PKF Consult - szkolenia w maju

Zapraszamy na majowe szkolenia PKF Consult

Pod patronatem ForumBiznesu.pl

 

1. Środki trwałe w księgach rachunkowych

Termin: Warszawa 16.05.2017r.

 

Cel szkolenia:

Poznasz zasady ujmowania i wyceny środków trwałych zgodnie z regulacjami polskiego prawa bilansowego. Zilustrujemy proces ustalania wartości początkowej, dokonywania odpisów umorzeniowych i aktualizacyjnych środków trwałych. Nabędziesz umiejętności rozwiązywania problemów związanych z ewidencją środków trwałych.

 

Szkolenie skierowane jest do:

głównych księgowych, księgowych, kontrolerów finansowych, pracowników biur rachunkowych

osób, które chcą nabyć lub uporządkować wiedzę i umiejętności w zakresie ujmowania i wyceny środków trwałych.

 

Program szkolenia:

 1.    Regulacje prawne w  zakresie aktywów trwałych:

 ·    Ustawa o  Rachunkowości i Krajowe Standardy Rachunkowości (w tym ich projekty)

 ·    Wpływ prawa podatkowego na ujmowanie i wycenę środków trwałych

 ·    Klasyfikacja Środków trwałych 2010 czy 2016?

 ·    Uproszczenia w ujmowaniu środków trwałych

 2.    Ustalanie wartości początkowej środków trwałych:

 ·    wytworzonych we  własnym zakresie,

 ·    nabytych (nowe i  używane),

 · zwiększenia oraz  zmniejszenia wartości brutto środków trwałych – remonty, modernizacje,

 ·    ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego,

 ·    odłączenie części składowej środka trwałego

 ·    uproszczenia w wycenie początkowej środków trwałych

 ·    analiza orzecznictwa sądowego i interpretacji podatkowych ww. zakresie.

 3.     Amortyzacja środków trwałych:

 ·    zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i  ich wpływ na  optymalizację obciążeń podatkowych,

 ·    zmiany okresu użytkowania – przykłady

 ·    uproszczenia w zakresie amortyzacji i ich konsekwencje

 ·    wpływ przyjętych rozwiązań w  zakresie amortyzacji na  podatek odroczony

 ·    analiza orzecznictwa sądowego i interpretacji podatkowych ww. zakresie.

 4.    Środki trwałe pozyskane z dotacji

 ·    Ujmowanie nakładów na nabycie środka trwałego współfinansowanego z dotacji księgowo i podatkowo

 ·    Amortyzacja księgowa i podatkowa ww. środków trwałych

 ·    Zwolnienia podatkowe

 ·    Korekty amortyzacji w związku z dotacją otrzymana po OT środka trwałego

 ·    Zwroty dotacji a wartość środków trwałych

 ·    VAT a dotacja do środka trwałego

 ·    Ćwiczenie: ujmowanie w księgach rachunkowych operacji związanych z środkami trwałymi nabytymi ze środków dotacyjnych

 5.    Odpisy aktualizujące środki trwałe

 ·    Środki trwałe uszkodzone, indywidualnie obejmowane odpisem

 ·    Odpisy grupowe dla ośrodków wypracowujących korzyści ekonomiczne

 ·    Podatkowe skutki odpisu aktualizującego

 6.    Inwentaryzacja środków trwałych:

 ·    terminy i  częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji,

 ·    inwentaryzacja środków niskocennych

 ·    ujawnienie środka trwałego w czasie inwentaryzacji

 7.    Pytania i problemy, dyskusja i konsultacje

 

Zarejestruj się już dziś  http://www.pkfpolska.pl/zglos-sie-4019

Organizator:

PKF Consult

Tel. 22  560-76-55

szkolenia@pkfpolska.pl

 

2. Praktyczne aspekty stosowania cen transferowych.

Termin: Warszawa 23.05.2017 r.

Cel szkolenia:

Dowiesz się jak poprawnie stworzyć dokumentację podatkową, zgodną z przepisami ustawowymi. Zdobędziesz wiedzę, która pozwoli uniknąć błędów w przygotowaniu dokumentacji własnych transakcji oraz dobrze przygotować się do kontroli. Ponad to, zapoznasz się z aktualnymi uregulowaniami prawnymi, metodami szacowania cen transferowych, oraz procedurami sporządzania podatkowej dokumentacji cen transferowych.
 

Szkolenie skierowane jest do:
księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych

Program szkolenia:

1. Podstawowe zagadnienia z zakresu cen transferowych
a) Definicje
b) Zasada rynkowości

2. Regulacje prawne
a) Przepisy OECD
b) Przepisy polskie
c) Nowelizacja przepisów w 2017 roku

3. Ocena obowiązku dokumentacyjnego
a) Podmioty powiązane
b) Progi wartości transakcji
c) Sankcje za brak dokumentacji cen transferowych
d) Co badają organy podatkowe?

4. Etapy procedury porównywalności
a) Poznanie całokształtu transakcji
b) Elementy dokumentacji cen transferowych
c) Analiza – ocena rynkowości
d) Metody porównywania

5. Case-study
a) Transakcje towarowe
b) Pożyczka
c) Poręczenie
d) Podział kosztów
e) Refaktury
 

Zarejestruj się już dziś  http://www.pkfpolska.pl/zglos-sie-2611

Organizator:

PKF Consult

Tel. 22  560-76-55

szkolenia@pkfpolska.pl


3. Samochody i koszty z nimi związane w księgach rachunkowych
 

Termin: Warszawa 24.05.2017 r.

Cel szkolenia:

Poznasz  zasady ujmowania i wyceny samochodów w księgach rachunkowych. Przeanalizujemy najnowsze interpretacje i wskazówki organów podatkowych i sądowych. Dowiesz się, jakie są zasady odliczania VAT i prowadzone ewidencje. Nauczysz się  ujmowania kosztów eksploatacji aut w tym kosztów leasingu i wykorzystywania ich w działalności gospodarczej.

Szkolenie skierowane jest do:

dyrektorów finansowych, pracowników działów księgowości, doradców podatkowych, pracowników i właścicieli biur rachunkowych oraz właścicieli firm.

Program szkolenia:
1. Samochód – jego definicja i jej konsekwencje dla rachunkowości, podatku dochodowego i podatku VAT
 -    Samochód, jako środek trwały
 -    Samochód, jako towar
 2. Samochody ciężarowe
 -    Ustalanie wartości początkowej i amortyzacja
 -    Zasady odliczania VAT i prowadzone ewidencje
 -    Ujmowanie kosztów eksploatacji
 -    Samochody ciężarowe niebędące własnością podmiotu a koszty ich eksploatacji
 -    Analiza najnowszych interpretacji i wskazówek organów podatkowych i sądowych
 3. Samochody osobowe i inne pojazdy ( np. quady)
 -    Ustalanie wartości początkowej i amortyzacja
 -    Zasady odliczania VAT i prowadzone ewidencje
 -    Ujmowanie kosztów eksploatacji
 -    Samochody ciężarowe niebędące własnością podmiotu a koszty ich eksploatacji. Obowiązki ewidencyjne
 -    Samochody używane na podstawie umów leasingu i koszty ich eksploatacji
 -    Najem aut a koszty ich eksploatacji
 -    Analiza najnowszych interpretacji i wskazówek organów podatkowych i sądowych
 4. Samochody – aspekty pracownicze
 -    Konsekwencje użytkowania auta przez pracownika do celów służbowych i nie tylko
      - podatek dochodowy, VAT i ZUS
 -    Podróże służbowe i wykorzystanie w nich aut
 -    Jazdy lokalne a samochód pracownika
 -    Analiza najnowszych interpretacji i wskazówek organów podatkowych i sądowych

Zarejestruj się już dziś  http://www.pkfpolska.pl/zglos-sie-4024

Organizator:

PKF Consult

Tel. 22  560-76-55

szkolenia@pkfpolska.pl

 

4. Wykrywanie fałszerstw w dokumentacji oraz warsztaty grafologiczne

Termin: Warszawa 30.05.2017 r.

Cel szkolenia:

1.    Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu rozpoznawania autentyczności dokumentów
2.   Poznanie zasad fałszowania pism oraz technik ich zabezpieczenia
3.    Poznanie metod badania i rozpoznawania fałszerstw w dokumentacji i podpisach
4.    Zdobycie wiedzy na temat najczęściej stosowanych technik przez fałszerzy

Szkolenie skierowane jest do:

1.    Działu Kontroli i Bezpieczeństwa
2.    Działu Audytu i Finansów
3.    Działu Sprzedaży
4.    Pracowników oddziałów z różnych branż mających styczność z dokumentami

Program szkolenia:

MODUŁ I-PISMO

 1.    RODZAJE PISM
 ·    rozwój i kształtowanie się pisma z wiekiem
 ·    czynniki mające wpływ na zmianę pisma
 ·    chorobowe
 ·    starcze
 ·    alkohol
 ·    wysiłek fizyczny

 2.    FAŁSZERSTWO PISMA I PODPISÓW
 ·    rodzaje fałszerstw
 ·    fałszerstwo rodzinne
 ·    auto fałszerstwo
 ·    naśladownictwo wzrokowe
 ·    naśladownictwo pamięciowe
 ·    naśladownictwo intelektualne
 ·    naśladownictwo wyuczone
 ·    kopiowanie

 3.    BADANIE I ROZPOZNAWANIE FAŁSZERSTW
 ·    metoda badawcza
 ·    katalog cech
 ·    cechy mierzalne
 ·    metoda obrazowania graficznego podpisów (paraf) wg. Brossona
 ·    zatrzymania i pogrubienia
 ·    kolejność nakładania się linii
co było pierwsze – pieczątka czy podpis?

 4.    WARSZTAT- ĆWICZENIA Z ZAKRESU BADANIA PISMA

MODUŁ II- DOKUMENTACJA

 1.    RODZAJE DOKUMENTÓW
 2.    RODZAJE FAŁSZERSTW DOKUMENTÓW
 ·    podrabianie
 ·    przerabianie
 3.    TECHNIKI FAŁSZERSTW
 ·    fałszerstwa pieczęci
 ·    przerabianie
 ·    zamazanie
 ·    nadpalenie
 ·    dopisanie
 ·    zalanie
 ·    odcięcie
 ·    rozerwanie, przecięcie
 4.    SPOSOBY BADANIA FAŁSZERSTW DOKUMENTÓW

Zarejestruj się już dziś  http://www.pkfpolska.pl/zglos-sie-4066
 

Organizator:

PKF Consult

Tel. 22 495 76 33

szkolenia@pkfpolska.pl

 

5. Metody i techniki FBI prowadzenia wywiadu i rozpytań podejrzanego w przypadku wykrycia nadużycia w przedsiębiorstwie
 

Termin: Warszawa 31.05.2017r.

Cel szkolenia:
 ·    Zapoznanie się z  technikami przesłuchań stosowanych m.in.  w FBI
 ·    Przymus i groźby w przesłuchaniu w granicach prawa
 ·    Granice dopuszczalnych zabiegów przy przesłuchaniu
 ·    Sporządzenie prawidłowej dokumentacji przesłuchania

Szkolenie skierowane jest do:

- osób zajmujących się wykrywaniem nadużyć w przedsiębiorstwach oraz zwalczaniem przestępczości
- pracowników reprezentujących departamenty bezpieczeństwa, audytu, kontroli, agencje detektywistyczne, urzędy kontroli skarbowej i finansowej jak również  biegłych psychologów sądowych

Program szkolenia:
 1.    PROBLEMATYKA PSYCHOLOGII ZEZNAŃ
 2.    ZEZNANIE SZCZERE
 3.    ŹRÓDŁA BŁĘDÓW ZEZNAŃ SZCZERYCH:
 ·    obiektywne
 ·    fizjologiczne
 ·    psychiczne
 4.    MOTYWY ZEZNAŃ NIESZCZERYCH
 ·    obawa przed odpowiedzialnością karną
 ·    obawa przed kompromitacją
 ·    ochrona najbliższych
 ·    zemsta innych osób
 ·    przekupstwo
 ·    tendencje do agrawacji
 ·    chęć zwrócenia na siebie uwagi
 5.    TAKTYKA PRZESŁUCHANIA DEFINIOWANA CELEM PRZESŁUCHANIA  
 ·    zidentyfikowanie celu czynności
 ·    opracowanie metody (techniki) rozmowy, przesłuchania
 ·    warunki podmiotu przesłuchującego
 6.    TECHNIKI PRZESŁUCHAŃ
 ·    odwoływanie się do własnego interesu osoby przesłuchiwanej
 ·    w ujawnieniu prawdy
 ·    konfrontowanie przesłuchiwanego z dowodami
 ·    podważenie wiary przesłuchiwanego w sens zaprzeczania
 ·    ujawnienie sprzeczności w zeznaniach
 ·    wskazywanie na pozytywne skutki współpracy
 ·    ofiarowanie moralnych usprawiedliwień zachowań
 ·    konfrontowanie z innymi osobami
 ·    używanie pochlebstw
 ·    apelowanie do sumienia
 ·    zmniejszenie powagi zarzutów
 7.    PRZYMUS I GROŹBA W PRZESŁUCHANIU
 8.    GRANICE DOPUSZCZALNYCH ZABIEGÓW PRZY PRZESŁUCHANIU  
 ·    przedstawienie fałszywego obrazu sytuacji przesłuchiwanego
 ·    pytania sugerujące
 ·    przedstawienie fałszywych dowodów                     
 ·    kumulacja dowodów
 ·    wskazywanie łatwości zdobycia dowodów
 ·    wykazywanie sprzeczności
 ·    obiecywanie łagodniejszych skutków ujawnienia prawdy
 ·    wręczanie prezentów
 ·    stosowanie presji
 ·    długotrwałość przesłuchania
 9.    DOKUMENTOWANIE CZYNNOŚCI

Zarejestruj się już dziś  http://www.pkfpolska.pl/zglos-sie-4073
 

Organizator:

PKF Consult

Tel. 22 495 76 33

szkolenia@pkfpolska.pl

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
46%
54%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.