Sposób na przedłużenie świeżości owoców

Amerykański start-up Apeel Sciences opracował technologię, dzięki której truskawki będą nam smakować nawet miesiąc po zerwaniu – informuje Forbes.pl

 

Od mo­men­tu, w któ­rym rol­nik zbie­rze owoce czy wa­rzy­wa, mają one mak­sy­mal­nie trzy ty­go­dnie, zanim za­czną gnić. Trans­port do skupu, do hur­tow­ni i skle­pów, a potem do lo­dó­wek klien­tów, zaj­mu­je od ty­go­dnia do dwóch. Zo­sta­je nam więc parę dni na spo­ży­cie pro­duk­tu. Co roku na śmiet­nik tra­fia wiele mi­liar­dów ton żyw­no­ści, któ­rej nie zdą­ży­my zjeść, póki jest do tego zdat­na – podaje portal.

 

Na­ukow­cy z Apeel Scien­ces, star­tu­pu z Ka­li­for­ni, wy­na­leź­li spo­sób, aby nasze je­dze­nie nie psuło się nawet, jeśli spę­dzi w lo­dów­ce kilka ty­go­dni. Ame­ry­kań­scy in­ży­nie­ro­wie stwo­rzy­li spe­cjal­ną po­wło­kę, która na­nie­sio­na na żyw­ność, po­ma­ga za­cho­wać jej świe­żość. Po­wło­ka za­trzy­mu­je w owocu wil­goć, a rów­no­cze­śnie po­zwa­la mu od­dy­chać. Dzię­ki temu spo­wol­nio­na zo­sta­je utra­ta wody, po­dob­nie jak utle­nia­nie.

Po­wło­ka po­wsta­je z po­zo­sta­ło­ści po skór­kach i ło­dy­gach ro­ślin. Można za­apli­ko­wać ją w do­wol­nym mo­men­cie. Dzię­ki temu np. po­szcze­gól­ne ba­na­ny z jed­nej kiści mogą doj­rze­wać w innym tem­pie – czytamy w informacji.

 

We­dług pre­ze­sa Apeel Scien­ces Ja­me­sa Ro­ger­sa, po­wło­ka nie ma smaku i jest w pełni ja­dal­na. Z pro­duk­tów firmy (o na­zwie Edi­pe­el i In­vi­si­pe­el) ko­rzy­sta już sześć farm w po­łu­dnio­wej Ka­li­for­nii, Kenii i Ni­ge­rii.

 

Edi­pe­el po­wstrzy­mu­je wodę przed wy­do­sta­niem się z pro­duk­tów spo­żyw­czych i tlen przed do­sta­niem się do wnę­trza owocu. In­vi­si­ble z kolei od­stra­sza owady (wszyst­kie te czyn­ni­ki mają wpływ na gni­cie). Ame­ry­kań­ska Agen­cja Żyw­no­ści i Leków uzna­ła oba pro­duk­ty za bez­piecz­ne, co ozna­cza, że można je jeść i sprze­da­wać – podaje portal.

 

Teraz Apeel jest na eta­pie te­sto­wa­nia in­nych za­sto­so­wań swo­ich pro­duk­tów. Po­kry­wa nimi tka­ni­ny, by spraw­dzić, czy będą wo­do­od­por­ne i jed­no­cze­śnie będą prze­pusz­czać po­wie­trze – podsumowuje Forbes.pl  (jmk)

 

Źródło i czytaj więcej: Forbes.pl

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
52%
48%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2017 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Korzystanie z witryny forumbiznesu.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.