Program „Bezemisyjny transport publiczny” – od dialogu technicznego do wyboru wykonawcy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) uruchomiło program „Bezemisyjny transport publiczny” w styczniu 2017 roku. Program, którego celem jest zintensyfikowanie procesu wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w zakresie transportu bezemisyjnego jest realizowany w formule partnerstwa innowacyjnego: postępowanie w którym współzamawiającymi z NCBR jest 26 miast oraz Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia (GZM) zakłada zamówienie pojazdów pod warunkiem spełnienia przez Wykonawców/ę określonych w postępowaniu wymagań dotyczących realizacji kolejnych etapów prac badawczo-rozwojowych (B+R).

 

Do celu krok po kroku

Program jest bowiem podzielony na dwie części:

1. finansowaną przez NCBR z Funduszy Europejskich część badawczą podczas której realizowane będą przez Wykonawców/ę projekty mające na celu opracowanie prototypów pojazdów zgodnie z kryteriami wypracowanymi wspólnie przez NCBR i biorące udział w programie miasta i GZM

oraz

2. część wdrożeniową - Wykonawcom/y zostanie powierzone dostarczenie pojazdów pod warunkiem zrealizowania założonych prac B+R i spełnienia przez pojazdy - w ramach każdej kategorii, tzn. pojazdów bezemisyjnych kategorii M3 w kategoriach długości 10m, 12m i 18m - określonych w zamówieniu innowacyjności oraz wymogów technicznych.

Budżet części badawczej to 100 mln zł, przy czym maksymalna kwota przeznaczona na realizację prac B+R przez jednego Wykonawcę to 22,5 mln zł. Współfinansującym część wdrożeniową będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który pod koniec 2017 roku zawarł z NCBR porozumienie w tej sprawie, przeznaczając na ten cel 2,2 mld zł.Szerokie zainteresowanie i dialog

Program badawczy „Bezemisyjny transport publiczny” od początku zakładał włączenie jak najliczniejszej grupy potencjalnych Wykonawców. Publikację Ogłoszenia o zamówieniu 3 stycznia 2018 r. poprzedził Dialog techniczny, który NCBR prowadził od 17 maja do 21 grudnia 2017 roku. Wzięło w nim udział 14 firm:
1. Autosan Sp. z o.o.,
2. EVgrid 417 Sp. z o.o.,
3. Grupa LOTOS,
4. Linkker Oy Finlandia,
5. Medcom Sp. z o.o.,
6. Mens Sp. z o.o,
7. Next Sp. z o.o.,
8. Riot Sp. z o.o.,
9. Schunk Bahn- und Indurtsietechnik GmbH,
10. Solaris Bus & Coach S.A.,
11. Tauron Polska/Tauron Dystrybucja S.A.,
12.Ursus Bus S.A.,
13. VDL Bus & Coach oraz
14. Volvo Polska/Volvo Buses Corporation.

 

Z dziewięciu do siedmiu

Po podpisaniu 29 grudnia 2017 r. porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) porozumienia zapewniającego współfinansowanie przez NFOŚiGW części wdrożeniowej w przypadku zakończonej sukcesem części badawczej NCBR rozpoczął kolejny etap realizacji programu, tj. realizację postępowania. Zainteresowane udziałem w nim podmioty miały czas na złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 3 kwietnia 2018 r. Złożyło je 9 podmiotów:
1. Medcom Sp. z o.o.,
2. PBG Operator Sp. z o.o.,
3. Politechnika Śląska,
4. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP),
5. Riot Sp. z o.o.,
6. Solaris Bus & Coach S.A.,
7. Konsorcjum Autosan Sp. z o.o., Instytut Elektrotechniki, WB Electronics S.A. i Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” Sp. z o.o. z Autosan Sp. z o.o. jako liderem,
8. Konsorcjum Ursus Bus S.A., Ursus S.A., Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA Sp. z o.o., Innovative Trade and Product Strategies Sp. z o.o. i ITM Poland S.A. z Ursus Bus S.A. jako liderem oraz
9. Konsorcjum Volvo Polska Sp. z o.o. i Volvo Bus Corporation AB z Volvo Polska Sp. z o.o. jako liderem.

Po dokonaniu oceny na tym etapie z postępowania wykluczono wykonawcę Riot Sp. z o.o., a 13 sierpnia 2018 r. NCBR opublikował wstępny SIWZ wraz z zaproszeniem do składania, do 13 września 2018 r., Ofert wstępnych. Do NCBR wpłynęło 7 takich ofert, złożonych przez:
1. PBG Operator Sp. z o.o.,
2. Politechnikę Śląską,
3. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP),
4. Solaris Bus & Coach S.A.,
5. Konsorcjum Autosan Sp. z o.o., Instytut Elektrotechniki, WB Electronics S.A. i Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” Sp. z o.o. z Autosan Sp. z o.o. jako liderem,
6. Konsorcjum Ursus Bus S.A., Ursus S.A., Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA Sp. z o.o., Innovative Trade and Product Strategies Sp. z o.o. i ITM Poland S.A. z Ursus Bus S.A. jako liderem oraz
7. Konsorcjum Volvo Polska Sp. z o.o. i Volvo Bus Corporation AB z Volvo Polska Sp. z o.o. jako liderem.

W tym okresie, do 13 września, do NCBR wpłynęło kilkaset pytań od Wykonawców, którzy - wobec nowatorskiej formuły postępowania - pragnęli uzyskać jak najbardziej precyzyjne odpowiedzi na pytania dotyczące warunków i kryteriów udziału w programie realizowanym w formule partnerstwa innowacyjnego. NCBR udzielił Wykonawcom wszelkich niezbędnych informacji.Od siedmiu do trzech

Po ocenie i zaakceptowaniu wszystkich złożonych Ofert wstępnych NCBR przeprowadził w 3 rundach w okresie od 21 września do 3 października 2018 r. negocjacje. Nieco ponad miesiąc później, 6 listopada, opublikował ostateczny SIWZ z zaproszeniem do składania ofert do 19 listopada. Termin składania i otwarcia ofert przedłużono do 21 listopada 2018r. Oferty złożyły 3 podmioty:
1. Politechnika Śląska,
2.. Konsorcjum Autosan Sp. z o.o., Instytut Elektrotechniki, WB Electronics S.A. i Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” Sp. z o.o. z Autosan Sp. z o.o. jako liderem (zwane dalej „Konsorcjum Autosan”) oraz
3. Konsorcjum Ursus Bus S.A., Ursus S.A., Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA Sp. z o.o., Innovative Trade and Product Strategies Sp. z o.o. i ITM Poland S.A. z Ursus Bus S.A. jako liderem (zwane dalej „Konsorcjum Ursus Bus”).NCBR ocenił złożone Oferty i 18 grudnia 2018 roku dokonał wyboru wszystkich trzech Ofert, tj. Politechniki Śląskiej, Konsorcjum Autosan i Konsorcjum Ursus Bus.Zgodnie z procedurą, transparentnie i konkurencyjnie

Publikacja ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty 18 grudnia nie zamknęła jednak tego etapu postępowania. Zgodnie z przepisami Ustawy PZP NCBR przekazał 19 grudnia 2018 r. dokumentację postępowania do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP). 31 grudnia Centrum otrzymało pismo Prezesa UZP informujące o wyniku kontroli uprzedniej – Prezes UZP w przekazanym stanowisku uznał, że Oferty złożone przez Politechnikę Śląską i Konsorcjum Autosan nie spełniały wymogów SIWZ i jako takie powinny zostać odrzucone.Nie podzielając tego stanowiska NCBR 7 stycznia br. wniósł do Prezesa UZP umotywowane zastrzeżenia do wyniku kontroli uprzedniej Prezesa UZP, które zostały przekazane do zaopiniowania przez Krajową Izbę Odwoławczą (KIO). KIO nie uwzględniła zastrzeżeń zgłoszonych przez NCBR i zgodziła się ze stanowiskiem Prezesa UZP. Pismo w tej sprawie NCBR otrzymało 11 lutego br.Wobec stanowiska Prezesa UZP i uchwały Krajowej Izby Odwoławczej NCBR 18 lutego br. opublikowało informację o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszych ofert z dnia 18 grudnia 2018 r., t.j. trzech ofert złożonych przez Politechnikę Śląską, Konsorcjum Autosan i Konsorcjum Ursus Bus oraz informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. oferty złożonej przez Konsorcjum Ursus Bus i odrzuceniu pozostałych ofert. Odrzuconym podmiotom przysługiwały środki odwoławcze do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, z których zarówno Politechnika Śląska, jak i Konsorcjum Autosan skorzystały, informując o tym NCBR 28 lutego.Do czasu rozpatrzenia ww. odwołań przez KIO ostateczny skład Wykonawców w postępowaniu pozostaje kwestią otwartą. Termin rozprawy w KIO wyznaczono na 13 marca br. Na orzeczenie KIO stronom przysługuje skarga do sądu. 

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
47%
53%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.