Jak ratować przedsiębiorstwo w przypadku utraty płynności?

Mariusz_Grajda.jpg

Autor: Mariusz Grajda, partner zarządzający w firmie doradczej MGW CCG, specjalista w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Ilość przedsiębiorstw, jakie aktualnie balansują na granicy wypłacalności nie jest dokładnie znana. Jednak całe branże gospodarki są pozbawione możliwości osiągania dochodów a pomoc rządowa rzadko jest wystarczająca dla zapewnienia wypłacalności. Oznacza to, że umiejętność podejmowania właściwych decyzji w przypadku utraty płynności może być jedną z najważniejszych cech, jakie powinien posiadać współczesny menedżer.

Przede wszystkim, w przypadku utraty równowagi finansowej przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę z tego, że nie tylko wierzyciel ma do dyspozycji środki prawne chroniące jego interesy. Również dłużnik może sięgać po liczne rozwiązania ułatwiające działania naprawcze.

W zdecydowanej większości sytuacji, najlepsze ramy prawne dla porozumienia z wierzycielami stanowi postępowanie restrukturyzacyjne. Szczególnie użyteczną formą może być wprowadzone w czerwcu 2020 roku na mocy przepisów tarcz antykryzysowych „uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu”. W tym przypadku otwarcie postępowania i objęcie dłużnika ochroną odbywa się bez udziału sądu. Kluczowy jest moment ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które dłużnik publikuje po zawarciu umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym.

Po otwarciu postępowania, dłużnik wraz z doradcą restrukturyzacyjnym przygotowują propozycję układu. Określa ona sposób, w jaki dłużnik planuje regulować swoje zobowiązania. Z danych statystycznych wynika, że prawie wszystkie zatwierdzone postępowania restrukturyzacyjne kończą się umorzeniem odsetek karnych, z kolei główna część zobowiązania może być rozłożona na raty możliwe do spłaty.

Przyjęcie propozycji układowej wymaga ponad połowy głosów wierzycieli posiadających 2/3 sumy wierzytelności. W przypadku gdy propozycja układowa zostanie przyjęta, dłużnik składa do sądu wniosek o zatwierdzenie układu. Postępowanie ulega umorzeniu z mocy prawa w przypadku gdy wniosek o zatwierdzenie układu nie wpłynie do sądu w ciągu 4 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia w MSiG.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego to nie tylko możliwość osiągnięcia porozumienia z wierzycielami. W czasie postępowania dłużnik nie musi a nawet nie może regulować zobowiązań objętych układem. Daje to możliwość uporządkowania sytuacji finansowej oraz uspokojenia sytuacji w firmie. Przedsiębiorca powinien wykorzystać ten czas dla takich działań jak pozyskanie nowych klientów, uporządkowanie i ograniczenie kosztów operacyjnych czy pozyskanie inwestora zewnętrznego.

Należy też wspomnieć o tym, że w sierpniu 2020 roku weszła w życie „Ustawa o pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców”. Jest to pierwsze rozwiązanie, które umożliwia uzyskanie pomocy publicznej przez przedsiębiorstwa będące w okresie restrukturyzacji. Jest ono elementem rządowego programu „Polityka nowej szansy”.

Zgodnie z ustawą przedsiębiorca może uzyskać trzy rodzaje pomocy: na ratowanie – w okresie prowadzenia działań nad opracowaniem planu restrukturyzacji; tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne - czyli pomoc w okresie wdrażania planu restrukturyzacji oraz pomoc na restrukturyzację - umożliwiającą przywrócenie długoterminowej zdolności konkurowania na rynku. Zgodnie z ustawą, do roku 2029 roczny limit wydatków budżetowych na realizację działań przewidzianych ustawą wynosi 120 milionów złotych.

W praktyce, jednym z najważniejszych problemów jest zwlekanie przez przedsiębiorców z rozpoczęciem procesu restrukturyzacji. Szansa na zatwierdzenie i realizację układu jest największa, gdy działania są podjęte odpowiednio wcześnie, gdy przedsiębiorstwo jest jeszcze w sytuacji umożliwiającej powrót do równowagi finansowej i biznesowej. Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że od samej procedury układowej dużo ważniejsze są realne działania naprawcze, czyli zwiększenie przychodów i optymalizacja kosztów.

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.