PARP wspomoże innowacje

620 mln zł prze­zna­czy w ra­mach dzia­ła­nia "Ba­da­nia na rynek" Pol­ska Agen­cja Roz­wo­ju Przed­się­bior­czo­ści (PARP) na 50 in­no­wa­cyj­nych pro­jek­tów biz­ne­so­wych, w które za­in­we­stu­ją małe i śred­nie przed­się­bior­stwa. Jed­no­ra­zo­wa do­ta­cja może wy­nieść nawet 20 mln zł – podaje Forbes.pl

 

PARP współ­fi­nan­su­je pro­jek­ty, ma­ją­ce na celu wdro­że­nie wy­ni­ków prac ba­daw­czo-roz­wo­jo­wych prze­pro­wa­dzo­nych przez przed­się­bior­cę lub na­by­tych, pro­wa­dzą­cych do uru­cho­mie­nia pro­duk­cji no­wych pro­duk­tów czy usług, z za­cho­wa­niem pre­fe­ren­cji dla Kra­jo­wych In­te­li­gent­nych Spe­cja­li­za­cji. Wpi­su­je się w to 49 pro­jek­tów spo­śród 50 re­ko­men­do­wa­nych do do­fi­nan­so­wa­nia. Pro­jek­ty mogą też do­ty­czyć eks­pe­ry­men­tal­nych prac roz­wo­jo­wych oraz do­radz­twa – czytamy w informacji.

 

"Ba­da­nia na rynek" to naj­więk­sze dzia­ła­nie z pro­gra­mu ope­ra­cyj­ne­go In­te­li­gent­ny Roz­wój z puli, za którą od­po­wia­da PARP. Jego cały bu­dżet wy­no­si ok. 4,5 mld zło­tych – podaje portal.


Ze wspar­cia mogą sko­rzy­stać mikro, małe i śred­nie przed­się­bior­stwa.

- Już na po­cząt­ku roku Agen­cja za­si­la go­spo­dar­kę po­kaź­ną kwotą, którą firmy wy­da­dzą na in­we­sty­cje w in­no­wa­cje. Śred­nia war­tość udzie­lo­ne­go do­fi­nan­so­wa­nia dla firmy wy­nie­sie 12,4 mln zł – po­wie­dzia­ła pre­zes PARP Pa­try­cja Kla­rec­ka.

- "Ba­da­nia na rynek" to in­stru­ment in­we­sty­cyj­ny. Za­in­te­re­so­wa­nie tego typu kon­kur­sa­mi jest bar­dzo duże. Otrzy­ma­li­śmy 197 wnio­sków na łącz­ną kwotę do­fi­nan­so­wa­nia 2,5 mld zł. Do do­fi­nan­so­wa­nia wy­bra­li­śmy 50 pro­jek­tów o naj­więk­szym po­ten­cja­le biz­ne­so­wym i fi­nan­so­wym do re­ali­za­cji pro­jek­tu - do­da­ła sze­fo­wa agen­cji.


Jakich branż dotyczą "Badania na rozwój"?

PARP po­dzie­li­ła pro­jek­ty we­dług branż. Jak wska­za­ła, 12 z nich (24 proc.) do­ty­czy pro­duk­cji ma­szyn, urzą­dzeń i na­rzę­dzi, 11 (22 proc.) - bu­dow­nic­twa oraz pro­duk­cji ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych, ko­lej­ne 11 (22 proc.) - pro­duk­cji z pa­pie­ru, tek­tu­ry oraz two­rzyw sztucz­nych, pięć (10 proc.) - bran­ży che­micz­nej, trzy (6 proc.) - elek­try­ki, a dwa (4 proc.) - ob­rób­ki szkła.

 

Po­zo­sta­łe sześć pro­jek­tów to inne ga­łę­zie, do­ty­czą­ce branż: spo­żyw­czej, ob­rób­ki me­ta­lu, AGD, dru­ko­wa­nia, pro­duk­cji drutu i pro­duk­cji wy­ro­bów tar­tacz­nych – informuje portal.


Projekty z obszaru elektromobilności też dostaną szanse

8 lu­te­go, rów­nież w ra­mach dzia­ła­nia "Ba­da­nie na Rynek", PARP uru­cho­mi też pierw­szy kon­kurs dla pro­jek­tów z ob­sza­ru elek­tro­mo­bil­no­ści.

"Na­szym celem jest, by jak naj­wię­cej kom­po­nen­tów do au­to­bu­sów i sa­mo­cho­dów elek­trycz­nych po­wsta­wa­ło w pol­skich ma­łych i śred­nich fir­mach. Pra­cu­je­my też nad pro­gra­mem ak­ce­le­ra­cji dla tej bran­ży. Jest to ele­ment więk­sze­go pro­gra­mu rzą­do­we­go - Planu Roz­wo­ju Elek­tro­mo­bil­no­ści w Pol­sce" – wska­zu­je Kla­rec­ka.

 

Źródło: Forbes.pl

Tagi: PARP,Innowacje,
Oceń artykuł:
zobacz ranking »
52%
48%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2017 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Korzystanie z witryny forumbiznesu.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.