Rząd planuje podwyżkę zasiłku pogrzebowego

Rząd planuje podwyżkę zasiłku pogrzebowego

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie wypłacane przez ZUS, które stanowi zwrot kosztów dla osób organizujących pogrzeb. W 2023 roku wynosił on 4000 zł, jednak na rok 2024 planowana jest duża podwyżka – podał serwis Dziennik.pl

W 2023 roku zasiłek pogrzebowy wypłacany członkowi rodziny wynosił 4000 zł niezależnie od kosztu zorganizowania pogrzebu. W przypadku finansowania pogrzebu przez na przykład osobę obcą, pracodawcę, gminę, powiat, związek wyznaniowy, kościół czy dom pomocy społecznej, zwracano wysokość poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 4000 zł.

Ma się to zmienić w 2024 roku. Od 1 lipca zasiłek pogrzebowy ma wzrosnąć aż o 2450 zł. Jak deklarowała KO podczas kampanii wyborczej, zasiłek pogrzebowy zostanie podniesiony do 150 proc. płacy minimalnej. Od 1 lipca 2024 roku będzie ona wynosiła 4300 zł, w związku z czym zasiłek pogrzebowy wzrośnie do 6450 zł. – wskazał serwis.

Wniosek o przyznanie zasiłku pogrzebowego należy złożyć wciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której pogrzeb był finansowany. ZUS z kolei ma 30 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku na wypłacenie świadczenia – podano dalej.

Inaczej jest w przypadku na przykład późniejszego odnalezienia ciała czy też zidentyfikowania osoby zmarłej, co może trwać wiele miesięcy, a nawet lat. Wówczas 12 miesięcy liczy się on dnia pogrzebu. Należy jednak wówczas dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające powód takiej sytuacji, jak między innymi zaświadczenia policji lub prokuratury – wyjaśnił serwis.

Jak czytamy dalej, zasiłek pogrzebowy otrzymasz po śmierci osoby, która:
• miała przyznaną emeryturę lub rentę;
• miała przyznają emeryturę pomostową;
• była ubezpieczona w ZUS-ie;
• miała przyznane nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
• zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia;
• w dniu śmierci co prawda nie miała przyznanej emerytury lub renty, ale spełniała warunki do jej otrzymania;
• była cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych i pobierała świadczenie pieniężne;
• pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny;
• pobierała rentę socjalną;
• zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach;
• pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach;
• była członkiem rodziny osoby wymienionej w punktach 1, 2, 3, 4, 8 i 11.

O zasiłek pogrzebowy mogą starać się członkowie rodziny, pracodawcy, domy pomocy społecznej, gminy, powiaty, osoby prawne kościoła lub związku wyznaniowego oraz osoby obce. Warunkiem jest pokrycie przez wyżej wymienionych kosztów pogrzebu - wskazano.

Jako członków rodziny w przypadku zasiłku pogrzebowego rozumie się małżonka (wdowę lub wdowca), również w przypadku orzeczonej separacji, rodziców, ojczyma, macochę, osoby przysposabiające, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem przez nie pełnoletności, rodzeństwo, dziadków, wnuki oraz osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna - wyjaśniono.

Jak podano w podsumowaniu, w przypadku starania się o zasiłek pogrzebowy, należy złożyć do ZUS-u następujące dokumenty:
• wniosek Z-12 o wypłatę zasiłku pogrzebowego;
• akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe;
• dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą;
• oryginały rachunków poniesionych podczas organizacji pogrzebu (mogą być to kopie, jeśli oryginały znajdują się w banku – wówczas bak musi potwierdzić zgodność kopii z oryginałem);
• zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. (jmk)

Foto: Biznesinfo // Pixabay/carolynabooth
Źródło: Dziennik.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.