Źródła przychodów niewykazywanych w PIT

Niektórzy podatnicy mogą pominąć niektóre z wynagrodzeń i nie wykazywać ich w deklaracji PIT. Nie odprowadzą od nich także podatku dochodowego. To, co zarobią, mogą zatem w całości schować do portfela lub wydać na własne potrzeby – podaje Bankier.pl.

 

Szereg przychodów pozostaje poza obowiązkiem podatkowym, inne – mimo że normalnie opodatkowane – pozostają z podatku zwolnione w szczególnych przypadkach. Obu ich rodzajów nie trzeba wykazywać w deklaracji rocznej PIT. Nie trzeba również od nich płacić podatku dochodowego od osób fizycznych – informuje Bankier.pl. 

 

1. Za transport BlaBlaCar lub transport grupowy

Osoby pobierające opłatę za transport grupowy nie muszą jego wartości wykazywać w rocznym rozliczeniu PIT. Spowodowane jest to dzieleniem kwoty za przejazd, a nie uzyskiwaniem przychodu z transportu innych osób. O ile zatem wspólne przejazdy oparte na zasadzie podziału kosztów podróży nie podlegają opodatkowaniu – to inaczej jest już w sytuacji, w której przejazd organizowany jest w celu uzyskania korzyści majątkowej. Dotyczy to zarówno wyjazdu na dłuższej trasie, jak i transportów miejskich (Uber). Również w przypadku, gdy suma zwrotów od poszczególnych pasażerów przekracza poniesiony koszt przejazdu – to taka nadwyżka powinna zostać wykazana w rocznym rozliczeniu – wyjaśnia portal.  


2. Prezenty od rodziców, dziadków, na urodziny, ślub czy komunię oraz spadki

Kwoty te nie są przychodem w rozumieniu podatku dochodowego – podkreślono w artykule. Podlegają one jednak każdorazowo rozliczeniu w podatku od spadków i darowizn. W wielu przypadkach również tego podatku nie trzeba płacić, niemniej o ile w podatku dochodowym (PIT) kwoty w ogóle nie trzeba wykazywać, to dla celów rozliczeń podatku od spadków i darowizn konieczne może okazać się zgłoszenie podatkowe. Jedynie kwoty niewielkie – do kilku tysięcy złotych (dokładna kwota zależna jest od rodzaju pokrewieństwa lub powinowactwa między osobami) w obrębie kolejnych 5 lat nie będą w tych przypadkach zmuszały do jakichkolwiek zgłoszeń podatkowych. 


3. Nagrody, prezenty i urlopy od pracodawców

Zwolnione są z podatku wyłącznie, jeśli pochodzą z prowadzonego przez zakład pracy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a kwoty wypłacane są w związku z działalnością socjalną i nie przekraczały one w 2017 r. 380 zł, a w 2018 r. – 1000 zł. W praktyce najczęściej finansowane są z tego tytułu świadczenia takie jak wypoczynek pracowników, nagrody w konkursach pracowniczych organizowanych w trakcie imprez integracyjnych, prezenty na święta, karty przedpłacone czy pomoc pieniężna w związku ze zdarzeniami losowymi. Zwolnienie dotyczy jedynie świadczeń z ZFŚS wypłacanych wyłącznie na rzecz pracowników, stąd wypłaty takich samych kwot ze środków obrotowych lub na rzecz osób zatrudnionych na podstawie innych tytułów niż umowa o pracę zmusza do zapłaty podatku i wykazania kwot zarówno w PIT-11 z zakładu pracy, jak i w rocznej deklaracji podatkowej – czytamy w uzasadnieniu.


4. Alimenty

Nie ma konieczności wykazywać ich, jeśli są przekazywane na rzecz osoby małoletniej – czyli do ukończenia 18 r.ż. Świadczenia dla osób starszych opodatkować należy, gdy ich miesięczna wartość przekracza 700 zł – podaje portal.


5. Transport do miejsca pracy

Jeśli pracodawca organizuje autobusy lub pojazdy, którymi dowozi bezpłatnie do pracy wszystkie osoby, to nie sposób ustalić wartości przychodu, jaki z tego tytułu przysługuje poszczególnym pracownikom. W efekcie taki transport, inaczej niż finansowanie kart imiennych na transport miejski lub na dojazdy taksówkami, nie powoduje po stronie pracowników przychodu – czytamy dalej.


6. Przychody z pracy z zagranicy

W zależności od kraju, z którego osiąga się przychody, podatnik może albo wykazywać wynagrodzenia wyłącznie w celu ustalenia ostatecznej stawki podatkowej dla jego dodatkowych - krajowych (polskich) zarobków, albo też opodatkowywać te zagraniczne wynagrodzenia w Polsce, odliczając podatek zagraniczny. Jednak w polskim Picie w obu przypadkach nie należy wykazywać części przychodów za czasowo wykonywaną za granicą pracę na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy za każdy dzień pobytu za granicą - w kwocie odpowiadającej 30% diety zagranicznej. Pozwala to na znaczne obniżenie wartości zagranicznych wynagrodzeń wykazywanych w polskiej deklaracji PIT. Przykładowo w przypadku pracy w Niemczech – nie trzeba wykazywać 14,7 euro za każdy dzień pozostawania w stosunku pracy, a w przypadku Wielkiej Brytanii - 10,5 funtów. Odliczenie obejmuje nie tylko dni robocze, ale również soboty, niedziele, dni urlopu wypoczynkowego, chorobowego czy święta – czytamy w informacji.


7. Diety i wyjazdy w delegacje

Zwolnione z opodatkowania pozostają diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika lub podróży osoby niebędącej pracownikiem - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Dla pracownika odbywającego podróż krajową dieta taka to 30 zł za dzień pobytu w delegacji. Zwolnione z opodatkowania pozostaje również m.in. wypłacane świadczenie za podróż własnym samochodem pracownika – do wysokości 83,58 zł za 100 km przebiegu – podano w informacji.


8. Zasiłki, dodatki… oraz 500+

Wypełniając roczną deklarację PIT, nie trzeba pamiętać m.in. o świadczeniach rodzinnych, dodatkach rodzinnych i pielęgnacyjnych, zasiłkach dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczeniach pieniężnych otrzymanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłkach porodowych, świadczeniach wychowawczych (500+), dodatkach do rent rodzinnych dla sierot zupełnych czy zasiłkach chorobowych z KRUS-u (ubezpieczenia rolniczego) – wymienia portal.


9. Wynajem pokoi dla turystów i sprzedaż posiłków

Ograniczeniu w podatku dochodowym podlega również popularna ostatnio metoda zarobków sezonowych na turystach. Zwolnione z podatku i rozliczeń PIT są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5 (nie ma przy tym znaczenia ilość łóżek w tych pokojach) – podaje Bankier.pl.


10. Zarobek z przetworów domowych

Rolnicy, którzy prowadzą sprzedaż przetworzonych sposobem nieprzemysłowym produktów rolnych i zachowują warunki dotyczące takiej sprzedaży, m.in. co do jej ewidencjonowania i sprzedawania wyłącznie w gospodarstwie lub na targu oraz sprzedaż prowadzą w znaczącej części dla osób fizycznych – mogą jej nie wykazywać w rozliczeniach PIT, o ile przychód nie przekracza 20 000 zł. – podkreślono w informacji.

 

11. Sprzedaż nieruchomości lub prawa do nieruchomości

Po pięciu latach, licząc od końca roku nabycia lub wybudowania, nie trzeba deklarować na PIT-39 sprzedaży mieszkania, domu lub gruntu, czy też spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa wieczystego użytkowania gruntów – czytamy w uzasadnieniu. (jmk)

 

Źródło i czytaj więcej: Bankier.pl

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
49%
51%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2018 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.