Czy można przyśpieszyć wydanie decyzji przez fiskusa?

Jeśli urząd skarbowy przedłuża prowadzone postępowanie i opóźnia wydanie decyzji inwestor ma prawo wnieść skargę na bezczynność organu - musi jednak wcześniej złożyć odpowiednie ponaglenie na niezałatwienie sprawy w przysługującym na to ustawowo terminie.

 

Bardzo często dochodzi do sytuacji, w których urzędnicy nadużywają swoich praw i przedłużają prowadzone postępowania. Dla przykładu: urząd skarbowy przedłuża postępowanie w sprawie rozliczenia podatku VAT – upłynął przewidziany przez ustawę termin wydania rozstrzygnięcia, a strona postępowania nie otrzymuje nawet informacji o przyczynach powstałego opóźnienia. Jak przyspieszyć prace opieszałych urzędników? Kiedy rzeczywiście mamy do czynienia z bezczynnością organów? Jakimi narzędziami prawnymi dysponuje podatnik, który chce zmobilizować organ do zakończenia postępowania?

 

W pierwszej kolejności strona postępowania powinna zaznajomić się z terminami, jakie przysługują organom na rozpatrywanie przedłożonych im spraw. Jeśli mamy do czynienia ze sprawą wymagającą przeprowadzenia postępowania dowodowego to, co do zasady, jej rozstrzygnięcie powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki - jednak nie później niż w ciągu miesiąca - a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Co więcej, niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą zostać rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawianych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie. Z kolei załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy, a sprawy, w której przeprowadzono rozprawę lub strona złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy – nie później niż w ciągu 3 miesięcy. Do wymienionych tu terminów nie można doliczać terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Podatnik, który czeka na rozstrzygniecie sprawy przez urzędników fikusa powinien także pamiętać, że z godnie z prawem o każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zobowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie podatkowym również w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu. Za takie zwyczajowo uznaje się zarówno działania sił przyrody, jak i działania lub zaniechania innych organów, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

 

Zgodnie z prawem organ podatkowy zobowiązany jest do wydania rozstrzygnięcia w prowadzonej sprawie w ustawowo wskazanym terminie. Jeśli nie dopełnia tego obowiązku podatnik powinien zacząć interweniować – pierwszym krokiem musi być złożenie ponaglenia. Stronie postępowania – w tym przypadku podatkowego – przysługuje możliwość złożenia ponaglenia do organu podatkowego wyższego stopnia. Jeśli zatem sprawy we właściwym terminie nie załatwił organ podatkowy pierwszej instancji ponaglenie należy skierować do dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej lub, jeśli oni nie wywiązują się ze swoich obowiązków, do ministra właściwego do spraw finansów publicznych – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl. W zamyśle ustawodawcy instytucja ponaglenia ma niejako wymusić na organie szybsze sfinalizowanie sprawy – szczególnie jeśli doszło do przekroczenia terminu przewidzianego na jej załatwienie, a organ dodatkowo nie dopełnił swojego obowiązku powiadomienia o tym fakcie strony i wyznaczenia nowego terminu. Należy jednak pamiętać, że złożenie ponaglenia nie jest równoznaczne z przekazaniem sprawy do organu wyższego stopnia - nawet po uznaniu ponaglenia do tej pory opieszale prowadzoną sprawę nadal rozpatrywać będzie organ pierwszego stopnia.

 

W kolejnej części poradnika: co powinno zawierać poprawnie sporządzone ponaglenie na bezczynność organu oraz jakie są konsekwencje uznania przez organ wyższej instancji ponaglenia za zasadne?

 

Ponaglenie na niezałatwienie przez organ skarbowy sprawy w przysługującym na to ustawowo terminie złożone przez stronę postępowania będzie skuteczne tylko, jeśli zostaną spełnione pewne przesłanki: sprawa nie została załatwiona przez organ podatkowy, upłynął termin przewidziany na załatwienie tej sprawy, a podatnik nie otrzymał zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy (wraz z wskazaniem przyczyn opóźnienia) oraz o wyznaczeniu nowego terminu do zakończenia sprawy. Ustawodawca nie wyznaczył stronie terminu, jaki miałby obowiązywać przy składaniu ponaglenia – dlatego zwyczajowo przyjmowane jest, że powinno nastąpić to od momentu upływu terminu załatwienia sprawy do chwili wydania przez organ rozstrzygnięcia kończącego sprawę.

 

Aby ponaglenie okazało się skuteczne oraz szybko rozprawiło się z opieszałym urzędem musi zostać poprawnie sporządzone i udostępnić wyczerpujące informacje, nie tylko o sprawie, ale i o samej stronie postępowania. Co więcej, złożone ponaglenie może zostać pozostawione bez rozpatrzenia jeśli nie będzie ono kompletne. Zgodnie bowiem z art. 169 § 1 ordynacji podatkowej, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie, jeśli podanie nie spełni wymogów określonych przepisami prawa, do usunięcia braków w terminie 7 dni, wraz z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl.


W ponagleniu powinny zostać zawarte: dane podatnika i jego adres (lub siedziba jego firmy); nazwa organu podatkowego, którego dotyczy ponaglenie; nazwa organu, do którego składa się ponaglenie; oznaczenie sprawy, której dotyczy ponaglenie i przedmiot postępowania; powód złożenia ponaglenia i terminy, które nie zostały dotrzymane przez urząd pierwszej instancji; wyczerpujące uzasadnienie złożenia ponaglenia. Ewentualnie w ponagleniu można wystąpić z żądaniem wyznaczenia dodatkowego terminu do załatwienia sprawy, zarządzenia wyjaśnienia przyczyn oraz ustalenia osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, stwierdzenia, że niezałatwienie sprawy w terminie przez organ podatkowy pierwszej instancji miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Na ponagleniu nie może zabraknąć podpisu podatnika lub pełnomocnika – należy także pamiętać, że jeśli ponaglenie jest podpisane przez pełnomocnika, to należy dołączyć pełnomocnictwo wraz ze znakami uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17 zł).

 

Organ wyższej instancji na rozpatrzenie złożonego ponaglenia ma 30 dni licząc od dnia wniesienia ponaglenia przez stronę postępowania. Organ podatkowy wyższego stopnia, uznając ponaglenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby podejmuje środki zapobiegające naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości. Organ stwierdza jednocześnie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Z kolei pracownik organu podatkowego, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił swoich obowiązków, które miałyby doprowadzić do rozstrzygnięcia postępowania, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa.

 

Warto mieć na uwadze, że uznane za zasadne ponaglenie nie pozbawia opieszały organ uprawnień do załatwienia sprawy – nasza sprawa nadal będzie rozpatrywana przez ten sam organ pierwszej instancji. Jeśli pomimo złożenia ponaglenia działania organu nadal będą opieszałe i nie wyda on decyzji w nowym terminie można wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

 

 

Saveinvest Sp. z o. o.

 

www.grunttozysk.pl

  

 

 

 

 

 

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
51%
49%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2018 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Korzystanie z witryny forumbiznesu.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.