Szkolenia Centrum Edukacji PKF luty 2019

Podatek VAT - kompendium zmian

Termin:

05.02.2019r, Warszawa

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osób sporządzających rozliczenia podatku VAT
 • Osób uczestniczących w różnych etapach procesu rozliczeń podatku VAT

 

Program:


   1. Zmiany w przedmiocie tzw. podzielonej płatności (ang. split payment):

 • mechanizm podzielonej płatności w innych krajach UE,
 • split payment w Polsce – dobrowolny czy obowiązkowy?
 • zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności,
 • korzyści wynikające z zastosowania podzielonej płatności,
 • zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment,
 • odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment,
 • formy płatności transakcji handlowych a split payment,
 • podzielona płatność a JPK.

 

2. Zmiany w podatkach - nowelizacja przepisów od 1 stycznia 2017 r.: 

 • nowy katalog usług objętych odwrotnym obciążeniem od 1 stycznia 2017 r. (nowy zał. nr 14 do ustawy o VAT),
 • status sprzedawcy i nabywcy a odwrotne obciążenie w zakresie dostawy towarów i usług,
 • pojęcie „podwykonawcy” w przypadku usług budowlanych oraz budowlano-montażowych,
 • opodatkowanie usług budowlanych oraz budowlano-montażowych wykonanych w 2016 r. a zafakturowanych w 2017 r.,
 • rozliczenie usług budowlanych oraz budowlano-montażowych, które były realizowane w 2016 r., ale zakończone w 2017 r.,
 • przepisy przejściowe odnośnie usług zaliczkowanych w 2016 r. a wykonanych w 2017 r.,
 • zmiany w załączniku nr 11 do ustawy o VAT zakresie towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia,
 • 20.000 PLN a opodatkowanie towarów jako odwrotne obciążenie.

 

3. Sankcje w podatku VAT od 1 stycznia 2017 r.:

 • błędy w rozliczeniu VAT a dodatkowe zobowiązanie podatkowe,
 • wykazanie nadwyżki VAT naliczonego nad należnym a sankcja w podatku VAT,
 • korekty deklaracji a uniknięcie dodatkowego zobowiązania podatkowego,
 • przypadki, w którym zastosowanie znajdzie sankcja 30%,
 • możliwość obniżenia sankcji do wysokości 20%,
 • odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot nieistniejący a sankcja 100%,
 • sankcja 100% w przypadku odliczenia VAT z faktury dotyczącej czynności niedokonanej częściowo lub w całości,
 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe w przypadku odliczenia VAT w kwocie wyższej niż zgodna z rzeczywistością,
 • odliczenie VAT od czynności nieważnej lub pozornej a zastosowanie sankcji 100%,
 • możliwość uniknięcia sankcji w przypadku oczywistych pomyłek lub błędów rachunkowych.

 

4. Nowelizacja przepisów prawa podatkowego w przedmiocie fiskalizowania obrotu za pomocą kas rejestrujących w latach 2017-2022:

 • dotychczasowe zwolnienia z obowiązku fiskalizacji obrotu,
 • zwolnienie z obowiązku fiskalizacji w 2017 r. ze względu na kwotę obrotu,
 • zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej w przypadku poszczególnych rodzajów transakcji,
 • brak konieczności fiskalizacji w przypadku transakcji na rzecz pracowników,
 • zwolnienie z fiskalizacji z tytułu uregulowania należności za pośrednictwem rachunku bankowego,
 • obowiązek zgłoszenia rachunku bankowego fiskusowi w celu skorzystania ze zwolnienia z obowiązku fiskalizacji,
 • dostawa niektórych towarów oraz świadczenie usług, które nie może korzystać ze zwolnienia z fiskalizacji,
 • transakcje nieodpłatne a obowiązek stosowania kasy rejestrującej w 2017 r.,
 • sankcje w przypadku braku fiskalizacji obrotu za pomocą kasy rejestrującej. 

 

5. Kasy fiskalne od 2018r 

 • wprowadzenie kas online,
 • terminy i zasady rozliczania kas online.

 

6. Wprowadzenie systemu STIR

 

7. Zwrot podatku VAT po nowelizacji przepisów:

 • nowe wymogi w zakresie rachunku bankowego, na który jest dokonywany zwrot,
 • zwiększenie możliwości weryfikacji przez organ podatkowy zasadności zwrotu VAT,
 • możliwość kwestionowania zwrotu VAT w przypadku podejrzenia udziału w transakcji karuzelowej,
 • nowe wymogi odnośnie zwrotu VAT w terminie przyspieszonym,
 • możliwość wstrzymania zwrotu VAT na skutek postępowań prowadzonych przez inne organy niż organy podatkowe oraz skarbowe.

 

8. Refakturowanie usług z uwzględnieniem ostatnich zmian oraz praktyki organów podatkowych: 

 • różne formy przerzucania kosztów na klientów i kontrahentów oraz zasady rozliczania na gruncie VAT,
 • data sprzedaży oraz data powstania obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania,
 • refakturowanie mediów w przypadku wynajmu oraz dzierżawy nieruchomości,
 • zasady rozliczania przerzuconych kosztów wykonawstwa zastępczego.

 

Zarejestruj się już dziś:
https://pkfszkolenia.pl/podatek-vat-kompendium-zmian-3729#2

 

 

Podatek dochodowy od osób prawnych – kompendium zmian

Termin:

14.02.2019 Warszawa

 

Cel i korzyści szkolenia: 

 • Poznanie zmian od 2017 r. w zakresie podatku CIT od osób prawnych
 • Poznanie praktycznych zasad stosowania przepisów podatku dochodowego
 • Wiedza na temat aktualnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i interpretacji prawa podatkowego

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osób sporządzających sprawozdania i rejestry VAT
 • Księgowych
 • Osób zainteresowane problematyką podatku VAT

 

Program:

1. Zmiany w podatku CIT od 1 stycznia 2017r.:

 • Wprowadzenie definicji dochodów osiągniętych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Obowiązek wykazywania tzw. przyczyn ekonomicznych.
 • Nowe zasady opodatkowania aportów.
 • Wprowadzenie nowej 15% stawki podatku CIT od osób prawnych.
 • Limit transakcji gotówkowych w obrocie gospodarczym.

 

2. Zmiany w podatku CIT od 12 sierpnia 2017 r.:

 • Jednorazowa amortyzacja do 100.000 PLN.
 • Likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych.

 

3. Zmiany w podatku CIT od 1 stycznia 2018 r.:

 • Wyodrębnienie w ramach ustawy o podatku CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych.
 • Wprowadzenie nowych zasad zaliczania odsetek do kosztów podatkowych.
 • Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość KUP związanych z umowami o usługi niematerialne oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych w odniesieniu do podmiotów powiązanych.
 • Wprowadzenie tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych.
 • Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku.
 • Zmiana zasad w zakresie przekazań nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.
 • Wyłączenie ze stosowania przepisów o cenach transferowych dla spółek Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, jak również wyłączenie ze stosowania przepisów o cenach transferowych w przypadku posiadania APA.
 • Zmiana przepisów umożliwiającego zaliczenie do KUP start z tytuły odpłatnego zbycia wierzytelności.
 • Podwyższenie do 10.000 PLN tzw. jednorazowej amortyzacji.
 • Modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC).
 • Modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie PGK.
 • Zmiany w zakresie ulgi badawczo – rozwojowej.
 • Podwyższenie limitu dotyczącego stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów.
 • Rozciągnięcie ograniczenia w zaliczaniu do KUP odpisów amortyzacyjnych w podatku PIT na przypadki otrzymania środków trwałych oraz WNiP tytułem darmym.
 • Wprowadzenie rocznego limitu kwotowego dla przychodów z tytułu najmu w PIT.
 • Zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, gdy należna zaliczka nie przekracza 1.000,00 PLN.

 

4. Zmiany w podatku CIT od 2018 i 2019:

 • Wprowadzenie tzw. ulgi na złe długi w CIT i PIT.
 • Likwidacja szeregu obowiązków informacyjnych m.in. w zakresie różnic kursowych oraz zaliczek uproszczonych.
 • Podwyższenie kwoty przychodów uprawniającego do uzyskania statusu małego podatnika z 1,2 mln euro do 2 mln euro.
 • Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln zł.
 • Zwolnienie od podatku dochodowego przychodów uzyskanych od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za szkodę w środku trwałym.
 • Wprowadzenie obowiązku wydania interpretacji ogólnej z urzędu.
 • Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków, których płatność na rzecz czynnego podatnika VAT została dokonana na inny rachunek bankowy niż zawarty w wykazie podatników VAT czynnych.
 • Upublicznienie danych największych podatników.

 

5. Świadczenia na rzecz pracowników oraz rozliczanie działań marketingowych:

 • Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników na gruncie CIT i PIT:
  - wynagrodzenia i składki – moment ujęcia w kosztach podatkowych,
  - tzw. premie z zysku a koszty podatkowe,
  - świadczenia dodatkowe (m.in. imprezy integracyjne, szkolenia, ubezpieczenia dodatkowe, działania socjalne, świadczenia na rzecz członków zarządów i rad nadzorczych, podróże służbowe) – omówienie skutków przełomowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r.
 • Rozliczanie działań marketingowych na gruncie CIT – konsumpcja z kontrahentami, konkursy, programy motywacyjne, sprzedaż premiowa, prezenty i gadżety, sponsoring, organizacja i udział w targach /szkoleniach /konferencjach.

 

6. Inne wybrane zagadnienia problematyczne z punktu widzenia podatku CIT – przegląd najnowszych orzeczeń i interpretacji

 • Wierzytelności oraz kary umowne i odszkodowania jako koszty uzyskania przychodów.
 • Samochody w działalności gospodarczej (m.in. częściowe odliczenie VAT a koszty w CIT, amortyzacja i ubezpieczenie, leasing a dzierżawa / najem, samochody służbowe na cele prywatne).
 • Amortyzacja środków trwałych i WNiP (m.in. koszty remontów i ulepszeń, straty w środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji, inwestycje w obcych środkach).
 • Podatek u źródła (m.in. zakres przedmiotowy, usługi niematerialne, bilety lotnicze, certyfikaty rezydencji, obowiązki informacyjne).

 

Zarejestruj się już dziś:

https://pkfszkolenia.pl/podatek-dochodowy-od-osob-prawnych-%E2%80%93-kompendium-zmian-3730#2

 

 

Finanse dla niefinansistów - finansowy niezbędnik dla każdego

 Termin: 

14-15.02.2019r.  Warszawa

 

Cel szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia finanse dla niefinansistów uczestnicy:

 • będą znali podstawowe pojęcia, koncepcje, metody i narzędzia wykorzystywane w procesie zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie analizy finansowej
 • będą swobodnie poruszali się w świecie terminologii finansów przedsiębiorstwa, co znacznie ułatwi komunikację z działem księgowym i bankami.
 • będą umieli analizować wyniki finansowe przedsiębiorstwa, podejmować decyzję w oparciu o kryterium opłacalności.
 • nauczą się przewidywać i oceniać skutki finansowe podejmowanych przez siebie decyzji.

 

Program:

 

1. Czym jest inteligencja finansowa?

 • Co łączy wartość, pieniądz i ryzyko? 
 • Finansowy matrix - czyli o tym w jakich światach równoległych żyją finansiści
 • Niestrawny język finansów – jak go odkodować?
 • Trzy odsłony rachunkowości – dla zarządzania, sprawozdawania i podatków

 

2. Sprawozdanie finansowe

 • Komu bije dzwon, czyli demaskujemy odbiorców sprawozdania finansowego
 • Znajdujemy dowody na tezę, że „Gotówka jest najważniejsza”
 • Odkrywamy, co się składa na sprawozdanie finansowe i badamy powiązania składników:
  - Bilans
  - Rachunek zysków i strat
  - Sprawozdanie z przepływów finansowych
 • Co rządzi sprawozdaniem finansowym, czyli zagłębiamy się w kluczowe zasady i polityki księgowe
 • Zastanawiamy się, dlaczego funkcjonują tak polskie, jak i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej

 

3. Sprawdzamy, co się równoważy w bilansie

 • Aktywa trwałe (kategorie aktywów, ulepszenia środków trwałych, trwała utrata wartości aktywów, amortyzacja środków trwałych, sprzedaż środka trwałego, wycena aktywów)
 • Aktywa obrotowe (zapasy, należności, rozliczenia międzyokresowe czynne, środki pieniężne)
 • Kapitał własny
 • Zobowiązania długoterminowe
 • Zobowiązania krótkoterminowe (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, rozliczenia międzyokresowe bierne, rezerwy)

 

4. Śledzimy, jak powstaje wynik finansowy

 • Przychody
 • Koszt własny sprzedaży
 • Marża na sprzedaży i marża operacyjna
 • Pozostałe koszty operacyjne
 • Koszty finansowe
 • Podatek dochodowy

 

5. VAT

 • Wyłącznie praktyczne informacje o wpływie podatku VAT na życie codzienne podatników i państwa

 

6. Rachunkowość zarządcza, czyli kto ma informację, ten może zarządzać

 • Dlaczego warto rozumieć, jak zachowują się koszty w czasie i w zależności od wolumenu
 • Budżetowanie, czyli jak okiełznać i przewidywać koszty
 • Co oznacza praktycznie, że „koszty są pod kontrolą”
 • Jak przejawia się w firmie efektywna kontrola nad kosztami i przychodami

 

7. Biznes i finanse firmy jako system naczyń połączonych

 • Jak przełożyć procesy biznesowe na finanse i na odwrót?
 • Wskaźniki finansowe – co mają nam do przekazania i jak je wykorzystać?
 • Zamknięcie miesiąca/roku finansowego – podglądamy, co się wtedy dzieje w dziale finansów

 

Zarejestruj się już dziś:

https://pkfszkolenia.pl/ceny-transferowe-najnowsze-zmiany-3807#2

 

 

Ceny Transferowe - najnowsze zmiany

Termin:
20. 02.2019r.  Warszawa

 

Uczestnicy szkolenia:

 • poznają aktualny stan prawny i praktyki w zakresie cen transferowych
 • pozyskają wiedzę na temat identyfikacji powiązań
 • uzyskają wiedzę o zakresie i zasadach sporządzania dokumentacji cen transferowych
 • przyswoją informację w zakresie analizy porównawczej

 

Program szkolenia:

 

1. Podsumowanie regulacji wynikających z projektu ustawy z dnia 15 lipca 2018 r., zmieniającej przepisy w zakresie cen transferowych od 1 stycznia 2019 r.

 • Nowa definicja podmiotów powiązanych
 • Ustalanie obowiązku dokumentacyjnego w nowy sposób
 • Zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego
 • Recharakteryzacja transakcji
 • Nowy zakres podmiotów zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji grupowej (ang. master file)
 • 1.6.Uproszczone rozliczenia tzw. safe harbours
 • 1.7.Zastąpienie formularza CIT-TP nową informacją o cenach transferowych (TP-R)

 

2. Szczegółowy zakres nowych dokumentacji krajowych (ang. local file)

 • Opis podatnika
 • Opis transakcji z podmiotami z grupy
 • Wskazanie rodzaju i przedmiotu transakcji
 • Sposób kalkulacji ceny transferowej
 • Informacje finansowe podatnika

 

3. Szczegółowy zakres nowych dokumentacji grupowych (ang. master file)

 • Wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził master file
 • Struktura organizacyjna grupy
 • Polityka cen transferowych
 • Opis działalności prowadzonej przez grupę

 Opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności przez grupę wartości niematerialnych

 • Opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę, zawierający w szczególności sporządzone sprawozdanie skonsolidowane podmiotów tworzących grupę
 • Opis porozumień zawartych z administracjami innych państw, w szczególności APA

 

4. Analiza danych porównawczych

 • Źródła danych
 • Sposoby przeprowadzenia analizy
 • Opis procesu wyszukiwania i doboru danych oraz wskazanie źródeł tych danych.
 • Wykaz danych porównawczych, wraz z opisem, odnoszących się do transakcji
 • (wewnętrznych lub zewnętrznych) pomiędzy podmiotami niepowiązanymi, jeśli takie dane są dostępne oraz wykaz danych i wskaźników finansowych podmiotów niepowiązanych, wykorzystanych do analizy, lub odrzuconych,
 • Wyjaśnienie powodów przyjęcia do analizy danych z wielu lat lub z jednego roku,
 • Uzasadnienie wyboru wskaźnika finansowego przyjętego do analizy, w przypadku jego zastosowania,
 • Opis korekt wraz z uzasadnieniem, w przypadku ich zastosowania,
 • Wskazanie wyznaczonego w wyniku analizy punktu lub przedziału wraz z opisem miar statystycznych, w przypadku ich zastosowania,
 • Praktyczne problemy

 

Zarejestruj się już dziś:

https://pkfszkolenia.pl/ceny-transferowe-najnowsze-zmiany-3807#2

 

 

Zapraszamy też 30 stycznia br. na Śniadanie Biznesowe pt:

„Rewolucja w cenach transferowych”

sniadanie_baner_1250


 

Organizator:

Centrum Edukacji PKF

Katarzyna Szymczyk

Tel. 22 560-76-55

katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

 

 

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
54%
46%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.