Zmiany w Prawie wodnym – będą wyższe kary za pewne wykroczenia

W 2018 roku wejdą w życie nowe przepisy regulujące kwestię Prawa wodnego. Z punktu widzenia inwestora warto przede wszystkim zapoznać się z przesłankami nakładającymi wyższe sankcje za naruszenie wymogów nowej ustawy  - za korzystanie z usług wodnych bez odpowiedniego zezwolenia lub za przekroczenie zawartych w nich warunków. 

 

Ustawa z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Wśród zmian, jakie wprowadzi, z punktu widzenia inwestorów niezwykle istotne są te regulujące kwestię opłat podwyższonych. Sankcje te obciążać będą osoby naruszające przepisy nowej ustawy w zakresie poboru wód podziemnych i powierzchniowych oraz odprowadzania ścieków do wód lub ziemi.

 

Dotychczasowe zasady

 

Opłaty podwyższone regulowane są obecnie przez przesłanki zwarte w ustawie Prawo ochrony środowiska – przypomina Bartłomiej Kuźniar z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. W zakresie dotyczącym jedynie korzystania z wód zostaną one zastąpione przez wspomniane powyżej nowe przepisy związane z gospodarowaniem wodami. W praktyce oznacza to, że inwestorzy, których działalność może prowadzić do naruszeń obu tych ustaw, powinni liczyć się z sankcjami wynikającymi zarówno z naruszenia ustawy o ochronie środowiska, jak i Prawa wodnego. 


W myśl obecnej ustawy – Prawo ochrony środowiska w przypadku braku wymaganego pozwolenia podmioty dokonujące naruszenia mają obowiązek wniesienia tak zwanych opłat podwyższonych. Jeśli chodzi natomiast o korzystanie ze środowiska z przekroczeniem warunków w nim określonych to organy administracji publicznej nakładają na nich administracyjne kary pieniężne. Co więcej, obowiązujące zasady ponoszenia wspomnianych kar są takie same zarówno dla poboru wód, jak i wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Obowiązek uiszczenia opłat podwyższonych powstaje z mocy prawa – a więc to sam inwestor oblicza tę należność, a organy administracji publicznej nie wydają w tym zakresie żadnego stosownego rozstrzygnięcia. Na chwilę obecną inwestor zobowiązany jest do wniesienia opłaty do 31 marca każdego roku za emisję dokonaną w roku poprzednim. W przypadku niedochowania wyznaczonego ustawowo terminu, zgodnie z zasadami wynikającymi z Ordynacji podatkowej, naliczone zostają odsetki za zwłokę – przypomina Bartłomiej Kuźniar z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Decyzja nakładająca obwiązek uiszczenia opłaty wydana zostanie przez marszałka województwa dopiero w wyniku braku samodzielnego działania przedsiębiorcy. Z kolei za wymierzanie kar administracyjnych, w drodze decyzji, odpowiadają organy Inspekcji Ochrony Środowiska. Na ich uregulowanie inwestor ma 14 dni licząc od dnia, w którym wspomniana decyzja stała się ostateczna. Tu podobnie jak w przypadku opłat podwyższonych, nieuregulowanie ich w terminie prowadzi do naliczenia i dodatkowego obowiązku uiszczenia odsetek za zwłokę.

 

Nowe Prawo wodne – nowe zasady

 

Wszystkie omówione powyżej zasady zostaną uchylone – ich miejsce zajmą nieco zmodyfikowane regulacje dotyczące opłat podwyższonych zawarte w ustawie o Prawie wodnym.

Zgodnie z art. 280 ustawy – Prawo wodne opłatę podwyższoną ponosi się w razie korzystania z usług wodnych polegających na poborze wód podziemnych lub wód powierzchniowych, lub  wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi – bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego. Co więcej, obowiązek uiszczenia opłaty podwyższonej zostanie nałożony także na inwestora, który korzysta z usług wodnych w zakresie poboru wód podziemnych lub wód powierzchniowych lub wprowadza ścieki do wód lub do ziemi z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym – informuje Bartłomiej Kuźniar z portalu www.dzialkanadmorzem.pl.

 

W kolejnej części artykułu: w jaki sposób ustalana będzie wysokość opłat podwyższonych według nowego Prawa wodnego? Czym jest i na kogo może zostać nałożony zakaz korzystania z wód?

 

Wysokość opłat podwyższonych

 

Wysokość opłaty podwyższonej w przypadku korzystania z usług wodnych bez odpowiedniego pozwolenia lub niezgodnie z treścią uzyskanego pozwolenia ustalana jest przez Wody Polskie, państwową osobę prawną wykonująca zadania wynikające z nowej ustawy – Prawo wodne. Warto w tym miejscu przypomnieć, że na chwilę obecną inwestorzy korzystający z wód w zakresie poboru wody oraz odprowadzania ścieków do wód i ziemi, zobowiązani są do uiszczania opłaty za korzystanie ze środowiska. Natomiast po wejściu w życie nowej ustawy regulującej Prawo wodne (czyli od stycznia 2018 roku) będą oni regulować opłaty z tytułu usług wodnych – informuje Bartłomiej Kuźniar z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Wspomniana ustawa zawiera katalog takich usług, natomiast opłata za korzystanie z nich składa się z dwóch części – opłaty stałej i opłaty zmiennej. Wartość obu tych opłat ustalana będzie przez Wody Polskie przy zastosowaniu stawek wskazanych w nowym Prawie wodnym.

 

Opłata podwyższona stanowi równowartość wysokości 500% opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych, opłaty zmiennej za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Czas na uregulowanie tej opłaty wynosić będzie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jej nałożeniu. W przypadku nieuregulowania należności Wody Polskie zobowiązane są do wydania decyzji administracyjnej o wymierzeniu opłaty podwyższonej. Z kolei pobór wody z naruszeniem wymogów pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia zintegrowanego wiązać się bezie z naliczeniem opłaty podwyższonej w wysokości 10-krotności jednostkowej stawki opłaty zmiennej – wyjaśnia Bartłomiej Kuźniar z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Natomiast w sytuacji, gdy dochodzi do wprowadzania ścieków niezgodnie z treścią uzyskanego pozwolenia, wysokość opłaty podwyższonej nie ma ustalonej stałej stawki. Zależy ona bowiem od kilku czynników, a mianowicie ilości oraz składu takich ścieków. Dokładna wysokość należnej opłaty podwyższonej zostanie w takim przypadku określona w drodze decyzji przez właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska. W tym przypadku inwestor na jej uregulowanie ma również 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

 

Nowe kary – jakie zasady?

 

Regulacje zawarte w Prawie wodnym dotyczące kwestii opłat podwyższonych mogą budzić pewne zastrzeżenia ze strony inwestorów. Co prawda ustawodawca zdecydował się na zawarcie przesłanki dotyczącej odpowiedniego stosowania przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie opłat podwyższonych – nie rozwiał jednak wątpliwości, czy mogą zostać zastosowane przesłanki z Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące administracyjnych kar pieniężnych. W myśl art.189b kodeksu postępowania administracyjnego przez administracyjną karę pieniężną rozumie się określoną w ustawie sankcję o charakterze pieniężnym, nakładaną przez organ administracji publicznej, w drodze decyzji, w następstwie naruszenia prawa polegającego na niedopełnieniu obowiązku albo naruszeniu zakazu ciążącego na osobie fizycznej, osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – przypomina Bartłomiej Kuźniar z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Mogłoby wydawać się zatem, że opłaty podwyższone, o których mówi Prawo wodne, spełniają przesłanki określone w kodeksie. W praktyce oznacza to, że nie tylko wspomniane przepisy Ordynacji podatkowej, ale także kodeks postępowania administracyjnego, może stanowić podstawy dla organów administracji publicznej przy wymierzaniu opłat podwyższonych.

 

Decyzja zakazująca korzystania z wód

 

Wśród zmian, jakie wprowadzi Prawo wodne, oprócz opłaty podwyższonej, znalazło się jeszcze jedno szczególnie istotne narzędzie sankcyjne, z którym warto się zaznajomić przed wejściem w życie ustawy. Mowa o zakazie korzystania z wód, czyli decyzji wydawanej przez właściwy organ Wód Polskich, która opatrzona zostanie rygorem natychmiastowej wykonalności – informuje Bartłomiej Kuźniar z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Zakaz ten będzie mógł zostać nałożony na dany zakład - tu w znaczeniu podmiotu korzystającego z wód w ramach usług wodnych, wykonującego urządzenia wodne albo wykonującego inne czynności wymagające zgody wodnoprawnej – jeśli ten działać będzie bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Warto w tym miejscu dodać, że zgodnie z art. 35 § 1 ustawy – Prawo wodne usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód. Co szczególnie istotne, w nowym Prawie wodnym nie został określony okres czasu, w jakim zakaz korzystania z wód dla danego zakładu miałby obowiązywać. Zabrakło także m.in. katalogu działań, których nie będzie wolno podejmować zakładom w przypadku nałożenia na takiego zakazu. 


Bartłomiej Kuźniar

Koordynator projektów inwestycyjnych Saveinvest 

www.saveinvest.pl, www.dzialkanadmorzem.pl

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
53%
47%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.