Polecamy szkolenia Centrum Edukacji PKF w kwietniu.

Polecamy szkolenia Centrum Edukacji PKF w kwietniu.

Pod patronatem ForumBiznesu.pl

📌 Zmiany w podatkach dochodowych i VAT-kompendium wiedzy
online 07.04.2022

Cel szkolenia:
Omówienie najważniejszych zmian podatkowych, które weszły w życie w 2022 r. Szkolenie pozwoli słuchaczom przygotować się do zmian oraz wdrożyć nowe zasady  w firmie. Ponadto uczestnicy szkolenia  dowiedzą się z której strony mogą spodziewać się dodatkowego opodatkowania i jak ewentualnie tego uniknąć.
Adresaci szkolenia:

•    Przedsiębiorcy,, którzy potrzebują omówienia najistotniejszych zmian związanych z przepisami podatkowymi przekazanych w zwięzłej i przystępnej formie,
•    Pracownicy działów księgowo - finansowych,
•    Pracownicy biur rachunkowych
Program:
1 Zmiany PIT:
•    Zmiana kwoty wolnej od podatku;
•    Zmiany progów podatkowych;
•    Zmiany dotyczące składki zdrowotnej;
•    Zmiany dotyczące wspólnego opodatkowania małżonków;
•    Zmiany dotyczące używania samochodu służbowego do celów prywatnych;
•    Najem prywatny;
•    Ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania do Polski;
•    Zmiany przy wykupie samochodów z leasingu.
2. Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych oraz karcie podatkowej
•    Zmiany stawek ryczałtu dla niektórych podatników;
•    Zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej dla podatników opodatkowanych ryczałtem;
•    Zmiany w definicji wolnych zawodów;
•    Likwidacja karty podatkowej;
3. Zmiany w opodatkowaniu przedsiębiorców (CIT):
•    Zmiany dotyczące finansowania dłużnego;
•    Nowy - minimalny podatek dochodowy;
•    Ukryta dywidenda;
•    Uchylenie art. 15e ustawy o CIT;
•    Nowe przepisy zapobiegające „przerzucaniu dochodów";
•    Zmniejszenie limitu transakcji gotówkowych z 15 000 do 8 000 PLN.
4. Nowe ulgi dla przedsiębiorców (CIT i PIT):
•    Zmiany w uldze B+R;
•    Zwiększenie kwoty przysługującego odliczenia w działalności B+R;
•    Ulga B+R i IP BOX także łącznie;
•    Ulga na robotyzację;
•    Ulga na prototyp;
•    Ulga na innowacyjnych pracowników;
•    Ulga dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę;
•    Zmiany w zwolnieniach w SSE.
5. Zmiany w zakresie podatku u źródła:
•    Zmiana w definicji beneficjenta rzeczywistego (beneficial owner);
•    Zmiany procedury poboru podatku u źródła;
•    Nowa definicja miejsca posiadania zarządu.
6.Pozostałe istotne zmiany:
•    Zmiany w rozliczaniu estońskiego CIT;
•    Niekorzystne zmiany w amortyzacji nieruchomości.
7. Zmiany w podatku VAT
•    Grupa VAT (zasady utworzenia nowego typu podatnika)
•    E-faktury;
•    Sankcja VAT dotycząca kas rejestrujących;
•    Korekta części ewidencyjnej JPK_V7, a konieczność złożenia czynnego żalu.
Zarejestruj się już dziś: link

📌 Zarządzanie ryzykiem walutowym w działalności przedsiębiorstw

Online 08.04.2022

Cel szkolenia:
Celem szkolenia z zarządzania ryzykiem jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności rozpoznawania i wykorzystywania w praktyce, poszczególnych instrumentów finansowych, które oferowane są eksporterom, importerom oraz kredytobiorcom. Podczas spotkania zaprezentujemy zagadnienia dotyczące efektywnego zarządzania ryzykiem walutowym, jak również z wyceny instrumentów pochodnych, notowanych na rynku międzybankowym.
Adresaci szkolenia:
•    Właściciele firm oraz osoby odpowiedzialne za realizację transakcji skarbowych w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach
•    Dyrektorzy finansowi
•    Kontrolerzy finansowi
•    Główni księgowi
•    Kierownicy działu skarbu
•    Specjaliści w działach finansowych przedsiębiorstw

Program:
1.    Funkcjonowanie rynku międzybankowego:
o    rynek walutowy (transakcje Spot, oferty FX, platformy wymiany walut, obroty na rynku FX)
o    rynek pieniężny (lokaty międzybankowe, walutowe depozyty dla przedsiębiorstw, krótkoterminowe instrumenty dłużne)
o    giełdowy oraz pozagiełdowy rynek instrumentów pochodnych
o    czynniki ekonomiczne oraz pozaekonomiczne wpływające na wycenę instrumentów finansowych
o    przegląd prognoz sporządzanych przez ekonomistów światowych oraz krajowe instytucje finansowe
2.    Wprowadzenie do wyceny instrumentów notowanych na rynku międzybankowym:
o    kontrakty terminowe FX Forward
o    opcje walutowe (waniliowe, barierowe, azjatyckie)
o    transakcje FX Swap
3.    Specyfika walutowych instrumentów pochodnych oferowanych klientom banku:
o    krzywa punktów swapowych i związane z nią konsekwencje wyceny transakcji terminowych
o    transakcje NDF, rollback oraz rollover w praktyce
o    zawieranie oraz zamykanie strategii zbudowanych z opcji walutowych
4.    Zabezpieczanie transakcji pochodnych zawieranych z klientami banku:
o    umowy ramowe, umowy zabezpieczające, test adekwatności MiFID
o    limity na transakcje pochodne (procedura przyznawania limitu, wagi ryzyka, wycena rynkowa pakietu transakcji)
5.    Lokaty dwu-walutowe jako instrument optymalnego zarządzania płynnością gotówkową
6.    Lokaty inwestycyjne jako forma lokowania kapitału (wykorzystanie opcji binarnych)
7.    Zarządzanie ryzykiem walutowym w praktyce – jak stworzyć politykę zabezpieczeń i nadzorować efektywność realizacji transakcji zabezpieczających?
8.    Ćwiczenia praktyczne:
o    przykłady wycen pakietów transakcji pochodnych (ujemna wycena, sprawozdawczość)
o    przykłady ekspozycji klientów:
o    transakcje FX Forward
o    transakcje FX Swap
o    opcje walutowe (Call, Put, strategie opcyjne dla eksporterów oraz importerów)
o    transakcje IRS
9.    Ryzyko księgowe a ryzyko kasowe - różne podejścia do zarządzania ryzykiem walutowym
10.    Ekonomiczne systemy informacyjne wykorzystywane w praktyce (bloomberg, reuters, inne)

Zarejestruj się już dziś: link

📌 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla biegłych rewidentów i księgowych

Online 08.04.2022

Cel szkolenia:
W ramach szkolenia adresaci zostaną zapoznani z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w celu prawidłowego realizowania nałożonych na nich obowiązków ustawowych oraz w celu uniknięcia realizowania przez nich transakcji podejrzanych. Szczególnie uwzględnione zostaną zmiany, jakie zostały wprowadzone ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 (Dyrektywa V AML).

Adresaci szkolenia:
•    Biegli Rewidenci
•    Główne Księgowe, Samodzielne Księgowe
•    Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi
•    Osoby odpowiedzialne za realizacje obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
•    Osoby, które chcą nabyć lub uporządkować wiedzę i umiejętności w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu
Program:
1.    Zakres obowiązków przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021. Poz. 162), których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi, wynikający z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2.    Katalog osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
3.    Pojęcia wymienione w ustawie, mające praktyczne zastosowanie w relacjach z klientem:
o    Stosunki gospodarcze
o    Transakcja
o    Transakcja okazjonalna
o    Przeprowadzanie transakcji
4.    Środki bezpieczeństwa finansowego:
o    Identyfikacja klienta oraz weryfikacja jego tożsamości
o    Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego, w tym weryfikacja jego tożsamości oraz ustalenie struktury własności i kontroli
o    Ocena stosunków gospodarczych
o    Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych
5.    Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne
o    Katalog osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
o    Wdrożenie procedur, w celu ustalenia czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne
6.    Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
7.    Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – sporządzenie dokumentu zgodnie z przepisami ustawy oraz wymogami instytucji nadzorujących
8.    Opracowanie „wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej”
9.    Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń
10.    Przechowywanie dokumentacji oraz przekazywanie lub udostępnianie informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
11.    Zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o przypadkach wskazanych w ustawie, w:
o    Art. 74
o    Art. 86
o    Art. 89
o    Art. 90
12.    Kary administracyjne nakładane przez podmioty kontrolujące instytucje obowiązane.
Zarejestruj się już dziś: link

📌 Niemiecki system podatkowy- podatek dochodowy od osób fizycznych- opodatkowanie pracowników

Online 22.04.2022

Cel szkolenia:
Głównym celem szkolenia jest  zapoznanie uczestników z zasadami i przepisami dotyczącymi rozliczania podatków dochodowych w prawodawstwie niemieckim. W trakcie zajęć omówione zostaną mi.in. rodzaje przychodów, dochód oraz koszty uzyskania przychodu, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z procedurami potrzebnymi do sprawnego poruszania się w niemieckich regulacjach podatkowych.

Adresaci szkolenia:
•    przedsiębiorcy
•    dyrektorzy finansowi
•    księgowi
•    osoby potrzebujące uporządkować swoją wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności w Niemczech, a także poznać ryzyka i szanse wynikające z niemieckich przepisów
•    pracownicy centrum rozliczeniowego obsługujący zagranicznych klientów
Program:
1.    Obowiązek podatkowy osób fizycznych w Niemczech
o    Nieograniczony obowiązek podatkowy
    Miejsce zamieszkania
    Pobyt stały
o    Ograniczony obowiązek podatkowy
o    Obowiązek podatkowy w Polsce
o    Rezydencja podatkowa vs. obowiązek podatkowy
    Rezydencja podatkowa w świetle polskiej ustawy PIT
    Rezydencja podatkowa w świetle UPO
2.    Rodzaje przychodów
o    Przychody z prowadzenia działalności gospodarczej
o    Przychody z umowy o prace
o    Przychody kapitałowe
o    Przychody z nieruchomości
3.    Dochód, koszty uzyskania przychodu
o    Przychód podatkowy
o    Koszt uzyskania przychodu w przypadku uzyskiwania przychodów
    z pracy najemnej
    z nieruchomości
    kapitałowych
o    Niepodatkowe koszty uzyskania przychodu
o    Przypisanie dochodu do właściwego okresu
4.    Sonder Ausgaben, Außergewöhnliche Belastungeen
o    Uwzględnienie ubezpieczeń zdrowotnych, chorobowych
o    Ubezpieczenie rentowe
o    pozostałe
5.    Dzieci - ulgi i uwzględnienie w deklaracji
o    Kindergeld
o    Ulga podatkowa na dzieci
o    Koszty wykształcenia
6.    Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.
o    Jak funkcjonuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
o    Gdzie należy opodatkować dochody
7.    Opodatkowanie podatkiem od wynagrodzeń
o    Płatnik podatku od wynagrodzeń
o    Klasy podatkowe i inne cechy wpływające na podatek od wynagrodzeń
8.    Obowiązek deklaracyjny

Zarejestruj się już dziś: link

📌 Finanse dla niefinansistów - finansowy niezbędnik dla każdego

online 26.04.2022

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami, koncepcjami, metodami  i narzędziami wykorzystywanymi w procesie zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie analizy finansowej. Uczestnicy na szkoleniu nauczą się prawidłowo oceniać i interpretować kluczowe dane finansowe, a także będą lepiej rozumieć kluczowe procesy w organizacji.
Po szkoleniu uczestnicy będą swobodnie poruszali się w świecie terminologii finansów przedsiębiorstwa, co znacznie ułatwi komunikację z działem księgowym i bankami. Badania pokazują, że efektywna komunikacja między menagerami, a sektorem finansowym jest jednym z głównych warunków rozwoju biznesu.
Adresaci szkolenia:
•    Osoby nie posiadające wykształcenia kierunkowego w zakresie finansów przedsiębiorstw
•    Kadra kierownicza pionów niefinansowych
•    Pracownicy banków
•    Wszystkie osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe

Program:
1. Czym jest inteligencja finansowa?
•    Co łączy wartość, pieniądz i ryzyko?
•    Finansowy matrix  - czyli o tym w jakich światach równoległych żyją finansiści
•    Niestrawny język finansów – jak go odkodować?
•    Trzy odsłony rachunkowości – dla zarządzania, sprawozdawania i podatków
2. Sprawozdanie finansowe
•    Komu bije dzwon, czyli demaskujemy  odbiorców  sprawozdania finansowego
•    Znajdujemy dowody na tezę, że „Gotówka jest najważniejsza”
•    Odkrywamy, co się składa na sprawozdanie finansowe i badamy powiązania składników:
o    Bilans
o    Rachunek zysków i strat
o    Sprawozdanie z przepływów finansowych
•    Co rządzi sprawozdaniem finansowym, czyli zagłębiamy się w kluczowe zasady i polityki księgowe
•    Zastanawiamy się, dlaczego funkcjonują tak polskie, jak  i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej
3. Sprawdzamy, co się równoważy w  bilansie
•    Aktywa trwałe (kategorie aktywów, ulepszenia środków trwałych, trwała utrata wartości aktywów, amortyzacja środków trwałych, sprzedaż środka trwałego, wycena aktywów)
•    Aktywa obrotowe (zapasy, należności, rozliczenia międzyokresowe czynne, środki pieniężne)
•    Kapitał własny
•    Zobowiązania długoterminowe
•    Zobowiązania krótkoterminowe (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, rozliczenia międzyokresowe bierne, rezerwy)
4. Śledzimy, jak powstaje wynik finansowy
•    Przychody
•    Koszt własny sprzedaży
•    Marża na sprzedaży i marża operacyjna
•    Pozostałe koszty operacyjne
•    Koszty finansowe
•    Podatek dochodowy
5. VAT
•    Wyłącznie praktyczne  informacje  o wpływie  podatku VAT na życie codzienne podatników i państwa
6. Rachunkowość zarządcza, czyli kto ma informację, ten może zarządzać
•    Dlaczego warto rozumieć, jak zachowują się koszty w czasie i w zależności od wolumenu
•    Budżetowanie, czyli jak okiełznać i przewidywać koszty
•    Co oznacza praktycznie, że „koszty są pod kontrolą”
•    Jak przejawia się w firmie efektywna kontrola nad kosztami i przychodami
7. Biznes i finanse firmy jako system naczyń połączonych
•    Jak przełożyć procesy biznesowe na finanse i na odwrót?
•    Wskaźniki finansowe – co mają nam do przekazania i jak je wykorzystać?
•    Zamknięcie miesiąca/roku finansowego – podglądamy, co się wtedy dzieje w dziale finansów
 
Zarejestruj się już dziś: link

📌 Lean Financial
online 26.04.2022

Cel szkolenia:
Zapoznanie z zasadami tworzenia i działania efektywnych systemów zarządzania finansami przedsiębiorstwa, przedstawienie podstawowych metod i technik Lean Finance.
Adresaci szkolenia:
•    Menedżerowie i specjaliści pragnący poszerzyć wiedzę i kompetencje w zakresie efektywnego zarządzania finansami firmy,  prokosztowego myślenia o procesach zachodzących w przedsiębiorstwie
•    Właściciele firm poszukujący odpowiedzi na pytanie jak przynieść wymierne oszczędności swojej firmie

Program:
1. Wprowadzenie do koncepcji szczupłego zarządzania organizacją
2. Podstawowe zasady efektywnych finansów  (Lean Financial)
3. Pojęcie i cel Lean Financial
4. Podstawowe zasady nowoczesnego zarządzania finansami
5. Podstawowe narzędzia szczupłej rachunkowości zarządczej w aspekcie controllingu
•    Lean Management
•    Lean  Financial
6. Rachunek kosztów celu (Target costing)
7. Rachunek permanentnej redukcji kosztów (Kaizen costing)
8. Rachunek kosztów i wyników strumienia wartości
9. Zasady i struktura rachunku wyników strumienia wartości
10. Rachunek kosztów cech i charakterystyk produktu
11. Metody szczupłych finansów wspomagających  zarządzanie relacjami klient-odbiorca
12. Wykorzystanie w zarządzaniu finansami zasad 5 S
13. Rozwiązywanie problemów w organizacji (5 WHY)
14. Case study

Zarejestruj się już dziś: link

Zobacz wszystkie szkolenia Centrum Edukacji PKF:
Harmonogram - Centrum Edukacji PKF (pkfszkolenia.pl)

Kontakt w sprawie szkoleń:
Katarzyna Szymczyk
Centrum Edukacji PKF
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 570-094-969

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.