Jak uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego?

Jak zgodnie z prawem uzyskać decyzję lokalizacyjną oraz decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego i jakie kłopoty z tymi decyzjami administracyjnymi mogą mieć inwestorzy?

 

Podstawa prawna i niezbędne definicje

W myśl ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pas drogowy to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym zlokalizowane zostały droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczaniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania tą drogą. Idąc dalej, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych w pasie drogowym zakazane zostało dokonywanie czynności, które mogłyby spowodować niszczenie bądź uszkodzenie drogi i jej urządzeń lub zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W pasie drogowym w szczególności zabrania się: lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; umieszczania reklam poza obszarami zabudowanymi, z wyjątkiem parkingów; umieszczania urządzeń zastępujących lub imitujących obowiązujące znaki i sygnały drogowe.


Jak widać, restrykcyjne ograniczenia narzucone przez ustawodawcę powodują, że możliwości zagospodarowania przestrzeni pasa drogowego są dość ograniczone. Co zatem, jeśli chcemy w obrębie pasa ulokować obiekt, który nie będzie służył prawidłowemu funkcjonowaniu gospodarki drogowej, lub który nie będzie zapewniał właściwej obsługi ruchu – przykładowo pawilon handlowo-usługowy, kiosk, czy urządzenie przeznaczone do ekspozycji treści reklamowych (bilbord)?


Decyzja lokalizacyjna

Dodatkowe wytyczne dotyczące możliwości wykorzystywania terenu pasa drogowego zawarte zostały w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z tymi przepisami w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej - wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl. W ramach tej tzw. decyzji lokalizacyjnej określone zostaną w szczególności: rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, że przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych; uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

 

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Zgodnie natomiast z art. 40 ustawy o drogach publicznych zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga uzyskania zezwolenia zarządcy drogi, które także wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej. Dotyczy to umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego; umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z 
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.


Decyzja ta ma charakter terminowy – wydawana jest na ściśle określony czas. Jeśli zatem upłynie zdefiniowany w niej odcinek czasu inwestor zobowiązany będzie do uzyskania nowej decyzji, przedłużającej możliwość zajmowania pasa przez jego obiekt, w oparciu o te same dyrektywy zawarte w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 I 2 ustawy o drogach publicznych. Z kolei decyzja lokalizacyjna uzyskiwana jest tylko raz.

 

W kolejnej części poradnika: problemy, jakie może mieć inwestor w związku z uzyskaniem decyzji zezwalającej na zajecie pasa drogowego, kwestia opłaty należnej za zajęcie pasa drogowego oraz konsekwencje, jakie poniesie inwestor nielegalnie zajmujący pas drogowy.


Kłopoty inwestorów

Przypomnijmy, że legalne umieszczenie w obrębie pasa drogowego obiektów lub urządzeń niezwiązanych bezpośrednio z potrzebami ruchu drogowego wymagać będzie od inwestora uzyskania dwóch decyzji – decyzji lokalizacyjnej (w myśl art. 39 ust 1 ustawy o drogach publicznych) oraz decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego (art. 40 ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych).

 

Ustawodawca przy określaniu dyrektyw pozwalających na zajęcie pasa przez obiekty niezwiązane z gospodarką drogową posłużył się frazą „szczególnie uzasadnionego przypadku”. W konsekwencji, każda decyzja lokalizacyjna, a później wydawana w oparciu o nią decyzja zezwalająca na zajęcie pasa drogowego, przybiera znamiona uznaniowości. A to w praktyce daje organom administracyjnym odpowiedzialnym za jej wydanie pełną dowolność w orzekaniu, kiedy wniosek inwestora zostanie rozpatrzony pozytywnie.

 

Pomocne wyroki sądowe

Jeśli dojdzie do sporu z organem warto sięgnąć do kilku orzecznictw sądowych. Szczególnie istotny dla omawianej tu sprawy będzie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 24 czerwca 2011 r. (sygnatura akt: VI SA/Wa 799/11). W rozstrzygnięciu tym sąd podkreślił, jak ważne przy podejmowaniu decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego będzie wnikliwe wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, a następnie wykazanie przez organy, jakie przesłanki pozwoliły na podjęcie konkretnej decyzji. Organy zobowiązane są zatem do wnikliwego i przejrzystego wyjaśnienia i przedstawienia branych pod uwagę zindywidualizowanych przesłanek, które dotyczyć będą danej sprawy.

 

Kolejnym ważnym rozstrzygnięciem, który może pomóc inwestorom, będzie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 26 stycznia 2011 r. (sygnatura akt: III SA/Łd 623/10). W tym orzecznictwie z kolei sąd wyraźnie podkreślił, że „szczególnie uzasadniony przypadek” powinien być rozpatrywany w oparciu o dyrektywy zawarte w  art. 1 ust. 39 ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z treścią tej przesłanki w pasie drogowym zakazane zostało dokonywanie czynności, które mogłyby spowodować niszczenie bądź uszkodzenie drogi i jej urządzeń lub zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństw ruchu drogowego – przypomina Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl. Oznacza to w praktyce, że organ powinien rozpatrzyć, czy zarówno lokalizacja jak i parametry obiektu nie będą sprzeczne z tym właśnie przepisem prawnym. Co więcej, w omawianym tu wyroku WSA zwrócił uwagę na fakt, że zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (lub urządzeń drogowych) nie może być jedynie subiektywnymi odczuciami organu rozstrzygającego o sprawie – musi być obiektywnie dowiedzione w oparciu o faktyczne okoliczności danej sprawy.

 

Warto przy kwestii potencjalnego bezpieczeństwa zwrócić także uwagę na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 stycznia 2009 r. (sygnatura akt: II GSK 580/08), w którym wyrażony został pogląd, zgodnie z którym obowiązek udowodnienia, że zachodzą okoliczności wymienione w art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych,  spoczywa nie tylko na inwestorze, ale także na organach rozpatrujących sprawę. To one w związku z tym powinny udowodnić, że występuje faktyczne zagrożenie w związku z przedsięwzięciem zaplanowanym przez wnioskodawcę.

 

W kolejnej części poradnika omówiona zostanie opłata należna z tytułu zajęcia pasa drogowego. Opisane zostaną również skutki nielegalnego zajęcia pasa - czyli zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi oraz sytuacja, w której obiekt będzie miał powierzchnię większą niż ta określona w uzyskanym zezwoleniu zarządcy drogi.

 

Robert Tomaszewski

Prezes Saveinvest

www.saveinvest.pl, www.grunttozysk.pl

 

 

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
46%
54%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.