Uczelnia z pasją kształcenia

Uczelnia z pasją kształcenia

Rozmowa z dr Katarzyną Strzałą-Osuch,
Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Powiślańskiej Szkoły Wyższej (Kwidzyn / Gdańsk)


Jaka jest geneza Powiślańskiej Szkoły Wyższej i jak kształtuje się jej strategia rozwoju?

Powiślańska Szkoła Wyższa jako uczelnia niepubliczna rozpoczęła działalność w 1999 roku. Jest instytucją non-profit, a jej założycielem jest Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej i Ekologicznej w Kwidzynie. Dziś, oprócz siedziby głównej w tym mieście, posiada także swoją filię w Gdańsku, a w przyszłym roku planujemy otarcie dwóch kolejnych filii – w Kościerzynie i pierwszej poza województwem pomorskim – w Toruniu. Jesteśmy na etapie intensywnych prac ku temu zmierzających. Powstanie także nasza jednostka zamiejscowa w Tczewie, a w 2023 roku mamy nadzieję kolejna filia – w Bartoszycach w województwie warmińsko-mazurskim. W naszych dalszych planach strategicznych jest także otwarcie oddziału za granicą, w krajach spoza Unii Europejskiej.

Co charakteryzuje Powiślańską Szkołę Wyższą?

Naszym priorytetem jest solidne kształcenie studentów, dlatego szczególną staranność wykazujemy przy wyborze wykładowców, biorąc pod uwagę ich wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Kładziemy duży nacisk na stałe doskonalenie zarówno procesów dydaktycznych, jak również kadry i infrastruktury uczelni. Kształcimy studentów – nie ukrywam, na wymagających kierunkach – którzy są przygotowani do potrzeb zmieniającego się rynku pracy w dziedzinach ekonomiczno-społecznych i medycznych oraz na studiach podyplomowych. Naszym bezpośrednim celem jest, aby te działania przyczyniały się do podwyższania jakości życia społeczeństwa poprzez kształcenie wysoko wykwalifikowanych fachowców, którzy trafiają na rynek jako fachowcy w ekonomii, zarządzaniu, naukach medycznych, czy naukach o zdrowiu. Nasi absolwenci, jako wykwalifikowani specjaliści, są bardzo szybko „wchłaniani” przez rynek pracy, śledzimy ich dalsze losy po opuszczeniu murów uczelni. Wiemy, że podejmują pracę w bardzo wymagającym środowisku i w trudnych czasach, co zwłaszcza dotyczy osób, które ukończyły kierunki medyczne. Nasze pielęgniarki czy ratownicy od początku pandemii są na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem w wielu placówkach medycznych w kraju i za granicą.

Uporządkujmy zatem kierunki studiów, stanowiących ofertę Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu kształcimy na kierunkach Pielęgniarstwo I oraz II stopnia, Pielęgniarstwo Pomostowe, Ratownictwo Medyczne, Kosmetologia, Dietetyka i Położnictwo. Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych obejmuje kierunek Ekonomiczny z takimi specjalizacjami, jak Finanse / Bankowość / Rachunkowość, HR, Informatyka stosowana, Ekonomia menadżerska, Transport / Spedycja / Logistyka, Ekonomia procesów usługowych i produkcyjnych i Agroekonomia oraz studia magisterskie na kierunku Administracyjno-Ekonomicznym realizowanym we współpracy z Kolegium Jagiellońskim –Toruńską Szkołą Wyższą.

Kształcimy także na studiach MBA. To propozycja dla kadr zarządzających jednostkami systemu zdrowia, pielęgniarek i położnych, osób administrujących żłobkami i klubami dziecięcymi oraz dla osób chcących się kształcić na studiach MBA Executive Master of Business Administration.

Nasza oferta studiów podyplomowych obejmuje m.in. 30 kierunków dla nauczycieli i pracowników oświaty, a ponadto Gerontologię i Geriatrię z podstawami zarządzania i organizowania opieki długoterminowej, Zarządzanie w ochronie zdrowia, Doradztwo zawodowe, Zarządzanie sportem, Logistykę i transport, studia coachingowe czy Zarządzanie Projektami. Warto też dodać, że naszą ofertę kształcenia uzupełniają liczne kursy zawodowe, językowe (Centrum Języków Obcych) i szkolenia.

Oferujemy również program Double Diploma, czyli możliwość uzyskania równolegle dwóch dyplomów – naszej uczelni i uniwersytetów z Rosji, Tadżykistanu, Kazachstanu, Algierii i Czarnogóry. Ten program i kraje z którymi w nim współpracujemy nas bardzo wyróżniają na rynku uczelni wyższych w Polsce. Od początku istnienia Powiślańskiej Szkoły Wyższej mocno stawiamy na ścisłą współpracę z otoczeniem zewnętrznym oraz licznymi partnerami strategicznymi, zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach świata (m.in. Turcja, Litwa, Rumunia, Czechy, Cypr, Portugalia, Serbia, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Mołdawia, Kosowo, Czarnogóra, Gruzja, Argentyna, Algieria, Azerbejdżan, Bangladesz, Ukraina, Białoruś, Rosja, Filipiny, Jordania, Irak, Indonezja, Liban, Malezja, Palestyna, Syria, Mongolia, Maroko). Stale poszerzamy swój zakres wpływów, zapewniając studentom otwarte warunki dostępu do wiedzy teoretycznej i praktycznej na jak najwyższym poziomie oraz wykorzystania jej w rozwoju osobistym i w praktyce zawodowej, co w konsekwencji ma pozytywny wpływ na rozwój całej gospodarki, zarówno w ujęciu mikro-, jak
i makroekonomicznym.

Po szczegóły odsyłam na strony uczelni https://psw.kwidzyn.edu.pl/ oraz https://powislanska.edu.pl. Trwa rekrutacja na tegoroczny rok akademicki, zatem serdecznie zapraszam.

Ważną rolą nowoczesnej uczelni są badania naukowe. Jak kształtuje się aktywność PSW w tym zakresie?

Powołaliśmy własny Instytut Naukowo-Rozwojowy, który powstał w ub. roku, w celu prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz upowszechniania ich wyników m.in. poprzez działalność publikacyjną i popularyzację wiedzy. Obszar działalności Instytutu jest niezmiernie szeroki i skupia się nie tylko na inicjowaniu nowych kierunków studiów spełniających oczekiwania potencjalnych studentów i pracodawców, ale także nawiązywaniu i poszerzaniu współpracy uczelni ze społeczno-gospodarczym otoczeniem zewnętrznym (przedsiębiorstwami, innymi uczelniami, instytutami naukowo-badawczymi, izbami gospodarczymi, klastrami, parkami technologicznymi). Jest także jednostką powołaną do rozwijania możliwości zdobywania awansów i stopni naukowych przez kadrę PSW oraz stwarzania jej korzystnych warunków na polu naukowo-badawczym, jak również wykorzystania potencjału naszych naukowców w dalszych działaniach w tym zakresie. Realizowane jest to m.in. poprzez pomoc organizacyjno-finansową przy zdobywaniu kolejnych stopni naukowych, w tym inicjowanie pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych, koordynowanie działań na rzecz integracji środowiska biznesowego i naukowego, upowszechnianie wśród kadry najnowszych doniesień naukowych, przekazywanie informacji o dostępnych szkoleniach, kursach, konferencjach w kraju i za granicą oraz publikacji własnych osiągnięć. Planujemy powołanie do życia własnego

Wydawnictwa Naukowego PSW. Ponadto, Instytut pełni funkcję ekspercko-doradczą dla podmiotów zewnętrznych zainteresowanych otrzymaniem profesjonalnej pomocy merytorycznej i opiniodawczej poprzez wydawanie ekspertyz m.in. w zakresie ekonomii, zarządzania, prawa, informatyki czy zdrowia człowieka.


Rozmawiała Magdalena Tułecka

 

Czytaj o EFB 2020

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.