03_903

 

Cechą charakterystyczną ŚFD jest jego techniczny charakter – to okazja do zapoznania się z najnowszymi technologiami i rozwiązaniami wdrażanymi w drogownictwie: w budowie i utrzymaniu nawierzchni drogowych, w oznakowaniu dróg i inżynierii ruchu. Forum ma charakter międzynarodowy, w programie znajdują się prezentacje przygotowane przez ekspertów z Niemiec.

 

06_903

Jacek Krywult, Prezydent Bielska-Białej Zbigniew Tabor,Dyrektor Zarządu Wojewodzkiego Dróg w Katowicach

 

Podczas pierwszego dnia Forum odbyły się trzy sesje tematyczne.

 

W sesji inauguracyjnej Zbi­gniew Tabor, dy­rek­tor ZDW w Ka­to­wi­cach wrę­czył wy­róż­nie­nia o­sobom, które w ciągu 15. lat ist­nie­nia u­rzę­du współ­pra­co­wały z nim po­ma­gając pra­cow­ni­kom wy­peł­niać swe za­dania na naj­wyż­szym po­ziomie. Wśród wy­róż­nio­nych zna­leź­li się m.in. Ewa Wilk, Krzysz­tof Bła­że­jow­ski, Sła­wo­mir Hel­ler, Ro­land De­gel­mann, An­drzej Pop­czyk. Na­gro­dę za do­skona­łą współ­pra­cę z ZDW w Ka­to­wi­cach, w bie­żą­cym u­trzy­ma­niu dróg wo­je­wódz­kich o­de­bra­ła Mo­ni­ka Mużelak, dy­rek­tor Po­wia­towe­go Za­rzą­du Dróg w Ra­ci­bo­rzu.

 

 04_903

 

W te­go­rocz­nym forum u­czest­ni­czy ponad 170 gości z Pol­ski i Nie­miec. Dwu­dnio­we spo­tka­nie ma na celu przede wszyst­kim wy­mia­nę do­świad­czeń w za­kre­sie bu­do­wy, re­mon­tów i u­trzy­ma­nia dróg. Te­go­rocz­na e­dy­cja od­by­wa się pod ha­słem „Bez­pieczeń­stwo i trwa­łość”. Głów­ne za­gad­nie­nia jakie są i będą o­ma­wiane do­ty­czą bo­wiem tech­no­logii sprzy­ja­ją­cym trwa­ło­ści dróg i za­pew­nieniu bez­pieczeń­stwa u­czest­ni­kom ruchu.

 

12_764

  Prof. dr hab. inż. Roman Nagórski, Politechnika Warszawska

 

W sesji DIAGNOSTYKA I KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PODATNYCH dr inż. Krzysztof Błażejowski omawiał zagadnienia prac obliczeniowych trwałości różnych wariantów nawierzchni asfaltowych według Wytycznych Technicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a inż. Jacek Sudyka, z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów prezentował innowacyjne urządzenie - ugięciomierz laserowy (TSD) - jako pierwsze w Europie służące ocenie nośności sieci drogowej.


Prof. dr hab. inż. Roman Nagórski z Politechniki Warszawskiej omawiał wpływ ruchu powolnego na trwałość  zmęczeniową nawierzchni asfaltowej i wskazywał propozycje zmian w konstrukcji nawierzchni. Ewa Wilk (TPA Sp. z o. o.) omówiła nowelizację Wytycznych Technicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

 

11_800_01

Ewa Wilk

 

O innowacyjnych technologiach asfaltowych mówł z kolei Piotr Heinrich (Zydex Industries). Tematem jego wystąpienia było obniżenie temperatury zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych i szersze wykorzystanie granulatu asfaltowego dzięki dodatkom poprawiającym urabialność MMA oraz Z kolei Tomasz Borodziej (TOTAL Polska Sp. z o.o.) – mówił o barwionych asfaltach KROMATIS – w odniesieniu do bezpieczeństwa m.in. na ścieżkach  rowerowych.

 

08_858

Tomasz Borodziej

 

W sesji DIAGNOSTYKA I KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PODATNYCH głos zabrali m.in. Dominik Małasiewicz, z Lhoist Polska Sp. z o.o.  (Technologia zabezpieczania złączenia międzywarstwowego przed uszkodzeniami mechanicznymi), przedstawiciel Orlen Asfalt (Nowe asfalty wysokomodyfikowane), Paweł Borkowski z S&P Polska Sp. Z o.o. (Wzmacnianie warstw asfaltowych nawierzchni z wykorzystaniem  siatek z włókien szklanych i węglowych), Marek Przeradzki z Visolis  (Stabilizacja gruntów rodzimych z wykorzystaniem technologii InfraCrete).

 

10_805_01

 

Ostania sesja pierwszego dnia Forum poświęcona była prezentacji doświadczeń niemieckich specjalistów w zakresie zarządzania drogami. W tej części dr inż. Olaf Weller z Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern omawiał porównanie wyników pomiaru ugięć nawierzchni przy wykorzystaniu Traffic Speed Deflectometer (TSD) oraz metod tradycyjnych, dr inż. Sławomir Heller z Heller Ingenieurgesellschaft mbH mówił na temat identyfikacji i oceny stanu technicznego nawierzchni drogowych w Niemczech, Richard Mansfeld z Innovative Asphaltbauweisen prezenrował innowacyjne konstrukcje nawierzchni asfaltowych na przykładzie aktualnych realizacji w Niemczech.

Pierwszy dzień obrad zakończyła uroczysta kolacja i nocny pokaz firmy 3M.

 

09_903

Maria Leżucha z Forum Biznesu i dr inż. Wiesław Dąbrowski, prezez zarządu OAT -

wydawcy portalu budownictwa komunikacyjnego ViaExpert

 

W piątek (09.05) o godz. 10.00 rozpoczął się drugi dzień konferencji.

 

Drugiego dnia II Śląskiego Forum Drogownictwa w sesji  NOWOCZESNE OZNAKOWANIE POPRAWIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKÓW DRÓG głos zabrali m.in.: podinsp. Robert Piwowarczyk z Komendy Wojewódzka Policji w Katowicach, który omawiał stan bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego, Norbert Robak z firmy 3M, ktory prezentował technologie oznakowania pionowego przy zastosowaniu folii odblaskowej i oznakowania poziomego przy użyciu taśm  prefabrykowanych. Z kolei Monika Badurska z Eurosystem SA prezentowała wykorzystanie bezzałogowego systemu fotolotniczego do inwentaryzacji i pomiarów obiektów infrastruktury drogowej.

 

W sesji pt. METODY POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA DROGACH Przemysław Makieła i Marcin Bieta z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach omawiali kryterium pomocnicze wyznaczania przejść dla pieszych. Janette Zösch z Uniwersytetu Technicznego z Drezna omawiała nowe przekroje i oznakowania dróg w Niemczech, Magdalena Balon, Lesław Kmieć z Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach mówili o pozytywnych aspektach ograniczenia liczby znaków drogowych oraz racjonalnym zarządzaniu prędkością w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Piotr Domagała i Agnieszka Studnik oraz Rafał Kopeć i Piotr Domagała z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach omawiali parametry geometryczne skrzyżowań w kontekście przejezdności i warunków bezpieczeństwa oraz wskazywali na za i przeciw sygnalizacji All Red.

 

II Śląskie Forum Drogownictwa

8-9 maja 2014r., Bielsko-Biała

Hotel Dębowiec, Al. Armii Krajowej 220

 

www.kongresdrogowy.pl

 

 

Relacja: Maria Leżucha, Jacek Majewski

Zdjęcia: jm

 

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
53%
47%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.