Ogólnopolskie Forum Biznesu

Patronat ForumBiznesu.pl


Ogólnopolskie Forum Biznesu

 

Strategiczne zarządzanie firmą - wyzwania XXI wieku

 

 Zapraszamy 14-15 marca 2016 r.

Hotel SPA Dr Irena Eris Krynica Zdrój

   

baner_forum_biznesu_w_krynicy_z_dat_800_01


DLA KOGO?

 
Specjalnie dla osób zajmujących się zarządzaniem przygotowaliśmy wyjątkową formułę eksperckiego szkolenia połączonego z wieczorem integracyjnym w klimatycznej Restauracji Domek w Dolinie, przy regionalnej muzyce najlepszej w okolicy kapeli góralskiej!

Ta niezwykła propozycja rozpoczyna cykl spotkań biznesowych dla Kadry Zarządzającej - Właścicieli i wszystkich kierujących / zarządzających firmami z całej Polski.

 

PRELEGENCI FORUM:

 

TRENER – EKSPERT AVENHANSEN: MARCIN RZUCIDŁO
Praktyk sprzedaży i marketingu z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w międzynarodowych firmach produkcyjno-handlowych. Zajmował się również zarządzaniem organizacją, zasobami ludzkimi oraz produkcją. Wybitna osobowość i umiejętności przekazywania wiedzy na najwyższym poziomie.
 

Doświadczenie:
Jest praktykiem z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w międzynarodowych firmach produkcyjno-handlowych, takich jak Unilever, L’Oréal oraz British American Tobacco. Zajmował się w nich marketingiem i sprzedażą, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym. Miał także okazję pracować w zakładzie produkcyjnym, uczestnicząc w jego przekształceniu i restrukturyzacji. Zakres kompetencji obejmuje również zagadnienia związane z strategicznym zarządzaniem organizacją oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi.
Był członkiem zespołów odpowiedzialnych za rozwój i wdrażanie strategicznych kierunków rozwoju firmy. Zajmował się także kilkukrotnie procesami zmian strukturalnych i organizacyjnych. Obecnie, od ponad trzech lat, prowadzi działalność szkoleniowo-doradczą skupiającą się na zagadnieniach strategii i organizacji oraz marketingu i sprzedaży.

Obszary specjalizacji:
Oprócz wspomnianych już marketingu, sprzedaży, strategii i organizacji, można wymienić także zarządzanie działalnością biznesową jako całością – osiąganie celów firmy poprzez skuteczne zaplanowanie i wdrożenie sposobów współdziałania kluczowych funkcji i działów firmy. Inne tematy, w których się specjalizuje to: mapowanie i rozwój kompetencji, mapowanie i optymalizacja procesów oraz zarządzanie zmianą.

 

GOŚĆ SPECJALNY: PROFESOR ANDRZEJ BLIKLE
Urodzony w roku 1939. W 1962 roku ukończył Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1966 roku w PAN uzyskał tytuł doktora, a w 1971 — doktora habilitowanego nauk matematycznych. W 1976 roku został profesorem nadzwyczajnym, a od roku 1990 jest profesorem zwyczajnym nauk matematycznych. Jego specjalność naukowa to matematyczne podstawy informatyki. W trakcie kariery naukowej był m.in. asystentem, adiunktem i docentem w Instytucie Matematyki PAN (w latach 1963 – 1971), docentem i profesorem w Centrum Obliczeniowym PAN oraz — od 1977 roku — profesorem w Instytucie Podstaw Informatyki PAN. Wykładał m.in. na uniwersytetach: Warszawskim, w Berkeley (USA), w Kopenhadze i Lyngby (Dania) i w Linköping (Szwecja). Ma też dyplom czeladnika i mistrza w rzemiośle cukierniczym.

Od 1980 roku należy do Polskiego Towarzystwa Informatycznego, którego jest założycielem, byłym prezesem i (obecnie) członkiem honorowym. Ponadto jest członkiem ponad dwudziestu organizacji i ciał w tym Academia Europaea (Europejska Akademia Nauk), Rada Języka Polskiego, Rada Fundacji Centrum im. Adama Smitha (przewodniczący). Od roku 2008 jest prezesem stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. W swoim dorobku naukowym ma dwie książki i wiele artykułów. Jest autorem pierwszego w kraju — i dotychczas jedynego — oraz drugiego na świecie monograficznego opracowania matematycznej teorii języków formalnych oraz wprowadzania tej tematyki na grunt krajowy w okresie jej tworzenia się na świecie. Brał też udział w tworzeniu polskiej szkoły matematycznych podstaw informatyki.

W latach 1996 – 2010 wdrażał w swojej rodzinnej firmie A.Blikle Sp. z o.o. zarządzanie kompleksową jakością (TQM). Na ten temat prowadzi też własne konwersatorium, a także wykłady na uczelniach wyższych, w PAN i w innych instytucjach dydaktycznych.
Uzyskał wiele nagród i wyróżnień, m.in. dwie Nagrody Sekretarza Naukowego PAN, Zespołową Nagrodę Państwową Drugiego Stopnia, Złotą Odznakę Zasłużony dla Wydawnictw Naukowo-Technicznych, Zasłużony dla Warszawy, Srebrny i Złoty Medal imienia Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego, „Zasłużony Działacz Kultury”, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wkład w rozwój informatyki w Polsce, Odznaka honorowa „Zasłużony dla kultury polskiej”, „Człowiek Jakości Roku 2010”. Patrz:

 

HARMONOGRAM
 

14.03.2016

10:00-11:45 zajęcia warsztatowe

11:45-12:00 przerwa na kawę

12:00-13:30 zajęcia warsztatowe

13:30-14:30 obiad

14:30-17:00 zajęcia warsztatowe

od 19:00 biesiada w Restauracji Domek w Dolinie.

 

15.03.2016

09:00-10:45 zajęcia warsztatowe

10:45-11:00 przerwa na kawę

11:00-12:30 zajęcia warsztatowe

12:30-13:30 obiad

13:30-17:30 wystąpienie Profesora Blikle - "Firma XXI wieku”.

 

PROGRAM DZIEŃ PIERWSZY 

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ MARCIN RZUCIDŁO

 

1. Wprowadzenie do koncepcji zarządzania strategicznego

Koncepcja wielkich firm – „Od dobrego do wielkiego” według Jima Collinsa

Metodyka myślenia strategicznego

Proces planowania strategicznego

 

2. Analiza otoczenia zewnętrznego firmy i strategiczna orientacja „na zewnątrz” firmy

Konsument/odbiorca w centrum działania firmy

Model pięciu sił konkurencyjnych Portera

Metodologia analizy SWOT oraz analiza przyczynowo-skutkowa

Benchmarking zewnętrzny oraz analiza trendów rynkowych

Analiza konkurencyjna

Analiza, segmentacja oraz ocena potencjału biznesowego segmentów konsumentów i odbiorców

 

3. Interesariusze procesu zarządzania strategicznego

Identyfikacja i rozpoznanie oczekiwań interesariuszy

Zarządzanie oczekiwaniami i komunikacją z grupami interesariuszy na poszczególnych etapach planowania i wdrażania zarządzania strategicznego

Budowanie relacji ze strategicznymi partnerami biznesowymi

 

4. Wizja, misja, wartości, cele i strategia organizacji

Proces definiowania i weryfikacji wizji, misji, wartości oraz celów organizacji

Generyczne strategie firm (odróżnienie, przywództwo kosztowe, koncentracja, „utknięcie po środku”)

Metodologia wyboru, tworzenia i dostosowania strategii firmy dla skutecznej realizacji jej celów strategicznych

Metodologie priorytetyzacji działań oraz strategicznego podejmowania decyzji

Zarządzanie ryzykiem w ramach planowania strategicznego i wdrażania strategii

 

5. Budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku

Rodzaje przewagi konkurencyjnej

Pojęcie „łańcucha wartości” oraz sposoby jego kształtowania

Analiza, tworzenie i modyfikacja modelu biznesowego firmy

Analiza i alokacja zasobów odpowiednich do realizacji strategii

Utrzymywanie stałej przewagi konkurencyjnej na rynku

Strategia i narzędzia komunikowania przewagi konkurencyjnej do rynku

Wykorzystanie kreatywności w rozwoju działalności biznesowej 6. Marketingowa przewaga konkurencyjna i realizacja strategii firmy w oparciu o koncepcję Marketing Mix

Analiza i budowanie oferty produktowej firmy

Analiza portfolio firmy oraz jego priorytetyzacja (matryce BCG i GE)

Strategia cenowa (pricing) oraz zarządzanie cenami na rynku

Strategia sprzedażowa (zarządzanie kanałami dystrybucji) oraz strategia obsługi klienta

Strategia reklamowo-promocyjna

 

7. Zarządzanie organizacją w ramach realizacji strategii firmy

Projektowanie efektywnej struktury organizacyjnej ukierunkowanej na efektywne strategiczne zarządzanie firmą

Mapowanie i rozwijanie kompetencji pracowników w kierunku postaw i umiejętności realizacji strategicznego zarządzania firmą

Mapowanie i optymalizacja procesów i przepływu informacji w organizacji, związanych ze strategicznym zarządzaniem firmą

 

8. Wdrażanie i monitorowanie skuteczności strategicznego zarządzania firmą

Koncepcja i narzędzia zarządzania przez cele (managing by objectives – MBO)

Kluczowe wskaźniki sukcesu (KPI) oraz zrównoważona karta wyników (balanced scorecard) Monitorowanie rezultatów strategicznego zarządzania firmą oraz podejmowania działań korygujących

 

PROGRAM DZIEŃ DRUGI

FIRMA XXI WIEKU PROFESOR ANDRZEJ BLIKLE

Dziś firmy - które nazwę firmami XXI wieku, gdyż wierzę, że ten właśnie model stanie się dominujący - realizują pięć podstawowych paradygmatów zarządzania następujący sposób:

 

1. Droga do jakości wiedzie przez koncentrowanie się na procesach, a nie na produktach, gdyż rozumiemy już, że jakości nie osiąga się przez eliminację produktów wadliwych, ale przez eliminację źródeł i przyczyn powstawania wad. Aby osiągnąć doskonałość produktu końcowego trzeba dbać, aby błędy nie powstawały na całej długości tzw. łańcucha jakości wiodącego od zewnętrznego dostawcy surowców przez wszystkie stanowiska pracy w firmie aż do końcowego klienta. Przy takim podejściu statystyczna kontrola jakości przestaje być skuteczna i jest zastępowana przez statystyczne sterowanie procesami (karty kontrolne Shewharta).

 

2. Narzędzia motywacyjne opierają się przede wszystkim na mechanizmach godnościowych jako znacznie silniejszych od mechanizmów odwołujących się do korzyści. Rezygnuje się z kija i marchewki, a więc premii i prowizji, na rzecz stałego wynagrodzenia zależnego jedynie od stanowiska, a czasami też od stażu pracy i od wyniku finansowego firmy. Polecenia są zastępowane przez kontrakty dostawca-odbiorca, a nadzór — przez samokontrolę i poczucie odpowiedzialności. Pracownik przestaje być „zasobem ludzkim”, a staje się partnerem. Wyraża to podmiotowy, a nie przedmiotowy (jak dawniej) stosunek do człowieka.

 

3. Zarządzanie finansami opiera się na prognozach finansowych, które nie są traktowane jako kontrakty do bezwzględnego wykonania, ale jako narzędzia nawigacji w warunkach ciągłej zmiany. Decyzje menedżerskie są podejmowane tak, aby jak najlepiej podążać za oczekiwaniami rynku.


4. Struktura zarządcza nie jest już jedynie hierarchiczną strukturą podległości służbowej, ale jest oparta na dwóch relacjach: niehierarchicznej relacji dostawca-odbiorca (model procesowy) i hierarchicznej relacji uczeń-mentor (model zarządzania wiedzą). Pierwsza z tych relacji opisuje strukturę powiązań kooperacyjnych i przepływu informacji o jakości, druga — strukturę transferu wiedzy. Obie uzupełniają hierarchiczną strukturę władzy, a niekiedy całkowicie ją zastępują.

 

5. Komunikacja jest oparta na cyfrowych platformach komunikacyjnych wykorzystujących narzędzia typu Wikipedia, Twitter, Blog i fora społecznościowe. W miejsce przesyłania i rozsyłania informacji kanałami nadawca-odbiorca, informacja jest udostępniana na platformie cyfrowej przypominającej internetowy portal, skąd może być pobierana przez wszystkich potencjalnie zainteresowanych (przy zróżnicowanym poziomie dostępu). W firmach XXI wieku obok zasobów tradycyjnych — materialnych, energetycznych, finansowych i informacyjnych — zasobem o podstawowym znaczeniu staje się wiedza, którą trzeba nieustannie pozyskiwać, aktualizować i udostępniać pracownikom. Firmy postrzegające wiedzę jako swój podstawowy zasób nazywa się firmami wiedzy lub firmami uczącymi się, a w szerszej perspektywie mówi się o gospodarce wiedzy i społeczeństwie wiedzy. Kto pierwszy przystąpi do tej rewolucji zarządzania może wyprzedzić swoich konkurentów o kilka długości. A wybór należy do nas.


Formularz zgłoszenia na Ogólnopolskie Forum Biznesu >>> Strategiczne zarządzanie firmą organizowane przez AVENHANSEN® Sp. z o.o.

Prosimy o wypełnienie formularza, wydrukowanie oraz przesłanie podpisanej kopii wraz z pieczątką firmową faksem na numer :+48 (12) 383 23 45 lub adres mailowy - konferencje@avenhansen.pl

 

Więcej informacji>>>

 

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
52%
48%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2018 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Korzystanie z witryny forumbiznesu.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.