Szkolenia Centrum Edukacji PKF kwiecień 2019

 1.     Ceny Transferowe - najnowsze zmiany

Termin:
05.04.2019r.  Warszawa

 

Cel szkolenia:

Uczestnicy szkolenia:

 • poznają aktualny stan prawny i praktyki w zakresie cen transferowych
 • pozyskają wiedzę na temat identyfikacji powiązań
 • uzyskają wiedzę o zakresie i zasadach sporządzania dokumentacji cen transferowych
 • przyswoją informację w zakresie analizy porównawczej

 Program szkolenia:

1. Podsumowanie regulacji wynikających z projektu ustawy z dnia 15 lipca 2018 r., zmieniającej przepisy w zakresie cen transferowych od 1 stycznia 2019 r.

 • Nowa definicja podmiotów powiązanych
 • Ustalanie obowiązku dokumentacyjnego w nowy sposób
 • Zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego
 • Recharakteryzacja transakcji
 • Nowy zakres podmiotów zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji grupowej (ang. master file)
 • 1.6.Uproszczone rozliczenia tzw. safe harbours
 • 1.7.Zastąpienie formularza CIT-TP nową informacją o cenach transferowych (TP-R)

2. Szczegółowy zakres nowych dokumentacji krajowych (ang. local file)

 • Opis podatnika
 • Opis transakcji z podmiotami z grupy
 • Wskazanie rodzaju i przedmiotu transakcji
 • Sposób kalkulacji ceny transferowej
 • Informacje finansowe podatnika

3. Szczegółowy zakres nowych dokumentacji grupowych (ang. master file)

 • Wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził master file
 • Struktura organizacyjna grupy
 • Polityka cen transferowych
 • Opis działalności prowadzonej przez grupę
 • Opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności przez grupę wartości niematerialnych
 • Opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę, zawierający w szczególności sporządzone sprawozdanie skonsolidowane podmiotów tworzących grupę
 • Opis porozumień zawartych z administracjami innych państw, w szczególności APA

4. Analiza danych porównawczych

 • Źródła danych
 • Sposoby przeprowadzenia analizy
 • Opis procesu wyszukiwania i doboru danych oraz wskazanie źródeł tych danych.
 • Wykaz danych porównawczych, wraz z opisem, odnoszących się do transakcji
 • (wewnętrznych lub zewnętrznych) pomiędzy podmiotami niepowiązanymi, jeśli takie dane są dostępne oraz wykaz danych i wskaźników finansowych podmiotów niepowiązanych, wykorzystanych do analizy, lub odrzuconych,
 • Wyjaśnienie powodów przyjęcia do analizy danych z wielu lat lub z jednego roku,
 • Uzasadnienie wyboru wskaźnika finansowego przyjętego do analizy, w przypadku jego zastosowania,
 • Opis korekt wraz z uzasadnieniem, w przypadku ich zastosowania,
 • Wskazanie wyznaczonego w wyniku analizy punktu lub przedziału wraz z opisem miar statystycznych, w przypadku ich zastosowania,
 • Praktyczne problemy

 

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/ceny-transferowe-najnowsze-zmiany-3807#2

 

 

Organizator:

Centrum Edukacji PKF

Katarzyna Szymczyk

Tel. 22 560-76-55

katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

 

 2.    Fałszowanie sprawozdań finansowych - zapobieganie i wykrywanie

 


Termin:
08.04.2019r.  Warszawa

 

Cel szkolenia:

Przekazana wiedza o prewencji ułatwi wykrywanie nadużyć i oszustw księgowych z uwzględnieniem przypadków, kiedy fałszowanie sprawozdań finansowych dokonywane jest za pomocą arkuszy kalkulacyjnych oraz „kreatywnych” zachowań na poziomie pojedynczych zapisów księgowych. 

 

Program:

1. Wprowadzenie do tematyki fałszowania sprawozdań finansowych

 • Globalna skala i statystyka fałszerstw księgowych
 • Analiza wybranych autentycznych przypadków sfałszowanych sprawozdań finansowych.

2. „Kreatywne” zapisy księgowe

 • Skala „kreacji” vs poziom kontroli nad księgowością i procesem raportowania finansowego.   
 • Przykłady schematów wprowadzania oszukańczych zapisów księgowych.
 • Praktyczne kontrole służące zapobieganiu i wykrywaniu „kreatywnych” zapisów księgowych.

3. Arkusz - kalkulacyjny czy manipulacyjny?

 • Statystyka oszustw księgowych z udziałem arkuszy kalkulacyjnych. 
 • Popularne schematy fałszerstw księgowych i przyczyny trudności w ich wykrywaniu.   
 • Prewencja - kluczowe kontrole zapobiegające oszustwom z udziałem arkuszy kalkulacyjnych. 

4. Studium przypadku

 

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/falszowanie-sprawozdan-finansowych-zapobieganie-i-wykrywanie-3988#2

 

 

Organizator:

Centrum Edukacji PKF

Katarzyna Szymczyk

Tel. 22 560-76-55

katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

 

 3.     Środki trwałe

Termin:
10.04.2019r, Warszawa

 

Cel szkolenia:

zapoznanie z zasadami rzetelnej gospodarki majątkiem oraz prawidłowym przeprowadzaniem inwentaryzacji środków trwałych

 Program szkolenia:

1. Środki trwałe

 • Pojęcie środków trwałych wg ustawy o rachunkowości i podatków

2. Ewidencja środków trwałych

 • Zasady ewidencji środków trwałych w księgach rachunkowych.
 • Ewidencja na kontach syntetycznych i pomocniczych (analitycznych).
 • Odrębna ewidencja szczegółowa. 

3. Zasady wyceny środków trwałych

 • Wycena w razie odpłatnego nabycia środka trwałego.
 • Środki trwałe a ich wycena.
 • Wycena środków trwałych w przypadku nabycia w drodze spadku lub darowizny.
 • Wartość środków trwałych ulepszonych. 
 • Zasady wyceny środków trwałych ujawnionych w trakcie inwentaryzacji.

4. Amortyzacja środków trwałych

 • Amortyzacja środków trwałych wg zasad przyjętych przez jednostkę zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 • Szczególne zasady amortyzowania środków trwałych zawarte w ustawach podatkowych.
 • Terminy, stawki, zasady i metody naliczania amortyzacji.
 • Ewidencja księgowa kosztów i odpisów amortyzacyjnych.

5. Klasyfikacja środków trwałych

 • Podstawa prawna i pojęcie klasyfikacji środków trwałych.
 • Ewidencja szczegółowa środków trwałych.

6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)

 • Pojęcie środków trwałych w budowie (inwestycji).
 • Zasady ewidencji środków trwałych w budowie (inwestycji).
 • Jakie koszty zalicza się do kosztów inwestycji.

7. Wartości niematerialne i prawne

 • Pojęcie wartości niematerialnych i prawnych. 
 • Zasady umarzania i amortyzowania wartości niematerialnych i prawnych.

8. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencja syntetyczna i szczegółowa wartości niematerialnych i prawnych.
 • Wycena i urealnianie wartości niematerialnych i prawnych.
 • Ewidencja zmniejszeń i zwiększeń stanu wartości niematerialnych i prawnych.

9. Remont i ulepszenie

 • Istota rozróżnienia i kwalifikowania wydatków na remont i ulepszenie
 • Kiedy mówimy o ulepszeniu, a kiedy o remoncie
 • Przepisy prawa budowlanego i podatkowego w definiowaniu remontu i ulepszenia

10. Inwentaryzacja środków trwałych

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/srodki-trwale-3976#2

 

 

Organizator:

Centrum Edukacji PKF

Katarzyna Szymczyk

Tel. 22 560-76-55

katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

 

 

 

4.    Jak skutecznie chronić siebie oraz firmę przed cyberzagrożeniami

 

Termin:
11.04.2019r, Warszawa

 

Autorski program szkolenia został stworzony przy współpracy w ekspertami z Kancelarii Sołtysiński Kawecki Szlęzak. Szkolenie zostało wzbogacone o ciekawe case study z wybranych przypadków naruszenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

 

Cel szkolenia:

- wzrost kompetencji uczestników szkolenia w obszarze zagrożeń teleinformatycznych

- podniesienie poziomu bezpieczeństwa w firmie

- uwrażliwienie na cyberataki-jak je rozpoznać i nie dać się oszukać

- poznanie zasad obrony przed atakiem hackerskim

- wykorzystanie pozyskanej wiedzy w praktyce, czyli co zrobić w razie cyberataku oraz gdzie

   go zgłosić.

Do kogo skierowane jest szkolenie:

- Dyrektorów Finansowych i Managerów,

- Project Managerzy

- Dyrektorzy Administracyjni

- Dyrektorzy Digital oraz Social Media

- Właściciele firm

Program szkolenia:

1.    Jak działa hacker, jego najpopularniejsze cyberataki i ich skutki

 

 • White/black/grey hat
 • Malware – jakie są rodzaje szkodliwych programów i jak działają (spyware, ransomware, keyloggers, cryptojacking i inne)
 • Na czym polega phishing
 • Ataki DDos
 • Przyszłość cyberprzestępczości – czego się spodziewać?

 2.    Działania socjotechniczne cyberprzestępców – jak je rozpoznać i nie dać się oszukać

 • Czym jest BEC - Business Email Compromise
 • Przykłady prawdziwych ataków opartych o socjotechnikę

 3.    Włamania do sieci bezprzewodowych WiFi, czyli dlaczego warto zmieniać hasła i zadbać

 o ich kompleksowość

 • Pokaz na żywo najczęściej wykorzystywanej techniki włamania do sieci bezprzewodowych
 • Pokaz łamania haseł przy użyciu narzędzi hackerskich
 • Dobre praktyki przy definiowaniu polityki haseł w organizacji

 4.    Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

 • Czym jest Krajowy System Cyberbezpieczeństwa
 • Zadania i obowiązki operatorów usług kluczowych
 • Zadania i obowiązki dostawców usług cyfrowych
 • Nadzór i kontrola operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych

 5.    Wołowina i gadżety, czyli czego nie robić, aby nie narazić organizacji na atak hackerski

 • Pokaz na żywo zagrożeń wynikających z otwierania niebezpiecznych stron webowych
 • Pokaz na żywo zagrożeń jakie niosą urządzenia zewnętrzne podłączane do komputerów
 • Prezentacja wideo jak w łatwy sposób dostać się do dowolnej organizacji

 6.    Jak zapobiegać incydentom i jak na nie reagować

 • Budowanie polityk bezpieczeństwa
 • Reakcja na cyberatak – przykłady najlepszych praktyk
 • Prawnokarna kwalifikacja cyberataków
 • Zgłaszanie przestępstw i współpraca z organami ścigania
 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

 

 

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/jak-skutecznie-chronic-siebie-oraz-firme-przed-cyberzagrozeniami-4002#2

https://pkfszkolenia.pl/zarzadzanie-ryzykiem-walutowym-w-dzialalnosci-przedsiebiorstw-3814 - 2

Organizator:

Centrum Edukacji PKF

Katarzyna Szymczyk

Tel. 22 560-76-55

katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

 

 5. Przepływy pieniężne w ocenie sytuacji finansowej jednostki gospodarczej

 

Termin:
17.04.2019r, Warszawa

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętność interpretacji przepływów pieniężnych jednostki.

Program szkolenia:

1. Miejsce przepływów pieniężnych w sprawozdaniu finansowym podmiotów gospodarczych.

2. Konstrukcja przepływów pieniężnych:

 • metody sporządzania przepływów pieniężnych,
 • obszary analityczne przepływów pieniężnych.

3. Zawartość informatyczna przepływów pieniężnych:

 • obszar działalności operacyjnej,
 • obszar działalności inwestycyjnej,
 • obszar działalności finansowej.

4. Przepływy pieniężne – studium przypadku.

5. Metoda „8 przypadków” jako narzędzie analityczne.

6. Analiza wskaźnikowa przepływów pieniężnych.

7. Prognozowanie przepływów pieniężnych i ich znaczenie w procesie decyzyjnym.

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/przeplywy-pieniezne-w-ocenie-sytuacji-finansowej-jednostki-gospodarczej-3972#2

 

 

Organizator:

Centrum Edukacji PKF

Katarzyna Szymczyk

Tel. 22 560-76-55

katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

 

1. Podatek VAT - kompendium zmian

Termin:

18.04.2019r, Warszawa

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osób sporządzających rozliczenia podatku VAT
 • Osób uczestniczących w różnych etapach procesu rozliczeń podatku VAT

Program:

   1. Zmiany w przedmiocie tzw. podzielonej płatności (ang. split payment):

 • mechanizm podzielonej płatności w innych krajach UE,
 • split payment w Polsce – dobrowolny czy obowiązkowy?
 • zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności,
 • korzyści wynikające z zastosowania podzielonej płatności,
 • zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment,
 • odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment,
 • formy płatności transakcji handlowych a split payment,
 • podzielona płatność a JPK.

2. Zmiany w podatkach - nowelizacja przepisów od 1 stycznia 2017 r.: 

 • nowy katalog usług objętych odwrotnym obciążeniem od 1 stycznia 2017 r. (nowy zał. nr 14 do ustawy o VAT),
 • status sprzedawcy i nabywcy a odwrotne obciążenie w zakresie dostawy towarów i usług,
 • pojęcie „podwykonawcy” w przypadku usług budowlanych oraz budowlano-montażowych,
 • opodatkowanie usług budowlanych oraz budowlano-montażowych wykonanych w 2016 r. a zafakturowanych w 2017 r.,
 • rozliczenie usług budowlanych oraz budowlano-montażowych, które były realizowane w 2016 r., ale zakończone w 2017 r.,
 • przepisy przejściowe odnośnie usług zaliczkowanych w 2016 r. a wykonanych w 2017 r.,
 • zmiany w załączniku nr 11 do ustawy o VAT zakresie towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia,
 • 20.000 PLN a opodatkowanie towarów jako odwrotne obciążenie.

3. Sankcje w podatku VAT od 1 stycznia 2017 r.:

 • błędy w rozliczeniu VAT a dodatkowe zobowiązanie podatkowe,
 • wykazanie nadwyżki VAT naliczonego nad należnym a sankcja w podatku VAT,
 • korekty deklaracji a uniknięcie dodatkowego zobowiązania podatkowego,
 • przypadki, w którym zastosowanie znajdzie sankcja 30%,
 • możliwość obniżenia sankcji do wysokości 20%,
 • odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot nieistniejący a sankcja 100%,
 • sankcja 100% w przypadku odliczenia VAT z faktury dotyczącej czynności niedokonanej częściowo lub w całości,
 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe w przypadku odliczenia VAT w kwocie wyższej niż zgodna z rzeczywistością,
 • odliczenie VAT od czynności nieważnej lub pozornej a zastosowanie sankcji 100%,
 • możliwość uniknięcia sankcji w przypadku oczywistych pomyłek lub błędów rachunkowych.

4. Nowelizacja p

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
50%
50%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.