Polskie ciepłownictwo. SEFAKO rośnie w siłę

 

sefako_foto__prezes_antoni_pietkiewicz_591

 

Rozmowa z Antonim Pietkiewiczem,

Prezesem Zarządu Fabryki Kotłów SEFAKO S.A.

 

 

 

W 1997 r. uzyskali Państwo certyfikat ISO. W jaki sposób wpływa on na realizowaną przez Państwa politykę jakości?


SEFAKO posiada certyfikat Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001, który w 2012 r. został rozszerzony o dwie kolejne normy PN-EN ISO 14001 (Zarządzanie Środowiskowe) i PN-N-18001 (Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy), a w roku 2015 został rozszerzony o kolejną normę BS OHSAS 18001 (Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy). Prowadzona przez spółkę polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania porządkuje procesy doskonalenia jakości wyrobów i usług zgodnie ze strategią firmy, wspartą na czterech filarach: Satysfakcji klienta, Ochronie środowiska naturalnego, Bezpieczeństwie i higienie pracy oraz Kompetentnych pracownikach.

 

Satysfakcję klienta i jego zaufanie osiągamy poprzez dostarczenie urządzeń ciśnieniowych zgodnych z potrzebami, o najwyższej dyspozycyjności, charakteryzujących się wysoką sprawnością i spełniających normy oddziaływania na środowisko. Dodatkowym wyzwaniem jest oferowanie najwyższej jakości usług i produktów po konkurencyjnej cenie.

 

Projektujemy, produkujemy i montujemy systemy do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz termicznej utylizacji odpadów. Chronimy środowisko naturalne poprzez wykorzystanie najnowszych technologii. Bezwzględnie stosujemy standardy podnoszenia świadomości wszystkich pracowników spółki dotyczące najwyższej jakości, proekologicznej perspektywy w działaniu oraz rozwoju. Polityka jakości ma też konkretny wymiar w ciągłym ograniczaniu ryzyka reklamacji i kosztów refinansowania awaryjnych włączeń instalacji spowodowanych złą jakością produktów

 

Czy w ogóle warto przywiązywać dużą wagę do jakości? Czy wysoki poziom jakości ma znaczenie - zarówno dla Państwa, jak i obecnych i potencjalnych klientów?

 

Posiadanie ważnego certyfikatu ISO jest podstawową kwestią, o którą pytają i której wymagają nasi kontrahenci i klienci. Jego brak praktycznie dyskwalifikowałby naszą fabrykę na rynku. Każdy audyt przeprowadzany w fabryce przez naszych klientów, przewiduje sprawdzenie przestrzegania procedur ISO. Jakość wyrobów i usług jest ważnym czynnikiem, który decyduje w dużym stopniu o dalszych kontaktach z danym klientem, o tym, czy otrzymamy w przyszłości kolejne zapytania i zamówienia. Wysoka jakość wyrobów i oferowanych usług oraz terminowość ich wykonania, to dwa podstawowe czynniki które, oprócz ceny, determinują decyzję klienta o złożeniu zamówienia. Wysoka jakość wyrobów buduje wysoką pozycję marki naszej spółki na bardzo trudnym rynku wyrobów kotłowych.

 

Ponadto, urządzenia produkowane przez SEFAKO, są urządzeniami ciśnieniowymi, których eksploatacja wymaga świadectwa Urzędu Dozoru Technicznego. Brak spełnienia  wymogów jakościowych mógłby uniemożliwić dopuszczenie tych urządzeń do eksploatacji, a także spowodować poważne ryzyko kar i odszkodowań. Przywiązywanie dużej wagi do jakości w całym procesie ofertowania i produkcji jest dla SEFAKO, a także dla naszych klientów absolutnym priorytetem.

 

Wdrożone procesy jakościowe dodatkowo systematyzują przepływ pracy, co znacząco ją ułatwia i określa granice dla wykonywanych obowiązków w obszarach zdefiniowanych kompetencji.

 

Pomimo długiego okresu wdrożeniowego warto inwestować w rozwój podejścia procesowego, ponieważ, o ile jest wprowadzony prawidłowo, daje długotrwały efekt jakościowy, ekonomicznie wyważony, tj. stosunku ceny/kosztu do jakości.

 

W ostatnich  2-3 latach odnotowaliśmy znaczny spadek ilości i kosztów reklamacji. Z analiz  wynika że jest to skutek pełnego wdrożenia wymagań certyfikatu ISO. Od czasu jego uzyskania koszty niezgodności na produkcji i reklamacji w stosunku do wartości sprzedaży utrzymują się na podobnym poziomie i nie przekraczają wyznaczonego kryterium oceny skuteczności procesu określonego w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

 

Od strony formalnej posiadanie certyfikatów ISO przez tak dużą firmę, jak nasza jest koniecznością ze względu na warunki przetargowe (to częsty wymóg jego posiadania). Brak takiego certyfikatu mógłby wyeliminować SEFAKO z postępowania przetargowego, a w produkcji eksportowej posiadanie aktualnego ISO jest wymogiem podstawowym.

 

Oprócz innowacji procesowych, jakie innowacje produktowe wprowadzili Państwo w ostatnim czasie?

 

Fabryka SEFAKO do niedawna specjalizowała się w produkcji części ciśnieniowych kotłów energetycznych, jednak rynek i nasi tradycyjni klienci oczekują coraz powszechniej kompletnych dostaw obiektów ciepłowniczych, to jest zaprojektowania wybudowania i uruchomienia instalacji przetwarzającej energię pierwotną, zawartą w paliwie na energię cieplną transportowaną nośnikiem w postaci gorącej wody lub pary o określonych parametrach. Rok 2018 jest pierwszym, w którym SEFAKO zakontraktowało planowaną wielkość usług kompleksowego zaprojektowania, wykonania, dostaw i montażu obiektów ciepłowniczych w formule EPC.

 

Innym nowym produktem są kompletne kotły rusztowe płomienicowo-płomieniówkowe na paliwo stałe. Także projektowane, dostarczane i montowane u klienta.

 

Zastosowaną w tych instalacjach innowacją są powłoki ochronne powierzchni narażonych na korozję chlorową i na intensywne ścieranie przez unoszone w spalinach paliwo. Zjawisko głównie dotyczy paliwa w postaci biomasy odpadowej.

 

Pracujemy w zespołach kilku projektów innowacyjnych finansowanych przez NCBiR. Np. opracowanie metody modernizacji bloków energetycznych o mocy 200 MW wybudowanych w latach 70. ub wieku. Projekt realizowany jest w konsorcjum Politechnika Warszawska – ITC, SEFAKO, ETOS, CBKK. Kolejne przedsięwzięcie, to opracowanie nowego materiału do wykonywania wspomnianych powłok ochronnych powierzchni grzewczych, realizowane pod nazwą NICRE wspólnie z PAN, Politechniką Warszawską i Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych.

 

Czym charakteryzują się kotłownie „pod klucz”? Co to za grupa produktów?

 

„Kotłownie pod klucz” to kompletne obiekty. To nie są produkty, to kategoria usług budowlano-montażowych. Zamawiający otrzymuje kompletny obiekt, który zawiera nasze technologie, np. części ciśnieniowe kotła czy projekty techniczne, ale także wiele urządzeń dostarczonych przez innych producentów jak wentylatory, młyny palniki, ruszty i inne. Zadaniem SEFAKO w takim przedsięwzięciu jest skompletowanie całości, dostarczenie, zmontowanie, dokonanie rozruchu, odbioru końcowego i przekazanie do eksploatacji. W tym celu dysponujemy kadrą inżynierów i techników, którzy zarządzają organizacją budowy, organizują odbiory częściowe, koordynują całość przedsięwzięcia. Różnica pomiędzy dostarczeniem produktu, a wybudowaniem i oddaniem  złożonego obiektu energetycznego, polega na gwarancji, w przypadku produktu, jego cech fizycznych i technicznych, natomiast w przypadku obiektu istotne są parametry procesu i końcowego produktu wytwarzanego w wybudowanym obiekcie.

 

Wspierają Państwo różne inicjatywy w ramach przyjętej strategii CSR. Na przykład jakie?

 

Jako największy pracodawca w regionie, SEFAKO jest świadoma znaczącego wpływu, jaki wywiera na lokalną społeczność i środowisko. W centrum naszej uwagi jest przede wszystkim Sędziszów, miasto którego historia jest związana z naszą fabryką od 1974 roku. Współpracujemy bardzo blisko z władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i parafiami. Corocznie wspieramy kilkadziesiąt inicjatyw – są to przede wszystkim małe granty, które jednak w skali lokalnej mają decydujący wpływ o powodzeniu różnych przedsięwzięć. Staramy się działać we wszystkich sferach życia społecznego – począwszy od sportu i promocji zdrowego trybu życia (np. sponsoring cieszącego się dużym zainteresowaniem sędziszowskiego „Biegu po zdrowie” czy pomoc dla lokalnych klubów sportowych), po bezpieczeństwo, o które nasza troska przejawia się we wsparciu dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach mecenatu dziedzictwa kultury materialnej wspieramy również utrzymanie i konserwację zabytkowych obiektów świeckich i sakralnych. Pomagamy przy organizacji lokalnych uroczystości patriotycznych i kulturalnych, szczególnie tych, związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Tylko w tym roku wsparliśmy już ponad 40 inicjatyw społecznych. Zależy nam również na prospołecznym zaangażowaniu naszych pracowników. Przykładem ich inicjatywy i aktywności jest zakładowy Klub Honorowych Krwiodawców. CSR w naszym przypadku to także szczególna troska o rozwój młodzieży.

 

Czy przyjmują Państwo uczniów na praktyki lub na staże?

 

Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. ściśle współpracuje z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie w zakresie praktyk zawodowych i staży.  W roku szkolnym 2016/2017 we współpracy z naszą fabryką zorganizowano dla 34 uczniów płatne 400-godzinne staże wakacyjne. W każdym roku szkolnym realizujemy nieodpłatnie zajęcia praktyczne w klasach 1, 2 i 3 oraz praktyki zawodowe, udostępniając uczniom salę dydaktyczno-wykładową wraz z pełnym, nowoczesnym wyposażeniem oraz warsztat spawalniczy z 12 stanowiskami z urządzeniami spawalniczymi. W ramach współpracy nieustannie unowocześniana jest baza dydaktyczna znajdujących się na terenie zakładu warsztatów szkolnych, uwzględniając najnowsze osiągnięcia techniczne i technologiczne. Każdego roku przekazujemy nieodpłatnie sprzęt, narzędzia i urządzenia, m.in.: tokarki, wiertarki stołowe, szlifierki dwutarczowe, zestawy wierteł, frezarki uniwersalne, które uczniowie wykorzystują podczas zajęć praktycznych. Mają więc oni możliwość nauki przyszłego zawodu na wysokiej jakości maszynach i urządzeniach. Warto zaznaczyć, że to właśnie my dbamy o przeglądy techniczne wszystkich urządzeń i narzędzi, znajdujących się na terenie warsztatów szkolnych oraz w razie konieczności pokrywamy koszty związane z ich naprawą i modernizacją.

 

W  ub. roku podpisaliśmy  z Zespołem Szkół w Sędziszowie umowę na utworzenie 15-osobowej klasy patronackiej w zawodzie technik mechanik dla branży energetycznej w 4-letnim cyklu kształcenia. Jest ona utworzona na bazie klasy, która rozpoczęła naukę w naszej szkole 1 września 2017 roku.

 

Wielu przedsiębiorców boryka się z problemem niedoświadczonej i słabo wykwalifikowanej kadry. Postuluje się też o zintensyfikowanie działań, przywracających szkoły zawodowe i technika. Czym Państwo przekonują do siebie potencjalnych pracowników? 

 

W celu doraźnego  rozwiązania problemu braków kadrowych podjęliśmy wielorakie działania, które pozwalają uzupełniać nasze zasoby tak, aby w pełni wykorzystać zaplecze materialne i potencjał organizacyjny i inżynieryjny  SEFAKO.

 

Za zgodą związków zawodowych wprowadziliśmy wyjątkowo elastyczny system wynagrodzeń, umożliwiający zróżnicowane formy zatrudnienia – od pracy „na dniówkę” i płacy za zegarowe godziny pracy, poprzez dniówki zadaniowe, system akordowy, aż po umowy za efektywnie przepracowany czas pracy. Każdy wybiera sam dogodny sposób zatrudnienia, a w grę wchodzą umowy o pracę, umowy na czas określony i umowy cywilno-prawne. Tak więc pracownicy wiedzą, ile mogą zarobić i jednocześnie nie czują się ograniczani. Jest to polityka zachęt, a nie polityka „przymusu” zagrożenia karą.

 

Oczywiście posiłkujemy się cudzoziemcami, głównie z Ukrainy i Litwy, w porozumieniu z agencją werbującą ich w miejscu zamieszkania. Po wstępnym doborze szkolimy ich i egzaminujemy. W dłuższej perspektywie inwestujemy w ludzi młodych, stanowiących kadrę sukcesyjną.

 

Istotną inicjatywą jest rozpoczęcie współpracy ze szkołą, tak aby pogodzić potrzeby SEFAKO w zakresie zatrudnienia, z programem edukacyjnym. Szkoła w porozumieniu ze służbami HR SEFAKO  opracowała harmonogram staży, tak aby zapewnić rozwój edukacyjny i osobowy ucznia, realizując jednocześnie obowiązującą podstawę programową nauczania w zawodzie tak, aby była ona jak najlepiej powiązana z potrzebami rynku pracy, nie ograniczając ogólnego wykształcenia technicznego.

 

Nieprzerwanie pozostają Państwo spółką z polskim kapitałem, która sprzedaje swoje produkty również na rynku zagranicznym. Czy „Made in Poland” w tej branży to duży atut za granicą? 

 

Około 85 proc. sprzedaży warsztatowej SEFAKO to produkcja eksportowa, głównie na teren krajów UE. Często część montażu wykonywana jest przez naszych pracowników za granicą – od północnej Szwecji, poprzez Wielką Brytanię, po Grecję. Nieraz są to kraje poza UE, np. Turcja.

 

Naszym największym atutem i promocją polskości jest jakość naszej pracy. Nasza kadra posługuje się nieźle językiem angielskim lub niemieckim. Przed każdym wyjazdem kierownicy projektów przeprowadzają rekonesans, organizują zakwaterowanie i transport miejscowy dla pracowników. Odpowiednie warunki pracy, nadzór BHP, dobre kwatery, dojazd, wyposażenie i dozór techniczny powodują, że SEFAKO promuje Polskę jako kraj pod względem kultury technicznej i pracy oraz pozytywnie się wyróżnia wśród wielu nacji nie tylko z krajów tzw. trzeciego świata, ale również z UE. Potwierdzeniem są liczne zlecenia dodatkowe i powtórne kontrakty dla SEFAKO podpisywane w związku z wysoką oceną naszych umiejętności i kultury pracy.

 

Jakie jest Pana zdanie na temat ustawy antysmogowej?

 

Ustawa antysmogowa, a właściwie nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, dotyczy głównie źródeł o mocy poniżej 1 MW i stwarza możliwość określania dopuszczalnych emisji oraz rodzajów paliwa w tych źródłach przez samorządy wojewódzkie.

 

SEFAKO nie produkuje instalacji kotłowych o takiej małej mocy, ale interesująca dla nas jest możliwość tzw. kompensaty przewidzianej w zapisach nowelizacji. Oznacza to, że w zamian likwidacji pewnej ilości pieców nie spełniających norm antysmogowych można podłączyć domy jednorodzinne do systemu ciepłowniczego, zasilanego przez źródło emitujące o 30 proc. mniej substancji szkodliwych od łącznej emisji wyłączonych źródeł przydomowych. Pracujemy nad  przygotowaniem oferty takiego rozwiązania z uwzględnieniem środków z programu „Czyste Powietrze” Ministerstwa Środowiska.

 

Jakie są jeszcze inne Państwa plany na najbliższy czas?

 

M.in. dalsze rozpoznawanie rynków poza Unią Europejską – Ukrainy, Indonezji (źródła na biomasę), niektórych krajów afrykańskich, które są zainteresowane współpracą. Na rynku krajowym koncentrujemy się na źródłach biomasowych, niemniej jednak mamy świadomość, że wyzwanie stanowią modernizacje ciepłowni z kotłami węglowymi i budowa nowych źródeł na paliwo gazowe.

 

Na czele zarządu SEFAKO stoję od 2,5 roku. W tym czasie, dzięki wysiłkowi organizacyjnemu tysiącosobowej załogi udało się z firmie wyjść na prostą. Z finansowej zapaści SEFAKO stała się firmą przynoszącą zyski i z roku na rok zwiększająca sprzedaż. Dziś nie można jeszcze stwierdzić, że jest to sukces trwały, ale strategia optymalnego wykorzystania zasobów przyniosła pożądane rezultaty.

 

W marcu tego roku zmienił się właściciel firmy. SEFAKO jest dziś własnością TF SILESIA z Katowic. Jeżeli między nowym właścicielem, a załogą będzie płaszczyzna porozumienia, stać nas będzie na powrót na historyczne miejsce lidera w budowie i modernizacji polskiego ciepłownictwa.

 

sefako_logo_400

 

Rozmawiała Zuzanna Pawełczyk

(oprac. JM)

 

 

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
52%
48%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.