Szkolenia PKF Consult

Zapraszamy na szkolenia PKF Consult odbywające się pod patronatem Forum Biznesu

 

Kwiecień  2017: Zapraszamy na szkolenia

 

Praktyczne aspekty stosowania cen transferowych w 2016 i 2017 roku.

termin:
Warszawa 11.04.2017r.

 
Cel szkolenia:
Dowiesz się jak poprawnie stworzyć dokumentację podatkową, zgodną z przepisami ustawowymi. Zdobędziesz wiedzę, która pozwoli uniknąć błędów w przygotowaniu dokumentacji własnych transakcji oraz dobrze przygotować się do kontroli. Ponad to, zapoznasz się z aktualnymi uregulowaniami prawnymi, metodami szacowania cen transferowych, oraz procedurami sporządzania podatkowej dokumentacji cen transferowych.
 

Szkolenie skierowane jest do:
księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych

Program szkolenia:
1. Podstawowe zagadnienia z zakresu cen transferowych
a) Definicje
b) Zasada rynkowości

2. Regulacje prawne
a) Przepisy OECD
b) Przepisy polskie
c) Nowelizacja przepisów w 2017 roku

3. Ocena obowiązku dokumentacyjnego
a) Podmioty powiązane
b) Progi wartości transakcji
c) Sankcje za brak dokumentacji cen transferowych
d) Co badają organy podatkowe?

4. Etapy procedury porównywalności
a) Poznanie całokształtu transakcji
b) Elementy dokumentacji cen transferowych
c) Analiza – ocena rynkowości
d) Metody porównywania

5. Case-study
a) Transakcje towarowe
b) Pożyczka
c) Poręczenie
d) Podział kosztów
e) Refaktury
Zarejestruj si・już dziś  http://www.pkfpolska.pl/zglos-sie-2611

Organizator:
PKF Consult
Tel. 22  560-76-55
szkolenia@pkfpolska.pl

 

Krajowa Administracja Skarbowa 2017- Nowe regulacje dla podatników

termin:
Poznań 20.04.2017 r.
Warszawa 21.04.2017r.

 

Cel szkolenia:
Program szkolenia obejmuje szczegółowe omówienie szans i zagrożeń związanych z restrukturyzacją administracji podatkowej poprzez powołanie tzw. Krajowej Administracji Skarbowej. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat nowych regulacji, która pozwoli im w sposób świadomy komunikować się z właściwymi organami podatkowymi. Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zmian, łącznie z  analizą porównawczą starych i  nowych rozwiązań.

Szkolenie skierowane jest do:
doradców podatkowych, księgowych, pracowników działu księgowości, organów zarządzających, osób zajmujących się obsługą finansową przedsiębiorców.

Program szkolenia:

 1.    Podstawa prawna utworzenia i funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS),
 2.    Cele i założenia ustawy o KAS,
 3.    Struktura KAS oraz organy wchodzące w jej skład,
 4.    Zadania KAS w świetle ustawy,
 5.    Kompetencje i zakres działania organów KAS, w tym:

·    Minister Finansów i Rozwoju,
·    Szef Krajowej Administracji Skarbowej,
·    Dyrektor Izby Administracji Skarbowej,
·    Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
·    Naczelnik urzędu celno-skarbowego,
·    Naczelnik urzędu skarbowego,

 6.    Jednostki organizacyjne KAS,
 7.    Działalność informacyjna KAS,
 8.    Obsługa i wsparcie podatników jako przedmiot działalności KAS,
 9.    Zmiany w zakresie procedur postępowania (w tym kontrola celno-skarbowa, audyt i czynności audytowe, urzędowe sprawdzenia),
 10.    Właściwość miejscowa organów podatkowych – zmiany w wyniku nowelizacji,
 11.    Kooperacja KAS z innymi podmiotami w zakresie wymiany informacji,
 12.    Uprawnienia organów i funkcjonariuszy KAS,
 13.    Rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych,
 14.    Procedura celno-skarbowa,
 15.    Dyskusja nt. zmiany sytuacji podatnika w obliczu wprowadzonych zmian.

Zarejestruj się już dziś:  http://www.pkfpolska.pl/program-szkolenia-3927

Organizator:
PKF Consult
Tel. 22  560-76-55
szkolenia@pkfpolska.pl


Umowy zlecenia po zmianach i inne wybrane zagadnienia dotyczące zmian w przepisach

termin:
24.04.2017 Warszawa
 

Cel szkolenia:
Na szkoleniu zostaną szczegółowo omówione zasady oskładkowania umów zleceń przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń. Uczestnicy dowiedzą się jak uniknąć zakwestionowania zawartych umów przez ZUS i PIP. Przedstawimy jak rozwiązać problemy wynikające ze  stosowania nowych przepisów dotyczących oskładkowania, minimalnego wynagrodzenia oraz  minimalnej stawki godzinowej. Ponadto, poruszymy m.in. kwestie kwoty wolnej od potrąceń, a także stanowisko resortu pracy  dotyczące świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” w kontekście ustalania dochodu na potrzeby ZFŚS
Szkolenie skierowane jest do:
- Kierowników i specjalistów działów kadr i płac
- Pracowników działów księgowych
- Właścicieli i pracowników biur rachunkowych
- Osób odpowiedzialnych za rozliczenia wynagrodzeń pracowników

Program szkolenia:
1.ZASADY OSKŁADKOWANIA UMÓW ZLECEŃ PRZY ZBIEGU TYTUŁÓW DO UBEZPIECZEŃ
Zasady ogólne
1. Zakaz zastępowania umowy o pracę umową zlecenia.
2. Różnice między umową zlecenia, a umową o dzieło.
3. Zawieranie i rozwiązywanie umów.
4. Jak uniknąć zakwestionowania zawartych umów przez ZUS i PIP.

Koszty uzyskania przychodów
1. Zasady stosowania kosztów uzyskania przychodów
–    20%,
–    50%,
–    rzeczywistych.

Składki ZUS od umów cywilnoprawnych
1. Kiedy umowa o dzieło jest oskładkowana.
2. Składki ZUS od umowy zlecenia zawartej.
–    z osobą nieposiadającą innych tytułów do ubezpieczeń,
–    z własnym pracownikiem,
–    z pracownikiem obcego podmiotu, z omówieniem wpływu terminu wypłaty na
zasady podlegania ubezpieczeniom
–    z osobą wykonującą kilka umów zleceń,
–    z emerytem lub rencistą,
–    z uczniem lub studentem,
–    z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,
–    z osobą przebywającą na urlopie macierzyńskim (rodzicielskim), wychowawczym,
–    z osobą przebywającą na urlopie bezpłatnym.
3. Praktyczna wartość informacji i oświadczenia zleceniobiorcy o posiadaniu innego tytułu do
ubezpieczeń i konsekwencje niepowiadomienia płatnika o zaistniałych zmianach.
4. Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne.
–     podleganie ubezpieczeniu wypadkowemu jako konsekwencja przystąpienia do
dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych,
–     ubezpieczenie chorobowe tylko dla objętych obowiązkowymi ubezpieczeniami
społecznymi.
5. Zwolnienie z opłacania od umów zleceń składek na fundusz pracy i fundusz
gwarantowanych świadczeń pracowniczych
–     podmioty zwolnione z odprowadzania składek na fundusz gwarantowanych świadczeń
pracowniczych,
–     zwolnienie z odprowadzania składek na fundusz pracy z uwagi na wysokość
miesięcznego przychodu,
–     zwolnienie z odprowadzania składek na fundusz pracy z uwagi na wiek wykonawcy
zlecenia.
6. Umowy zlecenia do 200 zł, tzw. „małe umowy”
–     podatek zryczałtowany od „małych umów”,
–     kiedy „mała umowa” nie będzie podlegała ryczałtowemu opodatkowaniu, mimo że
wynagrodzenie z racji jej wykonywania nie przekracza 200 zł.
–     oskładkowanie „małych umów”.
7. Umowa o pracę po umowie zlecenia.
8. Zgłaszanie zleceniobiorców w ZUS
–     do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
–     tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
9. Informacja płatnika składek PIT-11 i PIT-8AR.

2. STOSOWANIE MINIMALNEJ STAWKI GODZINOWEJ
1. Ustawowa definicja wykonawcy zlecenia i świadczącego usługi w kontekście obowiązku
zagwarantowania minimalnej stawki godzinowej wykonawcy zlecenia i świadczącemu
usługi.
2. Minimalna stawka godzinowa, a wynagrodzenie zleceniodawcy określone w stawce
miesięcznej.
3. Rejestr godzin poświęconych na realizację zlecenia i zasady potwierdzania liczby godzin.
–   postanowienia zawarte w umowie,
–   brak postanowień w umowie,
–   ewidencja dzienna, tygodniowa, miesięczna,
–   wykaz godzin wykonywania zlecenia na rachunku do umowy,
–   wykaz godzin wykonywania usługi na rachunku lub fakturze VAT.
4. Obowiązek wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu.
5. Wyłączenia z obowiązku stosowania minimalnej stawki godzinowej
–    z uwagi na formę wykonywania zlecenia i wynagrodzenie,
–    z uwagi na rodzaj świadczonych usług,
–    umowa uaktywniająca zawarta z nianią,
–    z uwagi na status przedsiębiorcy.


3.SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA ZALICZANE DO MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ
ORAZ ZRÓWNANIE JEGO WYSOKOŚCI DLA WSZYSTKICH ZATRUDNIONYCH W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY OD 1 STYCZNIA 2017 R.
1. Składniki wynagrodzenia nieuwzględniane przy kalkulowaniu wysokości płacy minimalnej.
2. wysokość płacy minimalnej dla pracownika w pierwszym roku kariery zawodowej.

4. POMNIEJSZANIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ DO WYSOKOŚCI ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY W PRZYPADKU WYPŁATY W JEDNYM MIESIĄCU NISKIEGO. WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ
                LUB ZA CHOROBĘ I ZASIŁKU CHOROBOWEGO.
1. Porównywanie wyliczonej składki zdrowotnej z wysokością zaliczki na podatek dochodowy w razie wypłaty wynagrodzenia i zasiłku w jednym miesiącu w świetle wyroku Sadu Najwyższego.

5. KWOTY WOLNE OD POTRĄCEŃ W 2017 R. I WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE ZBIEGU TYTUŁÓW DO POTRĄCEŃ.
1. Kwoty wolne od potrąceń w 2017 r.
2. Zmiana przepisów dotyczących dokonywania potrąceń przy zbiegu zajęcia administracyjnego i komorniczego.
3. Zbieg egzekucji sum egzekwowanych na pokrycie świadczeń alimentacyjnych i należności niezwiązanych z alimentami.
4. Możliwość potrącenia nadpłaconego wynagrodzenia w zależności od charakteru nadpłaty.
5. Zakres potrąceń dobrowolnych w przypadku, gdy wynagrodzenie pracownika obciążone jest zajęciem obowiązkowym.
6. Pojęcie zaliczki udzielonej pracownikowi jako podlegającej potrąceniom obowiązkowym.

6. PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I REGULAMINU WYNAGRADZANIA PO ZMIANACH OD 1 STYCZNIA 2017 R.

7. STANOWISKO RESORTU PRACY DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO Z PROGRAMU „RODZINA 500 +” W KONTEKŚCIE USTALANIA DOCHODU NA POTRZEBY ZFŚS.

Zarejestruj się już dziś  http://www.pkfpolska.pl/program-szkolenia-4010

Organizator:
PKF Consult
Tel. 22  560-76-55
szkolenia@pkfpolska.pl


Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT oraz CIT

 
termin:
Warszawa 24-25.04.2017r.


Cel szkolenia:

Na szkoleniu zostaną szczegółowo omówione zasady rozliczania transakcji międzynarodowych, wskazane zostaną zasady opodatkowywania świadczeń nieodpłatnych. W ramach szkolenia zostaną wyjaśnione zasady towarzyszące rozliczaniu amortyzacji środków trwałych oraz kwalifikacji wydatków związanych z celami reklamowymi do kosztów uzyskania przychodów.

Szkolenie skierowane jest do:
dyrektorów  finansowych,   głównych księgowych, księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych, kontrolerów finansowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych.

Program szkolenia:
I. Bieżące kwestie związane z rozliczaniem podatku VAT
·    Zagadnienia podatkowe związane z prawidłowym rozpoznaniem momentu powstania obowiązku podatkowego 
II. Zasady rozliczania i dokumentowania transakcji międzynarodowych oraz rozliczania ich w deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE:
·    Zasady rozliczania transakcji dotyczących importu i eksportu usług 
·    Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% w przypadku WDT i eksportu towarów 
·    Zasady rozliczania dostaw towarów z instalacją i montażem
III. Zasady odliczania podatku VAT według przepisów obowiązujących w 2016 oku:
·    Moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego z uwzględnieniem korekt podatku naliczonego 
·    Zasady odliczania podatku VAT w przypadku zakupów rozliczanych według mechanizmu odwrotnego obciążenia (złom, odpady, surowce wtórne, laptopy, telefony) 
·    Inne problematyczne kwestie związane z odliczeniem podatku naliczonego – prawo do odliczenia z tytułu nieprawidłowo wystawionej faktury
IV. Świadczenia nieodpłatne na gruncie VAT:
·    Nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług na rzecz klientów, kontrahentów, pracowników, osób trzecich 
·    Prezenty o małej wartości, próbki 
·    Drukowane materiały reklamowe i informacyjne 
·    Umowy sponsoringu
V. Omówienie innych istotnych kwestii wynikających z nowelizacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz planowanych zmian
VI. Bieżące kwestie związane z rozliczaniem podatku CIT
·    Przychody podatkowe w ustawie o CIT – omówienie regulacji podatkowych oraz najnowszego orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych
·    Koszty uzyskania przychodów – omówienie regulacji podatkowych oraz najnowszego orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych
·    Koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych na gruncie CIT i PIT (konsumpcja, konkursy, programy motywacyjne, sprzedaż premiowa, prezenty i gadżety, sponsoring, organizacja i udział w wyjazdach integracyjnych / targach/ szkoleniach/ konferencjach) – najnowsze orzecznictwo i interpretacje
·    Wierzytelności, jako koszty uzyskania przychodów (wierzytelności przedawnione, umorzone, odpisy aktualizujące, wierzytelności nieściągalne, zbywanie wierzytelności)
·    Problematyczne zagadnienia związane z amortyzacją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Zarejestruj się już dziś  http://www.pkfpolska.pl/zglos-sie-3784

Organizator:
PKF Consult
Tel. 22  560-76-55
szkolenia@pkfpolska.pl

 

Cash flow w praktyce

termin:
Warszawa 26.04.2017r.


Cel szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z metodami tworzenia rachunku przepływów pieniężnych. Dowiedzą się jakie są wzajemne relacje pomiędzy rachunkiem Cash Flow, a bilansem i rachunkiem zysków i strat. Ponad to, przedstawimy jak analizować i interpretować poszczególne dane zawarte w sprawozdaniu z przepływów finansowych, a także sporządzimy przykładowy rachunek Cash Flow.

Szkolenie skierowane jest do:
księgowych, pracowników działu finansowego, osób, które chcą nabyć lub uporządkować wiedzę i umiejętności w zakresie sporządzania tego elementu sprawozdania.

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie w problematykę: rachunek przepływów pieniężnych w świetle regulacji prawnych - ustawa o rachunkowości, KSR nr 1 oraz MSR nr 7
2. Podstawowe pojęcia i definicje
3. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
4. Metoda pośrednia
5. Metoda bezpośrednia
6. Rachunek przepływów pieniężnych a pozostałe elementy sprawozdania finansowego
Zarejestruj się już dziś:  http://www.pkfpolska.pl/zglos-sie-3385

Organizator:
PKF Consult
Tel. 22  560-76-55
szkolenia@pkfpolska.pl

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
49%
51%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.