Prawo

Komisja ds. Rynku Aptecznego Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET apelują o jak najszybsze przeprowadzenie reformy rynku aptecznego. Długoterminowe i ostateczne zdefiniowanie podstaw prawnych działalności aptek jest niezbędne dla odejścia od prowizorycznej regulacji „apteki dla aptekarza”.
2017-06-27
Studium nie ma charakteru prawa miejscowego - nie oznacza to jednak, że właściciele nieruchomości pozbawieni są możliwości kontroli organów gminnych, szczególnie jeśli chodzi o procedurę jego uchwalania.
2017-06-27
Apel Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej i Federacji Konsumentów Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB) wraz z Federacją Konsumentów wystosowały apel do instytucji i osób dysponujących pomieszczeniami i lokalami wynajmowanymi na spotkania komercyjne organizowane przez podmioty zewnętrzne, a zwłaszcza przez firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą w systemie sprzedaży bezpośredniej, o uprzednie sprawdzenie wiarygodności takich partnerów. Na skrzynki mailowe, m.in. hoteli, sanatoriów, uzdrowisk czy banków, trafił list, w którym PSSB i Federacja apelują o weryfikację kontrahentów u lokalnych rzeczników konsumenta czy też w oddziale lub centrali Federacji Konsumentów.
2017-06-21
Prawo ochrony danych osobowych funkcjonuje w Polsce już od 20 lat. Nadal jednak wiele firm ma problemy z dostosowywaniem się do jego przepisów. Przedsiębiorcy często nie rozumieją obowiązujących procedur i szukają wsparcia u podmiotów wyspecjalizowanych w ochronie danych. W czym przede wszystkim mogą one pomóc i dlaczego warto skorzystać z ich usług wskazują eksperci z ODO 24 i Fundacji Pro Progressio.
2017-06-20
Jeśli dla danego terenu nie został uchwalony plan miejscowy konieczne będzie wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy. Jakie warunki muszą zostać spełnione, by otrzymać taką decyzję? Gdzie najczęściej pojawiają się problemy, czyli jak rozumieć przesłankę o „dostępie do drogi publicznej”?
2017-06-16
Jak, krok po kroku, ubiegać się o uzyskanie zwrotu VAT przy zakupie działki budowlanej? Jakie procedury obowiązywać będą dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a jakie dla osób bez zarejestrowanej działalności?
2017-06-14
Z dniem 1 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o pracy tymczasowej. Na pracodawców spadają nowe obowiązki dotyczące ewidencji okresu pracy. Niedostosowanie się do regulacji może spowodować nałożenie wysokich kar - nawet do 30 tys. złotych. Rozwiązaniem może być bliska współpraca pracodawców z agencjami pracy tymczasowej.
2017-06-13
Zgodnie z prawem sprzedaż nieruchomości po 5 latach od dnia jej nabycia zwolniona jest z konieczności odprowadzania podatku dochodowego. Jak liczony jest ten podany przez ustawodawcę termin w przypadku nieruchomości nabywanych w drodze działu spadku?
2017-06-08
W jakich okolicznościach podmiot zbywający nieruchomość działa w charakterze podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu VAT? Co decyduje o obowiązku zapłaty tej formy daniny, czyli kiedy mamy do czynienia z profesjonalnym obrotem nieruchomościami, a kiedy z zarządem majątkiem prywatnym?
2017-06-07
Skrócenie formalnych etapów postępowania sądowego, dwukrotne podwyższenie limitu wartości przedmiotu sporu w trybie uproszczonym i rozstrzyganie spraw przedsiębiorców w postępowaniu grupowym. To najważniejsze zmiany, które ułatwią firmom dochodzenie własnych należności na drodze sądowej. Wszystko za sprawą nowych regulacji zawartych w pakiecie wierzycielskim, które weszły w życie 1 czerwca.
2017-06-05
Za niecały rok zastosowanie będą miały przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Istotnym narzędziem nowego urzędu, który zastąpi GIODO, przymuszającym przedsiębiorców do stosowania nowych regulacji będą kary finansowe – wskazuje ekspert ODO 24. Już 25 maja 2018 r. kary za nieprzestrzeganie prawa w zakresie ochrony danych osobowych sięgać będą nawet 20 mln euro. Krajowy organ nadzorczy będzie mógł nałożyć na przedsiębiorcę karę już w chwili stwierdzenia naruszenia.
2017-06-02
Pracodawca gromadząc w czasie trwania procesu rekrutacyjnego aplikacje kandydatów staje się administratorem danych osobowych. Zanim z nich skorzysta, musi wypełnić szereg obowiązków informacyjnych. Te reguluje ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku, która w obecnym kształcie będzie obowiązywać jeszcze tylko rok. 25 maja 2018 roku zastąpi ją Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE, stanowiące największą w historii zmianę regulacji w tym obszarze. Nowe przepisy wpłyną na wiele aspektów procesów rekrutacyjnych, w tym na te, w których firmy pozyskują kandydatów przez polecenia rekrutacyjne.
2017-05-24
W jakich okolicznościach inwestor może skorzystać z prawa do legalizacji samowoli budowlanej? Jakie dokumenty i w jakim terminie powinien on dostarczyć? W jaki sposób ustalana jest wysokość opłaty legalizacyjnej?
2017-05-17
Za „aptekę dla aptekarza” zapłacą wszyscy Polacy Według Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET oraz Konfederacji Lewiatan podpisana przez Prezydenta RP ustawa o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne spowoduje wzrost cen leków oraz zahamuje rozwój aptek prowadzonych przez polskich przedsiębiorców. Na „Aptece dla aptekarza” polscy obywatele stracą płacąc więcej za leki.
2017-05-17
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego zawiera pewne luki prawne – okazuje się, że aby przejąć grunt stanowiący własność spółdzielni rolniczej nie trzeba być rolnikiem. Co więcej, nie będzie konieczne także uzyskiwanie zgody od Agencji Nieruchomości Rolnych.
2017-05-17
Po złożeniu zeznania podatkowego za cały rok fiskus nie powinien dochodzić od przedsiębiorcy zaległych zaliczek – stają się one bowiem elementem podatku rocznego.
2017-05-16
Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie, że w wyniku weryfikacji otrzymywanych plików JPK_VAT stwierdzono liczne uchybienia, przez co rozpoczęto proces kontaktowania się z podatnikami w tym zakresie.
2017-05-16
Stworzone przez polskich inżynierów i programistów oprogramowanie podbija Europę i poprawia bezpieczeństwo na drogach. Korzystają z niego inspekcje drogowe na całym świecie m.in. jedna z największych w Europie – brytyjskiej Driver and Vehicle Standards Agency (Agencja Normalizacyjna ds. Kierowców i Pojazdów). Oprogramowanie 4TRANS dzięki analizie danych z tachografów i kart kierowcy jest wstanie wykryć nieprawidłowości i manipulacje jeśli chodzi o czas pracy kierowcy.
2017-05-15
Zawieranie umów o najem okazjonalny ma ułatwić inwestorom, przynajmniej w teorii, zminimalizowanie ryzyka związanego z zadłużonymi lokatorami. Na czym polega taka forma najmu, jakie dokumenty powinny zostać dołączone do umowy i jak przebiega eksmisja zadłużonego lokatora?
2017-05-15
Nowe przepisy dopuszczają możliwość wycięcia bez zezwolenia drzew lub krzewów na prywatnej nieruchomości, ale tylko w sytuacji, gdy ich usunięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2017-05-05
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego pokazuje, że ochrona gruntów rolnych powinna mieć racjonalne granice – szczególnie, gdy blokuje ona obiecujące perspektywy rozwoju gospodarczego gmin.
2017-05-03
Jeśli rada gminy nie wydała uchwały obejmującej wyniki analiz w zakresie zagospodarowania przestrzennego, nie może przystąpić do uchwalania planu miejscowego - czyli o zmianach, jakie w procedurze planistycznej wprowadziła ustawa o rewitalizacji. Jakie jeszcze przesłanki mogą przesądzić o unieważnieniu uchwały w sprawie tego aktu prawa miejscowego?
2017-05-02
Czy wydatki poniesione w związku z wyposażeniem mieszkania można zaliczyć do podatkowych kosztów? Co w sytuacji, gdy takie wydatki poniesione zostały przed rozpoczęciem najmu?
2017-04-28
Jakie zmiany przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie?
2017-04-27
W projekcie ustawy o ochronie danych osobowych został przewidziany nowy organ do spraw ochrony danych. Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO) zastąpi Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), który będzie miał znacznie szersze kompetencje niż jego poprzednik. Między innymi wydawane przez niego decyzje będą miały nadany z mocy ustawy rygor natychmiastowej wykonalności – wynika z projektu ustawy przedstawionego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Co to oznacza dla przedsiębiorców?
2017-04-27
Według wyliczeń Ministerstwa Pracy, wskaźnik bezrobocia spadł w lutym br. do 8,5 proc. Polscy pracodawcy coraz częściej borykają się z deficytem pracowników. Mimo tego wielu z nich nadal nie szanuje praw podwładnych i je łamie. Eksperci D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. przypominają, że z odpowiednią polisą pracownik może skutecznie bronić swoich interesów, nawet w sądzie, bez narażania się na ryzyko finansowe związane z kosztami procesu.
2017-04-25
Zbieranie zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest postrzegane przez wiele podmiotów jako zabezpieczenie na wypadek zarzutów nielegalnego ich wykorzystywania. Przedsiębiorcy i marketerzy często zapominają o tym, że taka zgoda może zostać odwołana w każdym momencie. Nie zmienia to jednak faktu, że zgodnie z obowiązującym prawem, takie zgody powinny zbierać wszystkie organizacje prowadzące działania marketingowe. Ekspert ODO 24 – firmy specjalizującej się w ochronie danych osobowych i bezpieczeństwie informacji radzi, jak je przygotować.
2017-04-20
Jakie rodzaje inwestycji mogą liczyć na unijne dofinansowanie w ramach tzw. ograniczania zagrożeń naturalnych?
2017-04-18
Jak pokazuje wyrok NSA istnieje możliwość zastosowania przepisów o wstrzymaniu robót budowlanych nawet dla robót i obiektów, które nie wymagały ani uzyskania pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia, jeśli stwarzają one zagrożenie lub łamią przepisy.
2017-04-14
Pewien nowopowstały obiekt budowlany doprowadził do zmiany stosunków wodnych – nie można jednak z góry założyć, że to on odpowiada za zalewanie sąsiadujących z nim gruntów.
2017-04-12
W sytuacji, gdy przyczepa kempingowa zlokalizowana jest w pewnym miejscu na stałe oraz wykorzystywana jest na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uznana zostanie za tymczasowy obiekt budowlany. A to oznacza, że wymagane będzie dla niej uzyskanie pozwolenia na budowę.
2017-04-12
Zdaniem SN istnieje możliwość odstąpienia od umowy wzajemnej (umowy sprzedaży nieruchomości) ze względu na zwłokę jednej ze stron ze spełnieniem części świadczenia podzielnego – nawet w sytuacji, gdy świadczenie drugiej strony jest niepodzielne.
2017-04-11
W jakich okolicznościach dopuszcza się możliwość umieszczenia na budynkach tablic reklamowych? Jakie przepisy ograniczać będą prawo własności w tym zakresie? W jaki sposób przewidziane przez gminę zakazy dotyczące zabudowy powinny być uwzględniane w planie miejscowym?
2017-04-10
W jakim trybie ustalane jest odszkodowanie za wydzielenie działki pod drogę publiczną? W jakiej wysokości i w jakim terminie powinno zostać ono przyznane właścicielowi nieruchomości?
2017-04-07
Jak radzić soak radzić sobie z niepłacącym lokatorem lub zalegającą z czynszem firmą, czyli jak sprawnie doprowadzić do wyprowadzki i uregulowania należności?
2017-04-06
Małe mieszkania na wynajem w dużych miastach cieszą się niezwykłą popularnością wśród inwestorów. Co jest tego przyczyną? Czy wynajmowanie niewielkich obiektów w miejscowościach turystycznych to zyskowna strategia lokowania kapitału? Wynajem krótko czy długoterminowy – który z tych systemów okaże się lepszym rozwiązaniem inwestycyjnym?
2017-04-05
Zgodnie z prawem organy powinny rozpatrywać napływające do nich sprawy bez tzw. zbędnej zwłoki. W jakich terminach zatem organ zobowiązany będzie do zakończenia postępowania i jakie kroki powinna podjąć strona postępowania, jeśli jej sprawa nie została zakończona w ustawowo przewidzianym na to czasie?
2017-04-04
Jak podaje GUS, w naszym kraju działa ok. 1,9 mln firm, z czego aż 99 proc. to mikro i małe firmy zatrudniające do 49 osób. Jednocześnie, jak wynika z badania PBS,1 tylko 38 proc. mikro i małych przedsiębiorstw współpracuje z kancelariami prawnymi. Własny dział prawny posiada jedynie 4 proc. MŚP niepotrzebnie narażają się na problemy, które mogą naprawdę dużo kosztować, w skrajnych przypadkach nawet zamknięcie firmy, podkreślają eksperci D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.
2017-04-03
Jak opodatkować dochody z wynajmu nieruchomości, jeśli nie wchodzą one w zakres prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej?
2017-03-27
Zgodnie z prawem na odwołanie od decyzji organu administracji publicznej przysługuje 14-dniowy termin. Co decyduje o zachowaniu tego terminu?
2017-03-24
W uzasadnieniu wydanej decyzji organ zobowiązany jest do wyczerpującego wyjaśnienia zasadności przesłanek prawnych oraz innych okoliczności, które brał pod uwagę przy rozpatrywaniu sprawy.
2017-03-22
Jakie przepisy powinien uwzględniać organ administracji publicznej przy wydawaniu decyzji? Czy za podstawę materialnoprawną decyzji może zostać uznany nawet wadliwy przepis?
2017-03-21
Jakie kroki może podjąć inwestor w sytuacji, gdy nowe studium zawiera niekorzystne dla niego treści? Czy wnioski dotyczące projektu studium mogą wpłynąć na treść tego dokumentu? W jakich okolicznościach studium rzeczywiście będzie miało wpływ na ograniczenie prawa własności do nieruchomości?
2017-03-20
W jakich okolicznościach gmina może nakazać właścicielowi nieruchomości przyłączenie do sieci kanalizacyjnej?
2017-03-17
W jakich okolicznościach strona możne wycofać się z umowy przedwstępnej dotyczącej zakupu nieruchomości? Jakie treści powinny zostać zawarte w takiej formie umowy, by skutecznie chroniła ona interes obu stron?
2017-03-16
Siódme miejsce na świecie, pierwsze w Europie - nasz system podatkowy znajduje się w czołówce najbardziej nieprzejrzystych. Jednym z problemów jest podatek VAT. "Nie można dłużej pozwalać, by uczciwi przedsiębiorcy odpowiadali za przekręty organizowane przez przestępców, dlatego należy szybko wprowadzić cały szereg zmian w systemie podatkowym" – argumentowali eksperci think-tanku Warsaw Enterprise Institute podczas prezentacji raportu „VAT-kluczowy problem polskiego systemu podatkowego”.
2017-03-14
Plan miejscowy to z perspektywy każdego inwestora jeden z najważniejszych dokumentów, z jakim koniecznie musi się zapoznać, jeszcze przed rozpoczęciem przedsięwzięcia budowlanego. Niestety wiele z nich zawiera sporo błędów i niejasnych sformułowań. Jak radzić sobie zatem z wadliwymi planami?
2017-03-05
Jakie stawki podatku od nieruchomości obowiązywać będą w 2017 roku? O jakich zmianach w prawie powinien pamiętać każdy właściciel?
2017-03-03
Inwestorzy od wielu lat chętnie lokują swój kapitał w rejonach górskich. Co jest tego przyczyną - czy do inwestowania w okolicach turystycznych zachęcają ich statystyki?
2017-03-02
Nie wszystkie dane osobowe są traktowane przez prawo w ten sam sposób. Szczególnej ochronie podlegają te, tzw. wrażliwe, których katalog zdecydowała się jeszcze poszerzyć Unia Europejska. Jakie dane zalicza się do tej kategorii i co z tego wynika – wyjaśnia ekspert ODO 24.
2017-03-01
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami lokalizacja dużych obiektów handlowych, czyli tych powyżej 2000 mkw., musi zostać uprzednio dopuszczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Z kolei obszary rozmieszczenia obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 400 mkw. nie muszą być teraz określane w ramach studium.
2017-02-26
Projekt nowelizacji ustawy o odpadach zakłada zmiany w prowadzeniu ewidencji odpadów. Ma się ona odbywać elektronicznie, co będzie wymagało adaptacji systemu gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwach do nowych regulacji.
2017-02-24
Decyzja o warunkach zabudowy wydana zostanie dla takich gruntów klas I-III, które nie będą wymagać uprzedniego uzyskania zgody na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne - czyli spełnią łącznie wszystkie kryteria wymienione przez ustawodawcę w znowelizowanych przepisach.
2017-02-24
Jakie zmiany wprowadza do systemu planowania przestrzennego nowelizacja ustawy o związkach metropolitalnych? Czym jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego oraz jakie znaczenie ma ten dokument dla inwestorów?
2017-02-23
Ceny nieruchomości ziemskich nadal rosną. Jakie grunty cieszyły się największą popularnością w ubiegłym roku? Na co zwracać uwagę przy wyborze ziemi, czyli jakie pułapki mogą czekać na przyszłych inwestorów?
2017-02-15
Holandia to kolejny kraj, który wprowadził płacę minimalną. Informację o nowych przepisach wydała ostatnio Ambasada RP w Hadze. Nowe prawo oznacza problem dla branży transportowej i polskich kierowców zawodowych. Zdaniem ekspertów, efektem holenderskiej ustawy o zatrudnianiu pracowników delegowanych w UE będą wyższe koszty transportu z i do Niderlandów.
2017-02-14
Czy organ może odmówić wydania warunków zabudowy dla inwestora, który planuje lokalizację obiektu budowlanego na granicy działek? Na czym polega tzw. zasada dobrego sąsiedztwa, czyli w jakich okolicznościach dopuszczona zostanie możliwość wybudowania obiektu na granicy z sąsiednią nieruchomością?
2017-02-14
W jaki sposób nowelizacje ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wpłynęły na procedury obowiązujące przy odrolnianiu gruntów? Dla jakich ziem nadal potrzeba będzie zgoda ministra na zmianę ich przeznaczenia?
2017-02-13
W środowisku medycznym coraz głośniej słychać obawy dotyczące zmian proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia, które mają zostać wprowadzone w ustawie o państwowym ratownictwie medycznym. Do grona krytyków, oprócz firm odpowiadających za transport medyczny, dołączyli ratownicy, których miejsca pracy po wprowadzeniu zmian stoją pod dużym znakiem zapytania. Jak się okazuje, nowelizacja ustawy może również bardzo negatywnie odbić się na największej grupie zainteresowanych – pacjentach.
2017-02-07
Jak pokazują statystyki niewielu Polaków myśli o emeryturze, zatem w ogóle nie podejmuje kroków w celu jej finansowego zabezpieczenia. Z kolei ci oszczędzający, szczególnie w formie funduszy emerytalnych, wcale nie notują satysfakcjonujących zysków. W co inwestować, gdzie oszczędzać pieniądze, by zadbać o dostatnie życie po zakończeniu aktywności zawodowej?
2017-02-06
Zgodnie ze znowelizowaną treścią prawa wodnego gminy przy uchwalaniu dokumentów planistycznych mogą same zadecydować, czy wprowadzić do treści studium lub planu miejscowego zapisy z map przeciwpowodziowych.
2017-02-03
Polskie sądy wpisały dotychczas do Krajowego Rejestru Długów informacje o 116 tysiącach niezapłaconych kar sądowych, o łącznej wartości 114 milionów złotych. W ponad 40% przypadków dłużnicy już uregulowali zobowiązania. Najszybciej spłacane są najniższe grzywny, te do 500 zł. Choć od 1 lipca 2015 roku wpis do biura informacji gospodarczej o niezapłaconej grzywnie jest obligatoryjny, to dotychczas zastosowało się do niego tylko 60% sądów.
2017-02-02
Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty?
2017-02-02
Jeśli z powodu błędów w przetargu nie dojdzie do zawarcia umowy, strona poszkodowana ma prawo wnosić o rekompensatę zarówno kosztów transakcji, jak i utraconych korzyści.
2017-02-01
Kiedy gmina przekracza swoje uprawnienia planistyczne, czyli gdzie w praktyce leżą granice ingerencji władz w prywatne działki?
2017-01-31
Coraz większym zainteresowaniem inwestorów cieszą się mniejsze miejscowości turystyczno-wypoczynkowe zlokalizowane nad morzem lub w rejonach górskich.
2017-01-31
W jakich okolicznościach strona może oczekiwać, że dojdzie do wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub czynności administracyjnej?
2017-01-30
Jak zgodnie z prawem możemy zagospodarować naszą działkę, czyli warunki techniczne, jakim musi odpowiadać lokalizacja domu przy granicy naszej nieruchomości.
2017-01-19
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego ustanowiona dla gazociągu służebność przesyłu może nie objąć strefy kontrolowanej. W praktyce oznacza to niższe wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych.
2017-01-18
Jakie zmiany wprowadza ustawa o rewitalizacji? Z czym wiąże się jej wejście w życie z perspektywy inwestorów oraz jakie konsekwencje będzie mieć ona dla mieszkańców terenów objętych gminnym programem rewitalizacji?
2017-01-17
Przedsiębiorcy transportowi odetchnęli z ulgą, a widmo wypłat miliardowych odszkodowań dla kierowców zostało oddalone - to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dotyczącej ryczałtów noclegowych kierowców w zagranicznej podróży służbowej.
2017-01-16
Czy wydatki związane z przebudową lub budową gminnych dróg (przekazanych później nieodpłatnie na rzecz samorządu) mogą zostać odliczone od przychodów z działalności gospodarczej?
2017-01-13
Każda decyzja administracyjna powinna zawierać rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie faktyczne i prawne. Jeśli strona otrzymuje decyzję, w której treść uzasadnienia pozostaje w sprzeczności z rozstrzygnięciem lub też zawarte rozstrzygniecie dotyczy innego stanu prawnego i faktycznego, ma ona prawo do wniesienia odwołania.
2017-01-12
Strefa ochrony sanitarnej cmentarza musi zostać uwzględniona w treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jej ustanowienie wiąże się bowiem z całkowitym zakazem zabudowy sąsiednich terenów.
2017-01-11
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami wzrosła stawka właściwa dla podatku od nieruchomości dla budynków będących w złym stanie technicznym. Zmianie uległ także sposób opodatkowywania części wspólnych nieruchomości.
2017-01-10
Projekt nowelizacji prawa wodnego zakłada, że to gminy podejmować będą ostateczną decyzję o uwzględnieniu treści map przeciwpowodziowych w uchwalanych dokumentach planistycznych. Jak proponowane zmiany mogą wpłynąć na możliwości zabudowy nieruchomości zagrożonych powodzią?
2017-01-09
Zainteresowanie działkami zlokalizowanymi w rejonach górskich od wielu lat nie słabnie. Co przesądza o atrakcyjności takich nieruchomości? Gdzie warto szukać terenów pod inwestycję i na jakie aspekty zwracać uwagę przy podejmowaniu ostatecznej decyzji?
2017-01-05
Przedsiębiorca, jako osoba fizyczna, może być posiadaczem zarówno działek prywatnych, jak i firmowych. W jakich okolicznościach sprzedaż nieruchomości tego pierwszego typu nie zostanie uznana za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT?
2017-01-04
W jakich okolicznościach wydzielenie lokalu pozwoli na obniżenie podatku od nieruchomości?
2017-01-03
Czym jest informacja publiczna i w jakiej drodze następuje jej udostępnienie? W jaki sposób możemy zapoznać się z jej treścią, czyli kto, do kogo i w jakiej formie może wnioskować o jej udzielenie?
2017-01-02
Czy w sytuacji zawieszenia przez organ postępowania strona ma prawo do wniesienia zażalenia? W jakich okolicznościach można zaskarżyć odmowną decyzję w sprawie zawieszenia postępowania?
2016-12-29
Jakie formalności administracyjne obowiązywać będą przy budowie obiektu o mieszanym przeznaczeniu, przykładowo mieszkaniowo-usługowym? W jakich okolicznościach inwestor musi starać się o uzyskanie pozwolenia na budowę, a kiedy wystarczy jedynie zgłoszenie? Jakie dokumenty pozwolą skontrolować sytuację planistyczną danego gruntu?
2016-12-28
Rok 2016 minął pod znakiem licznych zmian legislacyjnych na rynku pracy. Eksperci SAZ wyliczają nowe oraz proponowane do przyjęcia przepisy, prognozują ich wpływ na około 6 tys. agencji pracy, kilkanaście tysięcy przedsiębiorców oraz około 800 tyś pracowników tymczasowych.
2016-12-27
W jakich okolicznościach inwestor planujący zagospodarować na cele gospodarcze grunt o charakterze rolnym może wystąpić o uzyskanie warunków zabudowy?
2016-12-23
Wśród zmian, jakie przewiduje projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego znajduje się m.in. przesłanka zabraniająca wydawania inwestorom decyzji o warunkach zabudowy.
2016-12-22
Polski system podatkowy jest w trakcie elektronicznej rewolucji. Kolejne zmiany w przepisach proponowane przez Ministerstwo Finansów wykorzystują możliwości nowych technologii. W życie wszedł już obowiązek zbierania, przechowywania oraz raportowania danych do urzędów skarbowych za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego. Kolejne, planowane „uszczelki” to e-paragony i e-faktury oraz zmiany, które wprowadza nowelizacja ustawy o VAT.
2016-12-22
Niższa opata legalizacyjna, możliwość jej umorzenia lub rozłożenia na raty – czyli o zmianach, jakie wprowadziło nowe prawo budowle w kwestii ustalania należności i procedur obowiązujących przy legalizacji niektórych samowoli budowlanych.
2016-12-21
Znowelizowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzależnia lokalizację dużych obiektów handlowych od treści studium oraz planu miejscowego.
2016-12-20
Do największych zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych zaliczamy firmy i organizacje nieprzywiązujące wagi do ich ochrony – wynika z raportu ODO 24. Wiele wątpliwości budzą kwestie związane z usuwaniem niepotrzebnych już informacji. A zwłaszcza to, w jaki sposób są one niszczone.
2016-12-19
Coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których gminy odmawiają wydania pozwolenia na realizację danego przedsięwzięcia budowlanego, jeśli inwestorzy na własny koszt nie wybudują najpierw odpowiedniej infrastruktury.
2016-12-18
Czy środki uzyskane z tytułu spłaty spadku uznane zostaną przez fiskusa za dochód i podlegać będą opodatkowaniu podatkiem PIT?
2016-12-16
Zaostrzenie przepisów karnych w zakresie wyzysku na podstawie umów cywilnych, zadośćuczynienia osobom będącym ofiarami oszustów i koniec z pożyczkami na niewielkie kwoty, których zabezpieczeniem są nieruchomości - to jedne z wielu zmian, które znalazły się w projekcie zmiany tzw. ustawy antylichwiarskiej.
2016-12-15
Zgodnie z prawem jeśli w konsekwencji uchwalenia nowego planu miejscowego możliwości użytkowania nieruchomości została znacznie ograniczona, jej właściciel może wystąpić do gminy z pewnymi roszczeniami. Co w praktyce brane jest pod uwagę przy ustalaniu, kluczowego dla omawianej tu sprawy, „dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomości”? Innymi słowy, co zadecyduje o przyznaniu odszkodowania za zmianę planu miejscowego?
2016-12-15
Znowelizowane przepisy kodeksu cywilnego zapewniają lepszą ochronę przyszłych spadkobierców - czyli o tym jak zmieniły się zasady odpowiedzialności za długi zmarłego.
2016-12-14
Zgodnie z prawem jedna ze stron ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży nieruchomości, jeśli druga, pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, nadal zwleka z wykonaniem zobowiązania.
2016-12-01
W jakich okolicznościach inwestor zobowiązany będzie do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego?
2016-12-01
W poprzedniej części poradnika omówione zostały różnice między służebnością gruntową oraz służebnością osobistą. Wyjaśniona została także kwestia konsekwencji ustanowienia tych dwóch form służebności w zakresie podatku od spadków i darowizn.
2016-11-23
Kiedy mamy do czynienia ze służebnością gruntową, a kiedy z osobistą? Jakie skutki podatkowe może generować zarządzenie na danej działce służebności gruntowej, a jakie służebności osobistej w świetle ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o PIT?
2016-11-23
Kiedy tymczasowy obiekt budowlany uznany zostanie za samowolę budowlaną i w konsekwencji doczeka się nakazu rozbiórki?
2016-11-22
W jakich okolicznościach urzędnik może odmówić wydania warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego? Jakie kroki powinien podjąć inwestor, który uzyskał decyzję obejmującą jedynie połowę jego zamierzenia budowlanego?
2016-11-21
W poprzedniej części poradnika omówione zostały procedury kończące budowę obiektu – zawiadomienie oraz pozwolenie na użytkowanie.
2016-11-15
Kiedy, zgodnie ze znowelizowanym prawem, możemy wprowadzić się do nowo wybudowanego obiektu? Czym jest zawiadomienie o zakończeniu budowy? Kiedy należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie?
2016-11-15
W poprzedniej części artykułu omówione zostały zmiany, jakie znowelizowane prawo budowlane wprowadza w kwestii projektu budowlanego - jakie informacje powinien zawierać ten dokument oraz czym jest określany przez architekta obszar oddziaływania obiektu.
2016-11-15
Jakie zmiany w kwestii projektu budowlanego wprowadziła nowelizacja przepisów budowlanych? Czym jest obszar oddziaływania obiektu i dlaczego pełni on obecnie kluczową rolę w procesie inwestycyjnym?
2016-11-15
W poprzedniej części poradnika przeanalizowane zostały plus i minusy budowania w oparciu o zgłoszenie oraz pozwolenie na budowę, przede wszystkim pod kątem: czasu potrzebnego za załatwienie wszystkich formalności administracyjnych, ilości wymaganych dokumentów oraz konsekwencji wprowadzenia zmian do zatwierdzonego już projektu budowlanego.
2016-11-14
W poprzedniej części poradnika omówione zostały najistotniejsze zmiany, jakie wprowadza nowe prawo budowlane – zniesienie konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę dla pewnych zamierzeń budowlanych.
2016-11-10
Jaka jest zależność miedzy treścią studium uwarunkowań a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? Jakie są konsekwencje naruszenia procedury planistycznej, czyli w jakich sytuacjach ustalenia planu miejscowego zostaną unieważnione?
2016-11-03
Czy luka planistyczna musi skutkować pozbawieniem nowego właściciela nieruchomości możliwości uzyskania odszkodowania z tytułu zmiany przeznaczenia terenu?
2016-11-02
Jakich formalności administracyjnych powinien dopełnić inwestor, który chce przebudować swój budynek w oparciu o zgłoszenie? Kiedy przy przebudowie niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę? W jakich okolicznościach, zgodnie z nowym prawem, można dokonać przebudowy bez żadnych formalności?
2016-10-31
W jakich okolicznościach możemy przebudować dom jednorodzinny w oparciu o zgłoszenie? Jakie kłopoty może mieć inwestor przy dopełnianiu odpowiednich formalności?
2016-10-28
96 procent aptek w Polsce należy do polskich przedsiębiorców, głównie małych i średnich. To w nich, oraz w pacjentów, najbardziej uderzą ewentualne zmiany, zaprezentowane na posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego.
2016-10-26
Dane osobowe będą pod jeszcze większą ochroną, a za ich naruszenie firmą mogą grozić wysokie kary. Przykład? Pracodawca, który naruszy prywatność aplikującej osoby, może zostać zobligowany do zapłacenia kary, sięgającej nawet 4 proc. całkowitego rocznego obrotu przedsiębiorstwa.
2016-10-20
Kto i w jakich okolicznościach może żądać od gminy odszkodowania za zmianę planu miejscowego, który ogranicza możliwości zabudowy gruntu? Jak należy rozumieć przesłankę o „naruszaniu interesu prawnego skarżącego”?
2016-10-14
Jakie warunki należy spełnić, by ocieplić budynek w oparciu o zgłoszenie? Jakie instalacje wewnątrz budynku wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, a które można przeprowadzić bez żadnych formalności?
2016-10-13
Nowe prawo znacznie uprasza procesy administracyjne obowiązujące przy budowie obiektów małej architektury o ściśle określonych parametrach. Mniej problemów przysporzy teraz także inwestorom budowa zjazdu z drogi publicznej czy przydomowej oczyszczalni ścieków.
2016-10-13
Co należy rozumieć pod pojęciem nakładów na nieruchomość oraz kto i w jakich okolicznościach ma prawo zgłaszać roszczenia o zwrot takich środków?
2016-10-11
W jakich okolicznościach strona może wystąpić o wznowienie postepowania i jaki termin przewidziany jest na złożenie takiego wniosku?
2016-09-25
Czy organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć na przedsiębiorcę obowiązek dostarczenia ocen technicznych lub ekspertyz, czyli w jakich sytuacjach można wnosić, że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego przekroczył, przysługujące mu w świetle prawa, kompetencje? Jak powinien zareagować inwestor?
2016-09-23
Uzyskanie warunków zabudowy zależy od dostępu nieruchomości do drogi publicznej - nie można jednak obciążać prywatnych inwestorów obowiązkiem zapewniania jej odpowiednich parametrów. Kiedy trzeba uzyskać warunki zabudowy i jakie kryteria musi spełnić dana nieruchomość?
2016-09-22
Jakie inwestycje w rejonach górskich cieszą się największą popularnością wśród turystów?
2016-09-21
Wg ostatniego sprawozdania UOKiK, w 2014 r. liczba porad prawnych udzielona konsumentom przez Rzeczników Konsumentów wzrosła o 11% r/r. Eksperci D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. potwierdzają, że i u nich klienci coraz częściej proszą o poradę w sprawach konsumenckich. Podkreślają także, że porada prawna w pierwszym momencie konfliktu ze sprzedawcą towarów i usług może zapobiec sporom i procesom, niepotrzebnym komplikacjom i stresowi.
2016-09-13
Jeśli na skutek wprowadzenia przez gminę do planu miejscowego pewnych zmian wartość nieruchomości spada to jej właściciel może wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie z tego tytułu. Co w sytuacji, gdy działka po zmianie planu, a przed złożeniem pozwu, została wniesiona jako aport do spółki?
2016-09-06
Jeśli zmiana miejscowego planu rodzi dla właściciela nieruchomości jakieś szkody może wystąpić on z żądaniem odszkodowania – nawet jeśli swojego gruntu nie planował sprzedać lub nie chciał prowadzić na nim jakiejkolwiek inwestycji.
2016-09-06
Wystarczył rok, aby można było zaobserwować pozytywne efekty nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego. Miała ona poprawić skuteczność w ściąganiu długów przez sądy i jednostki samorządu terytorialnego.
2016-09-05
Uzyskanie decyzji środowiskowej jest jednym z warunków, jakie trzeba spełnić, by móc się ubiegać np. o decyzję o warunkach zabudowy. Co robić, gdy organy gminne odmawiają jej wydania i blokują naszą inwestycję? Jakie czynniki rzeczywiście mogą wpłynąć na zakwestionowanie naszego przedsięwzięcia?
2016-09-01
Jeśli urząd skarbowy przedłuża prowadzone postępowanie i opóźnia wydanie decyzji inwestor ma prawo wnieść skargę na bezczynność organu - musi jednak wcześniej złożyć odpowiednie ponaglenie na niezałatwienie sprawy w przysługującym na to ustawowo terminie.
2016-08-30
Ustawa o działaniach antyterrorystycznych nałożyła na operatorów telekomunikacyjnych obowiązek przypisywania do tzw. przedpłaconych kart SIM konkretnych osób fizycznych lub podmiotów. Dzięki czemu ma być możliwa jednoznaczna identyfikacja tego, kto korzysta z danego numeru telefonu. Proces rejestracji kart rozpoczął się 25 lipca br. i potrwa do 1 lutego 2017 r. Dotyczy on zarówno nowych, jak i nabytych wcześniej kart. Mimo, że trwa on od niedawna to już budzi w społeczeństwie wiele kontrowersji. Najwięcej wątpliwości dotyczy prawa do prywatności. Co powinniśmy o niej wiedzieć? Podpowiada ekspert ds. ochrony danych z ODO 24.
2016-08-19
Zarówno kara umowna jak i odsetki stanowią jeden ze sposobów zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy przez kontrahenta. Należy jednak wyraźnie oddzielić zakresy tych dwóch materii, skądinąd mających zbliżony do siebie charakter, jednakże różniących się okolicznościami, w których możemy je zastrzec i zastosować.
2016-08-13
W jakich okolicznościach fiskus może zakwestionować cenę sprzedaży nieruchomości zawartą w akcie notarialnym? Jakie czynniki mają wpływ na wartość rynkową naszej nieruchomości? Jak, zgodnie z prawem, uniknąć wysokiego podatku przy sprzedaży nieruchomości?
2016-08-09
Zgodnie z prawem organ powinien rozpatrywać sprawy bez zbędnej zwłoki. Co więcej, o każdym przypadku nierozpatrzenia sprawy w przysługującym na to terminie musi powiadomić strony postępowania – podając przy tym przyczyny zwłoki oraz nowy termin załatwienia sprawy. W jakich okolicznościach zatem można mówić o przedłużaniu postępowania i jakie kroki może podjąć inwestor?
2016-08-09
Do codzienności należą sytuacje, gdy kontrahenci stale opóźniają się w regulowaniu należności bądź nie płacą w ogóle. Wydaje się, że tyko sąd może już pomóc w uzyskaniu należnej zapłaty. Jeśli jednak zaległości są po stronie kontrahenta rosyjskiego, wspomniana ścieżka nie będzie już tak oczywista.
2016-08-04
Z „Diagnozy świadomości Polaków 2016”, przeprowadzonej z inicjatywy Kwartalnika Iustitia przez agencję badawczą Maison&Partners, wynika, że niemal co trzeci Polak (32 proc.) uważa, że nigdy nie zdarzają mu się sytuacje, w których przydałaby mu się pomoc prawna. Prawie tyle samo Polaków (31 proc.) twierdzi, że takie sytuacje się zdarzają, jednak nie częściej niż raz na dwa lata1. Tymczasem w rzeczywistości potrzebujemy wsparcia prawnego dużo, dużo częściej. Moglibyśmy z niego korzystać dzięki ubezpieczeniom ochrony prawnej.
2016-08-03
Niezależnie od rodzaju wykonywanych przez pracownika zadań pracodawca zobowiązany jest do stosowania się do przepisów BHP i zapewnienia podwładnym godnych i bezpiecznych warunków pracy. Dotyczy to nie tylko ciężkich i niebezpiecznych prac fizycznych - także praca przy komputerze podlega ochronie, jeśli chodzi o BHP.
2016-08-01
Upały mogą zdezorganizować funkcjonowanie firmy, a na pewno mają wpływ na sposób i jakość pracy zatrudnionych w niej osób. Jak można usprawnić działanie przedsiębiorstwa w lecie, a więc jak zorganizować pracę w trakcie upałów? Przeczytaj i dowiedz się, jakie obowiązki spoczywają wtedy na pracodawcy.Upały mogą zdezorganizować funkcjonowanie firmy, a na pewno mają wpływ na sposób i jakość pracy zatrudnionych w niej osób. Jak można usprawnić działanie przedsiębiorstwa w lecie, a więc jak zorganizować pracę w trakcie upałów? Przeczytaj i dowiedz się, jakie obowiązki spoczywają wtedy na pracodawcy.
2016-07-29
Zapowiedziana przez rząd nowelizacja „Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji” odbiła się szerokim echem zarówno w mediach, jak i w środowisku prawniczym.
2016-07-20
Coraz więcej polskich firm udostępnia swoim pracownikom samochody służbowe do celów prywatnych, również podczas urlopu. Auto w biznesie już dawno przestało być bowiem jedynie środkiem transportu i narzędziem pracy – obecnie w wielu przedsiębiorstwach to istotny dodatek do wynagrodzenia, który zwiększa zaangażowanie i lojalność kadr.
2016-07-06
Od 1 lipca ruszy nowy system pozwalający na uzyskanie w jednym miejscu informacji o wszystkich kontach i lokatach osób zmarłych. To duże ułatwienie nie tylko dla ewentualnych przyszłych spadkobierców. Expander zwraca uwagę, że mogą z tego systemu skorzystać także ci, którzy otrzymali spadek nawet kilka lat temu. Jeśli okaże się, że zmarły posiadał rachunek, o którym nikt wcześniej nie wiedział, osoby po nim dziedziczące uzyskają dodatkowe pieniądze.
2016-07-01
Od 1 lipca br. zaczyna obowiązywać rozporządzenie eIDAS, a od 8 września br. nowelizacja kodeksu cywilnego, których zapisy dadzą podstawy do jeszcze pełniejszego obiegu dokumentów w formie cyfrowej. Przytoczone akty prawne istotnie zmieniają pojęcie dokumentu oraz podpisu – kluczowych elementów wszelkiego rodzaju formalności.
2016-06-30
Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów od 1 lipca 2016 roku wszystkie duże przedsiębiorstwa w Polsce będą zobowiązane do przekazywania do organów podatkowych i organów kontroli skarbowej informacji o swoich operacjach gospodarczych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Obowiązkiem tym objęte zostały wszystkie podmioty,....
2016-06-29
Inwestycja w mieszkania na wynajem to ryzykowny pomysł – wszystko za sprawą możliwych kłopotów z niewypłacalnymi lokatorami lub utrudniającymi życie sąsiadami. Jakie kroki powinien podjąć inwestor, gdy sąsiad zagraża jego przedsięwzięciu?
2016-06-28
Nowe zasady funkcjonowania rynku wyrobów medycznych, zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia w projekcie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych są nie do przyjęcia – ocenili przedstawiciele branży, ..
2016-06-23
Pracownik, który otrzymał lub złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, bardzo często zostaje zwolniony przez pracodawcę z obowiązku jej świadczenia do czasu rozwiązania umowy o pracę. Ta praktyka, nierzadko wygodna dla przedsiębiorców, którzy chcą odsunąć pracownika od pewnych obowiązków, bywa bardzo kosztowna.
2016-06-20
Czym jest ubezpieczenie OC? W jakich sytuacjach poszkodowana przez nas osoba może żądać zadośćuczynienia lub odszkodowania? Czy małoletni, który nie ukończył lat trzynastu odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody? Czy umową ubezpieczenia OC w życiu prywatnym możemy objąć również opiekunkę do dzieci lub pomoc domową? Kiedy mówimy o czynie popełnionym umyślnie, a kiedy o rażącym niedbalstwie, które może być przyczyną szkody? Anna Materny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Detalicznych Gothaer TU S.A. rozwiewa wątpliwości.
2016-06-15
Jednolity Plik Kontrolny to kolejna już odsłona walki Ministerstwa Finansów o uszczelnienie polskiego systemu podatkowego. Zautomatyzuje wiele procesów związanych z kontrolą ksiąg podatkowych, oczyści rynek z firm stosujących nieuczciwe praktyki i - w założeniu - przyniesie fiskusowi wielomilionowe oszczędności.
2016-06-14
Pojawianie się dziecka to przełom w każdej rodzinie, nie tylko od względem emocjonalnym, ale także finansowym. Niemowlę generuje spore wydatki, dlatego wiele pracownic stara się o przyznanie zasiłku macierzyńskiego. Jak to zrobić?
2016-06-09
Czy spółki, tworzące grupę kapitałową, mogą zawierać między sobą wszelkiego rodzaju porozumienia? Czy są granice, których nie mogą przekraczać? Odpowiedź na te pytania może okazać się kluczowa dla obrania odpowiedniej strategii biznesowej grupy kapitałowej.
2016-06-01
Związek Dealerów Samochodów z zadowoleniem przyjął przedstawiony w pakiecie ustaw o mediach narodowych projekt ustawy uchylającej dotychczasową ustawę z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, która doprowadzi do zastąpienia dotychczasowej instytucji abonamentu RTV składką audiowizualną.
2016-04-26
Woda spływająca z sąsiedniej nieruchomości zalewa nasz grunt. Jakie kroki podjąć? Kiedy, w praktyce, organ może nakazać budowę nowych urządzeń? Kiedy i jak starać się o odszkodowanie?
2016-04-19
Jakie są prawa pełnomocnika oraz w jakich sytuacjach przekracza on swoje upoważnienie?
2016-04-19
Skala wyłudzeń podatku VAT zmierzona przez Komisję Europejską w Polsce wynosi ok. 40 mld zł każdego roku. Każde takie oszustwo to realna strata dla budżetu państwa ale jednocześnie realne utrudnienie i koszt dla uczciwego przedsiębiorcy, który musi konkurować z oszustem - mówi newsrm.tv Michał Kanownik, prezes Zarządu ZIPSEE „Cyfrowa Polska”.
2016-03-31
Jakie mogą być skutki unieważnienia decyzji o pozwoleniu na budowę? Jaki wpływ ma stwierdzenie nieważności decyzji na decyzje od niej zależne - czy może dojść do wznowienia całego postępowania?
2016-03-08
Już 11 marca wchodzą w życie ustalenia tzw. ustawy antylichwiarskiej. Według nowych przepisów pozaodsetkowe koszty kredytów zostaną ograniczone do 25 proc. kwoty pożyczki bazowej oraz 30 proc. za każdy rok umowy, jednak nie więcej niż 100 proc. całkowitej kwoty pożyczki. Mimo bardzo istotnych zmian w prawie, wiedza konsumentów na temat nowych regulacji jest znikoma. Z badań przeprowadzonych przez Profi Credit Polska S.A. wynika, że zaledwie 8 proc. badanych Polaków wie czego ma dotyczyć nowelizacja ustawy, a 17 proc. respondentów zna termin wejścia jej w życie.
2016-03-03
Każdy kto pracował za granicą i otrzymywał wynagrodzenie, powinien się z tego rozliczyć - niezależnie od tego, czy jego pobyt trwał kilka tygodni, czy też kilka miesięcy. Jak pokazują statystyki z ostatnich lat, uzyskane w ten sposób środki pieniężne stanowią spory zastrzyk finansowy dla wielu rodzin.
2016-02-24
Nieznajomość prawa szkodzi, co więcej – w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w przedsiębiorstwie brak wiedzy w zakresie przepisów prawa pracy potrafi być dotkliwy dla kieszeni pracodawcy.
2016-02-05
28 stycznia obchodzimy Dzień Ochrony Danych Osobowych. Idea ta zyskała na znaczeniu szczególnie w ostatnich miesiącach – w badaniu* zrealizowanym na zlecenie BIK aż 22% Polaków przyznało, że doświadczyło negatywnych sytuacji związanych z ochroną danych. Również dane Policji nie pozostawiają złudzeń – złodzieje tożsamości działają na coraz większą skalę.
2016-01-27
Zatrucie, stłuczka w drodze do pracy, pożar u sąsiadów… Choć nieprzewidziane sytuacje faktycznie mogą uniemożliwić przybycie do pracy każdemu z nas, niestety bywają tacy, którzy z tego rodzaju tłumaczeń korzystają nazbyt często i – co gorsza - niezgodnie z prawdą. Co im za to grozi? Odpowiada ekspert, adwokat w kancelarii JKP Adwokaci we Wrocławiu, Adam Puchacz.
2016-01-11
Czy można zwrócić towar kupiony od użytkownika na Allegro? W jakim stanie powinien być oddawany przedmiot? Kiedy e-sprzedawca nie musi zwrócić kupującemu pełnych kosztów? Jakiego nieudanego zakupu nie przyjmie z powrotem sklep internetowy?
2015-12-15
Jaki obowiązek podatkowy powstanie na skutek darowizny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli na jakie koszty musi przygotować się osoba obdarowana? Jakie warunki muszą zostać spełnione by obdarowany został całkowicie zwolniony z daniny od darowizny udziałów?
2015-12-10
Zgodnie z prawem wynajmowanie lokali na cele wyłącznie mieszkaniowe może zostać zwolnione z obowiązku uiszczenia na rzecz fiskusa podatku od towarów i usług. O zwolnieniu z podatku VAT decyduje zamiar, jaki przyświecał osobie bezpośrednio biorącej udział w świadczeniu takich usług.
2015-12-10
Czym grozi zerwanie umowy na czas określony z pośrednikiem, który przykładowo zajmuje się sprzedażą nieruchomości?
2015-11-16
Znowelizowana ustawa o księgach wieczystych pozwala na prostsze uzyskanie odpisu - bez konieczności wizyty w sądzie. Kwestie wpisywania praw lub zakładania nowych ksiąg pozostają bez zmian.
2015-10-08
Nowe przepisy wchodzące w życie 18 października br. wprowadzają zmiany mające szczególne znaczenie dla spadkobierców, którzy zamiast oczekiwanego majątku, często dziedziczą również długi. Niezłożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, będzie równoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
2015-09-21
Uszkodzona przesyłka – jak wyegzekwować zwrot pieniędzy za niepełnowartościowy towar?
2015-09-15
Pojęcie rękojmi obejmuje ustawową, obligatoryjną odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne oraz prawne wobec kupującego. Jednak rękojmia ma również zastosowanie w innych stosunkach prawnych.
2015-09-10
Pierwsze wzmianki o odcinkowym pomiarze prędkości pojawiły się już dawno, ale dopiero teraz kierowcy mogą zetknąć się z tym rodzajem pomiaru na swojej drodze. Krążą słuchy, że jest to pomiar nie do oszukania. Ale czy trzeba go oszukiwać? Są sposoby, by wyjść z niego bez uszczerbku i na tym nie stracić – a teraz można jeszce zyskać.
2015-08-28
Co kryje się pod hasłem „odpowiedniego dostępu do drogi publicznej”? Czy po każdej ustanowionej drodze koniecznej można poruszać się za pomocą pojazdów mechanicznych?
2015-08-18
Zgubienie lub kradzież portfela czy bagażu mogą skutecznie popsuć wakacje. Biura podróży często całkowicie wyłączają swoją odpowiedzialność za rzeczy klienta utracone w trakcie imprezy turystycznej. Z taką praktyką nie zgadza się UOKiK. Kto i kiedy ponosi odpowiedzialność za utracone mienie turysty?
2015-08-06
Czy działalność podatnika, który decyduje się na podział nieruchomości i sprzedaż wydzielonych segmentów zasługuje w opinii fiskusa na definicję profesjonalnego obrotu i czy w związku z tym powstaje zobowiązanie podatkowe według stawki VAT?
2015-07-22
Wielu podatników nie zdaje sobie sprawy, że dokonywane przez nich internetowe transakcje czy zamieszczane w sieci ogłoszenia również znajdują się w centrum zainteresowania organu podatkowego.
2015-07-08
Na jakie problemy może napotkać inwestor, który chce rozpocząć budowę w miejscowości z walorami uzdrowiskowymi? Co decyduje o tym, jaką inwestycję można, a jakiej nie można, zrealizować na terenie uzdrowiska?
2015-06-29
Zakupy towaru niezgodnego z opisem zdarzają się nie tylko kupującym przez Internet. W sklepach także często decydujemy się na kupno pod wpływem opisu interesującego nas przedmiotu. Kubeł zimnej wody wylewa się na nas w domu, gdy odpakowujemy zakupy. Jakie mamy prawa, gdy kupimy towar niezgodny z opisem?
2015-05-29
Kiedy mamy do czynienia z samowolą budowlaną? Jakie kroki powinien podjąć inwestor w celu zalegalizowania takiego obiektu?
2015-05-05
Kwietniowa decyzja Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którą uznano bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) za sprzeczny z ustawą zasadniczą, nadal budzi wiele pytań i emocji zarówno w środowisku bankowców, jak i wśród kredytobiorców. Orzeczenie organu wejdzie jednak w życie dopiero na początku sierpnia 2016 r. Eksperci Związku Firm Doradztwa Finansowego prognozują, jak w obecnej sytuacji może zmienić się polityka kredytowa i jak wpłynie to na dostępność kredytów dla przyszłych kredytobiorców.
2015-04-27
Sytuacja, w której organ przed wydaniem decyzji nie umożliwił stronom zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami (w konsekwencji uniemożliwił także ustosunkowanie się wobec nich) może skutkować wznowieniem całego postępowania.
2015-04-17
Sądy Administracyjne mogą nałożyć grzywny na urzędników, którzy w sposób przewlekły prowadzą postępowania oraz pozorują czynności administracyjne.
2015-03-11
Pracodawca udostępnił Ci służbowe auto do prywatnego użytku? Nie ciesz się zbyt wcześnie. Dla organów podatkowych istnieje jasna granica między tym, co prywatne, a tym, co służbowe. Z początkiem tego roku każdy, kto dojeżdża firmowym samochodem do pracy będzie musiał liczyć się z uiszczeniem podatku.
2015-02-24
Wymagania klientów rosną, a wraz z nimi gotowość do reklamowania towarów. Rośnie też świadomość dotycząca praw konsumentów z których korzystamy coraz częściej. Ale czy naprawdę robimy to dobrze? Wiele osób otrzymując negatywne rozpatrzenie reklamacji odpuszcza albo przeciwnie – straszy sprzedawcę sądami. Można jednak inaczej – polubowne rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami dopiero raczkuje, ale już wiadomo, że w ciągu następnych lat może stać się bardzo popularne.
2015-02-13
Jak pokazują wydawane na przestrzeni ostatnich miesięcy orzecznictwa sądowe coraz więcej instytucji finansowych przegrywa procesy z klientami, którzy zostali wprowadzeni w błąd przez agentów oferujących im polisy inwestycyjne powiązane z UFK.
2015-02-11
Osoby będące ustawowymi spadkobiercami, które zostały przez spadkodawcę wydziedziczone, mają prawo pozwać testamentowych spadkobierców o spłatę.
2015-02-03
Czy dla budowy wielkopowierzchniowego obiektu handlowego konieczne jest uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Co prowadzi do sprzecznych interpretacji przepisów i jakie niesie to za sobą komplikacje?
2015-01-21
Jak podaje Biuro Informacji Gospodarczej aż 2,37 mln konsumentów nie radzi sobie z terminowym regulowaniem należności. Łączna kwota zadłużenia Polaków pod koniec września 2014 r. wyniosła aż 41,55 mld zł
2015-01-19
Jeden podpis, a potem wiele problemów. W Polsce przybywa przedsiębiorców, zwłaszcza tych prowadzących mikrofirmy. Wielu z nich nie ma doświadczenia w zakresie zawierania umów z kontrahentami, a prowadzenie działalności bez podpisywania umów jest praktycznie niemożliwe. Na co zwrócić uwagę, aby nie paść ofiarą oszustów?
2015-01-08
Urząd opieszale rozpatruje Twoją sprawę? Masz prawo interweniować.
2014-12-10
Planujesz wstąpić w związek małżeński, a Twój parter nalega na zawarcie intercyzy? Nie martw się! Nawet mając podpisaną intercyzę można ubiegać się o tzw. wyrównanie dorobków. Na czym to polega? Przeczytaj i zadbaj o swoje interesy.
2014-10-14
Przedsiębiorcy powinni mieć się na baczności – nie trzeba podpisywać nawet skrawka papieru aby stać się uczestnikiem zmowy cenowej. To jeden z surowiej karanych wybryków. Udział w zmowie może kosztować nawet 10% przychodu przedsiębiorstwa. Jak odróżnić zwykłe porozumienia między przedsiębiorcami od zagrożonych sankcjami zmów? Sprawdź czy nie jesteś na bakier z prawem.
2014-09-12
Kontrola w firmie? Zobacz czego się spodziewać Inspektor puka do firmowych drzwi? Sprawdź, co może, a czego nie może zrobić w Twojej firmie kontroler. Jakich informacji musisz mu dostarczyć aby nie narazić się na wysokie kary?
2014-08-14
Utwór, czyli co chroni prawo autorskie Źródłem polskiego prawa autorskiego jest ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.) Jego przedmiotem jest utwór, czyli każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W jaki sposób jest on chroniony?
2014-08-11
Nakładem wydawnictwa LexisNexis ukazaly się kolejne wartościowe publikacje książkowe z wielu dziedzin prawa.
2014-08-05
Zasady etyki biznesowej sukcesywnie stają się nierozłącznymi elementami strategii działania wielu korporacji. Coraz więcej firm wdraża kodeksy etyczne i stawia na odpowiedzialną politykę pracowniczą, dzięki czemu budują zaufanie do siebie jako pracodawcy. Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej, warto w tym obszarze brać przykład z krajów Europy Zachodniej i korzystać z pomysłów tam stosowanych. Jednym z takich rozwiązań, dającym pracownikom wpływ na warunki zatrudnienia, jest popularna m.in. w USA czy w Wielkiej Brytanii polityka sygnalistów (tzw. whistleblowing1), a więc umożliwienie pracownikom zgłaszania nadużyć i nieetycznych zachowań w firmie. Wdrożenie tej idei wiąże się jednak z koniecznością ustanowienia odpowiednich regulacji prawnych, wprowadzających instrumenty ochrony dla sygnalizatora.
2014-07-31
W Polsce nie można zalegalizować związku partnerskiego, a co za tym idzie niemożliwe jest prawne uregulowanie podziału majątku między osobami żyjącymi w konkubinacie. Istnieją jednak regulacje, które pozwalają na uporządkowanie spraw majątkowych między konkubentami.
2014-07-22
Rząd opóźnia zmianę prawa w sprawie leczenia za granicą Swoboda pracy, uczenia się i zamieszkania to prawa do których obywatele Unii Europejskiej zdążyli się przyzwyczaić. Kolejnym etapem integracji europejskiej jest uproszczenie i ujednolicenie zasad korzystania z usług medycznych we wszystkich krajach wspólnoty. Zgodnie z przepisami, ubezpieczony pacjent będzie mógł otrzymać zwrot kosztów leczenia w innym państwie, według stawek w swoim kraju. Jednak politycy postanowili wprowadzić kilka usprawnień, które mogą zniechęcić Polaków do korzystania z tego rozwiązania.
2014-06-13
Pierwsza praca – zanim podpiszesz umowę „Przeddzień” wakacji to idealna okazja do wejścia na rynek pracy. Niezależnie od tego czy jesteś maturzystą, studentem czy świeżo upieczonym absolwentem – poszukiwania trzeba zacząć już teraz. Zanim jednak rozpoczniesz pracę sprawdź jakie umowy może zaproponować Tobie przyszły szef. Która z nich jest najkorzystniejsza?
2014-05-20
Przedstawiamy nowości wydawnicze LexisNexis
2014-05-16
Nowe przepisy: nawet 36 miesięcy na zgłoszenie reklamacji produktu, nie tylko w e-sklepach. Nowa ustawa wprowadzająca zapisy dyrektywy unijnej na temat handlu na odległość, wpłynie również znacząco na prawo dotyczące reklamacji. Klienci będą mogli żądać zwrotu pieniędzy już po wykryciu pierwszej usterki. Znacznemu wydłużeniu ulegnie też czas na złożenie reklamacji po odkryciu wady, z 2 miesięcy do roku. Jaki wpływ mogą mieć nowe regulacje na działanie sklepów?
2014-05-15
Cena piękna – walka o odszkodowanie? Nos, policzki, piersi, uda – chirurgia plastyczna potrafi upiększyć praktycznie każdą część ludzkiego ciała. W czasach, w których tak bardzo ceni się młody, atrakcyjny wygląd chętnych na zmiany nie brakuje, a nawet przybywa – także wśród panów. Jednak nie każda operacja kończy się sukcesem a efekt jest odwrotny od zamierzonego. Co robić w takiej sytuacji? Jak można wywalczyć odszkodowanie?
2014-05-05
Nowy właściciel i nowe porządki w firmie. Czy obawiać się zwolnienia po urodzeniu dziecka? Gdy firmę przejmuje nowy właściciel, dotychczasowi pracownicy obawiają się zaprowadzenia nowych porządków. Zwłaszcza, gdy towarzyszą im duże zmiany organizacyjne, likwidacja działów, zwolnienia oraz renegocjacje umów. Czy także ciężarna pracownica w okresie ochronnym powinna obawiać się pogorszenia warunków pracy i płacy a nawet zwolnienia? Wątpliwości wyjaśnia ekspert, Marta Kosakowska, aplikant adwokacki w TGC Corporate Lawyers.
2014-04-28
Firma windykacyjna czy kancelaria prawna – co jest skuteczniejszą metodą windykacji? Oddając dług do windykacji trudno wyrokować czy będzie możliwe jego polubowne odzyskanie czy jednak konieczne będzie wszczęcie procesu sądowego. Dlatego też wierzyciele stają przed dylematem: zwrócić się od razu o do kancelarii prawnej, aby wystosowała pozew czy może zlecić windykację długu?
2014-04-16
Zachowek – czyli jak zdobyć należny Tobie spadek? Zmarły członek rodziny nie wspomniał o Tobie w testamencie? Nie wszystko stracone. Możliwe, że nadal masz szansę otrzymać część jego majątku a wszystko za sprawą tzw. zachowku. Na czym on polega? Ile można zyskać?
2014-04-08
Co przyniesie deregulacja zawodu taksówkarza? Propozycja deregulacji niektórych zawodów zawsze rodzi wiele wątpliwości. Pojawia się pytanie czy takie rozwiązanie nie jest szkodliwe dla danego rynku, a przede wszystkim dla klientów. Nie inaczej jest w przypadku zawodu taksówkarza. Należy jednak pamiętać, że ustawa ta nie spowoduje nagłego pojawienia się na rynku dużej liczby nowych kierowców, gdyż zawód ten nie należy do łatwych i nie każdy ma predyspozycje do jego wykonywania.
2014-03-24
Po zniesieniu ustawowych przepisów regulujących dostęp do zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości, środowisko nieruchomościowe wypracowało własne systemy samoregulacji. Nowe zasady są w praktyce kontynuacją regulacji obowiązujących do 31 grudnia 2013 roku i ponownie wprowadzają licencje, tym razem federacyjne. Co więc dała ustawa deregulacyjna i gdzie szukać licencjonowanego pośrednika lub zarządcy?
2014-03-14
Wzrasta aktywność sektora usług prawniczych na rynku biurowym Wzrasta aktywność najemców z sektora usług prawniczych, którzy coraz częściej przenoszą swoje siedziby do wysokiej klasy ekonomicznych budynków - zgodnie z raportem CBRE, największej na świecie firmy doradczej na rynku nieruchomości.
2014-03-06
Okres zimowy sprzyja stłuczkom – wystarczy mały przymrozek, śliska jezdnia i kolizja gotowa. Co robić w takiej sytuacji? Jak zachować się wobec sprawcy kolizji? Czy można obarczyć winą zarządcę drogi, która była np. nierówna? Sprawdź, co zrobić aby wyjść ze stłuczki obronną ręką.
2014-02-21
Od dzisiaj wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ścigania sprawców gwałtów. Wszczęcie postępowania nie będzie już uzależnione od wniosku ofiary - tak było dotychczas. Zamiast tego postępowanie będzie wszczynane z urzędu. Ze swojej strony mogę to skomentować tylko jednym słowem: nareszcie.
2014-01-28
Błąd medyczny – czy lekarz poniesie karę? Interwencje medyczne każdego dnia ratują życie i zdrowie tysięcy ludzi. Czasem bywa jednak i tak, że zabieg medyczny nie przynosi oczekiwanego rezultatu a nawet pogarsza stan pacjenta. Jaka wygląda odpowiedzialność lekarzy za błąd medyczny? Czy można liczyć na odszkodowanie?
2014-01-10
Prawa pacjenta – masz ich więcej niż myślisz! Narzekania na polską służbę zdrowia mają już charakter rytualny. Problem ten sam, co od lat: wielomiesięczne oczekiwania na zabiegi, wędrówki między przychodniami i kolejki, w których trzeba odstać swoje.
2013-12-03
Gdy sąsiad złoży wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej pozwolenia na budowę twojego domu, nadzór budowlany jest zobowiązany mu jej udzielić. Na szczęście wszelkie dane osobowe musi uprzednio zanonimizować. Nie ma jednak obowiązku powiadamiania inwestora o tym, iż taką informację udostępnił. Dlaczego tak jest, tłumaczy ekspert, Wojciech Popławski, radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Kowalski, Popławski i Wspólnicy w Legnicy.
2013-11-26
Kiedy przysługuje ci urlop uzupełniający? Zgodnie z Kodeksem pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego zależny jest od stażu zatrudnienia. W przypadku osób, które dopiero uzyskują przywilej korzystania z 26 dni urlopu pojawiają się jednak wątpliwości. Jeśli 10-letni staż wypracują one w połowie roku, to przysługuje im pełny wymiar urlopu, czy może jest on liczony proporcjonalnie? Niejasności tłumaczy ekspert, Wojciech Popławski, radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Kowalski, Popławski i Wspólnicy w Legnicy.
2013-11-19
W procesie wprowadzania akcji spółki na giełdę kluczową rolę odgrywa Komisja Nadzoru Finansowego, której przedłożyć należy prospekt emisyjny. Najważniejsze informacje dotyczące jego sporządzenia przedstawia ekspert, Maciej Kowalski, radca prawny i partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Kowalski, Popławski i Wspólnicy.
2013-10-14
O ogólnych zasadach dotyczących obowiązującej od 15 stycznia abolicji składek ZUS mówiło się sporo. Są jednak kwestie, które budzą pewne wątpliwości wśród samych zainteresowanych. Jakiego rodzaju składki mogą zostać umorzone? Co z nieuregulowanymi składkami pracowniczymi, których co prawda abolicja nie obejmuje, ale za to ulegają one przedawnieniu? Wszelkie wątpliwości wyjaśnia ekspert, Wojciech Popławski, radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Kowalski, Popławski i Wspólnicy w Legnicy
2013-10-07
Zmiany w Kodeksie pracy zatwierdzone Nowelizacja Kodeksu pracy, wprowadzająca roczny okres rozliczeniowy oraz ruchomy czas pracy stała się faktem. 1 sierpnia 2013 podpisał ją Prezydent Bronisław Komorowski. Na czym dokładnie polegają zmiany i czy rzeczywiście pomogą ograniczyć redukcję zatrudnienia w okresach dekoniunktury gospodarczej? Nawet jeśli tak, pewne jest, że nie zdobędą one przychylności związków zawodowych.
2013-09-19
Odszkodowanie za wypadek na nierównym chodniku? Nierówne czy dziurawe drogi w polskich realiach to chleb powszedni. Taki stan jest z reguły przyczyną uszkodzeń samochodów, a nawet wypadków. Niestety wiele do życzenia pozostawiają również chodniki. Liczne wyboje i dziury można napotkać praktycznie wszędzie. Miły spacer może przekształcić się w spacer z przeszkodami.
2013-09-04
Brak aktualnego badania okresowego uniemożliwia zatrudnionemu pójście na urlop. Niedozwolone jest także oddelegowanie do związku zawodowego pracownika bez ważnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do pracy. Prawne podstawy obowiązujących zasad wyjaśnia ekspert, Maciej Kowalski, radca prawny i partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Kowalski, Popławski i Wspólnicy.
2013-06-12
Szanuj pieszego – albo płać Pieszy w przeciwieństwie do kierowcy nie jest chroniony przez karoserię auta, poduszkę powietrzną, ani pasy bezpieczeństwa. Ma więc znacznie mniejsze szanse na wyjście z wypadku bez szwanku. A liczba wypadków z udziałem pieszych jest niemała – w zeszłym roku sięgnęła 10 309. Jak wynika ze statystyk policyjnych wina z reguły leży po stronie kierowcy. Ile może zapłacić kierowca za utrudnianie pieszym uczestnictwa w ruchu drogowym?
2013-05-13
Ojciec – gorszy rodzic? Czyli o szansach w walce o prawa rodzicielskie Polskie i międzynarodowe ustawodawstwo nie pozostawia złudzeń - zarówno matka jak i ojciec mają równe prawo do opieki nad dzieckiem. Sytuacja ta nie budzi wątpliwości do momentu podjęcia decyzji o rozstaniu się rodziców. Bo jak pokazuje praktyka bywa z tym różnie. Wielu ojców zadaje sobie pytanie jakie są realne szanse na uzyskanie prawa do opieki nad dzieckiem? Odpowiedź dla wielu nie jest zaskoczeniem.
2013-05-07
Dane pochodzące z Monitora Sądowego i Gospodarczego nie napawają optymizmem. Wynika z nich, że sądy gospodarcze w styczniu 2013 roku ogłosiły upadłość aż 86 firm, czyli o 7,7 procent więcej niż w grudniu 2012 i 30,3 procent więcej niż przed rokiem (66). Co więcej utrzymuje się tendencja wzrostowa ilości upadłości i jak wynika z prognoz to nie koniec złej tendencji.
2013-05-06
Obecny klimat gospodarczy wymaga innowacyjnego i profesjonalnego podejścia do biznesu. Zawiłości prawne, częste zmiany legislacyjne, „dziury” w przepisach i dowolność interpretacyjna powodują, że bez fachowej obsługi prawnej, przedsiębiorstwom trudno jest sprawnie i skutecznie funkcjonować na konkurencyjnym rynku. Optymalne i niezawodne rozwiązania prawne wspierają działalność biznesową i rozwój firm.
2013-05-13
Długi majowy weekend to dla wielu czas urlopu, relaksu, spotkań z rodziną i znajomymi. To także okres wzmożonej kontroli Policji oraz licznych wypadków z udziałem nietrzeźwych kierowców. Jak wskazują policyjne statystyki większość wypadków spowodowanych przez kierowców będących pod wpływem alkoholu ma miejsce w dni wolne od pracy. Tylko w ubiegłym roku podczas 10 dni majowego weekendu zatrzymano do ponad 5000 nietrzeźwych kierowców. Jaki będzie tegoroczny bilans?
2013-04-29
Wiele osób przed pójściem do sądu i dochodzeniem własnych praw nadal powstrzymuje konieczność wyłożenia znacznych sum i to już w momencie zakładania sprawy.
2013-04-26
Jesteś podwykonawcą bez umowy? Walcz o swoje prawa Wielkie projekty niosą za sobą wielkie wydatki, ale też spore korzyści. W przypadku realizacji dużych zleceń, również tych z branży robót budowlanych, często w jednym projekcie uczestniczy kilka firm. Podejmując takie wyzwanie nikogo nie dziwi fakt, że małe firmy są podwykonawcami dla większych. Dlatego tak ważne jest uregulowanie kwestii dotyczących wzajemnej współpracy. Jak to zrobić i na co zwrócić uwagę o tym poniżej.
2013-04-25
Afery związane z jakością i składem mięsa, które wstrząsnęły rynkiem w ostatnich tygodniach, skłoniły wielu nabywców do przyglądania się etykietom wyrobów mięsnych.
2013-04-18
Regulacji przepisów ciąg dalszy - co niesie ze sobą projekt IV ustawy deregulacyjnej? Prawdopodobnie jeszcze w kwietniu Rada Ministrów zaakceptuje przygotowywany przez Ministerstwo Gospodarki projekt tzw. IV ustawy deregulacyjnej. Rozwiązania w nim zawarte mają na celu przede wszystkim uproszczenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej i zniesienie niektórych uciążliwości biurokratycznych. Czy i które propozycje zmian mogą rzeczywiście ułatwić życie przedsiębiorcom, ocenia ekspert, Maciej Kowalski, radca prawny i partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Kowalski, Popławski i Wspólnicy w Legnicy.
2013-04-16
Do czego można upoważnić pełnomocnika?
2016-04-19
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2017 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Korzystanie z witryny forumbiznesu.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.