Kiedy stowarzyszenie będzie stroną w postępowaniu administracyjnym?

Jakie warunki muszą zostać spełnione, by dana organizacja społeczna mogła zostać uznana za stronę w postępowaniu administracyjnym?

 

W myśl art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach osoby, w liczbie co najmniej trzech, zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają regulamin działalności, określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego. Idąc dalej, za art. 43 pkt 2 Prawa o stowarzyszeniach, warto mieć na uwadze, że ilekroć w ustawie jest mowa o statucie, należy przez to rozumieć regulamin stowarzyszenia zwykłego.

 

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 31 kodeksu postępowania administracyjnego organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem wszczęcia postępowania lub też  dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu,  jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny – informuje Bartosz Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl.

 

Niestety, zakres pojęcia interesu społecznego nie został przez ustawodawcę jasno zdefiniowany. Dlatego właśnie, przy rozstrzyganiu o możliwości dopuszczenia danego stowarzyszenia do udziału w postępowaniu na prawach strony, powinny być brane pod uwagę indywidualne okoliczności, jakie zachodzą dla danej sprawy. W praktyce oznacza to zatem, że każda organizacja już na etapie wniosku do organu administracyjnego, zobligowana jest do dostarczenia wyczerpujących, konkretnych i przejrzystych argumentów przemawiających za faktem, że spełnia przewidziane przez kodeks postępowania administracyjnego wytyczne – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl.

 

Wróćmy jeszcze do omawianego w poprzedniej części artykułu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12 marca 2014 roku (sygnatura akt: I SA/Kr 1376/13). Wspomniana sprawa dotyczyła deweloperskich zamierzeń budowlanych, a konkretniej budowy dwóch wielorodzinnych budynków o charakterze mieszkalnym. Stowarzyszenie, które wniosło żądanie o dopuszczenie do udziału w postepowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy, tłumaczyło swój postulat potrzebą ochrony ubywającej zieleni miejskiej oraz przewidywanego niekorzystnego wpływu inwestycji na sąsiednie działki - w tym na znajdujące się w okolicy drzewa. Organ, do którego trafił wniosek stowarzyszenia, orzekł, że organizacja nie wykazała na czym dokładnie ma polegać jej działanie w zakresie ochrony interesu społecznego. Tereny, na których deweloper planuje budowę sąsiadują z zabudową mieszkaniową (zachowana zostaje zatem zasada dobrego sąsiedztwa), natomiast wymieniona w statucie organizacji „ochrona środowiska” w żaden sposób nie jest zagrożona przez skalę inwestycji. Opnie organu rozpatrującego sprawę podzieliło także samorządowe kolegium odwoławcze, po czym sprawa skierowana została do WSA. Tam z kolei zwrócono uwagę na fakt, że na terenie inwestycji znajdują się liczne drzewa i krzewy, które powinny podlegać ochronie – a zatem warunek o celowości stowarzyszenia, w tym przypadku ochrona środowiska przyrodniczego, zostaje spełniony. Co więcej zdaniem sądu spełniona została także przesłanka o interesie społecznym. Stowarzyszenie powoływało się bowiem na możliwą ingerencję budowy w bezpieczeństwo terenów zielonych, czy wprowadzenie zakłóceń do panującego ładu komunikacyjnego.

 

Warto także w pewnych sytuacjach dokładnie sprawdzać, czy mamy rzeczywiście do czynienia ze stworzeniem działającym zgodnie z literą prawa – radzi Bartosz Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Pamiętajmy, że stowarzyszenia zwykłe nabywają zdolność prawną (czyli zdolność sądową i procesową), jeżeli w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia (zgodnie z wytycznymi omówionymi w poprzedniej części artykułu) organ nadzorujący nie zakazał prowadzenia przez niego działalności. Jeśli nie zostały spełnione wszystkie z tych przesłanek, nie mamy do czynienia z organizacją społeczną w rozumieniu ustawy o stowarzyszeniach, a więc nie posiada ona uprawień do żądania, by dopuszczono ją do udziału w toczącym się postępowaniu administracyjnym.


Zgodnie z art. 31 kodeksu postępowania administracyjnego każda organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem wszczęcia postępowania lub też dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu,  jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i równocześnie gdy przemawia za tym interes społeczny – informuje Bartosz Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Organ administracji publicznej, jeśli uzna żądanie organizacji społecznej za uzasadnione, postanawia o dopuszczeniu organizacji do udziału w postępowaniu, która uczestniczy w nim na prawach strony. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub dopuszczenia do udziału w postępowaniu stowarzyszeniu służy zażalenie. Warto mieć także na uwadze, że organ administracji publicznej, posiada uprawnienia, by w chwili wszczęcia postępowania w sprawie dotyczącej innej osoby, zawiadomić o tym fakcie organizację społeczną, jeżeli uzna, że może ona być zainteresowana udziałem w tym postępowaniu ze względu na swoje cele statutowe, i gdy przemawia za tym interes społeczny. Organizacja społeczna, która nie uczestniczy w postępowaniu na prawach strony, może za zgodą organu administracji publicznej przedstawić temu organowi swój pogląd w sprawie, wyrażony w uchwale lub oświadczeniu jej organu statutowego. Należy także zaznaczyć, że omówionego tu art. 31 kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 28 ust. 3 prawa budowalnego, nie stosuje się w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę. Dla przypomnienia, stronami w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu – podkreśla Bartosz Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl.

 

Aby dokładnie zilustrować, kiedy zachodzą okoliczności wymienione przez ustawodawcę w art. 31 kodeksu postępowania administracyjnego omówiony zostanie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12 marca 2014 roku (sygnatura akt: I SA/Kr 1376/13), w którym uwzględniona została skarga pewnego stowarzyszenia w związku z odmową przyznania jej przymiotu strony w postępowaniu w sprawie budowy przez deweloperów obiektów wielorodzinnych. Pierwszą z zaprezentowanych powyżej przesłanek była zasadność dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu z uwagi na jej cele statutowe. W praktyce oznacza to, że musi zaistnieć rzeczywisty związek pomiędzy przedmiotem toczącego się postępowania administracyjnego a celami oraz zakresem działania danej organizacji społecznej, które powinny zostać ustalone w statucie danego stowarzyszenia – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. W przywołanej tu sprawie celami stowarzyszenia, na które powołało się ono we wniosku do organu administracji publicznej, była ekologia, ochrona środowiska oraz udział w kształtowaniu przestrzeni i zieleni miasta. Jednak, zdaniem rozpatrującego sprawę organu, nie zostało wykazane równocześnie na czym miałoby polegać działanie w zakresie interesu społecznego.

 

Kwestia, jak poprawnie rozumieć przesłankę o dopuszczeniu organizacji społecznej do udziału w postępowaniu z uwagi na interes społeczny wyjaśniona zostanie w kolejnej części artykułu.

 


Bartosz Antos

Wiceprezes Saveinvest

www.saveinvest.pl, www.dzialkanadmorzem.pl

 

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
56%
44%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.