BP_2024

Akredytowane laboratoria GAZ-SYSTEM

Akredytowane laboratoria GAZ-SYSTEM

Spółka GAZ-SYSTEM, strategiczna firma w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiada za niezawodny przesył gazu ziemnego oraz realizuje kompleksowy plan inwestycyjny rozbudowy infrastruktury gazowej. Ambitne projekty nie byłyby możliwe bez nowoczesnego zaplecza laboratoryjnego, które realizuje badania zarówno na potrzeby wewnętrzne spółki, jak również komercyjnie na rzecz podmiotów zewnętrznych.


Działalność laboratoryjna w spółce GAZ-SYSTEM to niezmiernie ważny aspekt jej aktywności badawczo-rozwojowej. Obecnie w strukturze Pionu Badań i Rozwoju działają trzy laboratoria akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji na zgodność z Normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02: Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu, Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy oraz Laboratorium Badań Materiałowych. W roku 2021 LBM uzyskało również uznanie Urzędu Dozoru Technicznego.

Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu zlokalizowane w Pogórskiej Woli (certyfikat akredytacji nr AB 1228), świadczy m.in. usługi poboru próbek gazu, badań składu gazu ziemnego w zakresie podstawowym i rozszerzonym, pomiarów temperatury punktu rosy wody i węglowodorów, kontroli pomiarowo-analitycznej procesowych chromatografów gazowych, pomiarów w środowisku pracy: drgań mechanicznych o działaniu ogólnym i miejscowym, czy hałasu pochodzącego z instalacji lub urządzeń.

Laboratorium realizuje również dodatkowe zadania, jak szkolenia i warsztaty związane z eksploatacją urządzeń do pomiarów parametrów jakościowych paliwa gazowego, badania zawartości związków siarki, w tym THT, pomiarów oświetlenia na stanowisku pracy, zawartości wodoru w gazie ziemnym, czy emisji metanu. Natomiast do podstawowych zadań placówki laboratorium w Świnoujściu należy wykonywanie analiz rozliczeniowych podczas rozładunku tankowców z LNG oraz załadunku LNG do autocystern, zatwierdzanie i weryfikacja danych pomiarowych oraz wykonywanie analiz wody i ścieków na zlecenie służb eksploatacyjnych terminalu.  

Z kolei Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy (certyfikat akredytacji nr AP 183) należy do wąskiego grona europejskich laboratoriów akredytowanych w zakresie wzorcowania gazomierzy turbinowych. Planowane jest rozszerzenie zakresu akredytacji o wzorcowanie gazomierzy ultradźwiękowych. Laboratorium, poza wzorcowaniem gazomierzy będących w użytkowaniu, wykonuje również wzorcowania na zlecenie producentów gazomierzy, w ramach weryfikacji pierwotnej, związanej z procesem oceny zgodności i wprowadzaniem nowych urządzeń na rynek. Laboratorium jest miejscem interesującym nie tylko dla polskich, ale i dla zagranicznych klientów, zarówno w zakresie wzorcowania, jak i możliwości prowadzenia różnego rodzaju testów i prac badawczo-rozwojowych.  

Trzecie laboratorium działające w strukturach GAZ-SYSTEM – Laboratorium Badań Materiałowych (certyfikat akredytacji AB 1767) zajmuje się realizacją takich badań nieniszczących, jak badania wizualne, magnetyczno-proszkowe, penetracyjne, ultradźwiękowe, w tym pomiary grubości ścianki, czy ocena i weryfikacja radiogramów złączy spawanych. W 2021 r. laboratorium uzyskało Uznanie Urzędu Dozoru Technicznego nr LBU-318/25-21.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.