Wysoka kultura wartości w biznesie

Wysoka kultura wartości w biznesie

MANGATA to jeden z największych i najszybciej rozwijających się  holdingów przemysłowych w Polsce. Grupa łączy podmioty działające w trzech segmentach: automotive, armatura i automatyka przemysłowa oraz elementy złączne. Marka zbudowała i umocniła pozycję rynkową kierując się przede wszystkim ponadstandardowymi i mało powszechnymi obecnie wartościami w biznesie.  

Rozmowa z Leszkiem Juraszem – Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym Mangata Holding SA

Na jakich fundamentach i wartościach Mangata Holding SA buduje i umacnia swoją pozycję na rynku gospodarczym?

Nazwa MANGATA nawiązuje do naszego sposobu myślenia, oznacza drogę wyznaczoną przez światło księżyca.

Budujemy nasze wartości w oparciu o własną kulturę funkcjonowania, którą postrzegamy w sferze elitarności i kunsztu. Wartością dla MANGATA są nie tylko wypracowane zyski, a przy tym osiąganie mocnej pozycji we wszelkich aspektach otoczenia i życia biznesowego, lecz także wychodzenie ponad zysk, chcemy być BEYOND THE PROFIT, co zostało odzwierciedlone w logo Spółki. Wszelkie podejmowane inicjatywy odnoszą się do pozytywnego wpływu na otaczające środowisko naturalne, dążenia by firma była solidnym i odpowiedzialnym partnerem dla lokalnych społeczności. Stąd Mangata i spółki Holdingu podejmują wiele inicjatyw aktywizujących lokalne społeczności: uczestniczą w ich życiu i wspierają najbardziej potrzebujących oraz inwestują w sport i kulturę.

Proszę przybliżyć obszary biznesowe Holdingu.

Holding tworzą podmioty w trzech segmentach operacyjnych: automotive, armatura i automatyka przemysłowa oraz elementy złączne.

Komponenty produkowane w Spółkach z segmentu automotive (Kuźnia Polska, Masterform i MCS) trafiają do większości samochodów osobowych i ciężarowych produkowanych w Europie, a także w Meksyku i USA.

Produkty z segmentu armatury i automatyki przemysłowej (ZETKAMA oraz ZETKAMA R&D) trafiają do takich branż jak: energetyka, przemysł stoczniowy, ciepłownictwo i ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, produkcja instalacji przemysłowych oraz gazownictwo.  Większość oferowanych produktów jest eksportowana do ponad 70 krajów świata m.in. do Niemiec, Holandii, Włoch, Rosji, Szwecji, Francji oraz do krajów pozaeuropejskich takich jak Egipt, Indonezja, Brazylia, Chiny, Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, RPA czy USA.

Segment elementów złącznych (Śrubena Unia) znajduje odbiorców dla swych produktów w branży budowlanej, konstrukcjach stalowych, przemyśle maszynowym, energetyce, petrochemii, górnictwie i w znacznej mierze w kolejnictwie. Śrubena Unia  jest jedynym producentem w Polsce, który łączy w sobie dwie technologie procesu kucia - na zimno i na gorąco. Export Spółki zorientowany jest głównie na kraje europejskie, ale również na inne kontynenty, takie jak:  Australia, Ameryka Północna czy Afryka.

 Czy w ubiegłym roku Grupa zrealizowała wszystkie zaplanowane inwestycje?

W 2020 roku ograniczyliśmy wydatki inwestycyjne, kierując się kryterium wydatków koniecznych, związanych z wymogami formalno-prawnymi, w tym w szczególności bezpieczeństwem pracy i utrzymaniem we właściwym stanie majątku oraz inwestycjami, które wymagały kontynuacji, bądź zakończenia ze względów ekonomicznych i rozwojowych, jak np. dokończenie budowy i uruchomienie laboratorium do badań zaworów bezpieczeństwa i armatury przemysłowej w Sosnowcu. Szacujemy, że wielkość nakładów inwestycyjnych w 2020 roku dla całego Holdingu Mangata wyniosła około 28 mln zł.

Czy istniała konieczność podjęcia doraźnych działań, jakichś form restrukturyzacyjnych, optymalizacji pewnych procesów w związku z sytuacją kryzysową, spowodowaną restrykcjami „covidowymi”? A może wymagało to przyjęcia zupełnie nowej strategii?

Nieprzewidywalna rzeczywistość przed jaką stanęła globalna gospodarka w pierwszym kwartale 2020 roku, skłoniła nas do podejmowania szybkich działań zmierzających przede wszystkim do zapewnienia bezpieczeństwa dla naszych firm oraz utrzymania dobrych relacji z klientami. W okresie luty-czerwiec podjęliśmy cały szereg projektów i działań zmierzających zarówno do zabezpieczenia płynności finansowej, jak i do zwiększenia elastyczności i szybkiego dostosowywania się do zmieniających się prognoz i potrzeb rynku. Korzystaliśmy również z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej. Najbardziej dotkliwie odczuliśmy spadek zamówień w drugim kwartale roku w segmencie automotive. Od września sytuacja się znacząco poprawiła i aktualnie odrabiamy zaległości. Mam nadzieję, że sytuacja ta utrzyma się w 2021 roku i będziemy mogli w pełni wykorzystywać nasze moce produkcyjne.


Rok 2020 był dla nas, obok globalnej sytuacji związanej z COVID-19, czasem intensywnej pracy nad strategią Holdingu. Wykorzystaliśmy ten czas na wzmocnienie prac w obszarze budowania strategii. Oczywiście sytuacja wywołana koronawirusem miała wpływ na podejście do budowania scenariuszy na przyszłość, ale nie była powodem do zdecydowanego przebudowania kierunków rozwoju strategicznego. W drugim kwartale bieżącego roku zakończymy zasadniczy etap prac nad strategią i przedstawimy akcjonariuszom scenariusze strategicznego rozwoju, we wszystkich 3 segmentach prowadzonej działalności Grupy.

Co w obecnych realiach w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest dla Pana największym priorytetem i wyzwaniem?

Zdecydowanie najbardziej kluczowe dla mnie jest kształtowanie własnej kultury organizacyjnej Holdingu Mangata, opartej na wartościach, w których najważniejszy jest człowiek, jak wiarygodność, odpowiedzialność, transparentność, integracja, synergia czy styl „uczenia się”.  Pozwalają one na osiąganie kluczowego, w dzisiejszej dobie, czynnika sukcesu, jakim jest elastyczność w reakcji na zmiany rynkowe, technologiczne czy społeczne. Prowadzi to do osiągnięcia przez organizację (pracowników) otwartości i priorytetowego traktowania innowacyjności.

W jaki sposób w czasie kryzysu można nie tylko utrzymać stabilność firmy, ale przede wszystkim ją dalej rozwijać? Proszę przedstawić w tym zakresie podjęte przez Państwa konkretne przedsięwzięcia.

Rozwój firmy może i powinien następować w każdej sytuacji gospodarczej. Występujące sytuacje kryzysowe mają rożną charakterystykę i wymagają odmiennego podejścia przy podejmowaniu decyzji strategicznych. Wystarczy porównać kryzys 2008-2010 z sytuacją wywołaną COVID-19 w 2020. W pierwszym przypadku mieliśmy do czynienia z ograniczeniem popytu, w drugim, świat „stoi w blokach startowych”, aby ruszyć z realizacją ogromnych potrzeb, gdy zapanujemy nad pandemią.

Utrzymanie stabilności firmy i zapewnienie jej bezpieczeństwa to najczęściej szereg działań zmierzających do optymalizacji majątku obrotowego i ochrony gotówki, pozwalające na zabezpieczenie przepływów finansowych. Są to działania doraźne. Niezależnie od nich podjęliśmy szereg działań rozwojowych. Polegają one głównie na dywersyfikacji rynku (rozwinęliśmy współpracę z rynkiem amerykańskim), wprowadzeniu nowych produktów (zainicjowaliśmy wiele wdrożeń wynikających ze zmian w segmencie automotive), a nade wszystko budowaniu projektów innowacyjnych, takich jak laboratorium, pozwalających na opracowanie konstrukcji nowoczesnych zaworów bezpieczeństwa i badań w obszarze armatury przemysłowej. Podjęliśmy również decyzję o poszukiwaniu kolejnych projektów akwizycyjnych i dywersyfikacji naszego biznesu.

Stabilizacja podmiotów działających na naszym rynku jest obecnie najważniejszym czynnikiem, zapewniającym równowagę i bezpieczeństwo całej gospodarki. W czym Pan upatruje największych bolączek, ale także wyzwań i szans w skali makroekonomicznej w kontekście Pana przedsiębiorstwa w rozpoczętym nowym roku?

Bolączką jest zapewne nieprzewidywalność rozwoju sytuacji. Choć docierające dane wskazują na optymizm i możliwe wzrosty gospodarcze, to niektóre czynniki makroekonomiczne mogą być w 2021 roku mniej korzystne. Istotne będą kurs waluty (eksportujemy 60-70 proc. naszej produkcji), ceny stali i energii. Ważnym czynnikiem będzie sytuacja na rynku pracy.


Szansą, jaka stoi przed Mangatą jest zapewne jej bardzo dobra sytuacja finansowa i gotowość do inwestycji, zarówno rozwojowych jak i akwizycyjnych. Podjęte w minionym roku wdrożenia nowych produktów i zrealizowane inwestycje rozwojowe to silnik napędowy dla naszych wzrostów. Również intensywne prace nad strategią Mangaty i wytyczenie jasnych kierunków działań do osiągnięcia przewag konkurencyjnych to droga do sukcesu.

Rozmawiała Joanna Chrustek

  

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.