Szkolenia Centrum Edukacji PKF Wrzesień 2018

1. MSSF 15 – nowe podejście w ujmowaniu przychodów z tytułu umów z klientami

 

Termin:

Warszawa 06.09.2018
 

MSSF 15 wprowadza jeden 5-stopniowy model ujmowania przychodów, wspólny dla wszystkich rodzajów transakcji, dla wszystkich przedsiębiorstw i branż oraz oznacza konieczność zmian w dotychczasowych systemach biznesowych. Wartość przychodów jest kluczową informacją finansową określającą bieżące rezultaty spółki, jej kondycję finansową, ale i przyszłe perspektywy. Nowy standard zastępuje dotychczasowe regulacje dotyczące przychodów, w pełni integruje rozwiązania księgowe w obu systemach rachunkowości: MSSF i US GAAP.
Szkolenie skierowane jest do:
pracowników działów finansowo-księgowych, szczególnie spółek giełdowych. Największe zmiany odnotują jednostki oferujące produkty i usługi w wieloelementowych pakietach; sprzedające licencje; świadczące usługi w formie kontraktów długoterminowych oraz te, które w umowach z klientami posługują się zmienną ceną. Najbardziej odczują zmiany takie branże jak: telekomunikacja, technologia, media i rozrywka, budownictwo, branża IT, motoryzacja, nieruchomości, farmacja i ochrona zdrowia


Program szkolenia:
1. Kluczowe założenia MSSF 15
• Krótkie porównanie MSSF 15 i dotychczasowych wymogów (MSR 18, MSR 11 i interpretacji)
• Główne zmiany w dotychczasowym ujmowaniu przychodów
2. Omówienie pięciu kroków w modelu ujmowania przychodów
• Identyfikacja umowy z klientem
• Identyfikacja obowiązków świadczenia wynikających z umowy
• Ustalenie ceny transakcji
• Alokacja ceny do osobnych obowiązków świadczenia
• Ujęcie przychodów w danym momencie i danych okresach
3. Pozostałe kwestie księgowe ( ujęcie licencji, koszty pozyskania i koszty wypełniania kontraktu, dodatkowe uprawnienia klientów, ujęcie gwarancji, ujęcie przychodów brutto i netto w scenariuszach „agent vs principal”)
4. Konsekwencje zastosowania MSSF 15 po raz pierwszy
5. Przewidywane problemy przy wdrożeniu MSSF 15:
• Powiązania z MSSF 9 i MSSF 16
• Wymagane ujawnienia w sprawozdaniach finansowych
• Konieczność zmian w systemach informatycznych, procedurach wewnętrznych oraz KPIs

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/mssf-15-%E2%80%93-nowe-podejscie-w-ujmowaniu-przychodow-tytulu-umow-klientami-3221#2

Organizator:
Centrum Edukacji PKF
Katarzyna Szymczyk
Tel. 22 560-76-55
katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl


2. Analizy porównawcze - zasady sporządzania, stosowanie metod szacowania dla potrzeb Cen Transferowych

termin:
 

Warszawa 06.09.2018r.
 

Cel szkolenia:
Uczestnicy tego szkolenia uzyskają kompleksową wiedzę dotyczącą:
• sporządzenia analizy porównawczej
• miar statystycznych stosowanych w benchmarkingu
• kryteriów selekcji stosowanych w benchmarkingu
• stosowanych wskaźników
• ewentualnych korekt na podmiotach porównywalnych
Program szkolenia:
1. Rola analizy porównawczej
• zasady sporządzania analizy porównawczej
• zasady prezentacji analizy porównawczej
2. Rodzaje porównań w analizie benchmarkingowej
• porównywanie wewnętrzne i zewnętrzne w analizie benchmarkingowej
• porównywanie na poziomie transakcji oraz porównywanie na poziomie działalności podmiotu
• rodzaje porównań w analizie benchmarkingowe
3. Źródła porównywalnych danych rynkowych w porównaniach zewnętrznych
• rodzaje źródeł porównywalnych danych zewnętrznych i ich charakterystyka
• wybór optymalnego źródła danych porównywalnych
4. Przykładowa analiza
• przeprowadzenie przykładowej analizy na przykładzie świadczenia usług księgowych
5. Przykładowe kryteria selekcji stosowane w benchmarkingu krajowym
• obszar geograficzny
• rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej
• dostępność danych finansowych (ciągłość sprawozdawcza)
• rozmiar przedsiębiorstwa
• format sprawozdania
• typ rachunku zysków i strat
• status prawny podmiotu
• wysokość zagregowanych dochodów
• okres sprawozdawczości oraz data bilansowania
• weryfikacja profilu działalności
• wartość wskaźników rentowności
• powiązania kapitałowe, osobowe, operacyjne oraz inne kryteria selekcji

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/analizy-porownawcze-zasady-sporzadzania-stosowanie-metod-szacowania-dla-potrzeb-cen-transferowych-3118#2
 

Organizator:
Centrum Edukacji PKF
Katarzyna Szymczyk
Tel. 22 560-76-55
katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl


3. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2018 roku - zasady rozliczania oraz konsekwencje podatkowe

 
Termin: 06. 09.2018r. Warszawa

Cel szkolenia:
- przekazanie w sposób, jasny i zrozumiały tematów związanych z opodatkowaniem wyjazdów służbowych zarówno po stronie pracownika jak i firmy. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia będą potrafili ustrzec się wielu pułapek i błędów przy rozliczaniu podróży pracowniczych.

W programie między innymi:
• Źródła prawa regulujące kwestię podróży służbowych.
• Zwrot kosztów przejazdu
• Zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscową
• Zwrot innych udokumentowanych wydatków w stosunku do uzasadnionych potrzeb
• Dokumentowanie wydatków
• Należności z tytułu podróży służbowych jako koszty uzyskania przychodów
• Należności z tytułu podróży służbowych - konsekwencje w PIT
Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/podroze-sluzbowe-krajowe-i-zagraniczne-w-2018-roku-zasady-rozliczania-oraz-konsekwencje-podatkowe-3124#2

Organizator:
Centrum Edukacji PKF
Katarzyna Szymczyk
Tel. 22 560-76-55
katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

4. Cash Flow -techniki sporządzania rachunku zgodnie z Uor, KSR1, MSR 7

Termin: 07.09.2018r. Warszawa

Cel szkolenia:
• Poznanie zasad sporządzania sprawozdania z przepływów
• Umiejętność analizy wpływu zmian pozycji bilansowych na przepływy
• Umiejętność ujęcia typowych zdarzeń w działalności operacyjnej
• Umiejętność ujęcia typowych zdarzeń w działalności inwestycyjnej
• Umiejętność ujęcia typowych zdarzeń w działalności finansowej
• Umiejętność wykorzystania danych ze sprawozdania do analiz finansowych

Program:
Konstrukcja rachunku przepływów pieniężnych
1. Rachunek przepływów pieniężnych jako składnik sprawozdania finansowego
• Regulacje prawne sporządzania rachunku przepływów pieniężnych- wg krajowego standardu rachunkowości 1 a sprawozdanie z przepływów pieniężnych według MSR 7, podobieństwa i różnice
• Podmioty zobligowane do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
• Konstrukcja rachunku przepływów pieniężnych
• Techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
• Źródła informacji dla prawidłowej konstrukcji sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
• Powiązania z innymi elementami sprawozdania finansowego
§ pozycje bilansowe a rachunek przepływów pieniężnych
§ pozycje rachunku zysków i strat a rachunek przepływów pieniężnych
§ informacja dodatkowa a rachunek przepływów pieniężnych
2. Metoda bezpośrednia konstrukcji sprawozdania z działalności operacyjnej
• Wpływy z działalności operacyjnej
• Wydatki z działalności operacyjnej
• Vat w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych
3. Metoda pośrednia sporządzania rachunku przepływów z działalności operacyjnej
• Wynik finansowy jako baza do przepływów z działalności operacyjnej
• Korekty wyniku
• Zastosowanie wskaźnika ebitda w zarządzaniu finansami
4. O czym warto wiedzieć w konstrukcji rachunku cash flow
• Klasyfikacja zdarzeń do odpowiednich kategorii przepływów pieniężnych
• Wpływy i wydatki z działalności inwestycyjnej
• Wpływy i wydatki z działalności finansowej
5. Najczęściej spotykane problemy i pułapki w procesie sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
6. Analiza rachunku przepływów pieniężnych
• Metody (techniki) analizy finansowej rachunku przepływów pieniężnych w tym wskaźnikowa
• Prezentacja i interpretacja przykładowych wskaźników
• Wskaźniki wystarczalności gotówkowej
• Znaczenie amortyzacji dla obszarów zarządzania przepływami operacyjnymi
Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/cash-flow-techniki-sporzadzania-rachunku-zgodnie-uor-ksr1-msr-7-3090#2

Organizator:
Centrum Edukacji PKF
Katarzyna Szymczyk
Tel. 22 560-76-55
katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

5. CIT-TP Praktyczne aspekty

Termin: 11.09.2018r. Warszawa

Cel szkolenia:
- zaprezentowanie uczestnikom techniki wypełnienia dokumentu CIT TP odpowiednio PIT TP przy uwzględnieniu aktualnej regulacji prawnej oraz aktualnych interpretacji organów podatkowych
Program szkolenia:
1. Podmioty zobowiązane do złożenia uproszczonego sprawozdania CIT/TP
2. Cel wprowadzenia uproszczonego sprawozdania CIT/TP
3. Objaśnienia dotyczące formularza CIT/TP – sposób wypełniania
3.1 Identyfikacja powiązań podatnika
3.2 Informacje o podmiotach powiązanych
3.3 Główny przedmiot działalności i profil funkcjonalny podatnika
• kod działalności wg klasyfikacji PKD
• główny obszar działalności podatnika
3.4 Restrukturyzacja
• zmiana struktury bądź formy prawnej
3.5 Zakres przedmiotowy uproszczonego sprawozdania CIT/TP:
3.5.1 Transakcje lub inne zdarzenia
• transakcje dotyczące towarów i usług (usługi produkcyjne, dystrybucyjne, badawczo-rozwojowe, najmu i leasingu) oraz usługi wewnątrzgrupowe
3.5.2 Transakcje finansowe
• przychody z tytułu należności (otrzymywane)
• koszty z tytułu zobowiązań (wypłacane)
• przychody/koszty z tytułu gwarancji, poręczeń, ubezpieczeń
3.5.3 Transakcje lub inne zdarzenia dotyczące aktywów
• transakcje/zdarzenia dotyczące przenoszenia aktywów (aktywów trwałych, aktywów niematerialnych, finansowych aktywów trwałych) oraz wszelkich udziałów/akcji, w tym nie stanowiących finansowych aktywów trwałych
3.5.4 Umowy o podziale kosztów prowadzące do wytworzenia wartości niematerialnych
• udziału w umowach o podziale kosztów (cost contribution arrangements - CCA)
• wartość umowy CCA
• wysokość wkładu podatnika do CCA

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/cit-tp-praktyczne-aspekty-2771#2
Organizator:
Centrum Edukacji PKF
Katarzyna Szymczyk
Tel. 22 560-76-55
katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

6. Inwestowanie na giełdzie-od czego zacząć?

Termin: 11-12 09.2018r. Warszawa

Korzyści ze szkolenia:
Szkolenie umożliwi uczestnikom rozpoczęcie samodzielnego inwestowania na giełdzie. W oparciu o przekazaną wiedzę, uczestnik będzie mógł świadomie budować swój portfel inwestycyjny. Zdobyta wiedza otworzy drogę do budowania własnych strategii inwestycyjnych w oparciu o przekazane sposoby selekcji i wyceny akcji. Szkolenie uchroni też od popełniania najczęściej spotykanych błędów inwestycyjnych początkujących.

Program:
• Jak przygotować się do inwestowania na giełdzie?
• Które biuro maklerskie wybrać?
• Określanie bieżących trendów i sytuacji w cyklu koniunkturalnym.
• Dywersyfikacja i ryzyko portfela.
• Rynek NewConnect, Catalyst.
• Najczęściej popełniane błędy przez inwestorów.
• Historie największych sukcesów i porażek na GPW. Na co dali się nabrać inwestorzy?
• Charakterystyka akcji – podstawowe pojęcia, od czego zależy ich wartość, kiedy kupować, a kiedy sprzedawać?
• Najczęściej wykorzystywane wskaźniki rynkowe (C/Z, C/WK, stopa dywidendy, itd.)
• Podstawy analizy fundamentalnej
• Podstawy analizy technicznej
• Case study

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/inwestowanie-na-gieldzie-od-czego-zaczac-3292#2

Organizator:
Centrum Edukacji PKF
Katarzyna Szymczyk
Tel. 22 560-76-55
katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

7. Samochód w firmie - aspekty podatkowe

Termin: 12.09.2018r. Warszawa
Obserwując rosnące zainteresowanie tematyką rozliczania samochodów firmowych, pragniemy zaprosić osoby zajmujące się ta tematyką do uczestnictwa, w szkoleniu które organizujemy. Uczestnicy zapoznają się z aktualnym stanem prawnym i praktyką w zakresie skutków w podatku VAT, CIT i PIT związanych z wykorzystaniem samochodu w firmie.

W programie między innymi:
• Odliczenie VAT od wydatków związanych z samochodami – zasady ogólne, pojęcie kosztów eksploatacji, opłaty związane z podróżami służbowymi (parkingi, autostrady itp.)
• Wynajem pojazdu a pełne odliczenie – samochody wynajmowane pracownikom oraz samochody demonstracyjne
• Nieodpłatne udostępnienie samochodu pracownikowi – skutki w VAT
• Samochody nabyte na własność - amortyzacja samochodu w podatku dochodowym
• Użycie samochodu prywatnego przez pracownika do celów służbowych – zasady rozliczenia
• Przychód pracownika i osób innych niż pracownicy z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych
Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/samochod-w-firmie-aspekty-podatkowe-3099#2

Organizator:
Centrum Edukacji PKF
Katarzyna Szymczyk
Tel. 22 560-76-55
katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

8. Finansowy niezbędnik dla niefinansistów

Termin: 13-14.09.2018r. Warszawa

Cel szkolenia:
uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami, koncepcjami, metodami i narzędziami wykorzystywanymi w procesie zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie analizy finansowej. Będą swobodnie poruszali się w świecie terminologii finansów przedsiębiorstwa, co znacznie ułatwi komunikację z działem księgowym i bankami. Będą umieli analizować wyniki finansowe przedsiębiorstwa, podejmować decyzję w oparciu o kryterium opłacalności. Nauczą się przewidywać
i oceniać skutki finansowe podejmowanych przez siebie decyzji.
Szkolenia skierowane jest do:
osób nieposiadających wykształcenia kierunkowego w zakresie finansów przedsiębiorstw, kadry kierowniczej pionów niefinansowych, pracowników banków, wszystkich osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe.
Program:
1. Czym jest inteligencja finansowa?
• Co łączy wartość, pieniądz i ryzyko?
• Finansowy matrix - czyli o tym w jakich światach równoległych żyją finansiści
• Niestrawny język finansów – jak go odkodować?
• Trzy odsłony rachunkowości – dla zarządzania, sprawozdawania i podatków
2. Sprawozdanie finansowe
• Komu bije dzwon, czyli demaskujemy odbiorców sprawozdania finansowego
• Znajdujemy dowody na tezę, że „Gotówka jest najważniejsza”
• Odkrywamy, co się składa na sprawozdanie finansowe i badamy powiązania składników: - Bilans - Rachunek zysków i strat - Sprawozdanie z przepływów finansowych
• Co rządzi sprawozdaniem finansowym, czyli zagłębiamy się w kluczowe zasady i polityki księgowe
• Zastanawiamy się, dlaczego funkcjonują tak polskie, jak i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej
3. Sprawdzamy, co się równoważy w bilansie
• Aktywa trwałe (kategorie aktywów, ulepszenia środków trwałych, trwała utrata wartości aktywów, amortyzacja środków trwałych, sprzedaż środka trwałego, wycena aktywów)
• Aktywa obrotowe (zapasy, należności, rozliczenia międzyokresowe czynne, środki pieniężne)
• Kapitał własny
• Zobowiązania długoterminowe
• Zobowiązania krótkoterminowe (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, rozliczenia międzyokresowe bierne, rezerwy)
4. Śledzimy, jak powstaje wynik finansowy
• Przychody
• Koszt własny sprzedaży
• Marża na sprzedaży i marża operacyjna
• Pozostałe koszty operacyjne
• Koszty finansowe
• Podatek dochodowy
5. VAT
• Wyłącznie praktyczne informacje o wpływie podatku VAT na życie codzienne podatników
i państwa
6. Rachunkowość zarządcza, czyli kto ma informację, ten może zarządzać
• Dlaczego warto rozumieć, jak zachowują się koszty w czasie i w zależności od wolumenu
• Budżetowanie, czyli jak okiełznać i przewidywać koszty
• Co oznacza praktycznie, że „koszty są pod kontrolą”
• Jak przejawia się w firmie efektywna kontrola nad kosztami i przychodami
7. Biznes i finanse firmy jako system naczyń połączonych
• Jak przełożyć procesy biznesowe na finanse i na odwrót?
• Wskaźniki finansowe – co mają nam do przekazania i jak je wykorzystać?
• Zamknięcie miesiąca/roku finansowego – podglądamy, co się wtedy dzieje w dziale finansów

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/finansowy-niezbednik-dla-niefinansistow-3217#2

Organizator:
Centrum Edukacji PKF
Katarzyna Szymczyk
Tel. 22 560-76-55
katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

9. Podatek VAT kompendium zmian 2017-2018 r.

Termin: 14.09.2018r. Warszawa

Cel szkolenia:
Poznanie zmian w zakresie podatku VAT za 2017-2018 r.
Szkolenia skierowane jest do:
• Osób sporządzających rozliczenia podatku VAT.
• Osób uczestniczących na różnych etapach procesu rozliczeń podatku VAT.
Program:
1. Zmiany w przedmiocie tzw. podzielonej płatności (ang. split payment):
• mechanizm podzielonej płatności w innych krajach UE,
• split payment w Polsce – dobrowolny czy obowiązkowy?
• zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności,
• korzyści wynikające z zastosowania podzielonej płatności,
• zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment,
• odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment,
• formy płatności transakcji handlowych a split payment,
• podzielona płatność a JPK.
2. Nowelizacja przepisów od 1 stycznia 2017 r.:
• nowy katalog usług objętych odwrotnym obciążeniem od 1 stycznia 2017 r. (nowy zał. nr 14 do ustawy o VAT),
• status sprzedawcy i nabywcy a odwrotne obciążenie w zakresie dostawy towarów i usług,
• pojęcie „podwykonawcy” w przypadku usług budowlanych oraz budowlano-montażowych,
• opodatkowanie usług budowlanych oraz budowlano-montażowych wykonanych w 2016 r. a zafakturowanych w 2017 r.,
• rozliczenie usług budowlanych oraz budowlano-montażowych, które były realizowane w 2016 r., ale zakończone w 2017 r.,
• przepisy przejściowe odnośnie usług zaliczkowanych w 2016 r. a wykonanych w 2017 r.,
• zmiany w załączniku nr 11 do ustawy o VAT zakresie towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia,
• 20.000 PLN a opodatkowanie towarów jako odwrotne obciążenie.
3. Sankcje w podatku VAT od 1 stycznia 2017 r.:
• błędy w rozliczeniu VAT a dodatkowe zobowiązanie podatkowe,
• wykazanie nadwyżki VAT naliczonego nad należnym a sankcja w podatku VAT,
• korekty deklaracji a uniknięcie dodatkowego zobowiązania podatkowego,
• przypadki, w którym zastosowanie znajdzie sankcja 30%,
• możliwość obniżenia sankcji do wysokości 20%,
• odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot nieistniejący a sankcja 100%,
• sankcja 100% w przypadku odliczenia VAT z faktury dotyczącej czynności niedokonanej częściowo lub w całości,
• dodatkowe zobowiązanie podatkowe w przypadku odliczenia VAT w kwocie wyższej niż zgodna z rzeczywistością,
• odliczenie VAT od czynności nieważnej lub pozornej a zastosowanie sankcji 100%,
• możliwość uniknięcia sankcji w przypadku oczywistych pomyłek lub błędów rachunkowych.
4. Nowelizacja przepisów w przedmiocie fiskalizowania obrotu za pomocą kas rejestrujących w latach 2017-2022:
• dotychczasowe zwolnienia z obowiązku fiskalizacji obrotu,
• zwolnienie z obowiązku fiskalizacji w 2017 r. ze względu na kwotę obrotu,
• zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej w przypadku poszczególnych rodzajów transakcji,
• brak konieczności fiskalizacji w przypadku transakcji na rzecz pracowników,
• zwolnienie z fiskalizacji z tytułu uregulowania należności za pośrednictwem rachunku bankowego,
• obowiązek zgłoszenia rachunku bankowego fiskusowi w celu skorzystania ze zwolnienia z obowiązku fiskalizacji,
• dostawa niektórych towarów oraz świadczenie usług, które nie może korzystać ze zwolnienia z fiskalizacji,
• transakcje nieodpłatne a obowiązek stosowania kasy rejestrującej w 2017 r.,
• sankcje w przypadku braku fiskalizacji obrotu za pomocą kasy rejestrującej.
5. Kasy fiskalne od 2018r
• wprowadzenie kas online,
• terminy i zasady rozliczania kas online.
6. Wprowadzenie systemu STIR
7. Zwrot podatku VAT po nowelizacji przepisów:
• nowe wymogi w zakresie rachunku bankowego, na który jest dokonywany zwrot,
• zwiększenie możliwości weryfikacji przez organ podatkowy zasadności zwrotu VAT,
• możliwość kwestionowania zwrotu VAT w przypadku podejrzenia udziału w transakcji karuzelowej,
• nowe wymogi odnośnie zwrotu VAT w terminie przyspieszonym,
• możliwość wstrzymania zwrotu VAT na skutek postępowań prowadzonych przez inne organy niż organy podatkowe oraz skarbowe.
8. Refakturowanie usług z uwzględnieniem ostatnich zmian oraz praktyki organów podatkowych:
• różne formy przerzucania kosztów na klientów i kontrahentów oraz zasady rozliczania na gruncie VAT,
• data sprzedaży oraz data powstania obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania,
• refakturowanie mediów w przypadku wynajmu oraz dzierżawy nieruchomości,
• zasady rozliczania przerzuconych kosztów wykonawstwa zastępczego.
Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/podatek-vat-kompendium-zmian-2017-2018-r-3260#2
Organizator:
Centrum Edukacji PKF
Katarzyna Szymczyk
Tel. 22 560-76-55
katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

10. RODO w księgowości. Ochrona danych osobowych w związku ze świadczeniem usług rachunkowo - księgowych.

Termin: 20.09.2018r. Warszawa

Szkolenie skierowane do:
-pracowników działów księgowych
Program:
1. Istotna i zastosowanie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO):
• Bezpośrednie stosowanie RODO.
• Zakres stosowania rozporządzenia (materialny/terytorialny).
• Nowa krajowa ustawa o ochronie danych osobowych.
2. Podstawowe pojęcia i zasady przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO:
• Definicja „danych osobowych” – z jakimi danymi osobowymi spotkamy się w działalności księgowej, rachunkowej.
• Dane osobowe indywidualnych przedsiębiorców.
• Administrator danych, Współadministratorzy, podmiot przetwarzający. Odnośnie jakich danych osobowych firma księgowa jest administratorem, a odnośnie jakich przetwarzającym?
• Relacja firmy księgowej z klientem – wstęp.
• Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych (zgodność z prawem, rzetelność, przejrzystość, ograniczenie celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenie przechowywania, integralność i poufność, rozliczalność).
2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
3. Problematyka przekazywania danych do organów, urzędów itp.
4. Wynikające z RODO prawa osób, których dane dotyczą:
• Prawo dostępu do danych.
• Prawo sprostowania danych.
• Prawo do bycia zapomnianym.
• Prawo do ograniczenia przetwarzania.
• Prawo do przenoszenia danych.
• Prawo sprzeciwu.
5. Nowe zasady wykonywania obowiązków informacyjnych (formułowanie klauzul informacyjnych, nowa treść klauzul informacyjnych, nowe zasady sporządzania klauzul).
6. Zasady zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych:
• Jaką dokumentację powinna prowadzić firma świadcząca usługi rachunkowo – księgowe (rejestr czynności/kategorii czynności przetwarzania, polityka bezpieczeństwa, dokumentacja incydentów, procedury itp.)
• Obowiązki związane ze zgłaszaniem naruszeń organowi nadzorczemu oraz zawiadamianie podmiotu danych.
• Ocena skutków przetwarzania danych osobowych.
• Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowanie oraz domyślna ochrona danych.
7. Podstawowe wymagania funkcjonalne systemów informatycznych (w tym księgowych), służących do przetwarzania danych osobowych.
8. Inspektor Ochrony Danych - pozycja, zadania, odpowiedzialność i organizacja pracy IOD:
• Wyznaczenie IOD; Czy firma świadcząca usługi rachunkowo - księgowe powinna wyznaczyć IOD?
• Wymagania dotyczące IOD.
• Zadania IOD - status, umocowanie, podległość.
• Podstawy zatrudnienia i outsourcing IOD.
9. Umowa o powierzenie przetwarzania danych – jak zabezpieczyć interesy firmy księgowej w relacji z klientem.
• Wymagane postanowienia umowy o powierzenie przetwarzania danych.
• Warunki i zasady podpowiedzenia przetwarzania danych osobowych.
• Odpowiedzialność przetwarzającego i dalszych przetwarzających.

11. Odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych (w tym kary finansowe, odpowiedzialność cywilna).

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/rodo-w-ksiegowosci-ochrona-danych-osobowych-w-zwiazku-ze-swiadczeniem-uslug-rachunkowo-ksiegowych-3261

Organizator:
Centrum Edukacji PKF
Katarzyna Szymczyk
Tel. 22 560-76-55
katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

12. Fałszowanie sprawozdań finansowych - zapobieganie i wykrywanie

Termin: 21.09.2018r. Warszawa

Cel szkolenia:
Przekazanie wiedzy o prewencji i wykrywaniu oszustw księgowych z uwzględnieniem przypadków dokonywanych za pomocą arkuszy kalkulacyjnych oraz „kreatywnych” zachowań na poziomie pojedynczych zapisów księgowych.
Szkolenie skierowane do:
osób, które z racji wykonywanych obowiązków zobowiązane są do pogłębiania wiedzy dotyczącej kontroli nad księgowością i raportowaniem finansowym:
• rad nadzorczych, członków komitetów audytu, członków zarządu oraz dyrektorów finansowych
• głównych księgowych i specjalistów z działów finansowo-księgowych odpowiedzialnych za kontrole finansowe
• audytorów, kontrolerów wewnętrznych oraz osób zarządzających ryzykiem finansowym
Program:
1. Wprowadzenie do tematyki
• Globalna skala i statystyka fałszerstw księgowych
• Analiza wybranych autentycznych przypadków fałszerstw sprawozdań finansowych.
2. „Kreatywne” zapisy księgowe
• Skala „kreacji” vs poziom kontroli nad księgowością i procesem raportowania finansowego.
• Przykłady schematów wprowadzania oszukańczych zapisów księgowych.
• Praktyczne kontrole służące zapobieganiu i wykrywaniu „kreatywnych” zapisów księgowych.
3. Arkusz - kalkulacyjny czy manipulacyjny?
• Statystyka oszustw księgowych z udziałem arkuszy kalkulacyjnych.
• Popularne schematy fałszerstw księgowych i przyczyny trudności w ich wykrywaniu.
• Prewencja - kluczowe kontrole zapobiegające oszustwom z udziałem arkuszy kalkulacyjnych.
4. Studium przypadku
Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/falszowanie-sprawozdan-finansowych-zapobieganie-i-wykrywanie-3334#2
Organizator:
Centrum Edukacji PKF
Katarzyna Szymczyk
Tel. 22 560-76-55
katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl
13. Akcje, kontrakty, opcje i obligacje od podstaw
Termin: 24-25.09.2018r. Warszawa
Korzyści ze szkolenia:
Uczestnik szkolenia pozna 4 najważniejsze rodzaje papierów wartościowych. Po szkoleniu będzie wiedział do czego one służą oraz jak inwestować za ich pośrednictwem. Zdobędzie też umiejętność określenia zmian w ich wartości. Korzyścią wynikająca ze szkolenia jest również poszerzenie wiedzy
o mechanizmy i terminy używane na rynku kapitałowym.
Szkolenie skierowane do:
• Pracowników działów księgowych i finansowych
• Informatyków tworzących i wdrażających oprogramowanie w instytucjach finansowych
• Menedżerów i członków zarządu
• Inwestorów indywidualnych
• Osób, które chcą poszerzyć wiedzę z zakresu inwestowania
Program:
1. Akcje
• Charakterystyka akcji
• Podstawowe pojęcia używane przez inwestorów
• Od czego zależy wartość akcji?
• Prawa i obowiązki akcjonariusza
• Case study
2. Kontrakty terminowe
• Podstawowe pojęcia
• Jak oblicza się depozyt dla poszczególnych kontraktów terminowych
• Do czego wykorzystuje się kontrakty?
• Najpopularniejsze strategie wykorzystywania kontraktów terminowych
• Case study – symulacja inwestycji w wybrany kontrakt terminowy
3. Opcje
• Charakterystyka instrumentu
• Porównanie do kontraktów terminowych - kiedy korzystać z opcji, a kiedy z kontraktów?
• Czynniki wpływające na cenę opcji
• Case study - praktyczne wykorzystanie opcji
4. Obligacje
• Charakterystyka instrumentu
• Podstawowe pojęcia i matematyka obligacyjna
• Klasyfikacja obligacji
• Rodzaje obligacji - skarbowe, korporacyjne, komunalne, kupowane, zerokuponowe
• Czynniki wpływające na cenę obligacji i rentowność
• Rynek obligacji na GPW – Catalyst
Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/akcje-kontrakty-opcje-i-obligacje-od-podstaw-3293#2

Organizator:
Centrum Edukacji PKF
Katarzyna Szymczyk
Tel. 22 560-76-55
katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

14. Przepływy pieniężne w ocenie sytuacji finansowej jednostki gospodarczej

Termin: 25.09.2018r. Warszawa

Korzyści ze szkolenia:
Nabycie umiejętność interpretacji przepływów pieniężnych jednostki.
Szkolenie skierowane do:
• Właścicieli przedsiębiorstw
• Pracowników biur rachunkowych
• Analityków finansowych
• Pracowników banków
• Pośredników finansowych
Program:
1. Miejsce przepływów pieniężnych w sprawozdaniu finansowym podmiotów gospodarczych.
2. Konstrukcja przepływów pieniężnych:
• metody sporządzania przepływów pieniężnych,
• obszary analityczne przepływów pieniężnych.
3. Zawartość informatyczna przepływów pieniężnych:
• obszar działalności operacyjnej,
• obszar działalności inwestycyjnej,
• obszar działalności finansowej.
4. Przepływy pieniężne – studium przypadku.
5. Metoda „8 przypadków” jako narzędzie analityczne.
6. Analiza wskaźnikowa przepływów pieniężnych.
7. Prognozowanie przepływów pieniężnych i ich znaczenie w procesie decyzyjnym.
Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/przeplywy-pieniezne-w-ocenie-sytuacji-finansowej-jednostki-gospodarczej-3329#2

Organizator:
Centrum Edukacji PKF
Katarzyna Szymczyk
Tel. 22 560-76-55
katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

15. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego

Termin: 26.09.2018r. Warszawa

Korzyści ze szkolenia:
Doskonalenie umiejętności z zakresu interpretacji sprawozdań finansowych.
Szkolenie skierowane do:
• Właścicieli przedsiębiorstw
• Pracowników biur rachunkowych
• Analityków finansowych
• Pracowników banków
• Pośredników finansowych
Program:
1. Metodyczne podstawy analizy wskaźnikowej.
2. Zasady merytorycznej interpretacji wskaźników:
• rentowności i zyskowności,
• płynności finansowej (statycznej i dynamicznej),
• sprawności działania,
• zadłużenia.
3. Najczęstsze błędy w analizie wskaźnikowej.
4. Powiązania między wskaźnikami finansowymi.
5. Analiza dyskryminacyjna.
Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/analiza-wskaznikowa-sprawozdania-finansowego-3332#2
Organizator:
Centrum Edukacji PKF
Katarzyna Szymczyk
Tel. 22 560-76-55
katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

16. Podatek dochodowy od osób prawnych- kompendium zmian

Termin: 26.09.2018r. Warszawa

Korzyści ze szkolenia:
- zapoznanie się ze zmianami w zakresie podatku CIT od 2017r
- poznanie praktycznych zasad stosowania przepisów podatku dochodowego
- wiedza na temat aktualnych przepisów i interpretacji prawa podatkowego
Szkolenie skierowane do:
-osób sporządzających sprawozdania i rejestry VAT,
-księgowych
-osób zainteresowanych problematyką podatku VAT
Program:
I. Zmiany w CIT od 1 stycznia 2017
1. Wprowadzenie definicji dochodów osiągniętych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Obowiązek wykazywania tzw. przyczyn ekonomicznych.
3. Nowe zasady opodatkowania aportów.
4. Wprowadzenie nowej 15% stawki podatku CIT.
5. Limit transakcji gotówkowych w obrocie gospodarczym.
II. Zmiany w CIT od 12 sierpnia 2017
1. Jednorazowa amortyzacja do 100.000 PLN.
2. Likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych.
III. Zmiany w CIT od 1 stycznia 2018
1. Wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych.
2. Wprowadzenie nowych zasad zaliczania odsetek do kosztów podatkowych.
3. Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość KUP związanych z umowami o usługi niematerialne oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych w odniesieniu do podmiotów powiązanych.
4. Wprowadzenie tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych.
5. Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku.
6. Zmiana zasad w zakresie przekazań nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.
7. Wyłączenie ze stosowania przepisów o cenach transferowych dla spółek Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, jak również wyłączenie ze stosowania przepisów o cenach transferowych w przypadku posiadania APA.
8. Zmiana przepisów umożliwiającego zaliczenie do KUP start z tytuły odpłatnego zbycia wierzytelności.
9. Podwyższenie do 10.000 PLN tzw. jednorazowej amortyzacji.
10. Modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC).
11. Modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie PGK.
12. Zmiany w zakresie ulgi badawczo – rozwojowej.
13. Podwyższenie limitu dotyczącego stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów.
14. Rozciągnięcie ograniczenia w zaliczaniu do KUP odpisów amortyzacyjnych w podatku PIT na przypadki otrzymania środków trwałych oraz WNiP tytułem darmym.
15. Wprowadzenie rocznego limitu kwotowego dla przychodów z tytułu najmu w PIT.
16. Zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna zaliczka nie przekracza 1.000,00 PLN.
IV. Zmiany w CIT od 2018 i 2019
1. Wprowadzenie tzw. ulgi na złe długi w CIT i PIT.
2. Likwidacja szeregu obowiązków informacyjnych m.in. w zakresie różnic kursowych oraz zaliczek uproszczonych.
3. Podwyższenie kwoty przychodów uprawniającego do uzyskania statusu małego podatnika z 1,2 mln euro do 2 mln euro.
4. Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln zł.
5. Zwolnienie od podatku dochodowego przychodów uzyskanych od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za szkodę w środku trwałym.
6. Wprowadzenie obowiązku wydania interpretacji ogólnej z urzędu.
7. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków, których płatność na rzecz czynnego podatnika VAT została dokonana na inny rachunek bankowy niż zawarty w wykazie podatników VAT czynnych.
8. Upublicznienie danych największych podatników.
V. Świadczenia na rzecz pracowników oraz rozliczanie działań marketingowych
1. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników na gruncie CIT i PIT: a) wynagrodzenia i składki – moment ujęcia w kosztach podatkowych, b) tzw. premie z zysku a koszty podatkowe, c) świadczenia dodatkowe (m.in. imprezy integracyjne, szkolenia, ubezpieczenia dodatkowe, działania socjalne, świadczenia na rzecz członków zarządów i rad nadzorczych, podróże służbowe) – omówienie skutków przełomowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r.
2. Rozliczanie działań marketingowych na gruncie CIT – konsumpcja z kontrahentami, konkursy, programy motywacyjne, sprzedaż premiowa, prezenty i gadżety, sponsoring, organizacja i udział w targach /szkoleniach /konferencjach.
VI. Inne wybrane zagadnienia problematyczne z punktu widzenia CIT – przegląd najnowszych orzeczeń i interpretacji
1. Wierzytelności oraz kary umowne i odszkodowania jako koszty uzyskania przychodów.
2. Samochody w działalności gospodarczej (m.in. częściowe odliczenie VAT a koszty w CIT, amortyzacja i ubezpieczenie, leasing a dzierżawa / najem, samochody służbowe na cele prywatne).
3. Amortyzacja środków trwałych i WNiP (m.in. koszty remontów i ulepszeń, straty w środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji, inwestycje w obcych środkach).
4. Podatek u źródła (m.in. zakres przedmiotowy, usługi niematerialne, bilety lotnicze, certyfikaty rezydencji, obowiązki informacyjne).
Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/podatek-dochodowy-od-osob-prawnych-%E2%80%93-kompendium-zmian-3270
Organizator:
Centrum Edukacji PKF
Katarzyna Szymczyk
Tel. 22 560-76-55
katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

17. Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Termin: 27-28.09.2018r. Warszawa

Korzyści ze szkolenia:
• Poznanie narzędzi zarządzania strategicznego w zakresie budowania konkurencyjnego przedsiębiorstwa
• Poznanie praktycznych zasad budowania przewagi konkurencyjnej
• Nabycie umiejętności dokonania oceny stanu firmy w zakresie zdolności konkurowania na rynku
Szkolenie skierowane do:
-osób zarządzających podmiotami gospodarczymi.
Program:
• Istota wykorzystania współczesnego zarządzania strategicznego w budowaniu konkurencyjności firmy
• Analiza SWOT jako narzędzie wstępnej oceny sytuacji firmy,
• Wykorzystanie koncepcji VUCA do bieżącego monitorowania konkurencyjności firmy
• Wykorzystanie strategii wiedzy do budowania konkurencyjności
• Mapowanie stanowisk pracy jako bieżąca ocena efektywności i skuteczności pracy
• Odchudzanie organizacji (lean)
• Efektywne zarządzanie informacją
• Analiza marnotrawstwa w firmie
• Wprowadzenie myślenia procesowego
Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/budowanie-przewagi-konkurencyjnej-przedsiebiorstwa-3278#2

Organizator:
Centrum Edukacji PKF
Katarzyna Szymczyk
Tel. 22 560-76-55
katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

Tagi: Szkolenia,
Oceń artykuł:
zobacz ranking »
54%
46%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.