Szkolenia Centrum Edukacji PKF marzec 2019

 

Szkolenia Centrum Edukacji PKF marzec 2019

 

  1.     Ceny Transferowe - najnowsze zmiany

Termin:
14. 03.2019r.  Warszawa

Cel szkolenia:
Uczestnicy szkolenia:
·    poznają aktualny stan prawny i praktyki w zakresie cen transferowych
·    pozyskają wiedzę na temat identyfikacji powiązań
·    uzyskają wiedzę o zakresie i zasadach sporządzania dokumentacji cen transferowych
·    przyswoją informację w zakresie analizy porównawczej
 Program szkolenia:
1. Podsumowanie regulacji wynikających z projektu ustawy z dnia 15 lipca 2018 r., zmieniającej przepisy w zakresie cen transferowych od 1 stycznia 2019 r.
·    Nowa definicja podmiotów powiązanych
·    Ustalanie obowiązku dokumentacyjnego w nowy sposób
·    Zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego
·    Recharakteryzacja transakcji
·    Nowy zakres podmiotów zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji grupowej (ang. master file)
·    1.6.Uproszczone rozliczenia tzw. safe harbours
·    1.7.Zastąpienie formularza CIT-TP nową informacją o cenach transferowych (TP-R)
2. Szczegółowy zakres nowych dokumentacji krajowych (ang. local file)
·    Opis podatnika
·    Opis transakcji z podmiotami z grupy
·    Wskazanie rodzaju i przedmiotu transakcji
·    Sposób kalkulacji ceny transferowej
·    Informacje finansowe podatnika
3. Szczegółowy zakres nowych dokumentacji grupowych (ang. master file)
·    Wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził master file
·    Struktura organizacyjna grupy
·    Polityka cen transferowych
·    Opis działalności prowadzonej przez grupę
·    Opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności przez grupę wartości niematerialnych
·    Opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę, zawierający w szczególności sporządzone sprawozdanie skonsolidowane podmiotów tworzących grupę
·    Opis porozumień zawartych z administracjami innych państw, w szczególności APA
4. Analiza danych porównawczych
·    Źródła danych
·    Sposoby przeprowadzenia analizy
·    Opis procesu wyszukiwania i doboru danych oraz wskazanie źródeł tych danych.
·    Wykaz danych porównawczych, wraz z opisem, odnoszących się do transakcji
·    (wewnętrznych lub zewnętrznych) pomiędzy podmiotami niepowiązanymi, jeśli takie dane są dostępne oraz wykaz danych i wskaźników finansowych podmiotów niepowiązanych, wykorzystanych do analizy, lub odrzuconych,
·    Wyjaśnienie powodów przyjęcia do analizy danych z wielu lat lub z jednego roku,
·    Uzasadnienie wyboru wskaźnika finansowego przyjętego do analizy, w przypadku jego zastosowania,
·    Opis korekt wraz z uzasadnieniem, w przypadku ich zastosowania,
·    Wskazanie wyznaczonego w wyniku analizy punktu lub przedziału wraz z opisem miar statystycznych, w przypadku ich zastosowania,
·    Praktyczne problemy

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/ceny-transferowe-najnowsze-zmiany-3807#2


Organizator:
Centrum Edukacji PKF
Katarzyna Szymczyk
Tel. 22 560-76-55
katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl


2.    Elektroniczne sprawozdania finansowe (e-SF)-sporządzanie i wysyłanie

Termin:
18.03.2019r, Warszawa

Korzyści:
Po szkoleniu uczestnik wie:
·    czy ma obowiązek sporządzać SF w xml,
·    jak technicznie przygotować sprawozdanie w xml w zależności od posiadanego oprogramowania,
·    jakie są wymogi dotyczące podpisania e-sf,
·    jakie są ograniczenia i praktyczne problemy użycia podpisu kwalifikowanego, w szczególności w kontekście osób zagranicznych.

Program:
1.    Wymogi prawne sporządzania elektronicznych sprawozdań finansowych.
2.    Jednostki objęte obowiązkiem sporządzania sprawozdań elektronicznych.
3.    Rodzaje sprawozdań finansowych zdefiniowane w strukturach logicznych z ich omówieniem.
4.    Polityka rachunkowości w kontekście e-sf.
5.    Elementy elektronicznego sprawozdania finansowego, w tym kontekst podatkowy.
6.    Podpisanie sprawozdania finansowego.
7.    Publikacja sprawozdania finansowego.
8.    Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/elektroniczne-sprawozdania-finansowe-e-sf-sporzadzanie-i-wysylanie-3965#2
Organizator:
Centrum Edukacji PKF
Katarzyna Szymczyk
Tel. 22 560-76-55; kom. 693 333 558
katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl


3.    Podatek VAT - kompendium zmian

Termin:
21.03.2019r, Warszawa

Szkolenie skierowane jest do:
·    Osób sporządzających rozliczenia podatku VAT
·    Osób uczestniczących w różnych etapach procesu rozliczeń podatku VAT
Program:
   1. Zmiany w przedmiocie tzw. podzielonej płatności (ang. split payment):
·    mechanizm podzielonej płatności w innych krajach UE,
·    split payment w Polsce – dobrowolny czy obowiązkowy?
·    zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności,
·    korzyści wynikające z zastosowania podzielonej płatności,
·    zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment,
·    odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment,
·    formy płatności transakcji handlowych a split payment,
·    podzielona płatność a JPK.
2. Zmiany w podatkach - nowelizacja przepisów od 1 stycznia 2017 r.:
·    nowy katalog usług objętych odwrotnym obciążeniem od 1 stycznia 2017 r. (nowy zał. nr 14 do ustawy o VAT),
·    status sprzedawcy i nabywcy a odwrotne obciążenie w zakresie dostawy towarów i usług,
·    pojęcie „podwykonawcy” w przypadku usług budowlanych oraz budowlano-montażowych,
·    opodatkowanie usług budowlanych oraz budowlano-montażowych wykonanych w 2016 r. a zafakturowanych w 2017 r.,
·    rozliczenie usług budowlanych oraz budowlano-montażowych, które były realizowane w 2016 r., ale zakończone w 2017 r.,
·    przepisy przejściowe odnośnie usług zaliczkowanych w 2016 r. a wykonanych w 2017 r.,
·    zmiany w załączniku nr 11 do ustawy o VAT zakresie towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia,
·    20.000 PLN a opodatkowanie towarów jako odwrotne obciążenie.
3. Sankcje w podatku VAT od 1 stycznia 2017 r.:
·    błędy w rozliczeniu VAT a dodatkowe zobowiązanie podatkowe,
·    wykazanie nadwyżki VAT naliczonego nad należnym a sankcja w podatku VAT,
·    korekty deklaracji a uniknięcie dodatkowego zobowiązania podatkowego,
·    przypadki, w którym zastosowanie znajdzie sankcja 30%,
·    możliwość obniżenia sankcji do wysokości 20%,
·    odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot nieistniejący a sankcja 100%,
·    sankcja 100% w przypadku odliczenia VAT z faktury dotyczącej czynności niedokonanej częściowo lub w całości,
·    dodatkowe zobowiązanie podatkowe w przypadku odliczenia VAT w kwocie wyższej niż zgodna z rzeczywistością,
·    odliczenie VAT od czynności nieważnej lub pozornej a zastosowanie sankcji 100%,
·    możliwość uniknięcia sankcji w przypadku oczywistych pomyłek lub błędów rachunkowych.
4. Nowelizacja przepisów prawa podatkowego w przedmiocie fiskalizowania obrotu za pomocą kas rejestrujących w latach 2017-2022:
·    dotychczasowe zwolnienia z obowiązku fiskalizacji obrotu,
·    zwolnienie z obowiązku fiskalizacji w 2017 r. ze względu na kwotę obrotu,
·    zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej w przypadku poszczególnych rodzajów transakcji,
·    brak konieczności fiskalizacji w przypadku transakcji na rzecz pracowników,
·    zwolnienie z fiskalizacji z tytułu uregulowania należności za pośrednictwem rachunku bankowego,
·    obowiązek zgłoszenia rachunku bankowego fiskusowi w celu skorzystania ze zwolnienia z obowiązku fiskalizacji,
·    dostawa niektórych towarów oraz świadczenie usług, które nie może korzystać ze zwolnienia z fiskalizacji,
·    transakcje nieodpłatne a obowiązek stosowania kasy rejestrującej w 2017 r.,
·    sankcje w przypadku braku fiskalizacji obrotu za pomocą kasy rejestrującej.
5. Kasy fiskalne od 2018r
·    wprowadzenie kas online,
·    terminy i zasady rozliczania kas online.
6. Wprowadzenie systemu STIR
7. Zwrot podatku VAT po nowelizacji przepisów:
·    nowe wymogi w zakresie rachunku bankowego, na który jest dokonywany zwrot,
·    zwiększenie możliwości weryfikacji przez organ podatkowy zasadności zwrotu VAT,
·    możliwość kwestionowania zwrotu VAT w przypadku podejrzenia udziału w transakcji karuzelowej,
·    nowe wymogi odnośnie zwrotu VAT w terminie przyspieszonym,
·    możliwość wstrzymania zwrotu VAT na skutek postępowań prowadzonych przez inne organy niż organy podatkowe oraz skarbowe.
8. Refakturowanie usług z uwzględnieniem ostatnich zmian oraz praktyki organów podatkowych:
·    różne formy przerzucania kosztów na klientów i kontrahentów oraz zasady rozliczania na gruncie VAT,
·    data sprzedaży oraz data powstania obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania,
·    refakturowanie mediów w przypadku wynajmu oraz dzierżawy nieruchomości,
·    zasady rozliczania przerzuconych kosztów wykonawstwa zastępczego.

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/podatek-vat-kompendium-zmian-3729#2
Organizator:
Centrum Edukacji PKF
Katarzyna Szymczyk
Tel. 22 560-76-55; kom. 693 333 558
katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl


4.    Finanse dla niefinansistów - finansowy niezbędnik dla każdego

Termin:
21-22.03.2019r.  Warszawa

Cel szkolenia:
Po zakończeniu szkolenia finanse dla niefinansistów uczestnicy:
·    będą znali podstawowe pojęcia, koncepcje, metody i narzędzia wykorzystywane w procesie zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie analizy finansowej
·    będą swobodnie poruszali się w świecie terminologii finansów przedsiębiorstwa, co znacznie ułatwi komunikację z działem księgowym i bankami.
·    będą umieli analizować wyniki finansowe przedsiębiorstwa, podejmować decyzję w oparciu o kryterium opłacalności.
·    nauczą się przewidywać i oceniać skutki finansowe podejmowanych przez siebie decyzji.
Program:
1. Czym jest inteligencja finansowa?
·    Co łączy wartość, pieniądz i ryzyko?
·    Finansowy matrix - czyli o tym w jakich światach równoległych żyją finansiści
·    Niestrawny język finansów – jak go odkodować?
·    Trzy odsłony rachunkowości – dla zarządzania, sprawozdawania i podatków
2. Sprawozdanie finansowe
·    Komu bije dzwon, czyli demaskujemy odbiorców sprawozdania finansowego
·    Znajdujemy dowody na tezę, że „Gotówka jest najważniejsza”
·    Odkrywamy, co się składa na sprawozdanie finansowe i badamy powiązania składników:
- Bilans
- Rachunek zysków i strat
- Sprawozdanie z przepływów finansowych
·    Co rządzi sprawozdaniem finansowym, czyli zagłębiamy się w kluczowe zasady i polityki księgowe
·    Zastanawiamy się, dlaczego funkcjonują tak polskie, jak i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej
3. Sprawdzamy, co się równoważy w bilansie
·    Aktywa trwałe (kategorie aktywów, ulepszenia środków trwałych, trwała utrata wartości aktywów, amortyzacja środków trwałych, sprzedaż środka trwałego, wycena aktywów)
·    Aktywa obrotowe (zapasy, należności, rozliczenia międzyokresowe czynne, środki pieniężne)
·    Kapitał własny
·    Zobowiązania długoterminowe
·    Zobowiązania krótkoterminowe (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, rozliczenia międzyokresowe bierne, rezerwy)
4. Śledzimy, jak powstaje wynik finansowy
·    Przychody
·    Koszt własny sprzedaży
·    Marża na sprzedaży i marża operacyjna
·    Pozostałe koszty operacyjne
·    Koszty finansowe
·    Podatek dochodowy
5. VAT
·    Wyłącznie praktyczne informacje o wpływie podatku VAT na życie codzienne podatników i państwa
6. Rachunkowość zarządcza, czyli kto ma informację, ten może zarządzać
·    Dlaczego warto rozumieć, jak zachowują się koszty w czasie i w zależności od wolumenu
·    Budżetowanie, czyli jak okiełznać i przewidywać koszty
·    Co oznacza praktycznie, że „koszty są pod kontrolą”
·    Jak przejawia się w firmie efektywna kontrola nad kosztami i przychodami
7. Biznes i finanse firmy jako system naczyń połączonych
·    Jak przełożyć procesy biznesowe na finanse i na odwrót?
·    Wskaźniki finansowe – co mają nam do przekazania i jak je wykorzystać?
·    Zamknięcie miesiąca/roku finansowego – podglądamy, co się wtedy dzieje w dziale finansów

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/ceny-transferowe-najnowsze-zmiany-3807#2


Organizator:
Centrum Edukacji PKF
Katarzyna Szymczyk
Tel. 22 560-76-55
katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl


5.    Zarządzanie ryzykiem walutowym w działalności przedsiębiorstw

Termin:
21-22.03.2019r, Warszawa

Cel szkolenia:
Uczestnicy nabędą umiejętności rozpoznawania oraz wykorzystywania w praktyce, poszczególnych instrumentów finansowych, które oferowane są eksporterom, importerom oraz kredytobiorcom. Zapoznają się z zagadnieniami obejmującymi metody zarządzania ryzykiem walutowym oraz wyceną instrumentów pochodnych, notowanych na rynku międzybankowym.
 Program szkolenia:
1. Funkcjonowanie rynku międzybankowego:
·    Rynek walutowy (transakcje SPOT, oferty FX, platformy wymiany walut, obroty na rynku FX)
·    Rynek pieniężny (lokaty międzybankowe, walutowe depozyty dla przedsiębiorstw, krótkoterminowe instrumenty dłużne)
·    Giełdowy oraz pozagiełdowy rynek instrumentów pochodnych
·    Czynniki ekonomiczne oraz pozaekonomiczne wpływające na wycenę instrumentów finansowych
·    Przegląd prognoz sporządzanych przez ekonomistów światowych oraz krajowych instytucji finansowych
2. Wprowadzenie do wyceny instrumentów notowanych na rynku międzybankowym:
·    Kontrakty terminowe FX Forward
·    Opcje walutowe (waniliowe, barierowe, azjatyckie)
·    Transakcje FX Swap
3. Specyfikacja walutowych instrumentów pochodnych oferowanych klientom banku:
·    Krzywa punktów swapowych i związane z nią konsekwencje wyceny transakcji terminowych
·    Transakcje FX Swap, NDF, rollback oraz rollover w praktyce
·    Zawieranie, zamykanie oraz rolowanie opcji walutowych (w tym strategii opcyjnych)
4. Zabezpieczanie transakcji pochodnych zawieranych z klientami banku:
·    Umowy ramowe, zastaw zwykły i finansowy, umowy zabezpieczające
·    Limity na transakcje pochodne (procedura przyznawania limitu, wagi ryzyka, wycena rynkowa pakietu transakcji)
5. Lokaty dwuwalutowe jako instrument optymalnego zarządzania płynnością gotówkową.
6. Lokaty inwestycyjne jako forma lokowania kapitału (wykorzystanie opcji binarnych).
7. Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie – jak stworzyć politykę zabezpieczeń i nadzorować efektywność realizacji transakcji zabezpieczających?
​8. Ćwiczenia praktyczne:
·    Przykłady wycen pakietów transakcji pochodnych (ujemna wycena, sprawozdawczość)
·    Przykłady ekspozycji klientów:
- transakcje FX Forward
- transakcje FX Swap
- opcje walutowe (Call, Put, strategie opcyjne dla eksporterów oraz importerów)
- transakcje IRS
9. Ryzyko księgowe a ryzyko kasowe – różne podejścia do zarządzania ryzykiem walutowym.
10. Ekonomiczne systemy informacyjne wykorzystywane w praktyce (bloomberg, reuters, inne).

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/zarzadzanie-ryzykiem-walutowym-w-dzialalnosci-przedsiebiorstw-3814#2


Organizator:
Centrum Edukacji PKF
Katarzyna Szymczyk
Tel. 22 560-76-55
katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl


6.    Efektywny nadzór właścicielski w spółkach kapitałowych – rola, zadania i odpowiedzialność członków zarządu, rad nadzorczych i komitetów audytu

Termin:
27-28.03.2019r, Warszawa

Szkolenie skierowane do:
·    Członków rad nadzorczych spółek
·    Członków komitetów audytu
·    Członków zarządu
·    Inwestorów
·    Kadry departamentów nadzoru właścicielskiego, ministerstw, grup kapitałowych, JZP
·    Dyrektorów finansowych
·    Dyrektorów ds. zarzadzania ryzykiem
·    Audytorów wewnętrznych
·    Wszystkich zainteresowanych zagadnieniami corporate government

Program szkolenia:
I. Rady Nadzoru i Komitety audytu w spółkach kapitałowych
II. Funkcjonowanie i nadzorowanie systemów zarządzania ryzykiem
III. Funkcjonowanie i nadzorowanie systemu kontroli wewnętrznej
IV. Funkcjonowanie i nadzorowanie audytu wewnętrznego
V. Procesy i procedury związane ze sprawozdawczością finansową
VI. Badanie sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
VII. Sprawozdawczość Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w zakresie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
VIII. Odpowiedzialność członków zarządu, rad nadzorczych, komitetów audytu.


Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/efektywny-nadzor-wlascicielski-w-spolkach-kapitalowych-%E2%80%93-rola-zadania-i-odpowiedzialnosc-czlonkow-zarzadu-rad-nadzorczych-i-komitetow-audytu-3937#2
https://pkfszkolenia.pl/zarzadzanie-ryzykiem-walutowym-w-dzialalnosci-przedsiebiorstw-3814 - 2

Organizator:
Centrum Edukacji PKF
Katarzyna Szymczyk
Tel. 22 560-76-55
katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl


7.    Przepływy pieniężne w ocenie sytuacji finansowej jednostki gospodarczej

Termin:
29.03.2019r, Warszawa

Cel szkolenia:
Nabycie umiejętność interpretacji przepływów pieniężnych jednostki.
Program szkolenia:
1. Miejsce przepływów pieniężnych w sprawozdaniu finansowym podmiotów gospodarczych.
2. Konstrukcja przepływów pieniężnych:
·    metody sporządzania przepływów pieniężnych,
·    obszary analityczne przepływów pieniężnych.
3. Zawartość informatyczna przepływów pieniężnych:
·    obszar działalności operacyjnej,
·    obszar działalności inwestycyjnej,
·    obszar działalności finansowej.
4. Przepływy pieniężne – studium przypadku.
5. Metoda „8 przypadków” jako narzędzie analityczne.
6. Analiza wskaźnikowa przepływów pieniężnych.
7. Prognozowanie przepływów pieniężnych i ich znaczenie w procesie decyzyjnym.

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/przeplywy-pieniezne-w-ocenie-sytuacji-finansowej-jednostki-gospodarczej-3972#2


Organizator:
Centrum Edukacji PKF
Katarzyna Szymczyk
Tel. 22 560-76-55
katarzyna.szymczyk@pkfpolska.pl

Tagi: Szklenia,
Oceń artykuł:
zobacz ranking »
54%
46%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.