Jak to jest z mediacjami? Warto?

W Polsce znaczenie mediacji nabiera wagi lecz nadal narzędzie to nie jest wykorzystywane na takim poziomie, aby odciążyć sądy w orzekaniu, a uczestnikom sporu ułatwić dojście do kompromisu. Dlaczego tak się dzieje? Na jakim poziomie są obecnie mediacje w Polsce? Deweloper szuka odpowiedzi.

Co to jest właściwie mediacja?


Mediacja to narzędzie, które zarówno w rozumieniu potocznym jak i definicji jest tożsame. W Mediacji chodzi bowiem o to aby dwie strony skonfliktowane ze sobą, podjęły rozmowy, negocjacje tak żeby ich skutek był satysfakcjonujący dla każdej ze stron. Do mediacji podchodzimy oczywiście z własnym zdanie, oczekiwaniem czy żądaniem, lecz jej sens ma tylko wtedy jeśli jest minimalne nawet pole do negocjacji, kompromisu. Wtedy niezależny i niezaangażowany w spór profesjonalny mediator pomoże nam dojść do takiego punktu, w którym możliwa jest zgoda obydwu stron co do przedmiotu sporu. Zatem. Mediator, który nie jest zaangażowany, nie wygłasza swoich racji pomaga nam dojść do kompromisu. To jest cel podejmowania mediacji. Można je przedstawić w pięciu słowach: problem – rozmowa – słuchanie - zrozumienie – rozwiązanie. Zasadniczo te pięć słów określa istotę mediacji. Bardzo ważnym w procesie mediacji jest jej charakter. Ma ona bowiem ceny dobrowolności i poufności co daje poczucie bezpieczeństwa stronom podejmującym trud dojścia do wspólnego rozwiązania problematycznej sprawy.


W jakich sprawach mediacje są dobrym rozwiązaniem?


Mediacje, będące narzędziem w szeroko rozumianym procesie wymiaru sprawiedliwości, można podzielić na sześć oddzielnych kategorii:
1. Mediacje cywilne
2. Mediacje karne
3. Mediacje rodzinne
4. Mediacje w sprawach gospodarczych
5. Mediacje w sprawach nieletnich, oraz
6. Mediacje w sprawach z zakresu prawa pracy.
7. Mediacje cywilne (zawierające w sobie również sprawy z zakresu prawa gospodarczego, rodzinnego, pracy i prawa zobowiązań)


Co nam daje podjęcie mediacji? Jak to wygląda w praktyce?


Kiedy już zdecydujemy się skorzystać z pomocy profesjonalnego mediatora, to możemy liczyć na konkretne efekty podjętego działania. Do najważniejszych zalicza się:
1. Mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia – oszczędność czasu i pieniędzy,
2. Mediacja pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji – szansa zażegnanie sytuacji konfliktowej i względnie poprawne stosunki,
3. Mediacja umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku – jesteśmy otwarci na rozwiązania i przez to lepiej postrzegani przez otoczenie.
4. Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową  – niweluje poziom stresu związanego z sytuacją konfliktową.

Jak wskazuje Zbigniew Lazar – Ekspert ds. Komunikacji i kreowania wizerunku: - Gotowość do mediacji pokazuje, że jesteśmy skłonni do kompromisu, a więc jesteśmy poważnymi partnerami w biznesie, czyli szukamy rozwiązań korzystnych dla wszystkich uczestników danego postępowania lub transakcji. Wysyła to pozytywny sygnał naszemu otoczeniu: godzimy się na sytuację win-win, czyli taką, w której wszyscy partnerzy uzyskują dla siebie akceptowalne korzyści. Niestety, tradycyjnie w naszej kulturze (czy to społecznej, czy politycznej, czy biznesowej) kompromis to wyjątkowo „brudne słowo”. Kojarzy się ono ciągle z niegodnym ustępstwem, zgodą na gorsze traktowanie, wykorzystywaniem czyjejś dobrej woli, rezygnacją ze swoich zasad lub zysków – a czasem wręcz z uleganiem manipulacji. Jeżeli nie będzie w stu procentach tak jak my chcemy to czujemy się pokonani. Nazbyt często zapominamy, że mediacja to po prostu forma negocjacji, a przecież negocjacje to jedna z podstawowych zasad zdrowego i racjonalnie prowadzonego biznesu”.

 
Jak sprawić aby nasza sprawa była przedmiotem mediacji?

 
Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu (Mediacja pozasądowa), albo po wszczęciu postępowania - na podstawie postanowienia sądu. W każdym przypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron. Każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego. Co ważne: mediatora wybierają strony sporu lub jest wyznaczany przez sąd. Zatem podjęcie mediacji jest de facto możliwe w każdym czasie trwania sporu. Jest to ważne ponieważ w ciągu trwania procedury rozwiązywania sporo bez podjęcia mediacji, strony mogą dojść do przekonania, lub jedna ze stron, że jednak warto podjąć trud porozumienia się i zaoszczędzeniu sobie stresów i wydatków. Mediacje będące wynikiem postanowienia sądu nie powinny trwać dłużej niż trzy miesiące, chyba, że wydłużenie tego terminu będzie sprzyjało ugodowemu załatwieniu sprawy.

Zdecydowaliśmy się na mediacje …. I co dalej?

 
Po otrzymaniu postanowienia sądu, mediator kontaktuje się ze stronami, ustalając termin i wskazując miejsce spotkania. Na początku procesu wyjaśnia on zasady i cele postępowania mediacyjnego oraz pyta, czy strony wyrażają zgodę na mediację. Mediacja jest bowiem rozmową stron w obecności mediatora. W razie potrzeby mogą się odbywać także indywidualne spotkania mediatora z każdą ze stron. Uczestnicy sporu mogą na każdym etapie postępowania mediacyjnego zrezygnować z udziału. Mediacja jest poufna a mediator nie może udostępniać informacji z działaniach osobom trzecim. Protokół nie zawiera żadnych ocen ani stanowisk. Mediator nie może być także świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji. Zatem nasze mediacje są podejmowane przy udziale bezstronnego profesjonalisty, którego obowiązuje tajemnica co podnosi komfort dochodzenia do wspólnego, satysfakcjonującego strony, rozwiązania.

Mediacje podjęte i zakończone. Czym skutkują?


Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują strony. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole. W razie mediacji ze skierowania sądu oraz w przypadku mediacji pozasądowej i wystąpienia przez stronę do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, mediator składa protokół w sądzie. Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie. Sąd nie zatwierdzi ugody, w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności. Jeśli ugoda, której nadano klauzulę wykonalności nie została wykonana, można skierować jej wykonanie do egzekucji komorniczej. W przypadku braku ugody, strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.

Jakie są koszty mediacji?

 
Koszty mediacji możemy podzielić na dwie kategorie. Pierwsza z nich to odpłatność z kieszeni stron korzystających z usług mediacyjnych, które co do zasady są równe (chyba, że strony ustalą inny podział kosztów). W postępowaniu mediacyjnym ze skierowania sądu, w sporach niemajątkowych oraz w sporach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, wynagrodzenie mediatora wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde kolejne - 100 zł (łącznie nie więcej niż 450 zł). Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora  wynosi 1 proc. wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego). Jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, strona otrzyma zwrot 100 proc. opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu. Jeśli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie na późniejszym etapie postępowania sądowego (po rozpoczęciu rozprawy), strona otrzyma zwrot 75 proc. opłaty sądowej. W przypadku mediacji pozasądowej, wysokość wynagrodzenia mediatora i zwrot jego wydatków poniesionych w związku z przeprowadzeniem mediacji wynikają z cennika ośrodka mediacyjnego lub strony uzgadniają je razem z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji. Powyższe rozliczenia dotyczą mediacji spaw cywilnych.  Przy okazji spraw nieletnich czy z zakresu prawa karnego koszty mediacji (wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji) ponosi Skarb Państwa.

Mediacje to rozwiązanie, które z pewnością jest korzystne dla każdej ze stron. Zarówno dla stron postępowania jak i sądów, które poprzez to narzędzie mogą sprawniej i efektywniej działać. Takie cechy mediacji jak profesjonalizm samego procesu, poufność i dobrowolność sprawiają, że mediacje jawią się jako atrakcyjna alternatywa rozwiązywania sporów na gruncie polubownym. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż skutkiem mediacji jest osiągnięcie akceptowanego przez strony postępowania wyniku, który zarówno jest korzystny od strony przedmiotu sporu jak i dalszych wzajemnych relacji międzyludzkich.

 

Oby przyszłość postępowań przed polskimi sądami była przyszłością ściśle związaną z rozwiązywaniem sporów na gruncie mediacji. Wszystkim nam wyjdzie to na dobre.

 

Piotr Żołądkowski

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
54%
46%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.