Szkolenia Centrum Edukacji PKF maj-lipiec 2018

Centrum Edukacji PKF -Szkolenia organizowane w maju, czerwcu i lipcu 2018

 

1. Split Payment - mechanizm podzielonej płatności

Termin: Warszawa, 24.05.2018r.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat:

 • • funkcjonowania metody podzielonej płatności
 • • zmian w zakresie mechanizmu reverse chargé
 • • nowych zasad rejestrowania i wyrejestrowywania podatników z VAT
 • • podniesienia limitu VAT dla przedsiębiorców

 

Program szkolenia:

1. Mechanizm podzielonej płatności – Split Payment

• zasady funkcjonowania metody podzielonej płatności,

• korzyści płynące ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności

• terminy i zasady zwrotu VAT po wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności.

2. Pozostałe zagadnienia VAT

• Zmiany w zakresie mechanizmu reverse chargé (towary, usługi)

• Obowiązek składania elektronicznych deklaracji VAT i informacji podsumowujących

• Odpowiedzialność podatkowa nabywcy

• Instytucja kaucji gwarancyjnej

• Zmiany w zakresie ulgi na złe długi

• Korekty deklaracji VAT – brak obowiązku pisemnego uzasadniania przyczyn złożenia korekty deklaracji

• Odliczanie VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych, zastosowanie w przypadku podatników nabywających towary i usługi wykorzystywane zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów innych, niż działalność gospodarcza, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe

• Nowe zasady rejestrowania i wyrejestrowywania podatników z VAT

• Zmiany w zakresie zwrotu podatku VAT (kontrolno-weryfikacyjne, utrudnienia w przyśpieszeniu zwrotu)

• Podniesienie limitu VAT dla przedsiębiorców

• Nowe rozporządzenie dotyczące zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych

• Powrót sankcji oraz zaostrzenie sankcji karnych za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących rozliczania podatku VAT

• Klauzula nadużycia prawa w VAT

• JPK VAT

 

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/split-payment-mechanizm-podzielonej-platnosci-3039#2

Organizator:

Centrum Edukacji PKF

Tel. 22 495-76-02

tomasz.oleszek@pkfpolska.pl

 

 

2 Ceny Transferowe w praktyce

 

Termin: 30.05.2018r. Warszawa

Cel szkolenia:

 • • poznasz aktualny stan prawny i praktyki w zakresie cen transferowych
 • • dowiesz się na temat identyfikacji powiązań
 • • uzyskasz wiedzę o zakresie i zasadach sporządzania dokumentacji cen transferowych
 • • przyswoisz informację w zakresie analizy porównawczej

 

Program szkolenia:

I. Identyfikacja powiązań

1. Powiązania kapitałowe.

2. Personalne i rodzinne.

3. Powiązania bezpośrednie i pośrednie.

4. Powiązania majątkowe.

5. Powiązania z podmiotami z tzw. rajów podatkowych.

6. Powiązania poprzez zakład i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. spółki osobowe).

 

II. Zakres i zasady sporządzania dokumentacji cen transferowych

1. Zakres transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym (wyjaśnienie pojęcia „transakcji” i ,,innych zdarzeń” w rozumieniu przepisów CIT).

2. Obowiązujące progi kwotowe w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji.

3. Zakres i treść dokumentacji.

4. Metody kalkulacji cen transferowych a) metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej w aspekcie zewnętrznym i wewnętrznym, b) metoda ceny odprzedaży, c) metoda rozsądnej marży koszt plus, d) metody zysku transakcyjnego, e) inne metody.

5. Analiza funkcjonalna.

6. Strategia gospodarcza, inne czynniki oraz oczekiwane korzyści.

7. Termin na sporządzenie dokumentacji

8. Odpowiedzialność związana z naruszeniem regulacji w zakresie cen transferowych oraz brakiem dokumentacji.

 

III. Analiza Porównawcza

1. Źródła danych porównawczych.

 

 

2. Elementy analizy porównawczej

3. Sposoby przeprowadzenia analizy.

4. Wybór metody a wskaźnik rentowności.

5. Opis zgodności.

 

IV. Omówienie przykładu dokumentacji podatkowej typu ,,local file” oraz Analizy Porównawczej

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/ceny-transferowe-w-praktyce-3075#2

Organizator:

Centrum Edukacji PKF

Tel. 22 495-76-02

tomasz.oleszek@pkfpolska.pl

 

3. CIT-TP Praktyczne aspekty

 

Termin: 07.06.2018r. Warszawa

Cel szkolenia:

- zaprezentowanie uczestnikom techniki wypełnienia dokumentu CIT TP odpowiednio PIT TP przy uwzględnieniu aktualnej regulacji prawnej oraz aktualnych interpretacji organów podatkowych

Program szkolenia:

1. Podmioty zobowiązane do złożenia uproszczonego sprawozdania CIT/TP

2. Cel wprowadzenia uproszczonego sprawozdania CIT/TP

3. Objaśnienia dotyczące formularza CIT/TP – sposób wypełniania

 

3.1 Identyfikacja powiązań podatnika

3.2 Informacje o podmiotach powiązanych

3.3 Główny przedmiot działalności i profil funkcjonalny podatnika

 • • kod działalności wg klasyfikacji PKD
 • • główny obszar działalności podatnika

 

3.4 Restrukturyzacja

 • • zmiana struktury bądź formy prawnej

 

3.5 Zakres przedmiotowy uproszczonego sprawozdania CIT/TP:

3.5.1 Transakcje lub inne zdarzenia

 • • transakcje dotyczące towarów i usług (usługi produkcyjne, dystrybucyjne, badawczo-rozwojowe, najmu i leasingu) oraz usługi wewnątrzgrupowe

 

3.5.2 Transakcje finansowe

 

 • • przychody z tytułu należności (otrzymywane)
 • • koszty z tytułu zobowiązań (wypłacane)
 • • przychody/koszty z tytułu gwarancji, poręczeń, ubezpieczeń

 

3.5.3 Transakcje lub inne zdarzenia dotyczące aktywów

 • • transakcje/zdarzenia dotyczące przenoszenia aktywów (aktywów trwałych, aktywów niematerialnych, finansowych aktywów trwałych) oraz wszelkich udziałów/akcji, w tym nie stanowiących finansowych aktywów trwałych

 

3.5.4 Umowy o podziale kosztów prowadzące do wytworzenia wartości niematerialnych

 • • udziału w umowach o podziale kosztów (cost contribution arrangements - CCA)
 • • wartość umowy CCA
 • • wysokość wkładu podatnika do CCA

 

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/cit-tp-praktyczne-aspekty-2771#2

Organizator:

Centrum Edukacji PKF

Tel. 22 495-76-02

tomasz.oleszek@pkfpolska.pl

 

4. Cash Flow -techniki sporządzania rachunku zgodnie z Uor, KSR1, MSR 7

 

Termin: 18.06.2018r. Warszawa

Cel szkolenia:

 • • Poznanie zasad sporządzania sprawozdania z przepływów
 • • Umiejętność analizy wpływu zmian pozycji bilansowych na przepływy
 • • Umiejętność ujęcia typowych zdarzeń w działalności operacyjnej
 • • Umiejętność ujęcia typowych zdarzeń w działalności inwestycyjnej
 • • Umiejętność ujęcia typowych zdarzeń w działalności finansowej
 • • Umiejętność wykorzystania danych ze sprawozdania do analiz finansowych

 

Program:

Konstrukcja rachunku przepływów pieniężnych

1. Rachunek przepływów pieniężnych jako składnik sprawozdania finansowego

 • • Regulacje prawne sporządzania rachunku przepływów pieniężnych- wg krajowego standardu rachunkowości 1 a sprawozdanie z przepływów pieniężnych według MSR 7, podobieństwa i różnice
 • • Podmioty zobligowane do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
 • • Konstrukcja rachunku przepływów pieniężnych
 • • Techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
 • • Źródła informacji dla prawidłowej konstrukcji sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
 • • Powiązania z innymi elementami sprawozdania finansowego

 

§ pozycje bilansowe a rachunek przepływów pieniężnych

§ pozycje rachunku zysków i strat a rachunek przepływów pieniężnych

§ informacja dodatkowa a rachunek przepływów pieniężnych

2. Metoda bezpośrednia konstrukcji sprawozdania z działalności operacyjnej

 • • Wpływy z działalności operacyjnej
 • • Wydatki z działalności operacyjnej
 • • Vat w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych

 

3. Metoda pośrednia sporządzania rachunku przepływów z działalności operacyjnej

 • • Wynik finansowy jako baza do przepływów z działalności operacyjnej
 • • Korekty wyniku
 • • Zastosowanie wskaźnika ebitda w zarządzaniu finansami

 

4. O czym warto wiedzieć w konstrukcji rachunku cash flow

 • • Klasyfikacja zdarzeń do odpowiednich kategorii przepływów pieniężnych
 • • Wpływy i wydatki z działalności inwestycyjnej
 • • Wpływy i wydatki z działalności finansowej

 

5. Najczęściej spotykane problemy i pułapki w procesie sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

6. Analiza rachunku przepływów pieniężnych

 • • Metody (techniki) analizy finansowej rachunku przepływów pieniężnych w tym wskaźnikowa
 • • Prezentacja i interpretacja przykładowych wskaźników
 • • Wskaźniki wystarczalności gotówkowej
 • • Znaczenie amortyzacji dla obszarów zarządzania przepływami operacyjnymi

 

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/cash-flow-techniki-sporzadzania-rachunku-zgodnie-uor-ksr1-msr-7-3090#2

Organizator:

Centrum Edukacji PKF

Tel. 22 495-76-55

katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

 

5. VAT od 1 lipca 2018r. - podzielona płatność, nowa deklaracja VAT oraz inne zmiany

 

Termin: 21.06.2018r. Warszawa

Cel szkolenia:

- zaprezentowanie najistotniejszych już uchwalonych oraz planowanych w 2018 r. zmian w podatku

od towarów i usług

W programie m.in.:

 • • Płatność podzielona od 1 lipca 2018 r. oraz nowa deklaracja VAT – 7, VAT – 7K, płatność podzielona-aspekty techniczne

 

 • • Zmiany w podatku od towarów i usług planowane od dnia 1 lipca 2018 r.

 

 • • Nowe zasady stosowania kas fiskalnych (kasy on-line) od października 2018 r.

 

 • • Należyta staranność w podatku od towarów i usług, ewidencje podatników, BIAŁA, CZARNA I SZARA LISTA, aspekty techniczne weryfikacji

 

 • • JPK – najczęstsze pytania oraz nowe obowiązkowe struktury od 1 lipca 2018 r.

 

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/vat-od-1-lipca-2018r-podzielona-platnosc-nowa-deklaracja-vat-oraz-inne-zmiany-3097#2

Organizator:

Centrum Edukacji PKF

Tel. 22 495-76-02

tomasz.oleszek@pkfpolska.pl

 

6. Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych. Korekta zmian wprowadzonych od początku 2018r.

 

Termin: 27. 06.2018r. Warszawa

W programie między innymi:

 • • Podział na źródła przychodów w praktyce – konstrukcyjna zmiana bez precedensu

 

 • • Wyłączenia z kosztów

 

 • • Korekta zmian zasad dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi

 

 • • Zmiany dotyczące rozliczania i dokumentowania podatku dochodowego od osób prawnych

 

 • • Zmiany dotyczące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 

 • • Nowy podatek dla właścicieli budynków o wartości ponad 10 mln złotych

 

 • • Korekta zmian zasad dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi

 

 • • Zmiany w zakresie opodatkowania podzielonego zysku w tym dywidend

 

 • • Pozostałe zmiany

 

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/zmiany-w-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-korekta-zmian-wprowadzonych-od-poczatku-2018r-3098#2

Organizator:

Centrum Edukacji PKF

Tel. 22 495-76-02

tomasz.oleszek@pkfpolska.pl

 

7. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2018 roku - zasady rozliczania oraz konsekwencje podatkowe

 

Termin: 17. 07.2018r. Warszawa

Cel szkolenia:

- przekazanie w sposób, jasny i zrozumiały tematów związanych z opodatkowaniem wyjazdów służbowych zarówno po stronie pracownika jak i firmy. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia będą potrafili ustrzec się wielu pułapek i błędów przy rozliczaniu podróży pracowniczych.

W programie między innymi:

 • • Źródła prawa regulujące kwestię podróży służbowych.

 

 • • Zwrot kosztów przejazdu

 

 • • Zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscową

 

 • • Zwrot innych udokumentowanych wydatków w stosunku do uzasadnionych potrzeb

 

 • • Dokumentowanie wydatków

 

 • • Należności z tytułu podróży służbowych jako koszty uzyskania przychodów

 

 • • Należności z tytułu podróży służbowych - konsekwencje w PIT

 

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/podroze-sluzbowe-krajowe-i-zagraniczne-w-2018-roku-zasady-rozliczania-oraz-konsekwencje-podatkowe-3124#2

Organizator:

Centrum Edukacji PKF

Tel. 22 495-76-02

tomasz.oleszek@pkfpolska.pl

Tagi: Szkolenia,
Oceń artykuł:
zobacz ranking »
52%
48%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.