Europejskie Forum Jakości i gala QI 2015 - podsumowanie

28.09.2015 r. w Warszawie odbyło się jedno z najbardziej znaczących wydarzeń poświęconych zagadnieniom zarządzania, procesom inwestycyjnym i ich finansowaniu, a także konkurencyjności polskiej gospodarki na zagranicznych rynkach – Europejskie Forum Jakości 2015. Wydarzenie zwieńczyła uroczysta gala IX edycji Programu Najwyższa Jakość Quality International – poznaliśmy Laureatów, którym wręczone zostały medale QI 2015 w trzech kategoriach: QI Product, QI Services i QI Order.

 

Jak co roku, spotkaliśmy się w gronie Laureatów Programu Najwyższa Jakość QI i ekspertów z różnych dziedzin zarządzania, by podsumować edycję tego konkursu, a także podyskutować o tym, co najważniejsze w odniesieniu do polityki zarządzania jakością,  tendencji w gospodarce oraz spróbować nakreślić to, co czeka polskich przedsiębiorców, samorządowców, placówki służby zdrowia, instytuty badawcze i uczelnie wyższe w najbliższej przyszłości.

 

qi2015_img_9775_small_1033

red. Anna Biszkowiecka

 

Ważnymi bieżącymi kwestiami są tegoroczne nowelizacje norm ISO, a także nowy budżet unijny 2020 – jakie szanse i wyzwania się z tym wiążą? Polscy przedsiębiorcy muszą również sprostać trudnościom w związku z trwającym kryzysem za naszą wschodnią granicą. Wreszcie, kolejne ważkie tematy, związane są z interdyscyplinarnym ujęciem zarządzania przedsiębiorstwami, instytucjami i urzędami w Polsce. W ich strukturach właśnie pojawia się zupełnie nowe tzw. milenijne pokolenie, które wyzbyte jest już analogowego myślenia, jest na wskroś cyfrowe i multimedialne, dla którego już dziś, firmy muszą wdrażać nowoczesne modele i narzędzia zarządzania i komunikacji. To zarządzanie jutra, zarządzanie zmianą ukierunkowane na maksymalizację efektywności pracowników.

 

qi2015_img_9781_small_1072

dr inż. Tomasz Schweitzer, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

 

W Europejskim Forum Jakości, które odbyło się w warszawskim Hotelu Marriott wzięli udział przedstawiciele organizacji rządowych, samorządowych, prezesi firm i instytucji, przedstawiciele instytucji naukowych i uczelni wyższych.

 

Forum zainaugurowali Anna Biszkowiecka, redaktor naczelna Forum Biznesu i Biznes Trendy, dr inż. Tomasz Schweitzer, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Piotr Burzyk, Dyrektor Biura Zarządzania Jakością Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

qi2015_img_9791_small_1282

dyr. Piotr Burzyk (PARP)

 

Fundusze unijne 2020

 

Pierwsza część dyskusji poświęcona została funduszom unijnym w perspektywie do 2020 r. Jako pierwsza głos zabrała Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, Krystyna Barcik, która przedstawiła zebranym sposób, w jaki ta placówka wykorzystała pozyskane w ostatnich latach środki i jakie inwestycje udało się zrealizować z tego tytułu. Szpital od wielu lat pozyskuje środki finansowe na realizację innowacyjnych projektów rozwojowych oraz systematyczne szkolenia personelu. WSSL swoje działania w ramach pozyskiwania funduszy zewnętrznych koncentruje na trzech instytucjach: Unii Europejskiej, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwie Zdrowia. To właśnie dzięki współpracy z tymi podmiotami placówce udało się zrealizować kilka wieloetapowych i skomplikowanych przedsięwzięć, na które przeznaczono łącznie ponad 50 mln zł (czytaj więcej>>>).

 

qi2015_img_9812_small_1249_01

Od lewej: dyr. Krystyna Barcik (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy), dyr. Leszek Król (Mazowiecki Urząd Marszałkowski), dyr. Piotr Burzyk (PARP), Zygmunt Kopacz (Open Nexus), przemawia insp. dr Waldemar Krawczyk, dyrektor Centralnego Biura Kryminalistycznego Policji

 

Dyskusja, prowadzona przez  dra inż. Józefa Zakrzewskiego, wieloletniego prezesa zarządu Techtrading Group, byłego pracownika resortów obrony i skarbu, szefa Rady Dyrektorów Środkowoeuropejskiej Korporacji Przeciwlotniczej, byłego wiceszefa Grupy Bumar (obecnie PHO), kierownika katedry i wykładowcę akademickiego, eksperta w zakresie zarządzania zmianami i usprawnieniami organizacyjnymi oraz projektami UE, odnosiła się przede wszystkim do unijnych programów operacyjnych i funduszy strukturalnych, jakimi dysponuje Polska w ramach budżetu UE do 2020 r.

 

img_7391_1128

dr inż. Józef Zakrzewski

 

W dyskusji z udziałem przedstawicieli m.in. Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiębiorczościPiotr Burzyk, Dyrektor Biura Zarządzania Jakością i Urzędu Marszałkowskiego Województwa MazowieckiegoLeszek Król, Zastępca Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, dowiedzieliśmy się w ramach których programów, jakimi kwotami dysponują poszczególne regiony kraju oraz na jakiego rodzaju inwestycje można pozyskać dofinansowanie.

 

To m.in.:

- EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (46,85 mld EUR dla RP) -wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii Europejskiej poprzez korygowanie przypadków braku równowagi między regionami; wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego;

- EFS Europejski Fundusz Społeczny (13,2 mld EUR dla RP) - inwestowanie w zasoby ludzkie, wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE, zwiększanie szans zatrudnienia mieszkańców Europy, propagowanie lepszego wykształcenia i poprawianie sytuacji osób najbardziej bezbronnych i zagrożonych ubóstwem;

- FS Fundusz Spójności (23,2 mld EUR dla RP) - na pomoc dla państw członkowskich, których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniego DNB dla krajów UE-27, w inwestowaniu w transeuropejskie sieci transportowe (TEN-T) i ochronę środowiska;

- EFRROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (8,6mld EUR dla RP) – ukierunkowany na zwiększenie konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, poprawę stanu środowiska naturalnego i krajobrazu, poprawę jakości życia na obszarach wiejskich oraz popieranie różnicowania działalności gospodarczej;

- EFMR Europejski Fundusz Morski i Rybacki (0,5 EUR dla RP) – ukierunkowany na wspieranie przechodzenia na rybołówstwo zrównoważone, wspieranie społeczności nadmorskich w różnicowaniu lokalnej gospodarki oraz tworzenie nowych miejsc pracy i poprawę jakości życia społeczności nadmorskich w Europie.

 

img_7527_835

Od lewej: dr inż. Józef Zakrzewski, Stanisław Dąbkowski z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Adrian Skrocki, Wiceprezes zarządu ADM Consulting Group, prof. Czesław Puchalski, Prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. Rozwoju, insp. dr Waldemar Krawczyk, dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji 

 

Podczas konferencji  zdefiniowane zostały zarówno problemy, jak i wyzwania, jakie stoją przed beneficjentami dotacji unijnych w Polsce, a swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzielili się także m.in. insp. dr Waldemar Krawczyk, dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, prof. Czesław Puchalski, Prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. Rozwoju (czytaj>>>), a także przedstawiciele firm wspierających procesy pozyskiwania dotacji (Adrian Skrocki, Wiceprezes zarządu ADM Consulting Group), jak i przedstawiciele firm będących beneficjentami (Zygmunt Kopacz z Open Nexus, Stanisław Dąbkowski z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu czytaj>>>).

 

img_7546_1022

Formuła konferencji pozwalała na swobodną dyskusję i zadawanie pytań przez gości. Krzysztof Modliński, Wiceprezes Zarządu firmy DEGA S.A. (producent żywności sektora rybnego) dzieli się spostrzeżeniami, że nowa perspektywa budżetowa funduszy unijnych 2014-2020 nie przewiduje bezpośredniego wsparcia dla przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego

 

qi2015_img_9830_small_1282

Stanisław Dąbkowski z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Adrian Skrocki, Wiceprezes zarządu ADM Consulting Group, prof. Czesław Puchalski, Prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. Rozwoju

 

Paneliści zgodnie uznali, że beneficjenci, korzystający ze wsparcia doświadczonych podmiotów consultingowych, zwiększają swoje szanse na pozyskanie dofinansowania oraz efektywnego i skutecznego jego spożytkowania.

 

Nowoczesne zarządzanie – dziś i jutro

 

Znaczna część Europejskiego Forum Jakości poświęcona została nowoczesnemu zarządzaniu – temu które ma miejsce dziś, ale i temu, które czeka nas „jutro”. Wskazane zostały kierunki w zakresie optymalizacji procesów zarządzania, dokonane zostało porównania teorii zarządzania jakością z praktyką. Dyskusję poświęciliśmy także interdyscyplinarnemu podejściu do zarządzania, podejściu do norm i certyfikacji w kontekście zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

 img_7721_922

 

Tomasz Sroczyński, Dyrektor ds. Jakości i Bogusław Święcicki, Dyrektor IT  (Grupa ATLAS), wraz z Andrzejem Olsztyńskim, Dyrektorem na Europę Środkowo-Wschodnią IBM Polska (zdjęcie z prawej) odnieśli się m.in. do zagadnień optymalizacji procesów organizacji, roli polityk konsolidacyjnych, synergii działań (czytaj>>>), a także zaprezentowali nowoczesne narzędzie do zarządzania komunikacją wewnętrzną w firmie, które implementować można do każdego rodzaju organizacji, bez względu na jej wielkość, branże i obszar działania. Narzędzie IBM Connections, jako social business to innowacyjne i nowoczesne narzędzie komunikacji, bezpośrednio przyczyniające się do budowania przewagi konkurencyjnej. To narzędzie, będące wynikiem współpracy sektora IT z biznesem, wpływające na kulturę organizacyjną.

 

 

qi2015_img_9837_small_933

Tomasz Sroczyński, Dyrektor ds. Jakości, Grupa ATLAS

 

img_7792_922

  

Interdyscyplinarnemu podejściu do zarządzania poświęcone zostało wystąpienie Jolanty Kochańskiej, Wiceprezes Polskiego Komimg_7838_812itetu Normalizacyjnego (zdjęcie powyżej). Z kolei Dominik Wawrzyniak, auditor z DQS Polska (zdjęcie obok) wskazywał na zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa i jego ocenę wobec wymagań, zawartych w znowelizowanych normach ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Jak wskazywał D. Wawrzyniak Organizacja powinna określić czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, istotne dla celu jej działania i jej kierunku strategicznego i takie, które wpływają na zdolność organizacji, osiągnięcia zamierzonego wyniku działania systemu zarządzania jakością. Organizacja powinna monitorować te czynniki zewnętrzne i wewnętrzne i dokonywać ich przeglądu. Ze względu na wpływ lub potencjalny wpływ na zdolność organizacji do ciągłego dostarczania wyrobów i usług spełniających wymagania klienta oraz mające zastosowanie wymagania ustawowe i administracyjne organizacja powinna określić:  strony zainteresowane istotne dla systemu zarządzania jakością i odpowiednie wymagania tych stron zainteresowanych, które są istotne dla systemu zarządzania jakością. Organizacja powinna monitorować informacje o zainteresowanych stronach i ich istotnych wymaganiach i dokonywać ich przeglądu. Organizacja powinna określić:  zainteresowane strony w odniesieniu do systemu zarządzania środowiskowego; odpowiednie potrzeby i oczekiwania (tj. wymagania) tych zainteresowanych stron; oraz które z tych potrzeb oczekiwań stanowią zobowiązania w zakresie zgodności.

 

Alternatywne kierunki zagraniczne dla polskiej gospodarki

 

img_7914_662

W czasie panelu, który poświęcony został alternatywnym kierunkom zagranicznym dla polskiej gospodarki, podjęty został wątek nurtów, jakie obiera polski biznes w swojej ekspansji na rynkach światowych. Wraz z prof. Piotrem Kulą, Prorektorem ds. Innowacji Politechniki Łódzkiej (zdjęcie z lewej), Maciejem Gałązką, Prezesem Zarządu Advanced Graphene Products Andrzejem Dobrowolskim, Dyrektorem białoruskiej firmy Taifun (Grupa Atlas), a także Grzegorzem Klimarczykiem, Prezes Zarządu Open Nexus, dyskutowano m.in. na temat synergii nauki z biznesem w zakresie budowania konkurencyjności polskiej myśli technologicznej i przewagi konkurencyjnej polskiego biznesu na świecie.

 

 img_7926_920

Dyskusja o alternatywnych kierunkach zagranicznych dla polskiej gospodarki, innowacyjności polskiej myśli technoloigicznej i konkurencyjności polskiego biznesu

 

Budynek A21 – to właśnie tutaj, w jednym z laboratoriów Politechniki Łódzkiej, dokonał się grafenowy przełom. To w tym budynku powstał pierwszy na świecie, wysokiej jakości płat grafenu HSMG, którego właściwości są bliskie wartościom teoretycznym. To wydarzenie przyniosło konieczność powołania nowej firmy – Advanced Graphene Products, której zadaniem jest komercjalizacja przemysłowej metody produkcji, która pozwala na przemysłowe zastosowanie grafenu. Wśród założycieli spółki są zarówno przedstawiciele polskiego biznesu jak i twórcy grafenu HSMG, dzięki czemu firma AGP jest  modelowym przykładem współpracy nauki i biznesu. Firma stoi przed olbrzymią szansą zrewolucjonizowania światowego, grafenowego sektora (czytaj więcej>>>).

 

qi2015_img_9787_small_1282

 

Transfer produktów i usług – to najczęstsze przykłady form ekspansji polskiego biznesu za granicą. Trudniej jest odnieść sukces w zakresie inwestycji infrastrukturalnych i stałej obecności na zagranicznym rynku. Andrzej Dobrowolski, szef firmy Taifun w Grodnie na Białorusi, w którą zainwestowała Grupa ATLAS, jako podstawowy element sukcesu w tym zakresie wskazał konieczność pozyskania rzetelnego partnera po drugiej stronie granicy. Takim partnerem dla Atlasa stała się właśnie firma Taifun, która dziś, jako producent chemii budowlanej, jest  liderem sprzedaży na terytorium Białorusi. O ile jeszcze kilkanaście -kilkadziesiąt lat temu w Polsce synomimem jakości były produkty z Niemiec, tak dziś takim synonimem są Pogląd ten podzielił Lech Wikaryjczyk, reprezentujący gdańską spółkę Learnetic, która jako polski producent nowoczesnych i innowacyjnych systemów, narzędzi i programów do mobilnej, cyfrowej edukacji, podbija kolejne zagraniczne rynki. Ekspansję tę zaczyna zawsze od pozyskania partnera w danym kraju. Firma przebojem podbija m.in. rynki afrykańskie czy Ameryki Płd., gdzie łatwiej jest od przysłowiowego „zera” wdrażać nowoczesne rozwiązania, niż w zróżnicowanych pod względem technologicznym i obowiązujących przepisów krajach rozwiniętych (czytaj więcej>>>).

 

img_7943_906

 O swoich doświadczeniach w zakresie polskich inwestycji za granicą mówi Andrzej Dobrowolski, dyrektor w firmie Taifun w Grodnie na Białorusi, w którą zainwestowała Grupa ATLAS

 

Zatem w odpowiedzi na pytanie o najbardziej atrakcyjne rynki zagraniczne dla polskiej gospodarki paneliści wskazują kierunki od lat obecne w polskim eksporcie (Niemcy, Białoruś, Rosja, kraje skandynawskie), ale coraz częściej stawia się na tak egzotyczne dla polskiego biznesu regiony, jak południowa i środkowa Afryka czy Chiny. Nieustannie należy stawiać na budowanie przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki, tak, aby, jak wskazywał Grzegorz Klimarczyk Polska pięła się w górę z niechlubnego zajmowanego dziś  45. miejsca w Globalnym Rankingu Innowacyjności, a nasza innowacyjność nie stała na poziomie Mołdawii, a dążyła do światowej czołówki, czyli takich  krajów, jak Szwajcaria, Wielka Brytania i Szwecja.

 

Dziękujemy!

Organizatorzy Europejskiego Forum Jakości 2015 – Grupa Media PRess – redakcje Forum Biznesu i ForumBiznesu.pl oraz Biznes Trendy, serdecznie dziękują za Państwa aktywny udział w tym wydarzeniu. Prawdziwą przyjemnością było gościć Państwa, móc wysłuchać interesujących wypowiedzi. Państwa udział - zarówno ekspertów, panelistów, jak i audytorium - sprawił, że dyskusja podczas Europejskiego Forum Jakości osiągnęła bardzo wysoki poziom merytoryczny. Mamy nadzieję, że konferencja stała się okazją do inspirującej wymiany myśli i poglądów oraz lepszego poznania uwarunkowań, w jakich dziś funkcjonują podmioty gospodarcze i instytucje w Polsce i innych krajach Europy i świata, i że będzie to inspiracją do wdrażania wielu pomysłów, innowacyjnych rozwiązań i doskonalenia wdrożonych standardów na rzecz budowania i wzmacniania konkurencyjności polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. To, że byli Państwo z nami w tak licznym gronie jest dla nas zaszczytem i radością. Do zobaczenia podczas kolejnej, organizowanej przez nas, konferencji! O szczegółach na pewno będziemy Państwa informowali.

 

Niebawem opublikujemy specjalny raport z wnioskami, które podały na Europejskim Forum Jakości oraz relację w wydaniu gazetowym Forum Biznesu

   

 Najwyższa Jakość Quality International 2015

 

img_8003_806

 

Tegoroczne Europejskie Forum Jakości zwieńczyła uroczysta gala Programu Najwyższa Jakość Quality International 2015, podczas której uhonorowani zostali Laureaci tego konkursu. Podmioty te wyróżnia wyjątkowa dbałość o najwyższą jakość oferowanych produktów i usług, jak również wdrożone standardy zarządzania. Wśród tegorocznych Laureatów znalazło się też grono specjalnie wyróżnionych kilkunastu podmiotów – zdobywców statuetek Pereł QI 2015. To firmy i instytucje, które trzykrotnie triumfowały w konkursie. Specjalnie wyróżnimy także wielokrotnych Laureatów Programu, którzy uczestniczą w nim od pięciu, sześciu, a nawet siedmiu lat. Galę prowadził red. Marek Czyż z TVP.

 

Nagrody Laureatom wręczali Anna Biszkowiecka, redaktor naczelna Forum Biznesu i Biznes Trendy, Grażyna Żarlicka z Klubu Polskie Forum ISO 9000 oraz Piotr Burzyk z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

img_7797_922

 

 

 

 WSZYSTKIM TEGOROCZNYM LAUERATOM SERDECZNIE GRATULULEMY!

 

Najwyższa Jakość Quality International, to program o ugruntowanej pozycji, ceniony za swój obiektywizm i fachowość. IX edycja odbywa się pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Klubu Polskie Forum ISO 9000 (partner merytoryczny) i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Już teraz zapraszamy do udziału w X, jubileuszowej edycji Programu Najwyższa Jakość
Quality International 2016

 

 

img_9010_1013

Laureaci statuetek Pereł QI 2015

 

img_7994_880

 

 

efj2015_stopka_efj_3_777Oceń artykuł:
zobacz ranking »
48%
52%
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.