Narada koordynacyjna – najważniejsze informacje dla inwestorów

W jakich okolicznościach wymagane będzie przeprowadzenie narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania infrastruktury? Podjęcia jakich czynności prawnych wymaga procedura dotycząca narady koordynacyjnej? 


Kiedy przeprowadzona zostanie narada koordynacyjna?

 

W procesie budowalnym zapewnienie dostępu nieruchomości do niezbędnej infrastruktury uzbrojenia terenu to niewątpliwie jeden z jego najważniejszych elementów. Zazwyczaj to projektant decyduje o usytuowaniu danej sieci. Zgodnie natomiast z art. 28b § 1  ustawy z 17 maja 1989 r.  - Prawo geodezyjne i kartograficzne usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich koordynuje się na naradach koordynacyjnych – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. 

 

Narady koordynacyjne od lipca 2014 r. zastępują obowiązujące wcześniej opinie, które wydawane były przez zespoły uzgadniania dokumentacji projektowej (tzw. ZUD-y). Wprowadzenie tego nowego rozwiązania miało doprowadzić przede wszystkim do uproszczenia procedury uzgadniania oraz przyspieszenia realizacji inwestycji budowalnej poprzez zmniejszenie wymogów formalnych obowiązujących inwestorów.

 

Co do zasady narada koordynacyjna organizowana jest przez starostę, który może sam jej przewodniczyć lub upoważnić do tego wybraną przez siebie osobę. Warto pamiętać jednak, że wskazany przez ustawodawcę wymóg odbycia narady koordynacyjnej nie odnosi się do przyłączy oraz do sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej – podkreśla Robert Tomaszewski z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Co więcej, na wniosek inwestora lub projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu władającego siecią uzbrojenia terenu lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) narada koordynacyjna może zostać przeprowadzona także dla terenów innych niż te wymienione w ustawie oraz dla usytuowania przyłączy. Wniosek może zostać uzasadniony przede wszystkim koniecznością niedopuszczenia do powstania zagrożeń, jakie wyniknąć mogą z prawdopodobnej kolizji między usytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu. Innymi słowy, dla terenów, na które nie został nałożony obowiązek przeprowadzenia narady koordynacyjnej, może zostać ona przeprowadzona, na wniosek uprawnionego podmiotu, w celu lepszego zsynchronizowania oraz dopasowania sieci.

  

Niezbędne dokumenty

  

Dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia narady koordynacyjnej jest wniosek (złożony przez inwestora lub projektanta) o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Do niego dołączona powinna zostać propozycja tego usytuowania, przedstawiona na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.dzialkanadmorzem.pl.

 

Warto w tym miejscu wyjaśnić użyte powyżej pojęcia. Plan sytuacyjny to dokument planistyczny, wymagany przy zgłoszeniu budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych oraz telefonicznych linii kablowych i kanalizacji kablowej. Jest on sporządzany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Z kolei aktualna mapa zasadnicza jest mapą ukazującą aktualny stan w terenie. Jej kopia jest jedną z postaci mapy do celów projektowych stosownie do § 5 w zw. z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

 

W kolejnej części poradnika omówione zostaną procedury obowiązujące przy przeprowadzaniu narady koordynacyjnej.

 

Procedury dotyczące przebiegu narady koordynacyjnej

  

Po otrzymaniu wszystkich wymienionych w poprzedniej części poradnika dokumentów starosta wyznacza sposób, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej, o czym zawiadamia wnioskodawców, podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu, wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) na obszarze właściwości, na których mają być sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu oraz inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku usytuowania części projektowanej sieci na tych terenach. Warto mieć też na uwadze, że termin narady koordynacyjnej powinien zostać wyznaczony przez starostę na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta (wspomnianego w poprzedniej części poradnika) planu sytuacyjnego – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Z narady koordynacyjnej sporządzany jest odpowiedni protokół.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty za skoordynowanie sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej. Wysokość tej opłaty ustalana jest na podstawie załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – pod uwagę brane są m.in. takie czynniki jak ilość danego rodzaju sieci i przyłączy, które stanowią przedmiot narady koordynacyjnej.

 

Narada koordynacyjna odbywa się pod przewodnictwem starosty lub upoważnionej przez niego osoby. Przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie wymagają, by osoba, która wyznaczona została przez starostę posiadała stosowne kwalifikacje. Starosta posiada także uprawnienia, by wyznaczyć termin dodatkowej narady koordynacyjnej, nie później jednak niż 14 dni od dnia wystąpienia wnioskodawcy o jej przeprowadzenie.

 

Nieobecność na naradzie koordynacyjnej

Warto mieć także na uwadze, że nieobecność którejś z osób zawiadomionych o przeprowadzeniu w danym terminie narady koordynacyjnej nie wpływa bezpośrednio na jej przebieg. Zgodnie bowiem z  art. 28ba. ust. 1 - Prawo geodezyjne i kartograficzne nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Przyjmuje się bowiem, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.  Jeśli natomiast w ramach narady koordynacyjnej uzgodnione zostaną przez jej uczestników zmiany w usytuowaniu projektowanej sieci uzbrojenia terenu w stosunku do usytuowania przedstawionego na planie sytuacyjnym, to starosta, w nieprzekraczanym terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia narady, ma obowiązek zawiadomić osobę nieobecną o nowych ustaleniach. Osoba zawiadomiona o zmianach ma następnie 7 dni, licząc od dnia doręczenia jej zawiadomienia, na zgłoszenie zastrzeżeń, które mogą stanowić podstawę do przeprowadzenia odrębnej narady – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Zostanie ona przeprowadzona w sytuacji złożenia wniosku o jej przeprowadzenie, jednak w takich okolicznościach nie ma obowiązku uiszczania dodatkowej opłaty. Starosta, podobnie jak w sytuacji przedstawionej powyżej, znów ustala sposób, termin i miejsce przeprowadzenie narady koordynacyjnej, o czym zawiadamia odpowiednie pomioty, ty razem dołącza także treść zgłoszonych zastrzeżeń.

 

W kolejnej części poradnika: jakie elementy zawierać będzie protokół sporządzony z narady koordynacyjnej? Jaką rolę pełni adnotacja na dokumentacji projektowej, czyli co dalej z wynikami narady koordynacyjnej?

 

Protokół z narady koordynacyjnej

 

Rezultaty narady koordynacyjnej prezentowane są w protokole. Odpisy protokołu narady koordynacyjnej wydawane są wnioskodawcy w dniu jej zakończenia, natomiast innym podmiotom zawiadomionym o naradzie w terminie 3 dni od dnia złożenia żądania w tej sprawie – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. W treści protokołu powinny znaleźć się takie elementy jak: określenie sposobu przeprowadzenia narady, jej termin i miejsce oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną; opis przedmiotu narady; imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę; imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego; imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują, lub informację o przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie; stanowiska uczestników narady; wnioski o koordynację robót budowlanych, o ile zostały złożone; informacje o podmiotach zawiadomionych o naradzie, które w niej nie uczestniczyły; podpisy uczestników narady. Ze względu na fakt, że dopuszczalne jest również jej odbycie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sytuacji, gdy została ona przeprowadzona w takiej formie protokół narady koordynacyjnej zawiera, zamiast podpisów wszystkich uczestników tej narady, podpisy jej przewodniczącego, protokolanta oraz innych osób, które osobiście stawiły się na naradzie, a także adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Co dalej z wynikami narady koordynacyjnej?

 

Zgodnie z art. 28c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, na dokumentacji projektowej, która stanowi przedmiot narady koordynacyjnej zamieszcza się adnotację zawierającą informację, iż dokumentacja ta była przedmiotem narady koordynacyjnej oraz dane dotyczące określenia sposobu przeprowadzenia narady, jej termin i miejsce oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.dzialkanadmorzem.pl.  Adnotacja sporządzona powinna zostać przez przewodniczącego narady, który potwierdza ją swoim podpisem w dniu jej zakończenia. Jeśli nie dopełni tego obowiązku, stosowana adnotacja na dokumentacji projektowej powinna zostać zamieszczona przez projektanta.


Warto mieć także na uwadze, że właściwe przeprowadzenie przewidzianych ustawowo czynności w ramach narady koordynacyjnej, przy zgodności stanowisk jej uczestników, skutkuje przyjęciem dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w myśl art. 12b ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Następnym krokiem jest poddanie weryfikacji przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej wyników narady koordynacyjnej wraz z dokumentacją kartograficzną – jeśli weryfikacja ta przebiegnie pomyślnie dokumenty te wejdą do zasobów geodezyjnych (art. 2 ust. 10 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne). Należy jednak pamiętać, że przywołana powyżej przesłanka prawna nie powoduje, iż każdy dokument geodezyjny czy kartograficzny będzie automatycznie wchodził do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. We wspomnianej ustawie pod tym pojęciem rozumie się zbiory danych prowadzone przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, utworzone na podstawie tych zbiorów danych opracowania kartograficzne, rejestry, wykazy i zestawienia, dokumentację zawierającą wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych lub dokumenty utworzone w wyniku tych prac, a także zobrazowania lotnicze i satelitarne.  


Robert Tomaszewski

Prezes Saveinvest

www.saveinvest.pl, www.dzialkanadmorzem.pl

 

 

 

Robert Tomaszewski

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
48%
52%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.