BP_2024

Waloryzowane nie tylko emerytury

Waloryzowane nie tylko emerytury

Od 1 marca wzrosną nie tylko emerytury i renty. Zwaloryzowane zostały także dodatki do tych świadczeń. Ile wynosi wskaźnik waloryzacji w 2024 r.? Które dodatki będą wyższe? Czy trzeba składać wniosek o waloryzację dodatków do świadczeń? – na tak postawione pytania odpowiedział serwis Gazetaprawna.pl

Przepisy wskazują, że wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Warto nadmienić, że zwiększenie o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia jest przedmiotem corocznych negocjacji, w ramach Rady Dialogu Społecznego, przeprowadzanych w czerwcu, w roku poprzedzającym waloryzację. Jeżeli nie nastąpi uzgodnienie stanowiska Rady Dialogu Społecznego to, zgodnie z procedurą wynikającą z art. 89 Ustawy o emeryturach i rentach, Rada Ministrów określa w terminie 21 dni od dnia zakończenia negocjacji, w drodze rozporządzenia, wysokość zwiększenia, biorąc pod uwagę informacje o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, w tym wielkość wskaźnika inflacji, stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok następny – wyjaśniono w informacji.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wydała 12lutego 2024 r. komunikat w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na rok bieżący. Czytamy w nim, że "na podstawie art. 89 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. wynosi 112,12 proc.". Oznacza to, że od 1 marca 2024 r. o wskaźnik 112,12 zwaloryzowane zostaną stawki nie tylko emerytur i rent, ale i dodatków do tych świadczeń.

Zwaloryzowane kwoty dodatków do emerytur i rent będą od 1 marca 2024 r. wynosić:
•    dodatek kombatancki – 330,07 zł,
•    dodatek za tajne nauczanie – 330,07 zł,
•    świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy – od 16,55 zł do 330,07 zł,
•    świadczenie pieniężne przysługujące żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych – 330,07 zł,
•    dodatek pielęgnacyjny – 330,07 zł,
•    dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 495,11 zł,
•    dodatek dla sieroty zupełnej – 620,36 zł,
•    dodatek kompensacyjny – 49,51 zł,
•    dodatek do renty inwalidy wojennego – 1263,73 zł,
•    ryczałt energetyczny – 299,82 zł.

Emerytury, a także renty i dodatki do tych świadczeń podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca. Wynika to z zapisów Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z jej treścią waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. W wyniku przeprowadzonego procesu kwota świadczenia nie może ulec obniżeniu, a zmiana wysokości emerytur i rent w jej ramach następuje z urzędu, podobnie jak dodatków do nich. Nie ma zatem potrzeby składania wniosków do ZUS-u, ponieważ waloryzacja odbywa się automatycznie. Każdy, kto miał prawo do wypłaty świadczenia na dzień 29 lutego 2024 r., otrzyma decyzję o nowej wysokości swojej emerytury lub renty i przysługujących mu datach – napisano w podsumowaniu.    (jmk)

Foto: TVN24 // PAP
Źródło: Gazetaprawna.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.