Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo Komunalne Sp. z o.o.

9 lat w Gminie Krosno Odrzańskie


Spółka rozpoczęła działalność w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków z dniem 01.07.2009 r. Została powołana w celu wykonywania zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz od dnia 1 lutego 2018 r. rozpoczęła się realizacja usługi odbioru  i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Krosno Odrzańskie. Na mocy umowy nr IR.272.1.2.2018.RS z dnia 30 stycznia 2018 r. pomiędzy KPWK, a Gminą Krosno Odrzańskie kompleksowym odbiorem odpadów objętych zostało 2677 nieruchomości jednorodzinnych oraz 328 nieruchomości wielolokalowych.

 

Polska wstępując w 2004 r. do Unii Europejskiej zobowiązała się do spełnienia wielu wymagań w zakresie ochrony środowiska. Jednym z nich jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zgodnie z wymaganiami określonymi przez Traktat Akcesyjny. Postanowienia wymienione w ww. Traktacie w zakresie oczyszczania i odprowadzania ścieków określa dyrektywa 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych oraz ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.), która zobowiązała Ministra Środowiska do sporządzenia Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W  Traktacie  Akcesyjnym  przewidziano, że przepisy prawne Unii Europejskiej w zakresie  odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych określone w dyrektywie 91/271/EWG będą w Polsce w pełni obowiązywały od 31 grudnia 2015 r. Zgodnie z wymaganiami Traktatu Akcesyjnego oraz Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych do 2015 r. aglomeracje powyżej 15 000 RLM, w tym aglomeracja Krosno Odrzańskie  powinny  zostać  wyposażone w zbiorczy system kanalizacji. Aby tego dokonać Gmina Krosno Odrzańskie zainicjowała projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I” poprzez realizację szeregu działań, w tym m.in. zapewnienie dokumentacji technicznej (ocena oddziaływania na środowisko, projekt budowlano-wykonawczy, pozwolenia na budowę) i stworzenie struktur organizacyjnych umożliwiających skuteczne aplikowanie o środki z UE, tj.  powołała do życia Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o.

Wraz z tym podpisem burmistrza Marka Cebuli złożonym w NFOŚiGW rozpoczęła się największa inwestycja wodno-kanalizacyjna w historii Gminy Krosno Odrzańskie.

 

k1_600_01

 

KPWK Sp. z o.o. zrealizowała ww. projekt, który obejmował 21 zadań, tj. 6 kontraktów na usługi, 7 kontraktów na roboty budowlane, 7 kontraktów na dostawy oraz 1 umowę dot. zakupu gruntu. Projekt początkowo miał dotyczyć jedynie 5 zadań, tj. 2 kontraktów na usługi, 2 kontraktów na roboty budowlane, 1 kontraktu na dostawy, zaś w wyniku ich rozszerzeń zrealizowano aż 21 zadań w gospodarce wodno-kanalizacyjnej Gminy Krosno Odrzańskie.

KPWK Sp. z o.o. już w 2010 r.  wyprzedzająco rozpoczęło wdrażanie ww. projektu poprzez realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krosno Odrzańskie  ul.  Dąbrowskiego,  ul.   Konopnickiej, ul. Kilińskiego, ul. Armii Ludowej i ul. Armii Czerwonej oraz w m. Kamień i m. Morsko”. 8 marca 2012 r. pomiędzy Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo-Kanalizacyjnym Sp. z o.o. a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn.„Uporządkowanie  gospodarki  ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego    Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. W efekcie pozyskanego przez KPWK Sp. z o.o. dofinansowania przystąpiono do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Osiecznica, Gostchorze, Radnica, Szklarka Radnicka i Łochowice nad jeziorem Glibiel”. Dzięki    wspólnym    staraniom    KPWK    Sp. z o.o. i NFOŚiGW projekt został rozszerzony o kolejne zadania. Były to (w zakresie robót budowlanych): „Wodociąg obiegowy dla lewobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie”, „Infrastruktura  wodociągowa  prawobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie”, „Uporządkowanie  gospodarki  wodno-ściekowej  w  rejonie  ul.  Parkowej  w  Krośnie Odrzańskim”, „Modernizacja   i   rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim w zakresie gospodarki ściekowej, osadowej i odpadowej” oraz „Dostosowanie obiektów technologicznych i budowa systemu monitoringu na Hydroforni Parkowa do potrzeb rozbudowanego      systemu      zaopatrzenia w  wodę prawobrzeżnej  części  gminy  Krosno  Odrzańskie”.  Oprócz  tego  rozszerzenie projektu  objęło  również  doposażenie  zaplecza technicznego spółki, a także zakup nieruchomości  niezabudowanej  przy  ul.  Wiejskiej pod rozbudowę oczyszczalni ścieków. Bezpośrednimi  celami  przedsięwzięcia  pn.„Uporządkowanie   gospodarki    ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I” były ochrona i poprawa stanu środowiska przyrodniczego poprzez zwiększenie stopnia skanalizowania aglomeracji Krosno Odrzańskie,  podniesienie  jakości  życia  mieszkańców gminy Krosno Odrzańskie poprzez zapewnienie swobodnego i bezpiecznego dostępu do wody oraz odbioru ścieków zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Budowa wodociągu obiegowego dla miejscowości zlokalizowanych w lewobrzeżnej części gminy, wspólnie z modernizacją infrastruktury dla części prawobrzeżnej, zapewniła dostęp do sieci wodociągowej wszystkim mieszkańcom, a także w znaczący sposób poprawiła stabilność i jakość zaopatrzenia w wodę. Większość działających wcześniej na tych obszarach urządzeń wodociągowych powstała w latach 70., 80. i 90. ubiegłego wieku. Ich stan techniczny nie pozwalał na swobodne, a przede wszystkim bezpieczne korzystanie z zasobów wodnych. Całkowity koszt projektu po rozszerzeniach to blisko 60 mln zł (w cenach brutto), z czego ponad 35 mln zł zostało pokrytych dzięki dotacji z Unii Europejskiej. Początkowo wartość projektu wynosiła ponad 55 mln zł (w cenach brutto), jednak dzięki wzmożonym działaniom    Gminy     oraz Przedsiębiorstwa, a także wsparciu NFOŚiGW  projekt  udało się rozszerzyć o kolejne zadania, przy jednoczesnym zmniejszeniu wkładu własnego. To czyni projekt największą zrealizowaną inwestycją w historii Krosna Odrzańskiego.

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Osiecznica, Gostchorze, Radnica, Szklarka Radnicka i Łochowice nad jeziorem Glibiel”


osiecznica__ul._sowackiego_1_600_01

 

Jest to drugie zadanie inwestycyjne realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I”. Dnia 29 stycznia 2013 r. została zawarta umowa pomiędzy Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo-Kanalizacyjnym Sp. z o. o. reprezentowanym przez Aleksandra Kozłowskiego, prezesa Zarządu a Przedsiębiorstwem EkoWodrol z Koszalina, reprezentowanym przez wiceprezesa Zarządu Zbigniewa Chudzika na  wykonanie  kanalizacji  sanitarnej dla wskazanych miejscowości. Na projekt nowo budowanej kanalizacji składa  się 28 km sieci, 24 sieciowe przepompownie ścieków oraz 9 przepompowni przydomowych. Wszystkie nieczystości odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim. Długość gotowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiecznica wynosi ponad 10 km. Na odcinku Gostchorze, Morsko, Kamień oraz ul. Armii Czerwonej w miejscowości Krosno Odrzańskie – ponad 8 km. W miejscowościach Radnica i Szklarka Radnicka – 12 km, z kolei w miejscowości Łochowice nad jeziorem Glibiel – 0,5 km. Po realizacji planowanego przedsięwzięcia procent skanalizowania aglomeracji w granicach gminy Krosno Odrzańskie (w  przeliczeniu na Równoważną Liczbę Mieszkańców) zwiększy się z 65% do poziomu 83%. Budowa kanalizacji rozpisana w dwóch zadaniach to bardzo ważna inwestycja. Skanalizowanie  prawobrzeżnej części  gminy  poprawi komfort życia mieszkańców oraz umożliwi uniknięcie kar, jakie krośnianie płaciliby za brak kanalizacji sanitarnej. Kanalizacja to również ochrona środowiska poprzez eliminację nieszczelnych zbiorników odpływowych, z których dostają się do gruntów oraz wód podziemnych nieczystości płynne. Jest to zadanie, mające na celu ograniczenie nielegalnego wywozu nieczystości do lasów i na pola, a co za tym idzie uniemożliwienie skażenia   środowiska naturalnego oraz zaburzenia ekosystemu. Budowa kanalizacji to zarazem ogromny skok cywilizacyjny gminy Krosno Odrzańskie i dorównanie europejskim standardom. Ostateczny termin zakończenia robót przewidziano na koniec 2014 r. Łączny koszt robót w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Osiecznica, Gostchorze, Radnica, Szklarka Radnicka i Łochowice nad jeziorem Glibiel” wyniesie 18,7 mln zł. Olbrzymia część tej sumy - ok. 85% - została pozyskana ze środków unijnych.

 

„Wodociąg obiegowy dla lewobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie”

 

20140715_094617_800

 

20140715_101829_800

 

To  zadanie  wchodzące  w  skład  przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I”. Dnia 28 sierpnia 2013 roku prezes Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa  Wodociągowo- Kanalizacyjnego Sp. z o. o. Aleksander Kozłowski oraz burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula podpisali w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę na dofinansowanie budowy i modernizacji wodociągu w miejscowościach Brzózka, Sarnie Łęgi, Nowy Raduszec, Strumienno, Retno, Sarbia, Czarnowo, Chojna, Wężyska. Zada- nie przewiduje budowę i modernizację ok.  49  km  sieci   wodociągowej   od stacji     uzdatniania     wody     w     Wężyskach   z   odejściami   do   wymienionych    wyżej miejscowości,    a     tak- że    podłączenie    do     granic     posesji w miejscowościach Nowy Raduszec, Brzózka i Sarnie Łęgi. Dodatkowo w projekcie uwzględniono rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wężyskach oraz likwidację stacji funkcjonujących  dotychczas w Retnie i Czarnowie. Łącznie powstanie 23 km sieci magistralnej pomiędzy miejscowościami: Chojna, Wężyska, Brzózka, Nowy Raduszec, Strumienno, Retno, Sarbia, Czarnowo, Sarnie Łęgi; 8 km  nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Nowy Raduszec, Brzózka, Sarnie Łęgi; zostanie także zmodernizowanych 19 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości: Retno, Czarnowo, Wężyska. Budowa wodociągu obiegowego  dla  miejscowości  zlokalizowanych w  lewobrzeżnej  części  gminy,  wspólnie z modernizacją infrastruktury dla  części prawobrzeżnej,   zapewni   dostęp do sieci wodociągowej wszystkim mieszkańcom, a także w znaczący sposób poprawi stabilność i  jakość  zaopatrzenia w wodę. Większość działających obecnie na tych obszarach urządzeń wodociągowych powstała w latach 70., 80. i 90. ubiegłego wieku. Ich stan techniczny nie pozwala na swobodne, a przede wszystkim  bezpieczne    korzystanie z zasobów wodnych. Realizacja projektu pozwoli to zmienić. Jak określa Ramowa Dyrektywa Wodna Parlamentu  Europejskiego i Rady (2000/60/ WE) z dnia 23 października 2000 r., „zaopatrzenie w  wodę   jest   usługą   interesu   ogólnego”. I to m.in. ta idea przyświeca działaniom  prowadzonym  przez  Krośnieńskie Przedsiębiorstwo  Wodociągowo-Kanalizacyjnego Sp. z o. o. Koszt budowy wodociągu  obiegowego dla lewobrzeżnej    części    gminy    Krosno    Odrzańskie to 7,2 mln zł. Część tej sumy została pozyskana ze środków unijnych. Inwestycje za- kończą się w II kwartale 2015 r. w zgodzie z ustaleniami Dyrektywy, która przewiduje osiągnięcie „dobrego stanu wód” właśnie w tym terminie. Zadanie jest współfinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu   Operacyjnego   Infrastruktura i  Środowisko,  priorytet  I  „Gospodarka wodno-ściekowa”,   działanie 1.1.   „Gospodarka   wodno-ściekowa   w   aglomeracjach   powyżej 15 tys. RLM”.

 

„Dostosowanie obiektów i systemu monitoringu Hydroforni Parkowa do potrzeb rozbudowanego systemu zaopatrzenia w wodę prawobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie”

 

dscn0495_600


Zakres zadania obejmował dostosowanie istniejącego  obiektu  hydroforni  Parkowa do funkcji centralnego punktu zarządzania siecią wodociągową. Inwestycję zlokalizowano w północnej  części  miasta, na terenie parku miejskiego - Parku Tysiąclecia, przy ul. Parkowej w Krośnie Odrzańskim, tj. wzdłuż promenady pomiędzy Urzędem Miasta a klubem wojskowym, na terenach skarpy nadodrzańskiej. Hydrofornia to obiekt niezwykle istotny dla prawidłowego doprowadzenia wody mieszkańcom górnej części Krosna Odrzańskiego. Po przebudowie i wdrożeniu nowych rozwiązań woda podejmowana jest z SUWu przy ul. Gubińskiej, następnie zaś jest tłoczona, doprowadzana na wysokość tzw. górnego Krosna. Po doprowadzeniu do hydroforni woda jest gromadzona  w  dwóch  zbiornikach,  każdy o pojemności 1 000 m3. Następnie zostaje dostarczona   mieszkańcom    górnej    części miasta, a także miejscowości  Łochowice,   Marcinowice,   Osiecznica,   Czetowice i Bielów. Modernizacja była konieczna nie tylko ze względu na potrzebę  dostosowania obiektu do przebudowanej sieci, ale także ze względu na wiek. Hydrofornia liczy już bowiem 35 lat. Choć urządzenia, w jakie wyposażony był obiekt, wciąż pozostawały sprawne, to jednak znacząco odbiegały od nowoczesnych    standardów.    Przebudowa i  modernizacja  były  zatem  nieodzowne. W ramach pierwszego etapu prac wykonano izolację stropu zbiorników, uszczelnienia zbiorników wody od wewnątrz oraz wymieniono orurowanie na nowe ze stali nierdzewnej. W pomieszczeniu pomiędzy zbiornikami zamontowano zestaw pompowy.  Następnie  rozebrano   funkcjonujące  dotychczas  instalacje  technologiczne i sanitarne w budynku hydroforni.  Należały do nich: zespół pomp tłoczących wodę ze zbiorników do sieci wodociągowej zlokalizowany  w  kanale  hali  pomp  wraz z orurowaniem, zbiorniki hydroforowe ze stali   konstrukcyjnej,   rurociągi   i   armatura, urządzenia  towarzyszące  i  konstrukcje wsporcze, instalacje wewnętrzne wod-kan i co. Dodatkowo wyłączono z eksploatacji dwa odcinki sieci wodociągowej DN 400 o łącznej długości 36,5 m. Następnie przystąpiono do montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, wentylacyjnych, grzewczych. Zaprojektowano także i wybudowano nową sieć zewnętrzną, na którą składają się rurociąg tłoczny wody, przyłącze wodociągowe, przykanalik od budynku hydroforni do istniejącej studzienki betonowej, dwa wpusty deszczowe oraz rury spustowe. Koszt inwestycji to ponad 3 mln zł.

 

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim w zakresie gospodarki ściekowej, osadowej i odpadowej”

 

oczyszczalnia_ciekow_w_kronie_odrzaskim_ulwiejska_10_20160929_1296231448_600_02

 

Zakres zadania obejmował zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji m.in. następujących obiektów: punktu zlewnego ścieków dowożonych, komorę kraty rzadkiej, przepompowni głównej, budynku krat,  piaskownika PISTA, piaskownika poziomego podłużnego, zbiornika retencyjnego ścieków, reaktora biologicznego, budynku dmuchaw i stacji transformatorowej, zagęszczacza osadów, budynku prasy i instalacji stabilizacji osadów, silosa na wapno, zbiornika magazynowego soli żelaza, wiat zrzutowych i magazynowych  na  osad,  komory  połączeniowej ścieków, stacji odbioru osadów z samochodów specjalistycznych do czyszczenia kanalizacji, układu podczyszczania wód opadowych oraz budynku obsługi technicznej i zaplecza technicznego. Całkowity koszt zadania to blisko 14 mln zł netto.
Punkt zlewny ścieków dowożonych. W celu umożliwienia przyjmowania ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym została zamontowana automatyczna stacja zlewcza ścieków dowożonych z rejestracją dostawców i komputerowym pomiarem danych. Zrzut ścieków odbywa się grawitacyjnie. Przepustowość stacji wynosi 6 ÷ 8 wozów asenizacyjnych na 1h. System stacji jest wyposażony w identyfikator dostawcy, który decyduje o otwarciu zasuwy pneumatycznej. W przypadku przyjęcia dostawy, zapewniony jest pomiar ilości zrzucanych ścieków oraz ich parametry, takie jak: pH, temperatura i przewodność. W przypadku przekroczenia ustawionych granicznych progów parametrów istnieje możliwość natychmiastowego przerwania odbioru ścieków dowożonych.  Stacja  zlewcza  jest  zlokalizowana w miejscu dotychczasowego punktu zlewnego ścieków dowożonych.

Przepompownia  główna. W ramach zadania przebudowano dotychczasową główną przepompownię ścieków, której wielkość i funkcja pozostały niezmienione. Całość prac polegała na wykonaniu wewnętrznej ściany dzielącej i wyposażeniu przepompowni w dodatkową armaturę. Dzięki temu uzyskano dwie w pełni funkcjonalne i niezależne komory. Dodatkowo przeprowadzono gruntowny remont ścian przepompowni oraz demontaż zużytych elementów.

Budynek krat. Modernizacja obiektu polegała m.in. na wymianie rurociągów  tłocznych  ścieków z przepompowni głównej, wymianie krat, wykonaniu przykrycia kanałów wewnątrz budynku, wymianie zastawek, wymianie separatora piasku, instalacji szaf zasilająco-sterowniczych do nowych urządzeń, przebudowie układu rurociągów sprężonego  powietrza  oraz  wymianie  instalacji oświetleniowej z dostosowaniem do wymagań zgodnie z aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie. Dodatkowo przeprowadzono demontaż funkcjonujących dotychczas urządzeń oraz wykonanie wszelkich niezbędnych prac w celu dostosowania istniejącego budynku do montażu projektowanych urządzeń, w szczególności dostosowanie istniejących kanałów ściekowych do montażu projektowanych krat, wykona- nie nowych fundamentów pod projektowane urządzenia oraz wykonanie przebudowy kanalizacji wewnętrznej, instalacji wody technologicznej.

Piaskownik PISTA. W ramach przebudowy wykonano kanał na estakadzie doprowadzający ścieki bezpośrednio od budynku krat do piaskownika podłużnego, wymieniono zastawkę na kanale ściekowym doprowadzającym ścieki do piaskownika PISTA, naprawiono kanał ściekowy do piaskownika PISTA, wykonano układ pomostów  komunikacyjnych łączących poziom piaskownika z piaskownikiem podłużnym oraz zbiornikiem retencyjnym.

Piaskownik podłużny. Wykonano nowy piaskownik podłużny jako kompletne urządzenie na konstrukcji wsporczej wyniesionej ponad teren, pozwalający na optymalną separację części stałych flotujących, sedymentujących i zawieszonych. W nowym piaskowniku zachodzą następujące procesy: sedymentacja piasku oraz flotacja tłuszczy. Wysoka zdolność separacji zapewniona jest dzięki wydzieleniu dwóch stref piaskownika: napowietrzanej oraz nienapowietrzanej.

Zbiornik retencyjny ścieków. W  celu  umożliwienia ilości ścieków powstających przy pogodzie deszczowej  wykonano  zbiornik  retencyjny ścieków o objętości 360 m3. Pozwala to na    jednogodzinne   zatrzymanie    ścieków w zbiorniku. W celu zapewnienia wymieszania zawartości zbiornika i zapobieganiu sedymentacji wyposażono obiekt w dwa mieszadła zatapialne średnioobrotowe.

Reaktor biologiczny. W ramach przebudowy reaktora biologicznego wykonano następujące prace: wymiana systemu  napowietrzania w  komorach głównej strefy napowietrzania oraz komorach selektora, przebudowa układu rurociągów sprężonego powietrza, instalacja pompy zatapialnej do wody technologicznej wraz z wykonaniem rurociągu tłocznego wody technologicznej, wymiana istniejących urządzeń pomiarowych oraz montaż dodatkowych.

Budynek dmuchaw i stacji transformatorowej. Wyremontowano istniejący obiekt i wykonano m.in. instalację nowych dmuchaw do napowietrzania reaktora biologicznego, wymianę instalacji wentylacyjnej i oświetleniowej, a także montaż nowych transformatorów i układu zasilania w energię elektryczną.

Zagęszczacz osadów. Wykonano remont ścian wewnętrznych obiektu, uruchomiono niesprawne mieszadło prętowe wraz z napędem oraz wykonano automatyczny napęd dekantera zrzutu cieczy nadosadowej.

Budynek  prasy  i  instalacji  stabilizacji osadów. W ramach przebudowy wykonano m.in.: kompletną instalację stabilizacji osadów ściekowych, instalację układu wody technologicznej, demontaż istniejącego zbiornika wody technologicznej do płukania prasy, demontaż istniejącego zbiornika PIX-u wraz z instalacją załadowczą oraz paletą dozującą, wszelkie niezbędne pra- ce dostosowujące  istniejący budynek  do montażu nowych urządzeń, remonty ścian wewnętrznych, przebudowę instalacji kanalizacji wewnętrznej w celu dostosowania do wymogów nowych instalacji i urządzeń, wymianę instalacji wentylacyjnej, wymianę aparatów grzewczych, wymianę wyposażenia sanitarnego oraz przystosowano obiekt do obowiązujących wymogów określonych w przepisach.

Silos na wapno i zbiornik magazynowy soli żelaza. Wykonano dwa niezależne zbiorniki służące do magazynowania wapna i soli żelaza niezbędnych w procesie technologicznym oczyszczania ścieków i przeróbki osadu ściekowego.

Wiaty zrzutowa i magazynowa na osad. Wykonana wiata zrzutowa ma na celu odbieranie osadu po pełnym procesie stabilizacji, natomiast wiata magazynowa służy do gromadzenia ustabilizowanego osadu.

Stacja odbioru osadów z samochodów specjalistycznych do czyszczenia kanalizacji. W ramach inwestycji wykonano stację odbioru osadów z samochodów specjalistycznych do czyszczenia kanalizacji. Stacja stanowi bezodpływowy podziemny zbiornik zlokalizowanym w pobliżu placu manewrowego. Jego  pojemność  wynosi 2 m3. Dowożone osady z płukania kanalizacji są zrzucane do podziemnego leja zasypowego, gdzie następuje separacja części zgrubnych: duże kawałki gruzu, gałęzie. Następnie trafiają do zbiornika  stalowe- go z dnem w kształcie leja wyposażonego w spiralny przenośnik podający pulpę do bębna płuczącego separatora części grubych. Następnie osady trafiają do separatora bębnowego, a po wstępnym wypłukaniu do separatora zblokowanego z płuczką piasku.

Budynek obsługi technicznej. Wykonano remont budynku i przygotowano kompletną dyspozytornię do zarządzania procesami zachodzącymi na oczyszczalni ścieków wraz z częścią socjalną i sanitarną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Budynek  zaplecza  technicznego Wybudowano   nowy   obiekt   stanowiący zarówno  zaplecze  biurowe,  socjalne,  jak i warsztatowe, magazynowe oraz garażowe zmodernizowanej oczyszczalni ścieków.

Agregat prądotwórczy. Stanowi  zasilanie  rezerwowe  oczyszczalni w energię elektryczną.

 

dscn0534_600

 

img_2232_600

 

img_2203_600_01

 

img_2218_600_02

 

dscn0359_600_02

 

p1560371_600_01

 

„Infrastruktura wodociągowa prawobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie”

 

Celem zadania było rozwiązanie dostawy wody pitnej do miejscowości Łochowice, Bielów, Czetowice, Kamień oraz Krosno Odrzańskie (ul. Szosa Poznańska i ul. Wesoła). Aby uniknąć pompowania wody pitnej ze stacji uzdatniania wody w Czetowicach do Czetowic i Bielowa powstał nowy zbiornik wody pitnej przy ul. Działkowca w Krośnie Odrzańskim, który działa na zasadzie wieży ciśnień. Jest on zasilany ze stacji uzdatniania wody w Krośnie Odrzańskim, mieszczącej się przy ul. Gubińskiej poprzez hydrofornię przy ul. Parkowej. Wszystkie SUWy pobierają naturalne wody głębinowe. Woda przed wtłoczeniem do sieci ulega procesowi uzdatniania, który w każdej stacji jest podobny i polega na napowietrzaniu przy pomocy aeratorów ciśnieniowych oraz filtracji na złożach kwarcowo–antracytowych w układzie jedno lub dwustopniowym. Po przefiltrowaniu woda magazynowana jest w zbiornikach wody czystej, skąd pompy sieciowe tłoczą ją bezpośrednio do sieci. Odpowiednie ciśnienie oraz ciągłość    dostawy    wody w miejscowości Kamień i na ulicach Szosa Poznańska i Wesoła zostało zapewnione dzięki  wybudowaniu zbiornika wodnego w najwyższym punkcie. Zbiornik jest zasilany ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w Gostchorzu. Aby zabezpieczyć odpowiednie parametry wydajności funkcjonującej tam stacji, modernizację przeszły m.in. filtry oraz zestaw hydroforowy. Łączna długość magistrali wynosi ok. 6 km. Połączenie było możliwe dzięki dobraniu odpowiedniej armatury wodo- ciągowej. Wodociąg został wykonywany metodami tradycyjną i bezwykopową bez konieczności wycinki drzew. Łączny koszt inwestycji to 1,8 mln zł. Część tej sumy została pozyskana ze środków unijnych.

Dzięki pozyskaniu środków unijnych projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I” został rozszerzony o kolejne zadania. Należy do nich m.in. siedem doposażeń, dzięki którym Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne może obecnie świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

 

20150902_140821_600

 

Doposażenia objęły:

-   system sterowania i  wizualizacji na oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim;

- zakup pojazdu asenizacyjnego - specjalistycznego do obsługi sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach projektu;- zakup pojazdu pogotowia  wod-kan typu „mini-van” do obsługi sieci wodociągowej wybudowanej w ramach projektu;

- zakup koparki-ładowarki dla potrzeb gospodarki  osadowej  na  oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim;

- zakup mini-koparki z lawetą transportową;

- zakup samochodu samowyładowczego do 3,5 tony;

- zakup spektrometru ICP-OES z dodatkowym  wyposażeniem.

Całkowity   koszt   doposażenia   to   blisko 2 mln zł.

Kontrakt D2 - Zakup pojazdu asenizacyjnego - specjalistycznego do obsługi sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach projektu. Pojazd jest fabrycznie nowy - rok produkcji podwozia 2013, nadbudowy 2014. Samochód jest przeznaczony do udrażniania i mycia wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów o średnicy od 50 do 800 mm, z możliwością jednoczesnego  odsysania   nieczystości do zbiornika osadu, usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych, mycia pomników, przy użyciu pistoletu wodnego, usuwania wody z zalanych piwnic itp. Czyszczenie kanałów odbywa się strumieniem wody za pośrednictwem wysokociśnieniowego układu wodnego z pompą, z wykorzystaniem różnego rodzaju głowic i dysz czyszczących. Układ przystosowany jest do pracy w temperaturach ujemnych do -150C oraz posiada możliwość usunięcia wody (wydmuchem jej resztek). Usuwanie osadu ze studzienek odbywa się na zasadzie podciśnienia wytworzonego w zbiorni- ku przez kompresor. Układ ssąco-tłoczący z pompą ssąco-tloczącą (kompresorem) pracuje z wysięgnikiem i zaworem dolnego ssania, z wykorzystaniem węży ssawnych. Komory  zbiornika  połączone  są  zaworem, którego otwarcie umożliwia wypełnienie obu komór wodą czystą. Opróżnianie zbiornika osadu odbywa się za pomocą tłoka wygarniającego,       połączonego z dennicą, która jest zamykana i ryglowana hydraulicznie. Pojazd posiada wyciągarkę napędzaną hydraulicznie. Samochód asenizacyjny służy do prac bieżących związanych z obsługą, eksploatacją, remontami sieci oraz przepompowni ścieków. Jest również pomocny przy montażu podłączeń do sieci kanalizacyjnej oraz naprawy rurociągów i studni kanalizacyjnych. Zakup pojazdu zapewnił i umożliwił szybką reakcję na zgłoszenia awarii i sprawną interwencję celem ich usuwania oraz właściwy poziom bieżących remontów i konserwacji wszystkich  pompowni  ścieków.  Koszt  pojazdu to blisko 650 tys. zł.

 

img_2197_600

 

Kontrakt D4 – zakup koparko – ładowarki dla potrzeb gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim. Koparko – ładowarka jest fabrycznie nowa. Masa całkowita koparko – ładowarki to 9 500 kg. Pojazd jest wyposażony w łyżkę wielofunkcyjną o pojemności nominalnej 1,03 m3 i szerokości 2 440 mm wyposażoną w widły. Rozstaw wideł od 0,2 m do 2,0 m. Łyżka jest sterowana przy pomocy joysticków. Zakupu koparko – ładowarki dokonano dla potrzeb gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków Krośnie Odrzańskim i stanowi uzupełnienie dla zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim w zakresie gospodarki ściekowej, osadowej i odpadowej”. Koszt pojazdu to ponad 330 tys. zł.

 

img_2157_600


Kontrakt D5 – Zakup mini – koparki z lawetą transportową. Pojazd jest fabrycznie nowy. Jest to mini – koparka na gąsienicach z lawetą transportową niezbędna dla poprawnego funkcjonowania infrastruktury wod – kan wytworzonej w wyniku realizacji projektu. W szczególności umożliwia szybkie usuwanie awarii sieci w lokalizacjach o utrudnionym dostępie, gdzie roboty ziemne dotychczas wykonywano ręcznie. Jego koszt to ponad 95 tys. zł.

W dniu 1 lutego Dział Gospodarki Odpadami rozpoczął realizacje usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Krosno Odrzańskie. Na mocy umowy nr IR.272.1.2.2018.RS z dnia 30 stycznia 2018 r. pomiędzy KPWK, a Gminą Krosno Odrzańskie kompleksowym odbiorem odpadów objętych zostało 2677 nieruchomości jednorodzinnych oraz 328 nieruchomości wielolokalowych.

 

27072969_1659398564120305_7801716206294907490_n_600


W dniu 25 października 2017 zakupiono dwa pojazdy do odbioru odpadów komunalnych.  Pojazd dwuosiowy MAN/TGM 18.280 z fabrycznie nową zabudową jednokomorową o poj. 16 m3 oraz Pojazd trzyosiowy MAN/TGA 26.360 z barycznie nową zabudową jednokomorową o poj. 22 m3.

 

32148570_1909078989125004_2615707586606923776_n_1_600

 

30 listopada 2017 powstała baza magazynowo – transportowa. KPWK podpisała umowę na dzierżawę terenu wraz z częścią magazynową i garażową. Na terenie bazy znajduje się plac do magazynowania pojemników oraz zadaszone miejsce postojowe dla pojazdów i rozpoczęto również remont części budynku na warsztat. Zakupiono 869 pojemników 1100 l dla wszystkich 5 frakcji odpadów tj.: żółty – metale i tworzywa sztuczne, niebieski – papier i tektura, zielony – szkło, brązowy – odpady biodegradowalne,  czarny – odpady resztkowe (po segregacji). Wszystkie pojemniki wyposażone są w mniejszą klapkę ułatwiającą wrzucanie odpadów osobom starszym, dzieciom oraz osobom niepełnosprawnym. Na pojemnikach umieszczono naklejki z informacją jakie odpady powinny do nich trafiać oraz czego nie wolno do nich wrzucać.

 32592861_1915301628502740_8597587338958209024_n_600

 

32187483_1909055035794066_4582189351269564416_n_600

 

Również z dniem 1 lutego 2018 r. KPWK przejęło także obsługę nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym przy ul. Wiejskiej 23 w Krośnie Odrzańskim. Do PSZOK mieszkańcy Gminy Krosno Odrzańskie mogą oddać odpady problemowe jak np. odpady wielkogabarytowe, gruz, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony itp. W związku z powyższym niezbędne było doposażenie się w pojazd z systemem hakowym do wywozu odpadów z PSZOK w kontenerach KP-10. W dniu 22 marca 2018 r. dokonano odbioru pojazdu marki MAN/TGM 18.280 z zabudową hakową Skibicki HKS-8 zakupionego w drodze przetargu. Od tego dnia rozpoczęliśmy także wywóz odpadów zgromadzonych w PSZOK. Ponadto PSZOK wyposażony został w osiem kontenerów każdy o pojemności 10 000 litrów.

 

32207773_1909055969127306_799525883185463296_n_600

 

Gmina Krosno Odrzańskie rozpoczęła starania o dofinansowanie na budowę nowoczesnego PSZOK. Koncepcja nowego PSZOK zakłada, że Punkt będzie tworzył kompleks budynków wraz z oczyszczalnią ścieków oraz farmą fotowoltaiczną,  a całość będzie połączona ścieżką edukacyjną. Obsługa planowanego PSZOK zostanie powierzona Krośnieńskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągowo – Komunalnemu Sp. z o.o.

 

„Odnawialne źródła energii, jako zabezpieczenie zasilania obiektów KPWK Sp. z o.o. SUW Wężyska, pompownia Parkowa, Oczyszczalnia Ścieków”


Obecnie w Polsce obserwujemy trend, który od lat widoczny jest m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Belgii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech oraz Indiach, Chinach czy Stanach Zjednoczonych. Trend, gdzie coraz większą uwagę przywiązuje się do wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dla Polski jest to szczególne ważne w okresie znaczących możliwości dofinansowania działań innowacyjnych i OZE w nowej perspektywie UE. Fotowoltaika jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną wytwarzania energii elektrycznej. Dzięki odpowiednim systemom wsparcia, które obecnie jest uruchamiane, to odnawialne źródła energii już w najbliższych latach stanie się dużym wsparciem dla branży wod – kan w zakresie zarówno obniżenia kosztów, jak i dodatkowych korzyści. Kluczem w tym przypadku jest przemyślane wykorzystanie energetyki słonecznej dzięki czemu możemy znacznie obniżyć koszty funkcjonowania stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i innych obiektów wod – kan oraz wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne. Dodatkowym atutem jest budowa wśród mieszkańców, wizerunku Spółki, jako miejsca innowacyjnego, otwartego na nowe i nowoczesne rozwiązania, których celem jest nie tylko redukcja kosztów, ale również troska o środowisko, w którym żyjemy.

 

W obecnym Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Komunalnego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim na lata 2017 – 2021 przy wsparciu finansowym środków zewnętrznych planuje się inwestycję pn. „Odnawialne źródła energii, jako zabezpieczenie zasilania obiektów KPWK Sp. z o.o. SUW Wężyska, pompownia Parkowa, Oczyszczalnia Ścieków”. Zadanie inwestycyjne mające na celu zabezpieczenie zasilania w energię elektryczną wskazanych obiektów i w efekcie m.in. eliminowanie przerw w dostawach wody, wynikających z awarii po stronie operatora energetycznego. Zmniejszenie nakładów finansowych na pokrycie kosztów związanych z zasilaniem w energię elektryczną w/w obiektów. Zakres zadania Spółka planuje zakończyć do roku 2020.

 

E-BOK i elektroniczny odczyt urządzeń pomiarowych


Kolejnym ważnym zadaniem które Spółka już realizuje z Wieloletniego Planu jest zadanie pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie w KPWK Sp. z o.o. elektronicznego biura obsługi klienta  (E-BOK) wraz ze zdalnym odczytem wodomierzy” współfinasowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,  mający na celu stworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej. Zastosowanie systemu zdalnego odczytu przyniesie wiele korzyści m.in..: skraca czas odczytu wszystkich urządzeń pomiarowych objętych systemem; zminimalizowanie częstotliwości pobytu inkasenta w pomieszczeniach w których zlokalizowane są wodomierze wyłącznie do czynności kontrolnych; pozwala na dokonanie odczytu nawet podczas nieobecności mieszkańców; eliminuje ryzyko pomyłki odczytu związane z czynnikiem ludzkim; umożliwia monitorowanie różnych parametrów systemu np. demontaż komunikatora, samowolny demontaż wodomierza, a także prób ingerencji zewnętrznym polem magnetycznym w wodomierz; narzędzie do wczesnego wykrywania awarii zarówno na sieci wodociągowej, poszczególnych wodomierzy czy instalacji  tym samym przyczynia się do ograniczenia zużycia wody, co wpływa korzystnie nie tylko na finanse użytkowników, ale także na stan zasobów wodnych w środowisku, wykorzystywanie danych generowanych dzięki zastosowanemu sytemu m.in.  do potrzeb bilansowania  produkcji i sprzedaży wody oraz planów finansowych spółki i innych niezbędnych danych potrzebnych na użytek spółki. Zakres zadania Spółka planuje zakończyć do roku 2020.

 

Dzięki wielomilionowym inwestycjom z roku na rok prowadzone intensywnie prace doprowadziły do powstania nowoczesnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej , dzięki czemu jakość życia mieszkańców gminy Krosno Odrzańskie znacznie wzrosła przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony środowiska. Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo Komunalne jest spółką innowacyjną, poprzez budowę nowoczesnych lokalnych źródeł z OZE – elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej tak po wprowadzeniu platformy elektronicznej E-BOK, zapewniającej dostęp do konta klienta, aby był on na bieżąco m.in. ze swoimi płatnościami. Nasze starania o środki unijne na te niezbędne dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie i KPWK inwestycji są pozyskiwane w ramach możliwości konkursowych i będą w dalszym ciągu wykorzystywane dla dobra Gminy Krosno Odrzańskie, jej mieszkańców jak i Spółki.

 

kpwk_logosy_600

 

Tagi: Polska
Oceń artykuł:
zobacz ranking »
60%
40%
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.