Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu – działania i sposoby aktywizacji zawodowej

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu jest jednostką organizacyjną powiatu poznańskiego. Obszar działania urzędu obejmuje Poznań i 17 gmin powiatu poznańskiego. Obecnie stopa bezrobocia na terenie działania poznańskiego urzędu należy do najniższych w kraju i wynosi 3,8% dla Poznania i 4,4% dla powiatu ziemskiego. Odbiorcami działań urzędu są zarejestrowane osoby bezrobotne oraz pracodawcy działający w aglomeracji poznańskiej.

 

pup_poznan_logo_01a_485

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu poza standardowymi formami pomocy: jak pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe czy zajęcia z aktywnego poszukiwania pracy realizuje także dodatkowe programy i projekty by poszerzyć wachlarz usług i móc zaoferować je jak największej grupie klientów.

 

Dodatkowe środki finansowe na działania aktywizacyjne

 

Urząd zdobywa dodatkowe środki finansowe z funduszy europejskich. Od 2004 do 2013 roku dzięki środkom finansowym zdobytym przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu z Unii Europejskiej 8 253 osób otrzymało pomoc w aktywizacji zawodowej.

 

Absorpcja środków europejskich rozpoczęła się już w roku przystąpienia Polski do UE. W latach 2004-2007 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu realizował 8 projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich. Zorganizowano: staże zawodowe dla 882 osób, szkolenia zawodowe dla 1734 osób, przygotowanie zawodowe dorosłych dla 93 osób, a 297 osób utworzyło własne firmy.  

 

W latach 2007-2013 urząd realizował projekty („Lepsze jutro”, „Nowa szansa”, „Nowa szansa-kontynuacja”, „Mobilny urząd”) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zorganizowano: staże zawodowe dla 1838 osób,  szkolenia zawodowe dla 2176 osób, a 1233 osoby uruchomiły własną działalność gospodarczą. 

 

Każdego roku Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zdobywa dodatkowe środki finansowe, realizując programy finansowane z rezerwy MPiPS oraz programy specjalne zawierające specyficzne elementy wspierające. W 2013 roku zrealizowano cztery programy finansowane z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej: „Program dla osób do 30. roku życia”, „Program dla osób w wieku 50+”, „Program dla osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – długotrwale bezrobotnych” oraz programy „Praca nasz cel” i  „Twoja szansa”.

 

W 2013 roku realizowany był także program specjalny „Rodzice mają głos” dedykowany rodzicom samotnie wychowującym co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia lub kobietom, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka. W ramach programu przewidziano trzy ścieżki aktywizacyjne, zawierające specyficzne elementy wspierające np. przygotowanie profesjonalnego portfolio czy dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem.

 

Aktywizacja zawodowa osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy

 

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w sposób szczególny stara się działać w kierunku aktywizacji zawodowej osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W 2011 roku Urząd zdobył główną nagrodę w organizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce ogólnopolskim konkursie: „Zysk z dojrzałości – Praktyki przyjazne osobom 50+” w kategorii „Praktyki instytucji rynku pracy przyjazne osobom 50+”.Celem konkursu było poszukiwanie i promowanie dobrych praktyk dotyczących zatrudniania i aktywizacji zawodowej oraz wolontariatu osób powyżej 50. roku życia.
Docenione zostały działania i rozwiązania w zakresie aktywizacji zawodowej, umożliwiające osobom z tej grupy wiekowej ponowne zaistnienie na rynku pracy, stosowane przez Urząd w latach 2008-2011.

 

pup_poznan_3_283Szczególne wsparcie w procesach aktywizacji zawodowej kierowane jest także do osób z niepełnosprawnościami. Stanowią one 6,6% (31.06.2014r. – 1255 osób) wszystkich osób zarejestrowanych. Około 85% z nich ma lekki stopień niepełnosprawności, 12% umiarkowany, a około 3% znaczny. Dużą barierą osób niepełnosprawnych w poszukiwaniu zatrudnienia jest posiadanie niewystarczających, za niskich kwalifikacji zawodowych. Prawie 31,5% osób z tej grupy ma zaledwie wykształcenie gimnazjalne, 29,7% wykształcenie zawodowe, 9,3% średnie ogólnokształcące, 20,3% policealne lub średnie zawodowe, a zaledwie 9,3% osób niepełnosprawnych legitymuje się wykształceniem wyższym.

 

Urząd każdego roku organizuje szkolenia zawodowe, których uczestnikami są osoby niepełnosprawne. W latach 2010- 2013 w takich szkoleniach uczestniczyło 416 osób. Tematyka kursów była bardzo szeroko, np. kurs przygotowujący elektryków do egzaminu w zakresie eksploatacji, pomiarów i dozoru urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej 1 KV, obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych z fakturowaniem, kurs obsługi programu AUTOCAD, Symfonia Płatnik z zagadnieniami kadrowo-płacowymi, obsługa komputerowych programów magazynowych, profesjonalne sprzątanie, kurs dla managera hotelu, tworzenia stron internetowych, obsługi programu Adobe Indesign CS6.

 

Urząd wspiera także osoby niepełnosprawne, mieszkające na terenie powiatu poznańskiego, które swojej szansy w powrocie na rynek pracy upatrują w samozatrudnieniu. Mogą one ubiegać się o przyznanie środków finansowych na uruchomienie własnej firmy. Pieniądze te pochodzą z Funduszu Pracy - wówczas są w wysokości maksymalnie 20 000zł lub z PFRON-u wówczas jest to około 40 000zł. W latach 2010-2013 ze środków PFRON uruchomiono 16 firm na terenie powiatu poznańskiego. Działalność miała charakter głownie usługowy (projektowanie graficzne, sprzątanie i pielęgnacja terenów zielonych) oraz handlowy: handel odzieżą, zabawkami dla dzieci, artykułami motoryzacyjnymi. Spośród 16 osób, które otworzyły własny biznes: 7 miało lekki stopień niepełnosprawności, 8 umiarkowany i jedna osoba znaczny.

 

W ramach wspierania podmiotów ekonomii społecznej (PES) przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu podejmowane są m.in. działania na rzecz tworzenia spółdzielni socjalnych. W tym zakresie urząd współpracuje od 2005r. z organizacjami trzeciego sektora ukierunkowanymi na działania przeciw wykluczeniu społecznemu, w tym Fundacją Pomocy Wzajemnej Barka i Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Efektem wspólnych działań jest sfinansowanie utworzenia spółdzielni socjalnych, w ramach których osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobotne, bezdomne i niepełnosprawne będące członkami założycielami uzyskały ze strony urzędu wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe ze środków Funduszu Pracy i PFRON. W ten sposób w efekcie współpracy z w/w organizacjami PUP sfinansował w 2013r. utworzenie dwóch spółdzielni: Spółdzielni Socjalnej „PRINT2YOU” – w Mosinie specjalizującej się w usługach reklamowych i aranżacji wnętrz, Spółdzielni Socjalnej „BLISKOWAS.PL” – w Tarnowie Podgórnym specjalizującej się w usługach pralniczych
i porządkowych. W 2010 roku PUP w Poznaniu udzielił także dotacji na podjęcie działalności gospodarczej świadczonej w ramach spółdzielni socjalnej o profilu usługowym Spółdzielni Socjalnej „Dąb” (usługi porządkowe i pielęgnacja terenów zieleni)

 

pup_poznan_2_980

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

 

Od marca 2013 roku Powiat Poznański, przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu realizuje projekt „Sprawna firma – promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w Powiecie Poznańskim”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia. Okres realizacji: 1 marca 2013 roku – 28 lutego 2015 roku. Głównym celem projektu jest stworzenie 10 nowych miejsc pracy w obszarze samozatrudnienia poprzez udzielenie wsparcia 15 osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu poznańskiego, zamierzającym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Projekt skierowany jest do  osób: posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,  mieszkających na terenie powiatu poznańskiego, w wieku od 15 do 64 lat, o niskich kwalifikacjach zawodowych,  zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu. Uczestnicy projektu zostali objęci diagnozą motywacji i predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej przez doradcę zawodowego, przygotowano dla nich Indywidualne Plany Edukacyjno – Doradcze. Beneficjenci mieli wsparcie szkoleniowo-doradcze, w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasad opracowywania biznesplanu będącego podstawą przyznania dotacji na prowadzenie własnej firmy, odbyli także szkolenie grupowe, którego celem było podniesienie poziomu wiedzy uczestników szkolenia na temat zasad prowadzenia firmy

 

Osoby niepełnosprawne korzystają także ze wsparcia i porad doradców zawodowych. Każdego roku doradcy przeprowadzają około 300 indywidualnych konsultacji z osobami niepełnosprawnymi. W ramach realizowanego przez urząd, projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego z EFS zaplanowano i realizowana była specjalna ścieżka wsparcia i współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

 

pup_poznan_1_894

 

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu każdego roku współpracuje z kilkoma podmiotami, przy realizacji projektów skierowanych do osób niepełnosprawnych, np. w 2013 roku współpracował przy realizacji projektów: „PWP Centrum Rozwoju Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – adaptacja rozwiązań europejskich na wielkopolskim rynku pracy” – Biuro Consultingowo-Handlowe „Gwarancja”, „WAZON – Wsparcie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych” – Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi.  Poza projektami realizowanymi w partnerstwach formalnych, urząd wspiera promocję projektów adresowanych do osób z niepełnosprawnościami, np. poprzez informowanie za pośrednictwem serwisu internetowego: www.pup.poznan.pl.

 

Za działania realizowane na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w 2013 roku, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu otrzymał pierwsze miejsce, w etapie regionalnym konkursu „LODOŁAMACZE”, w kategorii Lodołamacz-Instytucja.

 

 


Wspieranie przedsiębiorczości jako forma aktywizacji zawodowej

 

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu od lat wspiera rozwój lokalnej przedsiębiorczości. W ciągu ostatnich 8 lat na terenie działania urzędu powstało 3 380 nowych firm. Jak pokazały badania losów firm powstałych dzięki wsparciu z PUP Poznań, przeprowadzone na zlecenie urzędu, efektywność tej formy pomocy jest wysoka. Na rynku utrzymało się 79% firm utworzonych w 2010 roku, 70% powstałych w 2007 roku i 55% z roku 2006. W 2013r. dzięki jednorazowym środkom na uruchomienie działalności w Poznaniu i powiecie poznańskim pojawiły się 404 nowe podmioty gospodarcze. Większość osób bezrobotnych rozpoczęła działalność usługową, np. w zakresie projektowania architektonicznego i wnętrz, projektowania graficznego, usług informatycznych, kosmetycznych lub w zakresie instalacji budowalnych. Dominował handel internetowy rożnym asortymentem, głównie odzieżą. Także w tym roku urząd zaplanował wsparcie finansowe dla około 450 osób bezrobotnych, które swojej szansy w powrocie na rynek pracy upatrują w samozatrudnieniu.

 

Wsparciem dla startujących przedsiębiorców jest oferta Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości (POWP), będącego jednym z wydziałów poznańskiego urzędu. W 2013 roku POWP obchodził jubileusz 20-lecia istnienia. Ośrodek był pierwszą w Polsce instytucją otoczenia biznesu. Do dziś misją POWP jest świadczenie usług informacyjno-doradczo, konsultingowych oraz edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości, tworzenia i rozwoju małych firm. W Ośrodku można uzyskać podstawowe informacje jak krok po kroku zrealizować pomysł na własną firmę, jak zakładać i prowadzić działalność gospodarczą. Mikro i mali przedsiębiorcy mogą tam znaleźć bezpłatne porady prawne oraz indywidualne, specjalistyczne doradztwo. Szczegółowy opis działań POWP można śledzić na stronie: www.powp.poznan.pl.

  

Skuteczna walka z bezrobociem ludzi młodych

 

Sytuacja ludzi młodych na poznańskim rynku pracy, jest zdecydowanie lepsza niż w innych częściach kraju. Wśród osób zarejestrowanych jako bezrobotne i poszukujące pracy, zaledwie 7,9% stanowią osoby do 25. roku życia. Dzieje się tak mimo, iż Poznań jest ośrodkiem akademickim, przyciągającym młodych ludzi z terenu całego województwa. Bez wątpienia wpływ na taki stan rzeczy ma współdziałanie edukacji z pracodawcami i instytucjami rynku pracy. PUP w Poznaniu od 14 lat opracowuje „Raport o bezrobociu absolwentów Poznania i powiatu poznańskiego”. Jest to obszerne opracowanie, zawierające dane dotyczące losów absolwentów poznańskich szkół wszystkich szczebli. W Raporcie zestawione są dane dotyczące potrzeb rynku pracy z informacjami dotyczącymi absolwentów, pochodzącymi ze szkół. Ta wiedza wykorzystywana jest czynnie np. przez członków Powiatowej Rady Rynku Pracy, którzy posiłkują się informacjami z Raportu podczas podejmowania decyzji o wydaniu opinii w sprawie uruchomienia nowego kierunku kształcenia. By wiedza zawarta w Raporcie dotarła do jak najszerszego grona odbiorców, urząd uruchomił i prowadzi stronę internetową: www.absowlenci.poznan.pl.

 

pup_poznan_4_1095

 

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
53%
47%
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.