Jak radzić sobie z opieszałym postępowaniem urzędników?

Sądy Administracyjne mogą nałożyć grzywny na urzędników, którzy w sposób przewlekły prowadzą postępowania oraz pozorują czynności administracyjne.

 

Jak pokazuje przykład orzecznictwa wydanego przez Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim (sygnatura akt II SAB Go 20/14) opieszałość i niedbałość ze strony urzędników wcale nie musi być biernie tolerowana. Sprawa dotyczyła burmistrza, który miał wydać zgodę na wycinkę drzew z terenu prywatnego. Właściciel wystąpił, zgodnie z prawem, o pozwolenie na usunięcie drzew. Burmistrz dokonywał oględzin w sumie aż 6 razy – przy czym 3 spośród wydanych przez niego decyzji zostały uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Aby zakończyć sporną sprawę burmistrz nie wydał w efekcie zgody na wycinkę. Argumentował swoją decyzję zadrzewieniem działki i brakiem oznakowania drzew, które skutecznie uniemożliwiały dokonanie oględzin. Ostatecznie wniosek, zdaniem urzędnika, musi pozostać bez rozpatrzenia.

 

Właściciel nieruchomości skierował absurdalną sprawę do Sądu Administracyjnego, który w finale ukarał burmistrza za jego postępowanie grzywną w wysokości 1000 zł. Nałożył na niego także obowiązek sfinalizowania wniosku w ciągu miesiąca. Urzędnikowi zarzucono celowe przewlekanie postępowania, opieszałe działania, a wręcz pozorowanie czynności administracyjnych – te zdaniem Roberta Tomaszewskiego z portalu www.grunttozysk.pl stanowią rażące naruszenie obowiązujących praw i etyki zawodowej urzędnika. W postępowaniu uwzględniono przede wszystkim kwestionowanie decyzji burmistrza przez SKO, które aż 3 razy podważało jego odmowy na wycinkę. Wiele oględzin, które nie doprowadziły do jednoznacznego i konkluzywnego ustalenia stanu faktycznego zalesienia działki, były zdaniem Sądu świadomymi działaniami, choć nie rozstrzygnięto z jakich przyczyn, które miały opóźnić merytoryczne zakończenie spornej kwestii. Intencjonalna bezczynność urzędników nie powinna być tolerowana - dlatego każdą dyskusyjną postawę urzędnika należy kwestionować, a w skrajnych wypadkach warto nawet skierować sprawę na drogę sądową.


Kiedy urzędnik może uzasadnić zwłokę w załatwieniu sprawy?


W myśl prawa organy powinny rozpatrywać sprawy „bez zbędnej zwłoki”. Tylko przyczyna niezależna od urzędników może uzasadniać i usprawiedliwiać opóźnienie i zwłoki w terminowym załatwianiu spraw.

 

Często można spotkać się z sytuacją, gdy składamy wnioski lub petycje do odpowiedniego organu i nasze pismo pozostaje bez odpowiedzi przez długi czasu. Można wtedy dowodzić o nie zachowaniu przez urzędnika przewidzianych przez ustawę terminów dotyczących wydania decyzji.

 

Organy mogą tłumaczyć opóźnienie w rozstrzygnięciu sprawy jako konsekwencje okoliczności od niego niezależnych – jednak te muszą rzeczywiście uzasadniać zwłokę. Przykładowo, jeśli ubiegamy się o odszkodowanie z jakiegoś tytułu, nie dostajemy odpowiedzi, co organ uzasadnia zbyt dużą liczbą wniosków o odszkodowania, która napływa w danym momencie – nie jest to odpowiednia przyczyna, która usprawiedliwiałaby opóźnienie postępowania. Zbyt duża liczba spraw z jakimi muszą borykać się urzędnicy nie tłumaczy ewentualnych opóźnień w terminowym rozpatrzeniu naszego wniosku. Podobnie jest z zasłanianiem się kwestią finansową – przykładowo brak pieniędzy na pokrycie kosztów postępowania administracyjnego nie może być przez organ przedstawiony jako rzeczywista przeszkoda, która uniemożliwia rozstrzygnięcie sprawy w przewidzianym przez ustawę terminie. Rozważania te znajdują swoje potwierdzenie w wyrokach sądowych – m.in. Sąd Administracyjny w Warszawie (sygnatura: I SAB/Wa 325/2010) lub poznański WSA (II SAB/Po 14/2008). Według tych orzecznictw za niezależną od organu przyczynę opóźnienia sprawy nie można uznać ani charakteru przedłożonej do urzędu sprawy, ani znacznej liczby akurat w danym momencie przeprowadzanych przez dany organ postepowań lub niewystarczającej liczby pracowników.

 

Z przepisu art. 35 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego wynika, że terminy załatwienia spraw określają czas efektywny, jakim dysponuje organ administracji publicznej załatwiający sprawę na jej rozpatrzenie i podjęcie decyzji. Do terminów tych nie zalicza się: terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności; okresów zawieszenia postępowania; okresów opóźnień powstałych z przyczyn powstałych z winy strony; okresów opóźnień powstałych z przyczyn niezależnych od organu. Okresy opóźnień powstałych z przyczyn niezależnych od organu, których nie wlicza się do terminów załatwiania spraw, to opóźnienia inne niż powstałe z winy strony, spowodowane działaniem czynników, na które organ nie miał wpływu. Mogą to być zarówno działania sił przyrody, jak i działania lub zaniechania innych organów, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Jednak do terminów załatwienia spraw wlicza się także opóźnienia powstałe z winy organu prowadzącego postępowanie. Jak tłumaczy Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl zasięganie porady przez organ administracji u władz zwierzchnich, co do sposobu załatwienia sprawy, nie usprawiedliwia przekroczenia terminu jej załatwienia. Nie można przyjąć, aby w takiej sytuacji niezałatwienie sprawy w terminie następowało z przyczyny niezależnej od organu w rozumieniu art. 36 § 2 lub z przyczyny uzasadnionej w rozumieniu art. 38 k.p.a. Zatem, do przyczyn niezależnych od organu, o których mowa w art. 35 § 5 k.p.a., nie należy zaliczać: zwłoki innego urzędu, który opóźnia nadesłanie do organu orzekającego odpowiedzi na wysłane pismo; oczekiwanie na nadesłanie akt administracyjnych przez inny urząd orzekające czy przeprowadzenie uzupełniającego postępowania dowodowego przez organ niższej instancji. W przypadku, gdy sytuacja wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego rozstrzygnięcie, co do zasady, powinno zostać wydane w ciągu miesiąca. Natomiast w sprawach bardziej skomplikowanych okres oczekiwania na wydania decyzji nie może przekroczyć dwóch miesięcy od daty wszczęcia postępowania. Jeśli chodzi o postępowanie o charakterze odwoławczym załatwienie sprawy powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

 

Źródło: Saveinvest Sp. z o.o. www.grunttozysk.pl

 

 

 

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
49%
51%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2018 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Korzystanie z witryny forumbiznesu.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.