Szkolenia Centrum Edukacji PKF

Szkolenia Centrum Edukacji PKF


1.Podpis elektroniczny oraz ochrona danych w sieci dla biegłych rewidentów

 

Termin:

Warszawa 19.10.2018

 

Zapoznanie uczestników z nowymi wymaganiami w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych, wysyłania sprawozdań w systemie JPK, podpisywania sprawozdań podpisem elektronicznym, ochrony danych finansowych w sieci.

 

Program szkolenia:

 1. Elektronizacja sprawozdań finansowych - zmiany ustawy o rachunkowości obowiązujące od dnia 1.10.2018 r.
 2. Sporządzanie sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej.
 3. Sprawozdania finansowe w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionych w BIP na stronie Ministerstwa Finansów.
 4. Podpisywanie sprawozdań finansowych sporządzonych w postaci elektronicznej.
 5. Składanie sprawozdań finansowych do KRS po dniu 15.03.2018 r. i 1.10.2018 r.
 6. Składanie sprawozdań finansowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej/ urzędu skarbowego po dniu 1.10.2018 r.
 7. Struktura logiczna elektronicznych sprawozdań finansowych a Jednolity Plik Kontrolny (JPK).
 8. Inne sprawozdania przewidziane w ustawie o rachunkowości, sporządzane w formie elektronicznej.
 9. Elektroniczna postać sprawozdania z badania.
 10. Kwalifikowany podpis elektroniczny i zaawansowany podpis elektroniczny.
 11. Podpis potwierdzony profilem zaufanym.

 

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/podpis-elektroniczny-oraz-ochrona-danych-w-sieci-dla-bieglych-rewidentow-3500#2

 

Organizator:

Centrum Edukacji PKF

Katarzyna Szymczyk

Tel. 22 560-76-55

katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

 

2. Wykrywanie fałszerstw w dokumentacji oraz warsztaty grafologiczne

 

Termin:

Warszawa 15.10.2018r.

 

Cel szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu rozpoznawania autentyczności dokumentów
 • Poznanie zasad fałszowania pism oraz technik ich zabezpieczenia 

 • Poznanie metod badania i rozpoznawania fałszerstw w dokumentacji i podpisach
 • Zdobycie wiedzy na temat najczęściej stosowanych technik przez fałszerzy

 

Adresaci szkolenia:

 • Dział Kontroli i Bezpieczeństwa
 • Dział Audytu i Finansów
 • Dział Sprzedaży 
 • Pracownicy oddziałów z różnych branż mających styczność z dokumentami

Program szkolenia:

 

MODUŁ I - PISMO

 

1. Rodzaje pism

 • rozwój i kształtowanie się pisma z wiekiem
 • czynniki mające wpływ na zmianę pisma
 • chorobowe
 • starcze
 • alkohol
 • wysiłek fizyczny

 

2. Fałszerstwo pisma i podpisów

 • rodzaje fałszerstw
 • fałszerstwo rodzinne
 • auto fałszerstwo
 • naśladownictwo wzrokowe
 • naśladownictwo pamięciowe
 • naśladownictwo intelektualne
 • naśladownictwo wyuczone
 • kopiowanie

 

3. Badanie i rozpoznawanie fałszerstw

 • metoda badawcza
 • katalog cech
 • cechy mierzalne
 • metoda obrazowania graficznego podpisów (paraf) wg. Brossona
 • zatrzymania i pogrubienia
 • kolejność nakładania się linii
 • co było pierwsze – pieczątka czy podpis?

 

4. Warsztat - ćwiczenia z zakresu badania pisma

 

MODUŁ II DOKUMENTACJA

 

1. Rodzaje dokumentów

 

2. Rodzaje fałszerstw dokumentów

 • podrabianie
 • przerabianie

 

3. Techniki fałszerstw

 • fałszerstwa pieczęci
 • przerabianie
 • zamazanie
 • nadpalenie
 • dopisanie
 • zalanie
 • odcięcie
 • rozerwanie, przecięcie

 

4. Sposoby badania fałszerstw dokumentów

 

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/wykrywanie-falszerstw-w-dokumentacji-oraz-warsztaty-grafologiczne-3167#2

 

Organizator:

 

Centrum Edukacji PKF

Katarzyna Szymczyk

Tel. 22 560-76-55

katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

 

 

 

3. Podatek od towarów i usług 2019

 

Termin:
25.10.2018r.  Warszawa

 

Cel szkolenia:

 

Uczestnicy tego szkolenia uzyskają kompleksową wiedzę dotycząca:

 • najnowszych interpretacji dotyczących regulacji VAT w zakresie odwrotnego obciążenia wprowadzonych w 2017 r
 • możliwości optymalizacyjnych, wykorzystujących niezgodność polskich rozwiązań z Dyrektywą VAT
 • planowanych na 2019 r. zmianach ustawy o VAT i potencjalnych skutkach dla podatników
 • wątpliwości interpretacyjnych dotyczących najbardziej kontrowersyjnych planów zmian ustawy

Program szkolenia:

 

1. Doświadczenia w stosowaniu nowych regulacji

 

1.1. Odwrotne obciążenie w branży budowlanej - wątpliwości interpretacyjne

 

1.2. Podatek naliczony przy odwrotnym obciążeniu a Dyrektywa VAT

 

1.3. JPK - czy wszystko już jasne

 

1.4. Rejestracja i wyrejestrowanie podatnika VAT - nadgorliwość urzędu?

 

1.5. STIR i Split payment - zagrożenia i szanse

 

1.6. Czarna lista podatników

 

2.Zmiany w VAT od 2019 r.

 

2.1. Opodatkowanie bonów

 • Bony jednego przeznaczenia - kwalifikacja podatkowa
 • Bony różnego przeznaczenia - kwalifikacja podatkowa
 • Wątpliwości interpretacyjne

 

2.2. Miejsce opodatkowania usług elektronicznych - nowy limit

 

2.3. Pierwsze zasiedlenie - dotychczasowe wątpliwości i propozycja zmian

 

2.4. Nieuzasadnione wzbogacenie podatnika 0,75 2.5. Paragony z NIP

 

2.6. Nowa stawka sankcyjna

 

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/podatek-od-towarow-i-uslug-2019-3174#2

 

Organizator:

 

Centrum Edukacji PKF

Katarzyna Szymczyk

Tel. 22 560-76-55

katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

 

4. Excel dla księgowych

Termin:
05-06.11.2018r.  Warszawa

 

Cel szkolenia:

 

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik potrafi:

 • Skutecznie obliczać i analizować informacje finansowe w swojej firmie
 • Budować zaawansowane raporty
 • Tworzyć złożone formuły obliczeniowe
 • Zautomatyzować wiele powtarzających się czynności
 • Skutecznie wykorzystać tabele, wykresy przestawne i inne narzędzia analizy danych
 • Scalać i konsolidować dane pochodzące z różnych arkuszy

 

Program:

 1. Porównanie wersji Excela 2003, 2007, 2010, 2013 typy plików, rozwój programu, różnice i cechy wspólne, komunikacja pomiędzy różnymi wersjami arkusza, specyfika wykorzystania aplikacji w dziale księgowym firmy
 2. Krótka powtórka:
 3. Optymalna „personalizacja” programu do pracy, zaawansowane opcje ustawień Excela
 4. Wykorzystanie nazw lokalnych i globalnych ważnych na jednym arkuszu, deklarowanie nazw dynamicznych, zastosowanie nazw w formułach
 5. Formatowanie warunkowe, warianty zastosowań, edycja formatów warunkowych
 6. Wielokrotne zagnieżdżanie funkcji, formuły tablicowe, stałe liczbowe
 7. Wykorzystanie funkcji Excela z kategorii: matematyczne, daty i czasu, wyszukiwania i adresu, baz danych, finansowych, logicznych, tekstowych, informacyjnych
 8. Inspekcja formuł, sprawdzanie błędów
 9. Technologie pobierania danych ze źródeł zewnętrznych (źródła danych Excela, kwerendy baz danych, wykorzystanie modułu MS Query, pobieranie danych z różnych źródeł, wykorzystanie Internetu – dane w formacie XML)
 10. Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy danych biznesowych, zasady tworzenia tabel przestawnych
 11. Tworzenie i modyfikowanie tabel przestawnych w oparciu o różne źródła danych, własne pola obliczeniowe, grupowanie danych, niestandardowe formatowanie danych w tabelach przestawnych, formatowanie warunkowe w tabeli przestawnej
 12. Wykorzystanie fragmentatora w dynamicznej prezentacji danych
 13. Funkcje bazodanowe, przykłady zastosowań praktycznych, dobór kryteriów, alternatywa i koniunkcja kryteriów
 14. Import danych z plików tekstowych do Excela – analiza danych tekstowych, automatyzacja odświeżania danych.
 15. Ochrona arkusza, ochrona skoroszytu, walidacja danych
 16. Optymalizacja rozwiązań złożonych problemów za pomocą dodatku Solver, prognozowanie
 17. Przyspieszenie pracy dzięki szablonom Excela, szablony z makropoleceniami
 18. Tworzenie formularzy elektronicznych w Excelu, wykorzystywanie w formularzach elementów sterujących (listy, listy rozwijalne, przyciski, pokrętła)
 19. Rejestrowanie, uruchamianie i edycja makr, dzielenie długich makr na procedury, planowanie nagrywania makr dla optymalnego ich odtwarzania, makra z odwołaniem względnym i bezwzględnym
 20. Konsolidacja danych pochodzących z różnych arkuszy, różne sposoby konsolidacji
 21. Organizacja pracy z programem Excel w sieci komputerowej: jednoczesna praca wielu użytkowników na jednym arkuszu, łączenie arkuszy i skoroszytów za pomocą sieci komputerowej, scalanie danych z wielu arkuszy
 22. Graficzna prezentacja danych księgowych za pomocą wykresów (wykresy złożone, wykresy prezentujące wiele serii danych, analiza trendu na wykresie, wykresy niestandardowe, wykresy oparte o dane z tabel przestawnych),
 23. Budowanie modeli wielowariantowych z użyciem scenariuszy, podsumowania scenariuszy

 • Przegląd możliwości arkusza Microsoft EXCEL, organizacja programu, organizacja dokumentu - skoroszytu
 • Budowanie, modyfikacja, formatowanie arkuszy, tworzenie i wykorzystywanie funkcji
 • Korzystanie z odwołań względnych, bezwzględnych i mieszanych w formułach (np. A1, $A$1, $A1, A$1)

 

 

Zarejestruj się już dziś:  https://pkfszkolenia.pl/excel-dla-ksiegowych-3515#2

 

Organizator:

 

Centrum Edukacji PKF

Katarzyna Szymczyk

Tel. 22 560-76-55

katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

 

5. CIT/TP - praktyczne aspekty

Termin:
08.11.2018r.  Warszawa

 

Sprawozdanie CIT-TP składa się wraz z rocznym zeznaniem podatkowym. Oznacza to, iż podatnicy, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym podlegają nowemu obowiązkowi sprawozdawczemu, po raz pierwszy powinni złożyć nowe sprawozdanie najpóźniej do września 2018 r. Szkolenie pokaże uczestnikom jak ustrzec się błędów i prawidłowo wypełnić to sprawozdanie.

 

Program szkolenia:

 1. Podmioty zobowiązane do złożenia uproszczonego sprawozdania CIT/TP
 2. Cel wprowadzenia uproszczonego sprawozdania CIT/TP
 3. Objaśnienia dotyczące formularza CIT/TP – sposób wypełniania 

 

3.1 Identyfikacja powiązań podatnika

 

3.2 Informacje o podmiotach powiązanych

 

3.3 Główny przedmiot działalności i profil funkcjonalny podatnika

 • kod działalności wg klasyfikacji PKD
 • główny obszar działalności podatnika 

 

3.4 Restrukturyzacja

 • zmiana struktury bądź formy prawnej

 

3.5 Zakres przedmiotowy uproszczonego sprawozdania CIT/TP:

 

3.5.1 Transakcje lub inne zdarzenia

 • transakcje dotyczące towarów i usług (usługi produkcyjne, dystrybucyjne, badawczo-rozwojowe, najmu i leasingu) oraz usługi wewnątrzgrupowe

 

3.5.2 Transakcje finansowe

 • przychody z tytułu należności (otrzymywane)
 • koszty z tytułu zobowiązań (wypłacane)
 • przychody/koszty z tytułu gwarancji, poręczeń, ubezpieczeń

 

3.5.3 Transakcje lub inne zdarzenia dotyczące aktywów

 • transakcje/zdarzenia dotyczące przenoszenia aktywów (aktywów trwałych, aktywów niematerialnych, finansowych aktywów trwałych) oraz wszelkich udziałów/akcji, w tym nie stanowiących finansowych aktywów trwałych

 

3.5.4 Umowy o podziale kosztów prowadzące do wytworzenia wartości niematerialnych

 • udziału w umowach o podziale kosztów (cost contribution arrangements - CCA)
 • wartość umowy CCA
 • wysokość wkładu podatnika do CCA

 

 

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/cit-tp-praktyczne-aspekty-2771#2

Organizator:

Centrum Edukacji PKF

Katarzyna Szymczyk

Tel. 22 560-76-55

katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

 

 

 

                                       

 

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
52%
48%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.